بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بهره وری


موارد یافت شده: 94

1 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
2 - نقش دانش فقه در احیاء و ارتقای بهره وری موقوفات (چکیده)
3 - اثر توأم تنش سرما و خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب برخی از هیبریدهای ذرت -Zea mays L (چکیده)
4 - ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان (چکیده)
5 - کیفیت محیط داخلی و بهبود بهره وری کارکنان در ساختمان های سبز (چکیده)
6 - اثر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های تخریب ساختمانی (چکیده)
7 - یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی (چکیده)
8 - بررسی اثرات هزینه های تحقیق و توسعه R&D بر ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای بزرگ استان خراسان رضوی (چکیده)
9 - بهینه سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت (چکیده)
10 - تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا (چکیده)
11 - نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی (چکیده)
12 - تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب (چکیده)
13 - تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران (چکیده)
14 - جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات (چکیده)
15 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر نشاط کارکنان در محل کار (چکیده)
16 - آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران (چکیده)
17 - افزایش بهره وری توربین گاز با بهینه سازی دمای گاز ورودی به توربین (چکیده)
18 - پیش بینی دما و توان خروجی توربین گاز V94.2 با استفاده از سری زمانی (چکیده)
19 - تاثیر بیوچار بر خصوصیات رشدی گیاه سویا و خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
20 - شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی (چکیده)
21 - طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت (چکیده)
22 - بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
23 - تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقة مشهد (چکیده)
24 - کارسنجی و برآورد منابع انسانی با رویکرد افزایش بهره وری در موسات فرهنگی با تاکید بر فرایندها و شیوه های انجام کار (چکیده)
25 - بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار (چکیده)
26 - بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمدی و اعتمادبا استفاده از الگوی داده‌های تابلویی (چکیده)
27 - اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضوی (چکیده)
28 - برآورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده های ترکیبی (چکیده)
29 - کنترل ناپارامتریک غیرخطی شوک های بهره وری در برآورد تابع تولید کشاورزی استان های برگزیده ایران (مطالعه موردی: برآورد تابع تولید گندم آبی) (چکیده)
30 - بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران (چکیده)
31 - تعیین اهداف و شاخصهای بهرهوری در سطح کلان شهرداری مشهد با نگرش سیستمی (چکیده)
32 - تعیین شاخصهای بهره وری در مناطق عملیات انتقال گاز با نگرش سیستمی (چکیده)
33 - اندازه گیری کارایی و بهره وری محصول سیب زمینی استان زنجان (چکیده)
34 - گونه شناسی نقش سیاستهای بهره وری منابع انسانی (چکیده)
35 - ترسیم مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
36 - طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری(کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
37 - بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
38 - اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) (چکیده)
39 - مقایسه بهره وری عوامل تولید در دو سیستم آبیاری بارانی و نشتی در زراعت سیب زمینی در دشت کبودرآهنگ (چکیده)
40 - بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف (چکیده)
41 - اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز(مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی) (چکیده)
42 - تعیین شاخص های موثر در بهره وری فردی کارکنان و روش محاسبه کمی آن (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (چکیده)
43 - تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
44 - ارزیابی روند تغییرات مصرف و بهره وری نیتروژن در نظام های تولید گندم ایران (چکیده)
45 - مشارکت در فعالیتهای گروهی مدیریت استراتژیک و بهره وری (چکیده)
46 - نقش مهریه در پایداری و اقتصاد خانواده (چکیده)
47 - بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی (چکیده)
48 - تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 (چکیده)
49 - اثرات تولیدی و اقتصادی کاهش دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد (چکیده)
50 - بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس (چکیده)
51 - مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) (چکیده)
52 - ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت (چکیده)
53 - رویکردی اسلامی در طراحی مدل مفهومی عوامل موثر در ارتقائ بهره وری (چکیده)
54 - تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران (چکیده)
55 - بررسی رابطه هزینه تحقیقات و بهره وری تولیدات کشاورزی در ایران (چکیده)
56 - ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله ORYZA کاشت با استفاده از مدل 2000 (چکیده)
57 - تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد(مطالعه موردی در کشورهای منتخب) (چکیده)
58 - بکارگیری نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
59 - ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با توجه به نقش آن در بهره وری بنگاه های پیشرو (چکیده)
60 - مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
61 - بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند) (چکیده)
62 - تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران (چکیده)
63 - بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کاران (چکیده)
64 - بهره وری بیشتر نیروی انسانی در نظام دانشگاهی از طریق بازنگری در نظام مدیریتی (ارائه یک الگو) (چکیده)
65 - مدیریت بهره وری تراکتور با کنترل دقیق باد لاستیک (چکیده)
66 - بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران (چکیده)
67 - بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
68 - بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور (چکیده)
69 - بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان (چکیده)
70 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)
71 - بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
72 - بررسی و تعیین شاخص های کارایی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
73 - بررسی و تعیین بهره وری انرزی برای تولید کلزا در شمال استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان پاسارگاد) (چکیده)
74 - بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (چکیده)
75 - بررسی علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید در نواحی روستایی (چکیده)
76 - بررسی بهره وری آب-انرژی در زراعت چغندر قند (چکیده)
77 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
78 - بهره وری سبز و اندازه گیری آن (چکیده)
79 - بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان (چکیده)
80 - تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه ) (چکیده)
81 - بهینه سازی مصرف سوخت کامیون ها با کاربرد سیالات جدید در رادیاتور آنها (چکیده)
82 - اثر شوری بر ویژگیهای بهره وری نوری گیاه جارو (چکیده)
83 - بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب در مناطق خشک نمونه موردی دشت بیرجند (چکیده)
84 - بهره وری آب در کشاورزی (چکیده)
85 - افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان (چکیده)
86 - بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی (چکیده)
87 - ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری در صنایع ایران (چکیده)
88 - رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم (چکیده)
89 - بررسی نقش آموزش در بهبود بهره وری (چکیده)
90 - محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بین محصولات کشاورزی خراسان (چکیده)
91 - بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران (چکیده)
92 - بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
93 - برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی (چکیده)
94 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)