بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Edalatian Dovom


موارد یافت شده: 141

1 - ارزیابی شاخص های بیماری زایی و خواص تکنولوژیکی جدایه های انتروکوکوس فاسیوم حاصل از پنیر های سنتی ایران (چکیده)
2 - Low salt and biogenic amines fermented fish sauce (Mahyaveh) as potential functional food and ingredient (چکیده)
3 - ناتامایسین و کاربرد آن در صنایع غذایی (چکیده)
4 - A review on the Potential of Lactic Acid Bacteria in the Production and Degradation of Biogenic Amines in Food (چکیده)
5 - Production of Bioactive Peptides in Milk Using Two Native Strains of Levilactobacillus brevis (چکیده)
6 - In vitro Evaluation of Potential Probiotic Characteristics and Survival of Human and Foodborne Lactic Acid Bacteria (Lacticaseibacillus rhamnosus and Lactiplantibacillus plantarum) in Mice Gastrointestinal Tract (چکیده)
7 - Screening of lactic acid bacteria strains isolated from Iranian traditional dairy products for GABA production and optimization by response surface methodology (چکیده)
8 - غربالگری جدایه های باکتری های اسید لاکتیک از فرآورده های لبنی سنتی خراسان به منظور ارزیابی تولید فولات خارج سلولی (چکیده)
9 - IRANIAN KISHK AS A SOURCE OF LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING EXOPOLYSACCHARIDE (چکیده)
10 - Effect of Lacticaseibacillus rhamnosus and Lactiplantibacillus plantarum isolated from food and human origin on reduction of IgE-dependent hypersensitivity in Balb/c mice (چکیده)
11 - IRANIAN KISHK AS A SOURCE OF LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING EXOPOLYSACCHARIDE (چکیده)
12 - دوغ و عوامل فساد میکروبی در آن (چکیده)
13 - انتروکوکوس ها به عنوان کشت همراه در تولید فرآوردههای لبنی (چکیده)
14 - The effect of fermentation conditions (temperature, salt concentration, and pH) with lactobacillus strains for producing Short Chain Fatty Acids (چکیده)
15 - Biodiversity of exopolysaccharide-producing lactic acid bacteria from Iranian traditional Kishk and optimization of EPS yield by Enterococcus spp. (چکیده)
16 - Screening of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii bacteria isolated from traditional dairy products of Khorasan based on folate production (چکیده)
17 - شناسایی گونه های سالمونلا در فرآورده های خام مرغ با استفاده از کاوشگر اختصاصی به کمک روش Real Time PCR (چکیده)
18 - Evaluation of antioxidant, antibacterial and cytotoxicity activities of exopolysaccharide from Enterococcus strains isolated from traditional Iranian Kishk (چکیده)
19 - تأثیر پکتین با گروههای متوکسیل پایین بر ویژگی های ساختاری گویچه های چربی خامه سنگین: مطالعه فاز پراکنده مبتنی بر اندازه و مورفولوژی ذرات (چکیده)
20 - Antioxidant activity of ultrafiltered-Feta cheese made with adjunct culture during ripening (چکیده)
21 - ارزیابی خواص پروبیوتیکی 19 سویه لاکتوباسیلوس گاسری، پلانتاروم، اسیدوفیلوس و فرمنتوم جدا شده از منابع انسانی و غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
22 - Effect of digestion and thermal processing on the stability of microbial cell-aflatoxin B1 complex (چکیده)
23 - Evaluation of the ginger and yogurt serum different levels on the lactic flora biodiversity in fermented carrot (چکیده)
24 - Production of angiotensin‐converting enzyme inhibitory peptides in Iranian ultrafiltered white cheese prepared with Lactobacillus brevis KX572382 (چکیده)
25 - مطالعه پروفایل اسیدهای چرب و برخی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی قیماق گیلانوند و دلیران و مقایسه آن‏ها با خامه سنگین (چکیده)
26 - Technological characteristics of Lactobacillus spp. isolated from Iranian raw milk Motal cheese (چکیده)
27 - مقایسه جدایه های آغازگر بومی حاصل از ماست های سنتی خراسان با آغازگر تجاری: مطالعه ویژگی‌های تکنولوژیکی در تولید ماست (چکیده)
28 - Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrot (چکیده)
29 - Determination of the anti-yeast activity of Lactobacillus spp. isolated from traditional Iranian cheeses in vitro and in yogurt drink (Doogh) (چکیده)
30 - بررسی خواص تکنولوژیکی سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس ایزوله شده از کره مسکه جنوب خراسان (چکیده)
31 - بررسی اثر واریته و زمان نگهداری بر ویژگیهای فیزیکی رب گوجه فرنگی (چکیده)
32 - Identification of Alkaline Protease Producing Bacilli from Sludge of Bactofuge and Separator Using Culture–Based and Molecular Techniques (چکیده)
33 - استفاه از روش PCR معمولی به منظور شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در کبد مرغ (چکیده)
34 - بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها (چکیده)
35 - Probing the interactions between hardness and sensory of pistachio nuts during storage using principal component analysis (چکیده)
36 - شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی (چکیده)
37 - شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در گوشت مرغ توسط روش PCR معمولی (چکیده)
38 - Detection and Identification of Salmonella Typhimurium in Chicken Gizzard Using Conventional PCR (چکیده)
39 - بررسی ویژگیهای تکنولوژیکی و ضد میکروبی نژادهای انتروکوکوس فاسیوم زیر گونه فاسیوم غیربیماریزا جدا شده از پنیر لیقوان (چکیده)
40 - جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus (چکیده)
41 - بررسی تاثیر سویه های انتروکوکوس فاسیوم زیرگونه فاسیوم بر ویژگیهای شیمیایی، میکروبی و حسی دوغ طی زمان نگهداری (چکیده)
42 - مروری بر تولید گاماآمینوبوتیریک اسید توسط باکتریهای اسید لاکتیک (چکیده)
43 - بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و پتانسیل بیماری زایی انتروکوکوس ها (چکیده)
44 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال در دوغ (چکیده)
45 - Evaluation of anti-yeast activity of Lactobacillus strains isolated from traditional Iranian cheeses (چکیده)
46 - Technological Characteristics of Lactobacillus spp. Isolated from Iranian Raw Milk Motal Cheese (چکیده)
47 - اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوم (چکیده)
48 - Detection, identification and phylogenetic analysis of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, Iranian fermented cereal product, by amplifying the 16s rRNA gene with universal primers and differentiation using rep-PCR (چکیده)
49 - شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
50 - Effect of probiotic and vinegar on growth performance, meat yields, immune responses, and small intestine morphology of broiler chickens (چکیده)
51 - اثر سرکه و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، pH و جمعیت لاکتوباسیلوس محتویات گوارشی جوجه های گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
52 - Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes (چکیده)
53 - Thermal inactivation of MS2 bacteriophage as a surrogate of enteric viruses in cow milk (چکیده)
54 - A Preliminary study on antifungal activity of lactic acid bacteria isolated from different production stages of Lighvan cheese on Penicillium expansum and Rhodotorula mucilaginosa (چکیده)
55 - The biodiversity of Lactobacillus spp. from Iranian raw milk Motal cheese and antibacterial evaluation based on bacteriocin-encoding genes (چکیده)
56 - Safety Evaluation and Antibacterial Activity of Enterococci Isolated from Lighvan Cheese (چکیده)
57 - Investigation the potential of waste dairy factories to extract alkaline protease enzyme (چکیده)
58 - ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی (چکیده)
59 - ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی (چکیده)
60 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia chorasanica) علیه برخی باکتری‌های عامل فساد و مسمومیت (چکیده)
61 - شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی (چکیده)
62 - بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا به عنوان شاخص فساد آبمیوه (چکیده)
63 - Effect of Salvia chorassanica Root Aqueous, Ethanolic and Hydro Alcoholic Extracts on Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Salmonella typhimurium and Escherichia coli (چکیده)
64 - مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی (چکیده)
65 - مروری بر باکتری های Alicyclobacillus به عنوان عوامل فساد در آبمیوه ها و غذاهای اسیدی (چکیده)
66 - نقش آنزیم پروتئاز در بیوتکنولوژِی مواد غذایی (چکیده)
67 - شناسایی جدایه های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی متال و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آنها (چکیده)
68 - Occurrence of noroviruses and their correlation with microbial indicators in raw milk and food processing for the inactivation of viruses (چکیده)
69 - بررسی خاصیت ضد میکروبی جدایه های لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی متال (چکیده)
70 - اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
71 - اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time (چکیده)
72 - شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی (چکیده)
73 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
74 - ارزیابی اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی، اتانولی و هیدرو الکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه برخی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
75 - جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن (چکیده)
76 - Evaluation of chemical and microbial properties of Iranian white cheese using kefir,yogurt and commercial cheese culture as a starter (چکیده)
77 - تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر عملکرد تولیدی دوره آغازین جوجه های گوشتی (چکیده)
78 - تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
79 - جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن (چکیده)
80 - Identification, typing and functional characterization of dominantl actic acid bacteria strains from Iranian traditional yoghurt (چکیده)
81 - کنترل کیفیت مواد غذایی با روش های شناسایی سریع قارچ ها و مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی (چکیده)
82 - استفاده از باکتریوفاژها در تشخیص و کنترل پاتوژن های غذایی (چکیده)
83 - بهینه سازی ژنتیکی باکتری¬های اسیدلاکتیک (گونه¬های پروبیوتیکی) جهت افزایش تولید اگزوپلی ساکارید¬ها (چکیده)
84 - نقش فاکتورهای سیگما در فرایند نسخه برداری در باکتری E.coli (چکیده)
85 - ارزیابی اثر متقابل سطوح چربی و فرایند حرارتی روی میزان بازیافت انتروباکتریوفاژMS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای در شیر (چکیده)
86 - کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن (چکیده)
87 - ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی (چکیده)
88 - تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی (چکیده)
89 - بررسی اثر ضد کپکی جدایه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه (چکیده)
90 - Study of Lactic Acid Bacteria Community From Raw Milk of Iranian One Humped Camel and Evaluation of Their Probiotic Properties (چکیده)
91 - اهمیت مصرف ماهی و نقش آن در سلامت انسان (چکیده)
92 - کاربرد ضایعات و محصولات جانبی حاصل از فرآوری ماهی (چکیده)
93 - Identification of lactic acid bacteria from local sourdough to produce appropriate starter on an industerial scale (چکیده)
94 - Identification of Anti-microbial Producing Enterococci Isolated from Iranian Raw Milk Cheeses Using Polyphasic Approach (چکیده)
95 - Isolation, identification and characterization of probiotic Lactobacilli spp. from Tarkhineh (چکیده)
96 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از خمیر ترش محلی تربت جام و آلمان (چکیده)
97 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
98 - مروری بر خواص پروبیوتیکی انتروکوکوس فاسیوم (چکیده)
99 - بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذایی (چکیده)
100 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر برخی از باکتری های بیماریزای غذایی (چکیده)
101 - اثر ضد میکروبی عصاره های اتانولی و آبی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر روی استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
102 - بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیر لیقوان بر روی کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی در آبمیوه (چکیده)
103 - Inclusion of Dietary Zeolite Reduces Aflatoxin B1 Levels in Household Bread Waste Used as Cattle Feed (چکیده)
104 - بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک پنیر لیقوان بر روی مخمر رودوتورولا به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه (چکیده)
105 - استفاده از روش مولکولی rep- PCR برای بررسی افتراق درون گونه ای سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و برویس ایزوله شده از ترخینه (چکیده)
106 - مطالعه پتانسیل تکنولوژیکی انتروکوکوس های جداشده از شیر شتر ایران برای استفاده در صنعت غذا (چکیده)
107 - جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های جنس انتروکوکوس دوغ شتر از ناحیه گنبد کاووس (چکیده)
108 - بررسی مقاومت انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک های رایج و فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها (چکیده)
109 - استفاده از باکتریوسین ها به عنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در فراورده های غذایی (چکیده)
110 - کاربرد باکتریوسین در نگهداری غذاهای با منشا گیاهی (چکیده)
111 - کاربرد و مکانیسم عمل نایسین در مواد غذایی (چکیده)
112 - بررسی اثر باکتریوسین های تولیدی باکتریهای اسیدلاکتیک ایزوله شده از کره محلی مسکه، بر روی میکروارگانیسم های بیماریزا (چکیده)
113 - ایزولاسیون و شناسایی انتروکوکوس ها با روش های مولکولی PCR , Real-Time PCR (چکیده)
114 - معرفی برخی از روش های مولکولی و مدرن ژنتیکی مبتنی بر کشت برای شناسایی و تمایز باکتری های اسید لاکتیک (چکیده)
115 - بررسی تنوع میکروبی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی (چکیده)
116 - جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس های موجود در غذای سنتی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی (چکیده)
117 - بررسی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از ترخینه (چکیده)
118 - Assessment of potential probiotic properties and multiple bacteriocin encoding-genes of the technological performing strain Enterococcus faecium MMRA (چکیده)
119 - شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات (چکیده)
120 - Identification of antimicrobial producing Enterococci isolated from Iranian raw milk cheeses using cultural methods (چکیده)
121 - بقاء حرارتی ویروس های روده ای (بیماری زا)در مواد غذایی (چکیده)
122 - بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام (چکیده)
123 - ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی (چکیده)
124 - ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی – دلمه – پنیر تازه – پنیر رسیده) (چکیده)
125 - Microbiological characterization of Iranian raw milk cheese “Lighvan” with reference to food safety (چکیده)
126 - بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌ (چکیده)
127 - بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384 (چکیده)
128 - Production of bacteriocins by Enterococcus spp. isolated from traditional, Iranian, raw milk cheeses, and detection of their encoding genes (چکیده)
129 - Effect of Moisture Contents and Compression Axes on Physical and Mechanical Properties of Pistachio Kernel (چکیده)
130 - مطالعه فلور میکروبی، جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک شیر شتر در ناحیه ترکمن برای استفاده در صنعت غذا (چکیده)
131 - The biodiversity and evolution of lactic flora during ripening of the Iranian semisoft Lighvan cheese (چکیده)
132 - Microbial diversity of the traditional Iranian cheeses Lighvan and Koozeh, as revealed by polyphasic culturing and culture-independent approaches (چکیده)
133 - جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن (چکیده)
134 - Molecular analysis of the diversity and evolution of lactic flora in Lighvan-an Iranian raw sheep's milk- cheese (چکیده)
135 - Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Koozeh Cheese (چکیده)
136 - Isolation and Identification the indigenous Lactic Flora from Lighvan, as an Irania Raw Milk Cheese from Milk and Ripend Cheese (چکیده)
137 - STUDY ON THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF SALVIALERIIFOLIA (NOWROOZAK) LEAF EXTRACT POWDERONTHEGROWTH OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN HAMBURGER (چکیده)
138 - Iranian white brined cheese using traditional kefir grain (چکیده)
139 - تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
140 - Evaluation of Chemical and Microbial Properties of Iranian white brined cheese (چکیده)
141 - اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)