مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ملیحه هاشمیان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , تأثیر الیسیتورهای متیل ‏جاسمونات و اسیدسالیسیلیک بر میزان تولید متابولیت‏های ثانوی و ظرفیت آنتی‏ کسیدانی گیاه کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط در‏شیشه‏, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (12), شماره (44), سال (2020-11), صفحات (61-76)
 2. آزاده صفاریزدی , علی گنجعلی , رضا فرهوش , منیره چنیانی , بهینه سازی محیط کشت جهت پینه زایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) و تأثیر عصاره مخمر بر ترکیبات آنتی اکسیدان, علوم باغبانی, دوره (34), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (107-118)
 3. صدیقه براتی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , بررسی تاثیر تنش مولیبدن برعملکرد سیستم آنتی اکسیدان گیاهچه های جعفری (Petroselinum sativum L.) درشرایط آزمایشگاهی, علوم باغبانی ایران, دوره (50), شماره (4), سال (2019-12), صفحات (1-12)
 4. فاطمه آسیایی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , مقایسه پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی برگ و پودر برگ اکالیپتوس بر رشد گیاهچه ای ذرت (Zea mays L.) و علف هرز ارزن وحشی (Panicum miliaceum L.), فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (9), شماره (35), سال (2020-5), صفحات (376-393)
 5. مصطفی ساغریان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تأثیر آنتی­ اکسیدان ­ها و غلظت­ های مختلف هورمون BAP و NAA بر ساقه­ زایی و ریشه­ زایی گیاه دارویی پونه­ سای بینالودی, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (6), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (198-205)
 6. بتول اسدی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , بررسی مقایسه ای تاثیر تیمار خارجی سیلیسیم و اسیدآسکوربیک بر توان آنتی اکسیدانی گیاه دارویی ریحان سبز-Ocimum basilicum L- در شرایط تنش شوری, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (7), شماره (27), سال (2018-12), صفحات (1-14)
 7. محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو ویژگی های ریخت شناختی و بیوشیمیایی گیاهان زراعی و علف های هرز تک لپه و دولپه بر برخی Prunus armeniaca L., زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (10), شماره (37), سال (2018-12), صفحات (69-82)
 8. مریم سیادتی فر , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , بررسی اثر دگراسیبی اکالیپتوس بر پاسخ های آنتی اکسیداتیو گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (30), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (1-9)
 9. سیده سارا حسینی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (8), شماره (30), سال (2017-3), صفحات (27-42)
 10. مریم جاویدی مقدم , منیره چنیانی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (8), شماره (29), سال (2016-12), صفحات (37-52)
 11. سعیدرضا حسین زاده , منیره چنیانی , اعظم سلیمی , بررسی اثر متانول بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2015-2), صفحات (71-82)
 12. علی گنجعلی , آزاده صفاریزدی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , زهرا رضایی , بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L), زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (23), سال (2015-6), صفحات (63-74)

انگلیسی

 1. Shokoofeh Kamali , Ali Javadmanesh , Lukasz L. Stelinski , Tina Kyndt , Alireza Seifi , Monireh Cheniany , Mohammad Zaki AGhl , Mojtaba Hosseini , Mahyar Heydarpour , Javad Asili , Javad Karimi , Beneficial worm allies warn plants of parasite attack below‐ground and reduce above‐ground herbivore preference and performance, Molecular Ecology, Year (2021-11)
 2. mostafa sagharyan , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Seyed Mousa Mousavi-Kouhi , Studies on Seed Germination, Plant Regeneration, and Soil Acclimatization of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae), Iranian Journal of Science and Technology-Transaction A: Science, Volume (45), No (6), Year (2021-12), Pages (1915-1924)
 3. mostafa sagharyan , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Seyed Mousa Mousavi Kouhi , Optimization of Callus Induction with Enhancing Production of Phenolic Compounds Production and Antioxidants Activity in Callus Cultures of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae), Iranian Journal of Biotechnology, Volume (18), No (4), Year (2020-12), Pages (47-55)
 4. Niloofar Hemmati , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , Effect of plant growth regulators and explants on callus induction and study of antioxidant potentials and phenolic metabolites in Salvia tebesana Bunge, Botanica Serbica, Volume (44), No (2), Year (2020-1), Pages (163-173)
 5. azadeh saffaryazdi , Ali Ganjeali , Reza Farhoosh , Monireh Cheniany , Variation in phenolic compounds, α-linolenic acid and linoleic acid contents and antioxidant activity of purslane (Portulaca oleracea L.) during phenological growth stages, Physiology and Molecular Biology of Plants, Volume (26), No (7), Year (2020-7), Pages (1519-1529)
 6. simin irankhah , والتر چیتارا , لوکا نروا , کریستالا آنتونیو , اریکا لومینی , ورونیکا ولپ , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Mansour Mashreghi , واسیلیوس فتوپولس , رافائلا بالستینی , Impact of an arbuscular mycorrhizal fungal inoculum and exogenous MeJA on fenugreek secondary metabolite production under water deficit, Environmental and Experimental Botany, Volume (176), Year (2020-8), Pages (104096-104104)
 7. samaneh diyanat , Monireh Cheniany , Mehrdad Lahouti , Investigating the use of pine needle extract as biological herbicide for weed control in bean crop, Journal of Environmental Biology, Volume (40), No (6), Year (2019-11), Pages (1164-1172)
 8. Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , Developmental Role of Phenylalanine-ammonia-lyase (PAL) and Cinnamate 4-Hydroxylase (C4H) Genes During Adventitious Rooting of Juglans Regia L. Microshoots, Acta Biologica Hungarica, Volume (67), No (4), Year (2016-12), Pages (379-392)
 9. Monireh Cheniany , Hassan Ebrahimzadeh , Azam Salimi , Vahid Niknam , Isosyme variation in some populations of wild diploid wheats from Iran, Biochemical Systematics and Ecology, Volume (35), No (6), Year (2007-6), Pages (363-371)
 10. Monireh Cheniany , Hassan Ebrahimzadeh , Kourosh Vahdati , John E. Preece , Ali Masoudinejad , Masoud Mirmasoumi , Content of different groups of phenolic compounds in microshoots of Juglans regia cultivars and studies on antioxidant activity, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (35), No (2), Year (2013-1), Pages (443-450)
 11. Monireh Cheniany , Hassan Ebrahimzadeh , Ali Masoudi-nejad , Expression of chalcone synthase influences flavonoid content and frequency of rhizogenesis in microshoots of Juglans regia L., Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Volume (109), No (1), Year (2012-4), Pages (51-59)
 12. Monireh Cheniany , Hassan Ebrahimzadeh , Ali Masoudi-nejad , Kourosh Vahdati , Charles Leslie , Effect of endogenous phenols and some antioxidant enzyme activities on rooting of Persian walnut (Juglans regia.) L, African Journal of Plant Science, Volume (4), No (12), Year (2010-12), Pages (479-487)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فاطمه سادات حسینی زهرائی , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تأثیر الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی بر محتوای ترکیبات فنل و فلاونوئید پونه سای بینالودی ( Nepeta binaloudensis Jamzad ) , هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01
 2. امنه اسدی , منیره چنیانی , بررسی رشد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی کاکوتی کوهی(Ziziphora clinopodioides Lam.) در شرایط تیمار با نانوذره تیتانیوم دی اکسید , هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01
 3. مهشید طبری فرد , منیره چنیانی , علی گنجعلی , تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید وظرفیت آنتی اکسیدان کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط کشت بافت , هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01
 4. مهشید طبری فرد , منیره چنیانی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر عامل دما بر تیمارهای مختلف موثر بر شکست خواب بذر گیاه کلپوره , 6th Iranian Conference of Plant Physiology , 2019-10-23
 5. صدیقه براتی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , تیمار سالیسیلیک اسید: کاهش اثرات تنش مولیبدن با تکیه بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز گیاه جعفری , 6th Iranian Conference of Plant Physiology , 2019-10-23
 6. سمانه دیانت , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیا چیتی و علف هرز ارزن وحشی , دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13
 7. نیلوفر همتی , منیره چنیانی , علی گنجعلی , بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro , دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13
 8. ملیحه هاشمیان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , تأثیر غلظتهای مختلف هورمونهای D - 2،4 و BAP بر نرخ کالزایی گیاه کلپوره Teucrium polium , پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2018-03-06
 9. شکوفه کمالی , جواد کریمی , جواد اصیلی , علیرضا سیفی , منیره چنیانی , آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می توانند نقشی در تغییر مولفه های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟ , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27
 10. فاطمه آسیایی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , بررسی تاثیر دگرآسیب عصاره گیاه اکالیپتوس بر کنترل علف هرز سوروف در پوشش های زراعی برنج به منظور کاهش مصرف علف کش های شیمیایی , کنگره ملی آب و خاک و علوم محیطی , 2018-03-02
 11. رضا یغمایی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره گیاه اکالیپتوس برای کنترل علف هرز تاجریزی سیاه مابین بوته های گیاه زراعی خیار , کنگره ملی آب و خاک و علوم محیطی , 2018-03-02
 12. سمانه دیانت , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج تهرانی بر ویژگی های جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی و علف های هرز آنها , کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-15
 13. مریم بابایی چرمی , منیره چنیانی , علی گنجعلی , جمیل واعظی , بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی (مجموعه فنلی) موجود در ساقه گیاه Salvia tebesana Bunge , کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-14
 14. فاطمه نقدی یزدی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی گردو ایرانی (Juglans regia L) بر ویژگی های جوانه زنی و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز (GPX) در گیاه Zea mays L و علف هرز Koshia squparia , چهارمین کنفرانس بین الملیی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی , 2017-10-19
 15. سمانه دیانت , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , بررسی اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج بر جوانه زنی و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه زراعی لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris L. cv White bean) و علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2017-08-30
 16. فاطمه آسیایی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , بررسی تاثیر دگرآسیب عصاره گیاه اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر خصوصیات جوانه¬زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه زراعی ذرت (Zea mays L.) و علف¬هرز ارزن وحشی(Panicum miliaceum L.) , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2017-08-30
 17. نعیمه سادات صالح , فوزیه عطارباشی , سعید استاد موحد , منیره چنیانی , گرفت کوپلیمریزاسیون 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش UV و بررسی اثر ضد رسوب گذاری ان بر ارگانیسم های زیستی , چهارمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی , 2017-07-14
 18. زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز تاج خروس و گیاه ذرت در مرحله جوانی زنی , همایش یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-08-18
 19. زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی , ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو(Prunus armeniaca L) و نقش آن در کنترل علف هرز چاودار و گیاه لوبیا در مرحله جوانی زنی , سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2016-09-05
 20. زینب آشنا , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی ویژگی های آللوپاتیک عصاره آبی ریشه زردآلو( Prunus armeniaca L)و نقش آن در کنترل علف های هرز یولاف و دم روباهی درمرحله جوانی زنی , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 21. مریم سیادتی فر , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی , بررسی پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی اکالیپتوس بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 22. زهرا محمدی سلطان پور , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تاثیر عوامل زیستی بر برخی صفات موفوفیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L) تحت تاثیر رژیم های رطوبتی , دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-05-11
 23. بابک فدوی مزینان , منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , کورش وحدتی , بررسی ریشه زایی ارقام زراعی گردو ایرانی تحت تاثیر نفتوکوئینون ژوگلون در شرایط آزمایشگاهی , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 24. بابک فدوی مزینان , منیره چنیانی , مه لقا قربانلی , اسماعیل فیله کش , بررسی میزان مقاومت به شوری دو گیاه هالوفیت: Seidlitzia rosmarinus وReaumuria fruticosa از منطقه کال شور سبزوار , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 25. سیده سارا حسینی , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , علی گنجعلی , بررسی میزان مقاومت دو لاین20 -ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله X Triticale Witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید غشا و شاخص پایداری غشا , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 26. سیده سارا حسینی , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , بررسی میزان مقاومت دو لاین ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله Triticale x witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه محتوی پروتئین محلول و پرولین , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 27. الهام آریان پور , عطیه عبدالنوری , منیره چنیانی , علی مخدومی , مریم عبداله نیا , حسن فیضی , ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره اسانسی AchilleawilhelmsiiC.Kochدربرهم کنش با میدان مغناطیسی بر باکتری Staphylococcus aureus , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی , 2015-02-18
 28. محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , پتانسیل آللوپتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca L) برای مدیریت علف هرز تاج خروس (Amarantus retroflexus L) , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-23
 29. محترم اسمعیلی فریمان , علی گنجعلی , منیره چنیانی , اثرات آللوپاتیک عصاره برگ زردالو (Prunus armeniaca L) بر جوانه زنی و رشد اولیه گندم (Triticum astivum)، ذرت(Zea mays) و چاودار (Secale montanum) , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی , 2015-02-18
 30. مریم سیادتی فر , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , اثردگرآسیبی عصاره اکالیپتوس برجوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سویا و گاوپنبه , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 31. مریم سیادتی فر , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی , اثر دگر آسیبی عصاره اکالیپتوس بر محتوای پرولین ، اکسین و عملکرد اکسین اکسیداز در دوره رویشی دو گیاه سویا و گاوپنبه , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 32. منیره چنیانی , آسیه حمیدی پور , بررسی تغییرات پروتئینی اندام های مختلف دو گونه گل حسرت , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07
 33. زینب مطلوبی , علی گنجعلی , احمدرضا بهرامی , منیره چنیانی , بررسی اثرات هورمون ABA بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط تنش خشکی , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07
 34. مرجان جاویدی مقدم , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , منیره چنیانی , بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.) , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07
 35. منیره چنیانی , آسیه حمیدی پور , بررسی کمّی و کیفی پروتئین ها در اندام های مختلف "گونه پاییزه" گل حسرت (Colchicum kotschyi) , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07
 36. منیره چنیانی , آسیه حمیدی پور , درک عملکرد پروتئینی اندام های مختلف "گونه بهاره" گل حسرت (Colchicum crocifolium) , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , 2014-05-07
 37. منیره چنیانی , فاطمه خادمان الحسینی اشگذری , بررسی گیاهشناسی گیاهان مورداستفاده در\"شراب حلال\" و تاثیرات آن بردستگاه گوارش , همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20
 38. منیره چنیانی , توان روبشگری رادیکالهای آزاد توسط ترکیبات پاداکسایشگر گردو ایرانی , همایش ملی گیاهان دارویی , 2013-11-20
 39. عباس رحمانی , حسن ابراهیم زاده , منیره چنیانی , بررسی سینتیکی فعالیت پراکسیدازی در بنه های زعفران مزروعی در دوره های خواب و بیداری , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 40. منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , علی مسعودی نژاد , عباس رحمانی , ارتباط بین محتوی ترکیبات فنلی وفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز درطی ریشه زایی ریزقلمه های گردو ایرانی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 41. منیره چنیانی , علی مسعودی نژاد , کورش وحدتی , عباس رحمانی , ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی کل، اسیدهای فنلی و فلاونوئیدها در ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 42. منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , ظرفیت پاداکسایشی ریزقلمه های گردو ایرانی در طی القاء فرایند ریشه زایی , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , 2011-03-05
 43. منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , علی مسعودی نژاد , کورش وحدتی , بررسی تغییرات محتوی ترکیبات فنلی در طول دوره کشت درون شیشه واریته های گردو , دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2008-01-29
 44. منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , کورش وحدتی , تاثیرتغییرات ترکیبات فنلی، فلاوونوئیدی، فلاوونولی و تانن های متراکم بر روند ریشه زایی چند رقم گردوی ایرانی , نخستین همایش علوم بیومولکولی گردو , 2012-11-07
 45. منیره چنیانی , حسن ابراهیم زاده , کورش وحدتی , ارتباط بین بیان ژن CHS و فرایند نموی ریشه زایی در ریزقلمه های گردو , نخستین همایش علوم بیومولکولی گردو , 2012-11-07

انگلیسی

 1. VAJIHEH GANJEALI , Monireh Cheniany , Parissa Taheri , مریم مظاهری تیرانی , بررسی پیش تیمار بذری نانوذره مس اکسید بر جوانه زنی، برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص کاروتنوئید گیاهچه دو رقم گندم , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی , 2021-11-10
 2. ameneh asadi , Monireh Cheniany , Mehrdad Lahouti , مقایسه برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه مرزنجوش در شرایط تیمار با نانو ذره تیتانیوم دی اکسید , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی , 2021-11-10
 3. Zahra Mohammadzadeh , Monireh Cheniany , Leila Samiei , بررسی محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید و اسیدهای فنلی در کالوس های القاء شده از برگ کلپوره , هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01
 4. mahshid tabarifard , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , amin allah shoja , Evaluation the effect of BAP and NAA on callus production capacity of Teucrium polium L. in vitro , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 5. Azadeh Taheri , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , افسانه عارفی اسکوئی , Evaluation of phenolic metabolites and antioxidant capacity of aerial part and root from two subspecies of medicinal plant Ziziphora clinopodioides Lam. , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 6. zahra mohammadzadeh , Monireh Cheniany , Leila Samiei , Induction of callus from leaf explant of Teucrium polium L. under the hormonal conditions BAP and IAA , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 7. amin allah shoja , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , mahshid tabarifard , Assessment the effect of explant type and hormone on the callogenesis of Salvia tebesana Bunge , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 8. simin irankhah , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Mansour Mashreghi , Effects of root symbioses and MeJA priming in fenugreek seedlings growing under water deficit conditions , 4th International Molecular Mycorrhiza Meeting , 2019-02-08
 9. simin irankhah , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Mansour Mashreghi , Determination of Best Organ and Growth Stage for Accumulation of Diosgenin by Fenugreek , 8th National Congress on Medicinal Plants , 2019-04-24
 10. Niloofar Hemmati , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , Determination of the optimal 2,4-D concentration for callus induction from different Salvia tebesana Bunge explants , 20th National and 8th International Congress on Biology of Iran , 2018-08-22
 11. faezeh bayat , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , EFFECTS OF INOCULATION WITH ARB USCULAR MYCORRHIZAE ON SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZAD , 6th National Congress on Medicinal Plantsth National Congress on Medicinal Plants , 2017-05-09
 12. maryam babaie , Monireh Cheniany , Ali Ganjeali , Jamil Vaezi , COMPARATIVE STUDY OF PHENOLIC CONTENT IN THREE KINDS OF EXTRACTS BELONGS TO LEAVES AND STEM OF SALVIA TEBESANA BUNG , ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2017-05-09
 13. zahra mohammady , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , The Effect of Mycorrhizal Fungi Symbiosis on Some Morphological Characteristics of Rice Under Drought Stress , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 14. zahra mohammady , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Effects of Biological Fertilizers on Some Growth Traits of Rice (Oryza sativa L.) , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 15. Mehrdad Lahouti , Monireh Cheniany , Batol asadi , The Effect of Ascorbic Acid on Some Non-enzymatic Antioxidants of Basil in Salinity Condition , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 16. Mehrdad Lahouti , Monireh Cheniany , sedigheh barati , The Effect of Salicylic acid on Non-enzymatic Antioxidant Defence of Parsley under Molybdenum Stress , 19th National and 7th International Congress of Biology , 2016-08-30
 17. Mehrdad Lahouti , Monireh Cheniany , Batol asadi , EFFECT OF ASCORBIC ACID AND SILICIUM TREATMENT ON SOME GROWTH PARAMETERS AND PIGMENT CONTENT IN OCIMUM BACILICUM L. UNDER SALT STRESS , پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2016-05-18
 18. Mehrdad Lahouti , Monireh Cheniany , sedigheh barati , THE INTERACTION OF MOLYBDENUM STRESS AND SALICYLIC ACID TREATMENT ON SOME MORPHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN ARIAL PARTS OF PETROSELINUM CRISPUM L. , پنجمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2016-05-18
 19. marjan javidi moghadam , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , Monireh Cheniany , Determination the Best Culture for Callus Induction from Teucrium polium L. Explants , 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran , 2014-08-24
 20. Monireh Cheniany , fatemeh khademan alhosany , COMPARSION OF ANTIMICROBIAL EFFECT OF DIFFERENT PLANT INGREDIENTS OF “LAWFUL WINE” ON BACTERIA , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2014-05-14
 21. Monireh Cheniany , Hassan Ebrahimzadeh , Ali Masoudi-Nejad , Kourosh Vahdati , Peroxidase as markers for rooting response in microcutting of (Juglans regia L. cultivars , 7th International Walnut Symposiom , 2013-07-20
 22. Monireh Cheniany , Hassan Ebrahimzadeh , Ali Masoudi-Nejad , Kourosh Vahdati , Mineral metabolism during in vitro root development in microcuttings of Juglans regia L. cultivars , 7th International Walnut Symposium , 2013-07-20
 23. Monireh Cheniany , H. Ebrahimzadeh , K. Vahdati , COMPARATIVE STUDIES ON PHOSPHOMOLYBDENUM ASSAY, DPPH AND REDUCING POWER ANTIOXIDANT PROPERTIES IN MICROSHOOTS OF FIVE PERSIAN WALNUTS , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 24. A. Rahmani , H. Ebrahimzadeh , SH. Safarian , M. Mirmasoumi , Monireh Cheniany , Peroxidase: as a marker for dormant and waking stages of saffron growth , 3rd International Symposium on Saffron , 2009-05-20
 25. Monireh Cheniany , H. Ebrahimzadeh , A. Masoudi-Nejad , K. Vahdati , Relationship between Endogenous Free IAA Levels and Peroxidase Activities during Root Development from Shoot Microcuttings of Persian Walnut Varieties , 28th International Horticultural Congress , 2010-08-22
 26. Monireh Cheniany , Essential Oils and Their medical Importance , The 2nd Symposium of Medicinal Plants , 2005-01-26