بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Bakhtiar Shabani Varaki


موارد یافت شده: 102

1 - صورت‌بندی روش‌های مواجهه با اندیشه‌های برون‌دینی در آثار اندیشمندان تربیت اسلامی (چکیده)
2 - گونه‌شناسیِ گزاره‌هایِ تربیتی در احادیث (چکیده)
3 - واکاوی و تبیین جایگاه سه رویکرد فکری منطق ذهنی، الگوی ذهنی و راهبردهای استدلالی در فرایند اطلاع‌یابی کاربران (چکیده)
4 - ملاحظات روش‌شناختی در اندیشه‌شناسی امام : با تأکید بر تعلیم و تربیت و سیاست (چکیده)
5 - Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Action (چکیده)
6 - چالش‌های اخلاقی استفاده از سامانه همانندجو در مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
7 - روایت پداگوژیکی هوشیاری بدنمند در عصر پسا فروکاست گرایی: گسست ناپذیری ذهن – بدن- جهان (چکیده)
8 - سیر تحول روش شناسی (گذشته، حال، آینده) در ایران (چکیده)
9 - بازخوانی و مفهوم سازی مجدد طبقه بندی های معنویت (چکیده)
10 - تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعات (چکیده)
11 - تضاد و فاصله در تربیت مبتنی بر گفتگو با نظر به دیدگاه های ملاصدرا (چکیده)
12 - Essential Components of Miller’s Soulful Curriculum Theory (چکیده)
13 - Philosophy of education in a new key: Reflectionon higher education in Iran (چکیده)
14 - بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات (چکیده)
15 - برنامه درسی خودآفرین در عصر شیوع جهانی کووید- 19 و کرونا زیستی (چکیده)
16 - Educational Research Methodology Inspired by the Theory of Enaction (چکیده)
17 - چرخش از نظریه پردازی به نظریه پردازی همادین در برنامه درسی: رویکردی عصب پدیدارشناختی (چکیده)
18 - Iranian philosophy of education (چکیده)
19 - تبیین و نقد درونی الگوی ترکیبی تربیت اخلاقی ناروائز (چکیده)
20 - توانمندسازی دانشجویان در فرایند راهنمایی رساله دکتری (چکیده)
21 - چرخش روش شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینی (چکیده)
22 - نقد روش شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقی (چکیده)
23 - ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم و تربیت اسلامی (چکیده)
24 - نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتی (چکیده)
25 - تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران (چکیده)
26 - چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسی (چکیده)
27 - محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسی (چکیده)
28 - Norms of Science and Scientific Products in Higher Education Institutions; (A Case ofa Higher Education Institute in Iran) (چکیده)
29 - تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه‌های درسی جدید از منظر معلمان (چکیده)
30 - ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس (چکیده)
31 - تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان (چکیده)
32 - سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی (چکیده)
33 - تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهی (چکیده)
34 - نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی (چکیده)
35 - یادگیری بدنمند : نقد رویکرد عصب پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری (چکیده)
36 - برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش (چکیده)
37 - مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست) (چکیده)
38 - منطق صورت بندی روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت: روش یا پساروش (چکیده)
39 - برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟ (چکیده)
40 - امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات) (چکیده)
41 - فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد (چکیده)
42 - ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (چکیده)
43 - انسان فرهیخته سینوی (چکیده)
44 - آینده آموزش عالی: دانشگاه های نسل چهارم (چکیده)
45 - نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (چکیده)
46 - نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان (چکیده)
47 - تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها (چکیده)
48 - بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت» (چکیده)
49 - تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین) (چکیده)
50 - Para-quantitative Methodology: Reclaiming experimentalism in educational research (چکیده)
51 - بازگشت PH به PHD: ضرورت آموزش فلسفه علم به دانشجویان علوم و مهندسی (چکیده)
52 - رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
53 - هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
54 - استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی (چکیده)
55 - نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) (چکیده)
56 - انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه (چکیده)
57 - هیوریستیک در برنامه درسی آموزش عالی: نسبت راه حل های هیوریستیک، با نگاه سنت گرایان، تجربه گرایان مفهومی و نومفهوم گرایان (چکیده)
58 - رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (چکیده)
59 - بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
60 - مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی (چکیده)
61 - روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت: متدولوژی یا متدولاتری (چکیده)
62 - تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور (چکیده)
63 - طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 (چکیده)
64 - برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها (چکیده)
65 - جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی (چکیده)
66 - بحران هویت فلسفه تعلیم و تربیت (چکیده)
67 - تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران (چکیده)
68 - پژوهش کیفی: روش یا بوش (چکیده)
69 - استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت (چکیده)
70 - بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس (چکیده)
71 - De-Schooling Society Vs. Re-Schooling Society: An Approach to School Improvement (چکیده)
72 - میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
73 - تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه (چکیده)
74 - سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی (چکیده)
75 - باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی (چکیده)
76 - تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران (چکیده)
77 - from teaching to learning in higher education: towards an approach tp quality of education in Iran (چکیده)
78 - Qualitative method and paramathematics: toward a compromise in educational research (چکیده)
79 - Methodological theory and educational research: a critical approach (چکیده)
80 - The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs (چکیده)
81 - Approximate reasoning and rule based knowledge: Towards a Compromise In Educational Research (چکیده)
82 - A critical view to the web-based design for teaching critical thinking (چکیده)
83 - Comparing critical thinking of nursing students studying in different years of the baccalaureate program (چکیده)
84 - Globalization and Localization: the Paradox of Centralization and Decentralization in Curriculum (چکیده)
85 - Pragmatic view vs. paradigmatic view in educational research methodology: A critical approach to mixed method (چکیده)
86 - چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد (چکیده)
87 - چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا (چکیده)
88 - هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران (چکیده)
89 - جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
90 - رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناسی به مدیریت آموزش عالی (چکیده)
91 - هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی (چکیده)
92 - Epistemic Fallacy in Educational Research (چکیده)
93 - تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان (چکیده)
94 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)
95 - Epistemological Beliefs and Leadership Style among School Principals (چکیده)
96 - آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره (چکیده)
97 - رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی (چکیده)
98 - تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان (چکیده)
99 - A Reflection on Three Web-Based Teaching Critical Thinking:Toward A Compromise Approach (چکیده)
100 - نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران (چکیده)
101 - Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism (چکیده)
102 - Math Modeling in Educational Research: An Approach to Methodological Fallacies (چکیده)