بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حیدر زرقی


موارد یافت شده: 114

1 - The effect of dietary energy and nutrients density on performance, egg components, egg quality, and profits of Hy-Line W-36 during the peak stage of first laying cycle (چکیده)
2 - اثر گلایسینات منگنز بر عملکرد و کیفیت تخم در سیکل دوم تولید مرغان تخم‌گذار های لاین W36 (چکیده)
3 - اثر مکمل گلایسینات آهن بر عملکرد و کیفیت تخم مرغان تخمگذار در سیکل دوم تولید (چکیده)
4 - اثر مکمل گلایسینات روی بر عملکرد تولید مرغان تخم‌گذار در دوره دوم تولید (چکیده)
5 - اثر مکمل گلایسینات مس بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در سیکل دوم تولید مرغان تخم گذار سویه های لاینW-36 (چکیده)
6 - Effect of Supplemental Zinc on Performance, Nutrient Digestibility, Jejunum Architecture, and Immune Response in Broiler chickens Fed Wheat-Soy Diets (چکیده)
7 - تأثیر پودر سیر بر عملکرد رشد، راندمان لاشه و متابولیت‌های سرم خون بلدرچین ژاپنی (چکیده)
8 - Effect of zinc and phytase supplementation on performance, immune response, digestibility and intestinal features in broilers fed a wheat-soybean meal diet (چکیده)
9 - Effect of digestible threonine on performance, egg quality, blood metabolites, and immune responses in laying hens fed a wheat-based diet in the second cycle (چکیده)
10 - اثر سطح و منبع سدیم بر عملکرد رشد در دوره آغازین جوجه های گوشتی (چکیده)
11 - اثر منبع و سطح متیونین جیره میاندان بر آنالیز لاشه و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
12 - اثر منبع و سطح متیونین جیره میاندان بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
13 - اثر منبع و سطح متیونین بر رشد عضلانی و متابولیت‌های سرم خون جوجه‌های گوشتی در سن 1 تا 11 روزگی (چکیده)
14 - مقایسه اثر بخشی نسبی متیونین هیدروکسی آنالوگ با دی ال- متیونین بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در سن 1 تا 11 روزگی (چکیده)
15 - Estimation of digestible sulphur amino acids requirements for growth performance and immune responses to Newcastle disease and avian influenza vaccination in broilers (چکیده)
16 - Effect of diet nutrients density on performance and egg quality of laying hens during the post-peak production phase of the first laying cycle under subtropical climate (چکیده)
17 - Effect of dietary digestible sulphur amino acids level on growth performance, blood metabolites and liver functional enzymes of broilers 1–11 days of age (چکیده)
18 - نیاز ترئونین قابل‌هضم مرغان تخم‌گذار تغذیه شده با جیره گندم-سویا در دوره دوم تولید (چکیده)
19 - Effect of dietary sulphur amino acid levels and guanidinoacetic acid supplementation on performance, carcase yield and energetic molecular metabolites in broiler chickens fed wheat-soy diets (چکیده)
20 - تأثیر تراکم مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر بازده ابقای انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
21 - بررسی اثر سطح تراونین قابل هضم جیره بر شاخصهای کیفی تخم مرغ (چکیده)
22 - تعیین نیاز تراونین قابل هضم مرغان تخمگذار در دوره پس از تولک بری با ارزیابی پاسخهای عملکردی (چکیده)
23 - اثر کلات گلایسینات روی، مس و آهن برصفات کیفی تخممرغ و پوسته آن برروی مرغهای تخمگذار در پیک تولید (چکیده)
24 - اثر گلیسینات روی، مس و آهن بر عملکرد مرغان تخمگذار در اوج تولید (چکیده)
25 - Application of Xylanase and β-Glucanase to Improve Nutrient Utilization in Poultry Fed Cereal Base Diets: Used of Enzymes in Poultry Diet (چکیده)
26 - Effect of dietary digestible lysine level on growth performance, blood metabolites and meat quality of broilers 23–38 days of age (چکیده)
27 - اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در دوره پس از تولکبری مرغهای تخمگذار (چکیده)
28 - تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر (چکیده)
29 - برآورد نیاز روی در جیره های گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخهای عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
30 - تعیین نیاز لیزین قابل هضم جوجه های گوشتی در دوره پایانی با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی (چکیده)
31 - اثر تراکم مواد مغذی جیره و طول دوره پایانی بر ترکیب گوشت سینه و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
32 - اثر افزودن سطوح مختلف پودر برگ پونه کوهی (Origanum vulgare L.) به جیره بر پایه گندم بر عملکرد، پاسخ ایمنی و متابولیتهای خون جوجه های گوشتی (چکیده)
33 - اثر سطح متیونین+ سیستین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذاردر دوره پس از تولک (چکیده)
34 - اثر سطح لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذار در دوره پس از تولک (چکیده)
35 - اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی مرغ ها تخم گذار در دوره پس از پیک (48-36 هفتگی) (چکیده)
36 - اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد مرغان تخم¬گذار در سن 60-48 هفتگی (چکیده)
37 - تاثیر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز، قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی (چکیده)
38 - اثر استفاده از دانه خلر خام یا اتوکلاو شده در جیره مرغ های تخمگذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ (چکیده)
39 - The effects of dietary calcium iodate on productive performance, egg quality and iodine accumulation in eggs of laying hens (چکیده)
40 - اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکردی تولیدی مرغان تخمگذار (چکیده)
41 - Effect of probiotic and vinegar on growth performance, meat yields, immune responses, and small intestine morphology of broiler chickens (چکیده)
42 - اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
43 - بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر راندمان لاشه و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی (چکیده)
44 - بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی (چکیده)
45 - اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره ی پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
46 - Evaluation of Hull-Less Barley with or without Enzyme Cocktail in the Finisher Diets of Broiler Chickens (چکیده)
47 - Effect of wheat-soy diet nutrient density and guanidine acetic acid supplementation on performance and energy metabolism in broiler chickens (چکیده)
48 - بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ (چکیده)
49 - بررسی تأثیر مکمل های پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی (چکیده)
50 - اثر افزودن آویشن (Thymus vulgaris L) به جیره بر پایه ی گندم بر شاخصهای عملکرد رشد، ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتی (چکیده)
51 - اثر سطوح و منابع مختلف منگنز در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار (چکیده)
52 - تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده بر مبنای ازت خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده در جوجه های گوشتی (چکیده)
53 - استفاده از سطوح مختلف خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده بر عملکرد مرغان تخمگذار (چکیده)
54 - بررسی اثر سیستم پرورش (دسترسی و یا عدم دسترسی به چراگاه) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
55 - اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ (چکیده)
56 - Effect of Triticale Level and Exogenous Enzyme in The Grower Diet on Performance, Gastrointestinal Tract Relative Weight, Jejunal Morphology and Blood Lipids of Japanese Quail(Coturnix Japonica) (چکیده)
57 - تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر مبنای گندم بر عملکرد جوجه-های گوشتی (چکیده)
58 - استفاده از تریتیکاله به عنوان غله جایگزین ذرت در تغذیه طیور گوشتی (چکیده)
59 - اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
60 - Effect of dietary digestible lysine concentration on performance, egg quality, and blood metabolites in laying hens (چکیده)
61 - Effect of digestible methionine + cystine concentration on performance, egg quality and blood metabolites in laying hens (چکیده)
62 - تاثیر اسید آلی و پروبیوتیک بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی (چکیده)
63 - اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم (چکیده)
64 - اثر سطوح مختلف پونه در جیره های بر پایه گندم و سویا جوجه های گوشتی (چکیده)
65 - Influence of Delayed Access to Feed on Gastro Intestinal Tract Development in Japanese quail (Coturnix japon)ica) (چکیده)
66 - مطالعه اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره پیش دان بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
67 - تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر عملکرد تولیدی دوره آغازین جوجه های گوشتی (چکیده)
68 - تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
69 - Egg Quality, Component Yield And Composition Responses To Different Levels Of Dietary Digestible Lysine In Laying Hen (چکیده)
70 - Egg Quality, Component Yield And Composition Responses To Different Levels Of Dietary Digestible Sulfur Amino Acids In Laying Hen (چکیده)
71 - Effect of post hatch delayed access to feed on performance, GIT physical and histological development and yolk absorption in young broiler chicks (چکیده)
72 - اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخم گذار تجاری (چکیده)
73 - اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر صفات کیفی تخم مرغ (چکیده)
74 - اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در هفته ی 32 تا 44 (چکیده)
75 - اثر سطوح مختلف متیونین بعلاوه سیستین قابل هضم بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در هفته ی 32 تا 44 (چکیده)
76 - اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر عملکرد تولیدی و وزن نسبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی (چکیده)
77 - اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر ریخت شناسی ژژنوم بلدرچین ژاپنی (چکیده)
78 - اثر مکمل آنزیمی زایلاناز بتاگلوکاناز بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی (چکیده)
79 - اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی (چکیده)
80 - اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر جذب زرده و وزن دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
81 - اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
82 - اثر پودر برگ رزماری بر عملکرد و متابولیت های خونی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
83 - اثر جایگزینی تریتیکاله با و بدون مکمل آنزیمی در جیره بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) (چکیده)
84 - تاثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار (چکیده)
85 - مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار (چکیده)
86 - تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار (چکیده)
87 - اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
88 - اثر زمان شروع به تغذیه پس از هچ بر رشد، وزن نسبی اندام های گوارشی و جذب زرده ی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
89 - اثر زمان تغذیه ی اولیه بر عملکرد، طول و وزن نسبی اندام های گوارشی بلدرچین (چکیده)
90 - اثرگوانیدینواستیک اسید در جیره های آغازین گندم–سویا بر عملکرد و وزن نسبی اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی (چکیده)
91 - اثر چای سبز بر عملکرد و متابولیت های خونی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
92 - تاثیر عصاره رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار (چکیده)
93 - بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر سیر بر فاکتورهای خونی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
94 - تاثیر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد و ترکیب لاشه بلدرچین ژاپنی (چکیده)
95 - Relationship of chemical composition and metabolisable energy of triticale for poultry (چکیده)
96 - Effect of triticale on blood chemistry and performance of commercial growing turkeys (چکیده)
97 - ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل متابولیسم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله (چکیده)
98 - اثر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر و پری بیوتیک بر غلظت لپیدهای خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
99 - اثر استفاده از سطوح مختلف پودر آب پنیر و پری بیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
100 - Education can improve broiler performance traits (چکیده)
101 - Effect of split diets on laying performance and egg quality of hens during the late laying period by manipulating the time of access to calcium and phosphorus (چکیده)
102 - بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
103 - اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
104 - اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتی (چکیده)
105 - بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت وساز تریتیکاله (چکیده)
106 - The Effect of Triticale and Enzyme in Finisher Diet on Performance, Gut Morphology and Blood Chemistry of Broiler Chickens (چکیده)
107 - Effect of Triticale on Performance and Blood Chemistry of Commercial Growing Turkeys (چکیده)
108 - بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
109 - ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله (چکیده)
110 - Effect of triticale on blood chemistry and performance of commercial growing turkeys (چکیده)
111 - Relationship of Chemical Composition and Metabolisable Energy of Triticale for Poultry (چکیده)
112 - Long-Term Effects of Oxymetholone vs. Testosterone with or Without ZnSO4 on Growth Performance of Turkey Chicks (چکیده)
113 - Effect of Triticale Replacement and Enzyme Supplementation on Performance and Blood Chemistry of Broiler Chickens (چکیده)
114 - اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین (چکیده)