بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود شریعتی


موارد یافت شده: 155

1 - Some Considerations on Instability of Combined Loaded Thin-Walled Tubes with a Crack (چکیده)
2 - شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن (چکیده)
3 - Experimental investigations on energy absorption behavior of thin-walled end-capped steel cones effected by stepped initiators (چکیده)
4 - Stress intensity factors evaluation for rolling contact fatigue cracks in rails (چکیده)
5 - بررسی میزان جذب انرژی پوسته های نیم کروی آلومینیومی و فولادی تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
6 - بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل (چکیده)
7 - Effect of gap distance of carbon nanotube bundles on bending buckling analysis via a structural mechanics model (چکیده)
8 - Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 (چکیده)
9 - Buckling analysis of shear loaded finite plates with circular cutout based on complex analysis (چکیده)
10 - An investigation of stress wave propagation in a shear deformable nanobeam based on modified couple stress theory (چکیده)
11 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی (چکیده)
12 - 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails (چکیده)
13 - Stress intensity factors calculation under influence of lubricating fluid in railway rails (چکیده)
14 - Mechanical characteristics of CNT-reinforced metallic glass nanocomposites by molecular dynamics simulations (چکیده)
15 - Experimental analysis of the low cycle fatigue of a spray-coated layered multi-walled carbon nanotubes/polyvinyl chloride nanocomposite (چکیده)
16 - Statistical analysis of the parameters influencing the mechanical properties of layered MWCNTs/PVC nanocomposites (چکیده)
17 - Buckling Analysis of Variable Thickness Radially Functionally Graded Annular Sector Plates Resting on Two-Parameter Elastic Foundations by the GDQ Method (چکیده)
18 - An analytical procedure to study vibration of rectangular plates under non-uniform in-plane loads based on first-order shear deformation theory (چکیده)
19 - Postbuckling of functionally graded nanobeams based on modified couple stress theory under general beam theory (چکیده)
20 - Fatigue damage evaluation by image processing from surface feature for aluminum 2024-T351 alloy (چکیده)
21 - An experimental investigation on energy absorption behavior of thin-walled aluminum semispherical shells with and without foam (چکیده)
22 - Experimental investigation on energy absorption of steel spherical shells (چکیده)
23 - An experimental study on the effect of buckling initiators on energy absorption behavior of thin-walled steel cones (چکیده)
24 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
25 - Three-dimensional simulation of rolling contact fatigue crack growth in UIC60 rails (چکیده)
26 - Three-Dimensional Finite Element Simulation of Residual Stresses in UIC60 Rails during The Quenching Process (چکیده)
27 - A Modified Couple Stress Theory for Postbuckling Analysis of Timoshenko and Reddy-Levinson Single-Walled Carbon Nanobeams (چکیده)
28 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری (چکیده)
29 - Static analysis of variable thickness two‑directional functionally graded annular sector plates fully or partially resting on elastic foundations by the GDQ method (چکیده)
30 - Geometrically non-linear bending analysis of thick two-directional functionally graded annular sector and rectangular plates with variable thickness resting on non-linear elastic foundation (چکیده)
31 - An Experimental Study on Toughening Mechanisms of Fillers in Epoxy/ Silica Nanocomposites (چکیده)
32 - حل تحلیلی کمانش ورق¬های مستطیلی تحت بار داخل صفحه ای غیر یکنواخت به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (چکیده)
33 - مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابجایی-کنترل (چکیده)
34 - Effect of wear on rolling contact fatigue crack growth in rails (چکیده)
35 - تحلیل آماری تاگوچی در طراحی آزمایشهای تجربی پوسته های کامپوزیتی به منظور جذب انرژی (چکیده)
36 - محاسبه ضرایب شدت تنش برای یک استوانه از جنس مواد تابعی دارای ترک دایروی مرکزی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
37 - اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش پرس کاری در کانال های هم مقطع (چکیده)
38 - تأثیر نانوذرات صلب سیلیس بر قابلیت جذب انرژی سازه های قوطی شکل جدار نازک (چکیده)
39 - بررسی فروپاشی سازه های جدار نازک ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا (چکیده)
40 - مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی تقویت شده با ترکیبات مختلف از نانوذرات سیلیکا (چکیده)
41 - بررسی اثر اندازه ذرات پر کننده و ترکیبات مختلف آنها بر قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک قوطی شکلِ ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا (چکیده)
42 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ لوله پلیاستال تحت بارگذاری متناوب تک محوره و فشار داخلی (چکیده)
43 - Numerical study on fatigue crack growth in railway wheels under the influence of residual stresses (چکیده)
44 - Prediction of forming limit curves (FLD, MSFLD and FLSD) and necking time for SS304L sheet using finite element method and ductile fracture criteria (چکیده)
45 - An investigation of the fatigue of CK45 steel in the as-received state and after pre-fatigue deformation (چکیده)
46 - Mechanical properties and energy absorption capability of thin-walled square columns of silica/epoxy nanocomposite (چکیده)
47 - Size-Dependent Flexural Wave Propagation and Free Vibration of Functionally Graded Rayleigh's Micro- Beams Based on the Modified Couple Stress Theory (چکیده)
48 - BUCKLING ANALYSIS OF STEEL SEMI-SPHERICAL SHELLS WITH SQUARE CUTOUT UNDER AXIAL COMPRESSION (چکیده)
49 - واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی (چکیده)
50 - Buckling behavior of perfect and defective DWCNTs under axial, bending and torsional loadings via a structural mechanics approach (چکیده)
51 - A numerical and experimental study on buckling and post-buckling of cracked plates under axial compression load (چکیده)
52 - Energy-Based Prediction of Low-Cycle Fatigue Life of CK45 Steel and SS316 Stainless Steel (چکیده)
53 - تحلیل تجربی و عددی کمانش و کنترل میزان جذب انرژی پوسته های با هندسه های مختلف از جنس فولاد ضد زنگ SS304L تحت بار محوری شبه استاتیکی (چکیده)
54 - Experimental study of SS316L cantilevered cylindrical shells under cyclic bending load (چکیده)
55 - Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Steel Cylindrical Shells with-without Cutout Under Cyclic Combined and Axial Loading (چکیده)
56 - تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی لایه ای تولید شده به روش اسپری (چکیده)
57 - Experimental investigation of crack propagation and coalescence in rock-like materials under uniaxial compression (چکیده)
58 - مقایسه آزمایشگاهی نتایج شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمشی سه نقطه ای (چکیده)
59 - بررسی مود تزکیبی کششی بزشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از - نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار (چکیده)
60 - ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها (چکیده)
61 - مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن (چکیده)
62 - Buckling analysis of carbon nanotube bundles via a structural mechanics model (چکیده)
63 - Numerical and experimental investigation of the steel square shells with circular cutout subjected to compression (چکیده)
64 - بهینه سازی قابلیت جذب انرژی ستون جدار نازک نقطه جوش شده توسط روش RSM (چکیده)
65 - کمانش و پس کمانش استوانه های ترک دار تحت بار پیچشی (چکیده)
66 - بررسی عددی استحکام نهائی پانلهای استوانه ای ترک دار (چکیده)
67 - تحلیل و بررسی استحکام نهایی پوسته های ترک دار با مقطع مربعی تحت بار پیچشی (چکیده)
68 - بررسی عددی وتجربی جذب انرژی ستونهای جدار نازک نقطه جوش شده در بار محوری (چکیده)
69 - بررسی تجربی تأثیر گشودگی دایروی بر رفتار رچتینگ ورق های مستطیلی تحت بارگذاری محوری سیکلی (چکیده)
70 - تست های تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترهای دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استال (چکیده)
71 - بزرسی تجزبی و عذدی رفتار پلی استال تحت بارگذاری کزنش کنتزلی نامتقارن محوری (چکیده)
72 - تاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای (چکیده)
73 - بزرسی تجزبی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کزنش کنتزلی متقارن محوری (چکیده)
74 - Frequency Analysis of Single-Walled Carbon using a Structural Mechanics Approach (چکیده)
75 - Prediction of Young’s Modulus of Perfect and Defective SWCNTs with Various Loading Methods (چکیده)
76 - Investigation of vacancy defects effects on the buckling behavior of SWCNTs via a structural mechanics approach (چکیده)
77 - Exact Solution of Unsteady Conductive Heat Transfer in Cylindrical Composite Laminates (چکیده)
78 - An experimental study on the ratcheting and fatigue behavior of polyacetal under uniaxial cyclic loading and internal pressure (چکیده)
79 - ارائه روابط عددی برای محاسبه ضرایب شدت تنش در مواد تابعی (FGMs) با ترک لبهای به کمک روش المان محدود توسعه یافته (چکیده)
80 - بررسی تجربی رفتار کمانش و پسکمانش ورقهای ترکدار تحت بار محوری فشاری (چکیده)
81 - بررسی تجربی تأثیر اندازه شعاع گشودگی بر رفتار رچتینگ ورقهای مستطیلی حاوی گشودگی تحت بارگذاری محوری سیکلی (چکیده)
82 - تاثیر کمانش روی رفتار نرم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری (چکیده)
83 - بررسی تجربی اثر فرکانس و ضخامت بر لوله رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی (چکیده)
84 - مطالعه رشد ترک در مواد تابعی (FGMs) به کمک روش المان محدود توسعه یافته (چکیده)
85 - Buckling analysis of carbon nanotube bundles via a structural mechanics model (چکیده)
86 - تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی (چکیده)
87 - مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های گچی دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن (چکیده)
88 - بهینه سازی زاویه فشار و تنش هرتزین در بادامکهای دیسکی مختلف با انواع پیروهای رفت و بر گشتی (چکیده)
89 - یک رابطه جدیدی برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی (چکیده)
90 - Study on buckling of steel cylindrical shells with an elliptical cutout under combined loading (چکیده)
91 - حل تحلیلی انتقال حرارت پایدار هدایتی در استوانة کامپوزیتی (چکیده)
92 - مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی شبه بیضوی تحت بار فشاری محوری (چکیده)
93 - تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته های جدار نازک فولادی با هندسه نیمه کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری به روش تجربی و عددی (چکیده)
94 - تحلیل عددی و تجربی کمانش و پس کمانش پوسته های نیمه کروی فولادی (چکیده)
95 - تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات مستطیل شکل FGM حاوی ترک با استفاده از روش بدون المان گالرکین (چکیده)
96 - پیشنهاد یک نمونه جدید تست خستگی به منظور بررسی رفتار رشد ترک در مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار (چکیده)
97 - تحلیل تجربی تأثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد Ck45 در بارگذاری چرخه‌ای تک محوری (چکیده)
98 - Instability of cracked CFRP composite cylindrical shells under combined loading (چکیده)
99 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری مرکب و محوری تناوبی (چکیده)
100 - ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ (چکیده)
101 - Coupled thermoelasticity of a functionally graded cracked layer under thermomechanical shocks (چکیده)
102 - Buckling analysis of carbon nanotube bundles under bending loading via a structural mechanics model (چکیده)
103 - تحلیل عددی و تجربی رفتار کمانش و پس‌کمانش استوانه‌های دارای گشودگی دایروی تحت بار مایل (چکیده)
104 - کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی دایروی تحت بار مایل: تحلیل عددی و تجربی (چکیده)
105 - بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی (چکیده)
106 - بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای فولادی SS316L یک سر گیردار تحت بارگذاری خمشی تناوبی (چکیده)
107 - مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری (چکیده)
108 - مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوکهای حرارتی-مکانیکی (چکیده)
109 - مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف (چکیده)
110 - بررسی تجربی رفتار رشد ترک و طول عمر خستگی نمونه های متقارن U شکل (چکیده)
111 - کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری (چکیده)
112 - Ultimate Strength Analysis of Combined Loaded Stainless Steel Circular Tubes with Hole (چکیده)
113 - Numerical and experimental investigations on buckling of steel cylindrical shells with elliptical cutout subject to axial compression (چکیده)
114 - Numerical and Experimental Investigation of Loading Band on Buckling of Perforated Rectangular Steel Plates (چکیده)
115 - Investigation on Buckling Behavior of Tubular Shells with Circular Cutout, Subjected to Combined Loading (چکیده)
116 - Buckling of Cracked Laminated Composite Cylindrical Shells Subjected to Combined Loading (چکیده)
117 - Buckling Load Analysis of Oblique Loaded Stainless Steel 316ti Cylindrical Shells with Elliptical Cutout (چکیده)
118 - Buckling and Post Buckling Investigation of Thin Walled Shells Contain Elliptical and Circular Cutout, Subjected to Oblique Loading (چکیده)
119 - Buckling analysis of a cylindrical panel under axial stress using perturbation technique (چکیده)
120 - An experimental study on the ratcheting and fatigue behavior of polyacetal under uniaxial cyclic loading (چکیده)
121 - An experimental study on buckling and post-buckling behaviour of cylindrical panels with clamped and simply supported ends (چکیده)
122 - Torsional Buckling Behavior of SWCNTs Using a Molecular Structural Mechanics Approach Considering Vacancy Defects (چکیده)
123 - بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای تحت بارگذاری محوری تناوبی (چکیده)
124 - Development of a new creep testing equipment to obtain long-term deformation parameters of salt (چکیده)
125 - تاثیر کمانش روی رفتار ترم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری (چکیده)
126 - Experimental investigations on the softening and ratcheting behaviors of steel cylindrical shell under cyclic axial loading (چکیده)
127 - Experimental investigations on the softening and ratcheting behavior of steel cylindrical shell under cyclic axial loading (چکیده)
128 - Progressive Failure and Energy Absorption of Aluminum Extrusion Damage (چکیده)
129 - Optimization of foam filled spot-welded column for the crashworthiness design (چکیده)
130 - Optimal synthesis of function generator of four-bar linkages based on distribution of precision points (چکیده)
131 - Numerical and experimental investigations on the buckling of steel semi- spherical shells under various loadings (چکیده)
132 - Influence of Boundary Conditions and Defects on the Buckling Behavior of SWCNTs via a StructuralMechanics Approach (چکیده)
133 - Frequency analysis of perfect and defective SWCNTs (چکیده)
134 - Numerical and experimental investigation on ultimate strength of cracked cylindrical shells subjected to combined loading (چکیده)
135 - Exact solution of conductive heat transfer in cylindrical composite laminate (چکیده)
136 - Effect of defects and loading on prediction of Young’s modulus of SWCNTs (چکیده)
137 - An experimental and numerical crashworthiness investigation of crash columns assembled by spot-weld (چکیده)
138 - Experimental study on ultimate strength of CK20 steel cylindrical panels subjected to compressive axial load (چکیده)
139 - Crashworthiness Optimization of Foam-filled and Empty Spot-welded Columns (چکیده)
140 - Numerical Analysis and Experimental Study of Buckling Behavior of Steel Cylindrical Panels (چکیده)
141 - Implementation of the extended finite element method for coupled dynamic thermoelastic fracture of a functionally graded cracked layer (چکیده)
142 - Meshless analysis of cracked functionally graded materials under thermal shock (چکیده)
143 - Bending buckling behavior of perfect and defective single-walled carbon nanotubes via a structural mechanics model (چکیده)
144 - Experimental study of SS304L cylindrical shell with/without cutout under cyclic axial loading (چکیده)
145 - Experimental and numerical studies on buckling and post-buckling behavior of cylindrical panels subjected to compressive axial load (چکیده)
146 - Experimental and Numerical Investigations on Softening Behavior of POM Under Cyclic Strain-Controlled Loading (چکیده)
147 - Buckling of Steel Cylindrical Shells with an Elliptical Cutout (چکیده)
148 - Computation of Stress Intensity Factor in Functionally Graded Plates under Thermal Shock (چکیده)
149 - A Numerical and Experimental Study on Buckling of Cylindrical Panels Subjected to Compressive Axial Load (چکیده)
150 - Experimental and numerical investigations on the ratcheting characteristics of cylindrical shell under cyclic axial loading (چکیده)
151 - Experimental and numerical investigation of buckling in rectangular steel plates with groove-shaped cutouts (چکیده)
152 - Buckling analysis of carbon nanotube bundles under axial compressive, bending and torsional loadings via a structural mechanics model (چکیده)
153 - Effect of stiffeners on crashworthiness of square aluminium columns considering damage evolution (چکیده)
154 - بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی (چکیده)
155 - An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel (MCP) Spot Weld Specimens (چکیده)