بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: رشد اقتصادی


موارد یافت شده: 71

1 - تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
2 - تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در ایران (چکیده)
3 - بررسی اثر نرخ رشد مالیات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1393 (چکیده)
4 - ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮهوری ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان (چکیده)
5 - آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده) (چکیده)
6 - اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی (چکیده)
7 - بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1353-1392 (چکیده)
8 - بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا (چکیده)
9 - اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354 (چکیده)
10 - بررسی شبه پارامتریک رشد اقتصادی و شهرنشینی در انتشار گاز CO2 (مطالعه موردی: کشورهای آسیایی) (چکیده)
11 - جایگاه آموزش و پرورش و ارتباط آن با توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته (کشورهای منتخب) (چکیده)
12 - آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلویی (چکیده)
13 - بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) (چکیده)
14 - سرمایه گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت (چکیده)
15 - آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران (چکیده)
16 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی: (مطالعه موردی کشورهای عضو ECO (چکیده)
17 - تأثیر حکمرانی خوب بر اساس شاخص های بانک جهانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (چکیده)
18 - حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی (چکیده)
19 - بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم (چکیده)
20 - تاثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک و شمال آفریقا (چکیده)
21 - بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM (چکیده)
22 - اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
23 - اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی) (چکیده)
24 - اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
25 - بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش‏های مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
26 - رابطه توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی) (چکیده)
27 - بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران (چکیده)
28 - تأثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی در چهار گروه کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین (چکیده)
29 - نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی (چکیده)
30 - بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (چکیده)
31 - تأثیر حکمرانی خوب (بر اساس شاخص‌های بانک جهانی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (2005-1996) (چکیده)
32 - نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی (چکیده)
33 - بررسی آثار اقتصادی و کاربردهای انرژی خورشیدی (چکیده)
34 - عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
35 - سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده (چکیده)
36 - بررسی اثر صادرات بر رشد اقتصادی، زیربنای توسعه پایدار (چکیده)
37 - اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی با روش خود توضیحی برداری (چکیده)
38 - تاثیر نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
39 - بررسی مقایسه‏ ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا (چکیده)
40 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
41 - بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران (چکیده)
42 - بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (چکیده)
43 - بررسی ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از دیدگاه اسلام (چکیده)
44 - ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی (چکیده)
45 - محاسبه هسته تورم در ایران (چکیده)
46 - تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی (چکیده)
47 - تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
48 - بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف زغال سنگ در ایران (چکیده)
49 - مقایسه اثر سیاست درون گرا و برون گرای تجاری بر رشد اقتصادی (چکیده)
50 - بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتین (چکیده)
51 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
52 - بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران (چکیده)
53 - ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا (چکیده)
54 - بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی) (چکیده)
55 - تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی (چکیده)
56 - بررسی رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد (چکیده)
57 - بررسی رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب (چکیده)
58 - رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
59 - اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی(تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته) (چکیده)
60 - دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع (چکیده)
61 - مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
62 - اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی (چکیده)
63 - تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
64 - کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایران (چکیده)
65 - بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
66 - تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی) (چکیده)
67 - آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
68 - رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام (چکیده)
69 - اثر متقابل توزیع درآمد و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران (چکیده)
70 - توسعه دانایی و عملکرد اقتصادی (چکیده)
71 - بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده ی OECD (چکیده)