مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. طیبه امیری پارسا , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , محمدرضا حامدی نیا , اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، و مقاومت به انسولین در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (28), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (197-206)
 2. صفیه قنبری ابرقوئی , امیر رشیدلمیر , ناهید بیژه , مجید مومنی مقدم , بررسی تغییرات بیان ژن miR-122 در بافت کبد و سطوح سرمی آنزیم های ALT و AST پس از تمرین مقاومتی و تزریق بولدنون در موش های صحرایی نر, دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (207), شماره (32), سال (2022-4), صفحات (17-35)
 3. رضیه رضائی رشتی , ناهید بیژه , الهام حکاک دخت , بابک هوشمندمقدم , تأثیر مصرف زیره کوهی همراه با تمرین هوازی در آب بر سطوح فیبرینوژن و تعداد پلاکت خون در زنان یائسه, دانشگاه علوم پزشکی البرز, دوره (10), شماره (4), سال (2021-10), صفحات (451-463)
 4. زهرا میرزنده دل , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , علی اکبر رئوف صائب , اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر پروگرانولین، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو دارای اضافه وزن و چاق, غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (22), شماره (4), سال (2020-11), صفحات (316-327)
 5. عاطفه حلمی سیاسی فریمان , ناهید بیژه , الهام حکاک دخت , غلام رسول محمدرحیمی , تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح فریتین سرمی، شاخص های گلایسمیک و لیپیدی زنان مبتلا به دیابت نوع دو, پیاورد سلامت, دوره (15), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (107-117)
 6. مرتضی مطهری راد , ناهید بیژه , سیدرضا عطارزاده حسینی , علی اکبر رئوف صائب , تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر برخی مایوکاینهای تنظیمی تمایز بافت آدیپوز به چربی قهوه ای و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو, علوم پزشکی رازی, دوره (27), سال (2020-11), صفحات (1-12)
 7. مهتاب معظمی , ناهید بیژه , Samaneh FARAHATI , Comparing the effects of six-months aerobic training on pulmonary function tests in obese and nonobese women, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, دوره (61), شماره (1), سال (2020-12)
 8. مهناز مکنونی , ناهید بیژه , محمد مسافری ضیاءالدینی , Comparison of two types of forward and backward Walking on the treadmill on Physical Fitness Factors in Overweight Low Mobility Girls, علوم پزشکی رازی, دوره (27), شماره (10), سال (2021-1), صفحات (1-5)
 9. ناهید بیژه , فهیمه سادات جمالی , مهری قلندرآبادی , رضیه رضائی رشتی , اثر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف زیره کوهی بر فاکتورهای عملکرد کلیوی و میزان مواد معدنی نمونه خون, افق دانش, دوره (26), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (228-243)
 10. محبوبه لطفعلی زاده , ناهید بیژه , مهرداد فتحی , مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب همراه با مصرف چای سبز و بدون آن بر برخی عوامل اعقادی در زنان یاثسه غیر فعال, دانشور پزشکی, دوره (28), شماره (3), سال (2020-9), صفحات (55-70)
 11. زهرا میرزنده دل , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , علی اکبر رئوف , بررسی اثر ترتیب اجرای 12 هفته تمرین ترکیبی بر CTRP3، TNF-α، IL6 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو, غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (21), شماره (4), سال (2019-10), صفحات (203-206)
 12. نسرین جهانشیری , ناهید بیژه , بررسی اثر 8 هفته تمرین ترکیبی (استقامتی، قدرتی) با و بدون مصرف دانه کتان بر مقاومت به انسولین و فشارخون در زنان یائسه, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (27), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (173-181)
 13. محسن جعفری , علیرضا عبداللهی مقدم , ناهید بیژه , ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خون, بیولوژی کاربردی, دوره (10), شماره (3), سال (2020-3), صفحات (1-20)
 14. مهری قلندرآبادی , ناهید بیژه , سیدرضا عطارزاده حسینی , تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب، با و بدون مصرف زیره‌کوهی بر سطوح Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه غیرفعال, دانشور پزشکی, دوره (27), شماره (145), سال (2020-3), صفحات (9-24)
 15. طیبه امیری پارسا , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , محمدرضا حامدی نیا , اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, سال (2019-11)
 16. فتانه ملاحسن زاده , ناهید بیژه , مهتاب معظمی , مریم نور شاهی , تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن, فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (1365-1374)
 17. ناهید بیژه , فرشته کوره پز مشهدی , فاطمه دارینی , تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه‌وزن, زیست شناسی جانوری, دوره (11), شماره (4), سال (2019-9), صفحات (21-34)
 18. فرزانه کاری , ناهید بیژه , مهدی قهرمانی مقدم , تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (22), شماره (9), سال (2019-12), صفحات (25-35)
 19. فاطمه نجاتی , ناهید بیژه , مهتاب معظمی , تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چا ی سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال, پژوهش در پزشکی, دوره (43), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (143-149)
 20. بابی سان عسکری , ناهید بیژه , امیر رشیدلمیر , تاثیر هشت هفته تزریق IGF-۱ و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-۲ و p۵۳ کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر, فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (115-127)
 21. بابک هوشمندمقدم , مژگان اسکندری , ناهید بیژه , محسن محمد نیا احمدی , جواد نوروزی , ارزیابی اثر مکمل یاری کوتاه مدت آب زرشک بر پاسخ ایمنی هومورال دختران فعال متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کو, علوم پزشکی رازی, دوره (26), شماره (2), سال (2019-5), صفحات (39-49)
 22. ریحانه نجاتی بروانلو , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , علی اکبر رئوف صائب , تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (26), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (1187-1201)
 23. رقیه شاد , ناهید بیژه , مهرداد فتحی , بررسی تغییرات لیپوپروتئین a ، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون به دنبال تمرینات هوازی در زنان دارای اضافه وزن, پیاورد سلامت, دوره (12), شماره (6), سال (2019-3), صفحات (447-457)
 24. نسرین جهانشیری , ناهید بیژه , مقایسه تاثیر تمرین ترکیبی -استقامتی، قدرتی- با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح استروژن، لیپید و ترکیب بدن زنان یائسه غیر فعال, دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, دوره (6), شماره (3), سال (2019-3), صفحات (27-36)
 25. ناهید بیژه , فهیمه سادات جمالی , فاطمه نجاتی , محبوبه لطفعلی زاده , تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر فاکتورهای عملکردی کلیوی زنان یائسه غیر فعال, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (25), شماره (5), سال (2018-12), صفحات (707-715)
 26. فهیمه بیگی , ناهید بیژه , مهدی قهرمانی مقدم , تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح برخی فاکتورهای قلبی -عروقی زنان دیابتی نوع دو غیرفعال, پرستاری دیابت, دوره (6), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (569-583)
 27. اسرا عسکری , امیر رشیدلمیر , ناهید بیژه , مجید مؤمنی مقدم , مقادیر پلاسمایی و بیان ژن نوروتروفین -3 در بیماران مالتیپل اسکلروزیس متعاقب هشت هفته تمرین در آب و تمرین مقاومتی, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (25), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (451-460)
 28. ملیحه اسماعیلی , ناهید بیژه , مهدی قهرمانی مقدم , تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر آمادگی هوازی، قدرت عضلانی، گلوکز خون، مقاومت به انسولین و سطح سرمی بتااندورفین زنان دیابتی نوع دو, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (21), شماره (6), سال (2018-9), صفحات (34-46)
 29. هادی شهرآبادی , ناهید بیژه , تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی قدرتی و پلایومتریک در خشکی بر اجراهای شناگران پسر نابالغ, فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی, دوره (10), شماره (22), سال (2018-1), صفحات (89-98)
 30. ناهید بیژه , کیوان حجازی , تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح استراحتی HS-CRP ، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدهای سرمی زنان میان سال غیرفعال, علوم پزشکی رازی, دوره (24), شماره (163), سال (2018-3), صفحات (1-11)
 31. ناهید بیژه , فهیمه سادات جمالی , پاسخ شاخص های هماتولوژیکی و تغییرات آهن و فریتین متعاقب شش ماه تمرین هوازی (پاسخ شاخص های خونی به تمرین هوازی), خون, دوره (14), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (336-344)
 32. زیبا شوریده , ناهید بیژه , ناهید خوشرفتاریزدی , تأثیر 8 هفته تمرین هوازی در آب بر نیمرخ لیپیدی، گلوکز، مقاومت به انسولین و آپولیپوپروتئین A و B در زنان یائسه دارای اضافه وزن مقاله 11، دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 89-100, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (20), شماره (8), سال (2017-11), صفحات (89-100)
 33. رقیه شاد , ناهید بیژه , مهرداد فتحی , تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقاومت به انسولین،ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجوی دارای اضافه وزن, دانش و تندرستی, دوره (12), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (18-20)
 34. ناهید بیژه , کیوان حجازی , علیرضا دل پسند , پاسخ حاد و مزمن هورمون لپتین سرمی به شدت های متفاوت تمرین ورزشی در موش‌های ماده مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان, پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی, دوره (18), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (95-106)
 35. تکتم شادکام , پروانه نظرعلی , ناهید بیژه , تأتیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی عروقی و ترکیب بدن در زنان غیر فعال, علوم زیستی ورزشی, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (193-206)
 36. مجتبی میرسعیدی , ناهید بیژه , احسان میر , پروین میر , مهدی ساقی , تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(مقاومتی- هوازی) بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیتیکی در مردان سالمند, پرستاری گروه های آسیب پذیر, دوره (3), شماره (7), سال (2016-9), صفحات (1-11)
 37. ناهید بیژه , حسن فرجی , بابی سان عسکری , اسرا عسگری , سعید رمضانی , پاسخ ویسفاتین پلاسما به فعالیت ورزشی حاد استقامتی پیش و پس از 8 هفته تمرین در مردان چاق سالم, سوخت و ساز و فعالیت ورزشی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (11-22)
 38. فاطمه صادق اقبالی , ناهید بیژه , سیدرضا عطارزاده حسینی , تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های سندرم متابولیک زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (19), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (16-24)
 39. فهیمه سادات جمالی , مهتاب معظمی , ناهید بیژه , هومن کامرانیان , بررسی تأثیر سطح سرمی بتا ـ اندورفین بر تعدیل شاخص های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (22), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (199-205)
 40. ناهید بیژه , زهرا سرلک , سمانه فراحتی , تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن, فیزیولوژی ورزشی, دوره (7), شماره (28), سال (2016-2), صفحات (45-58)
 41. ناهید بیژه , توحید مبهوت مقدم , محمد شاهین , تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره زرشک بر شاخص های گلایمسیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متعاقب یک جلسه ورزش هوازی, علوم زیستی ورزشی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (503-518)
 42. ناهید بیژه , ملیحه سعیدی , غلام رسول محمدرحیمی , ارتباط بین آمادگی هوازی با عملکرد حافظه و موفقیت تحصیلی: مروری بر شواهد, ارگونومی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (22-34)
 43. سمیه عباسی , مهتاب معظمی , ناهید بیژه , سیده رقیه میر مجیدی , بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زا, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (18), شماره (151), سال (2015-7), صفحات (12-19)
 44. ناهید بیژه , محسن ده باشی , مهدی ساقی , بررسی میزان آگاهی، شیوع و عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام شهر مشهد, مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش, دوره (2), شماره (4), سال (2014-11), صفحات (78-88)
 45. هادی شهرآبادی , ناهید بیژه , شهربانو طالبی , تأثیر تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر توان جسمانی کودکان نابالغ, پرستاری کودکان, دوره (1), شماره (4), سال (2015-8), صفحات (62-69)
 46. ناهید بیژه , سعید رمضانی , بابی سان عسکری , اسرا عسکری , اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بیهوازی مردان فعال, سوخت و ساز و فعالیت ورزشی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (69-80)
 47. سمانه فراحتی , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , امید محجوب , طراحی تاثیر تمرینات هوازی بر سطح پلاسمایی اکسید نیتریک و عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسه, علوم پزشکی رازی, دوره (20), شماره (115), سال (2014-1), صفحات (78-88)
 48. ناهید بیژه , علیرضا دل پسند , کیوان حجازی , تأثیر شدت های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده ی مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (21), شماره (6), سال (2015-3), صفحات (1163-1172)
 49. فهیمه سادات جمالی , مهتاب معظمی , ناهید بیژه , تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (21), شماره (4), سال (2014-10), صفحات (702-710)
 50. ناهید بیژه , فهیمه سادات جمالی , علیرضا ذبیحی , کیوان حجازی , تأثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره بر میزان پروتئین های C و S و پلاکت ها در زنان میانسال غیرفعال, مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (4), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (57-64)
 51. زهرا جامی عابد مقدم , ناهید بیژه , علی اکبر هاشمی جواهری , تأثیر برنامه تمرین هوازی بر علائم یائسگی و کیفیت زندگی زنان یائسه غیر ورزشکار, دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, دوره (12), شماره (3), سال (2014-6), صفحات (173-182)
 52. ناهید بیژه , محمود سلطانی , هما خالق زاده , تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس, مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (4), شماره (11), سال (2014-7), صفحات (61-70)
 53. مریم خواجوی , ناهید بیژه , مهتاب معظمی , تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدهای سرمی، توان هوازی وترکیب بدن دختران کم توان ذهنی غیر ورزشکار, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, دوره (16), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (56-64)
 54. وجیهه ثابتی همت آبادی , ناهید خوشرفتاریزدی , ناهید بیژه , سحر مقیمی , بررسی مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ساق پا در زنان ورزشکار با و بدون درد ساق پا, Physical Treatments - فیزیک درمانی, دوره (3), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (50-55)
 55. ناهید بیژه , صادق عباسیان سقی , اثر شدت تمرین هوازی و تغییر در الگوی رژیم غذایی شبانه روزی بر شاخص‎های اینترلوکین-1 بتا و مقاومت انسولینی افراد چاق غیر فعال, دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (16), شماره (7), سال (2013-10), صفحات (1-10)
 56. ناهید بیژه , کیوان حجازی , تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (21), شماره (4), سال (2013-11), صفحات (415-427)
 57. ناهید بیژه , صادق عباسیان , مقایسه اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم بر شاخص های لیپوکالین 2 (LCN2)، نیمرخ لیپیدی و مقاومت انسولینی مردان چاق غیر فعال, علوم پزشکی رازی, دوره (20), شماره (111), سال (2013-9), صفحات (16-29)
 58. مهتاب معظمی , ناهید بیژه , صادق عباسیان , مقایسه ی اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم، بر سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی ۷۰ کیلودالتونی (HSP70) بر پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی افراد چاق غیرفعال, غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (67-77)
 59. ناهید بیژه , لیلا قره چلو , پاسخ غلظت سرمی هموسیستئین و مقاومت به انسولین به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در زنان دارای اضافه وزن, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, دوره (15), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (9-17)
 60. ناهید بیژه , کیوان حجازی , تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح ایمونوگلبولین های (IgA,IgG,IgM) سرمی زنان میانسال غیرفعال, دانشور پزشکی, دوره (20), شماره (101), سال (2013-2), صفحات (53-60)
 61. ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , محسن جعفری , تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین، لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر فعال, دانشور پزشکی, دوره (19), شماره (98), سال (2012-5), صفحات (43-50)
 62. ناهید بیژه , محسن جعفری , تاثیر تمرینات هوازی منظم بر آمادگی قلبی تنفسی و سطوح فیبرینوژن، فیبرین دی دایمر و اسیداوریک مردان میانسال, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, دوره (14), شماره (3), سال (2012-8), صفحات (20-29)
 63. نادر فرهپور , مرجان عادل قهرمان , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , نقش بارداری در مهارت کنترل پوسچر و تغییر وضعیت قامت ایستاده: مقایسه قبل و بعد از زایمان با افراد غیرباردار, Journal of Exercise Science and Medicine (طب ورزشی- حرکت), دوره (3), شماره (6), سال (2011-7), صفحات (109-124)
 64. هدیه حیدری , ناهید بیژه , علی اکبر هاشمی جواهری , فاطمه ابریشمی , تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر وضعیت آهن و شاخص های هماتولوژیکی دختران مبتلا به بتا تالاسمی مینور کرمانشاه, افق دانش, دوره (17), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (20-27)
 65. زینب فیروزهء , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , سعید رمضانی , اثر پیاده‌روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکار, دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (13), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (30-38)
 66. ناهید بیژه , مهتاب معظمی , جلال منصوری , فریده سعیدنعمت پور , محمدمهدی اجتهادی , تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میانسال, پزشکی کوثر, دوره (16), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (129-135)
 67. ناهید بیژه , امیر رشیدلمیر , علیرضا ذبیحی , محسن جعفری , تاثیر حاد تمرین قدرتی بر برخی مارکرهای التهابی پیشگوی خطر آتروسکلروز در مردان میان سال غیر فعال, دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (69), شماره (3), سال (2011-6), صفحات (204-209)
 68. زینب فیروزهء , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , سعید رمضانی , بررسی تاثیر پیاده روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان یائسه غیر ورزشکار, دانشور پزشکی, دوره (18), شماره (90), سال (2011-1), صفحات (1-9)
 69. ناهید بیژه , مهتاب معظمی , امین احمدی , فاطمه صمدپور , علیرضا ذبیحی , تاثیر شش ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح لپتین ، کورتیزول، انسولین و گلوکز سرم زنان میانسال لاغر, پزشکی کوثر, دوره (16), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (53-59)
 70. ناهید بیژه , علیرضا عبداللهی , محسن جعفری , زهره عجم زیبد , رابطه بین اندازه دور گردن با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی, پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences, دوره (13), شماره (1), سال (2011-1), صفحات (36-43)
 71. ناهید بیژه , محسن جعفری , مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست ، رزمی کار و شناگر) و غیر ورزشکار, دانشور پزشکی, دوره (16), شماره (85), سال (2010-3), صفحات (51-58)
 72. محسن جعفری , محمدحسین خباز , ناهید بیژه , مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن, دانشور پزشکی, دوره (16), شماره (84), سال (2010-1), صفحات (19-26)
 73. ناهید بیژه , فرزاد ناظم , جلیل توکلی افشاری , امیره نجات شکوهی , بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریک, پژوهش‌ های آسیب‌ شناسی زیستی, دوره (3), شماره (2), سال (2001-3), صفحات (71-77)
 74. ناهید بیژه , فرزاد ناظم , جلیل توکلی افشاری , امیره نجات شکوهی , محمود محمودی , مریم راستین , تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار, علوم پایه پزشکی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2000-4), صفحات (13-18)
 75. ناهید بیژه , حمیدرضا هاتف , بررسی میزان تراکم استخوانی (BMD) و قدرت عضلات در زنان تکواندوکار و غیر ورزشکار, پژوهش در علوم ورزشی, شماره (19), سال (2008-7), صفحات (85-96)
 76. ناهید بیژه , بررسي اثرات ممانعتي فعاليت ورزشي اكسنتريك بر سيستم ايمني سلولي بدن و مقايسه آن با فعاليت ورزشي كانسن, علوم پایه پزشکی ایران, سال (2000-3)
 77. ناهید بیژه , سیدرضا عطارزاده حسینی , حمید رضا هاتف , مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD)، قدرت عضلات و برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی دختران ورزشکار (والیبال و تکواندو) و غیر ورزشکار, علوم پایه پزشکی ایران, سال (2006-9)

انگلیسی

 1. Nahid Bijeh , mohsn mohammadnia ahmadi , babak hooshmand , mozhgan eskandari , fateme golestani , Effects of Soy Milk in Conjunction With Resistance Training on Physical Performance and Skeletal Muscle Regulatory Markers in Older Men, Biological Research for Nursing, Volume (24), No (3), Year (2022-3), Pages (294-307)
 2. abbas mohammadi , Nahid Bijeh , Mahtab Moazzami , Kazem khodaei , Najmeh Rahimi , Effect of Exercise Training on Spexin Level, Appetite, Lipid Accumulation Product, Visceral Adiposity Index, and Body Composition in Adults With Type 2 Diabetes, Biological Research for Nursing, Volume (24), No (2), Year (2021-10), Pages (152-162)
 3. Ali Rostamdokht Masnad Shahri , Mahdi Ghahremani Moghaddam , Russel J Reiter , Nahid Bijeh , The Effect of Ramadan Fasting and Melatonin Supplementation on Sleep Quality in Male Athletes, Journal of Nutrition, Fasting and Health, Year (2021-7)
 4. Reyhaneh Nejati Bervanlou , Nahid Bijeh , Morteza Motahari Rad , Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini , The impact of different modes of exercise training on GLP-1: a systematic review and meta-analysis research, International Journal of Diabetes in Developing Countries, Volume (42), No (1), Year (2021-4), Pages (40-48)
 5. Morteza Motahari Rad , Nahid Bijeh , Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini , Aliakbar Raouf Saeb , The Impact of Different Modes of Exercise Training on Irisin: A Systematic Review and Meta-Analysis Research, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, Volume (29), No (134), Year (2021-6), Pages (125-138)
 6. Morteza Motahari Rad , Nahid Bijeh , Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini , Aliakbar Raouf Saeb , The effect of two concurrent exercise modalities on serum concentrations of FGF21, irisin, follistatin, and myostatin in men with type 2 diabetes mellitus, Archives of Physiology and Biochemistry, Volume (129), No (2), Year (2020-10), Pages (424-433)
 7. Nahid Bijeh , samaneh farahati , Zahra Sarlak , roghayeh shad , babak hooshmand , تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن(مقاله انگلیسی), دانشگاه علوم پزشکی فسا- Journal of Fasa University of Medical Sciences, Volume (9), No (4), Year (2019-12), Pages (1719-1726)
 8. Gholam Rasul Mohammad Rahimi , Neil A. Smart , Michael T.C. Liang , Nahid Bijeh , Alsaeedi L. Albanaqi , Mehrdad Fathei , ارغوان نیازی , ناصر محمد رحیمی , The Impact of Different Modes of Exercise Training on Bone Mineral Density in Older Postmenopausal Women: A Systematic Review and Meta-analysis Research, Calcified Tissue International, Volume (106), No (6), Year (2020-2), Pages (577-590)
 9. ehsan mir , Mahtab Moazzami , Nahid Bijeh , Elham Hakak Dokht , نجمه رحیمی , CHANGES IN SFRP5, WNT5A, HBA1C, BMI, PBF AND INSULIN RESISTANCE IN MEN WITH TYPE 2 DIABETES AFTER 12 WEEKS OF COMBINED EXERCISE (HIIT AND RESISTANCE), International Journal of Diabetes in Developing Countries, Volume (40), No (2), Year (2020-2), Pages (1-7)
 10. tayebe amiriparsa , Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini , Nahid Bijeh , محمد رضا حامدی نیا , The Study of the Effect of a 16-Week Program of Resistance-Aerobic Training on BDNF, Hba1c, Pain, and Michigan Neuropathy Score Among Type 2 Diabetic Patients with Peripheral Neuropathy, Journal of Diabetes and Metabolism, Volume (9), No (11), Year (2018-1)
 11. Gholam Rasul Mohammad Rahimi , Nahid Bijeh , Amir Rashidlamir , Effects of exercise training on serum preptin, undercarboxylated osteocalcin and high molecular weight adiponectin in adults with metabolic syndrome, Experimental Physiology, Volume (105), No (3), Year (2020-1), Pages (449-459)
 12. vajiheh sabeti , Nahid KHoshraftar Yazdi , Nahid Bijeh , The relationship between shin splints with anthropometric characteristics and some indicators of body composition, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Volume (59), No (7), Year (2019-7)
 13. malihe saeedy , Nahid Bijeh , Mahtab Moazzami , The Effect of Six Weeks of High-Intensity Interval Training With Zinc Supplementation on Some Humoral Immunity Markers in Female Futsal Players, Annals of Applied Sport Science, Volume (6), No (1), Year (2018-3), Pages (11-19)
 14. Nahid Bijeh , ASRA ASKARI , saeed ramezani , babisan askari galugahi , Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercise on Iron Status and Coagulation and Immune Indices in Non-Athlete Females, Medical Laboratory Journal, Volume (12), No (1), Year (2018-2), Pages (37-43)
 15. babisan askari galugahi , Nahid Bijeh , Amir Rashidlamir , Effects of 8 Weeks of Resistance Training and IGF -1 Injection on Biochemical Markers of Cancer and Colorectal Structures in Rats, Medical Laboratory Journal, Volume (11), No (6), Year (2018-2), Pages (1-7)
 16. marjan rostamian mashhadi , Nahid Bijeh , Effect of short-term aerobic exercise and green tea consumption on MFO, Fatmax, body composition and lipid profile in sedentary postmenopausal ‎women, International Journal of Applied Exercise Physiology, Volume (6), No (1), Year (2017-5), Pages (21-23)
 17. malihe saeedy , Nahid Bijeh , Ziba Shoorideh , Effect of six weeks of high intensity interval training and zinc ‎supplement on serum creatine kinase and uric acid levels in ‎futsal players, International Journal of Applied Exercise Physiology, Volume (5), No (4), Year (2016-12), Pages (19-27)
 18. malihe saeedy , Nahid Bijeh , Mahtab Moazzami , The effect of six weeks of high-intensity interval training with and without zinc supplementation on aerobic power and anaerobic power in female futsal playersigh-intensity interval training with and withourobic power and anaerobic power in female futsal players, International Journal of Applied Exercise Physiology, Volume (5), No (1), Year (2016-3), Pages (1-10)
 19. Mahtab Moazzami , Sadegh ABBASİAN , Nahid Bijeh , Amin AZİMKHANİ4 , THE EFFECT OF AEROBİC EXERCİSE ON HS-CRP AND BODY COMPOSİTİON İNDEXES İN NON-ACTİVE OBESE MEN WİTH EMPHASİS ON RAMADAN FASTİNG, Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, Volume (8), No (2), Year (2014-6), Pages (187-194)
 20. somayeh abbasi , Mahtab Moazzami , Nahid Bijeh , The relationship between physical activity levels in the third trimester with the birth anxiety, International Journal of Sport Studies, Volume (4), No (3), Year (2014-3), Pages (284-288)
 21. akram alizadeh , Nahid Bijeh , Elham Hakak Dokht , The Effect of Aerobic Exercise on Cardiovascular Risk Factors in Women with Type 2 Diabetes, Iranian Journal of Diabetes and Obesity, Volume (4), No (4), Year (2013-8), Pages (185-190)
 22. Nahid Bijeh , samaneh farahati , The Effect of Six Months of Aerobic training on Renal Function Markers in Untrained Middle-Aged Women, International Journal of Sport Studies, Volume (3), No (2), Year (2013-5), Pages (218-224)
 23. Nahid Bijeh , Abbasian Sadegh , Azimkhani Amin , Sajedi Heydar , The Effect of Regular Aerobic Exercise on The FBS, Homa Indexes and Lipid Profiles in Non-Active Obese Men; With Emphasis on Ramadan Fasting, International Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences, Volume (3), No (7), Year (2013-1), Pages (31-38)
 24. Nahid Bijeh , Amir Rashidlamir , , keyvan hejazi , The Effect of Eight Weeks Swimming Training on Hepatic Enzymes and Hematological Values in Young Female, International Journal of Basic Sciences & Applied Research, Volume (2), No (1), Year (2013-1), Pages (123-128)
 25. Mahtab Moazzami , Nahid Bijeh , samira gholamian , The Response of Plasma Leptin and Some Selected Hormones to 24-weeks Aerobic Exercise in Inactive Obese Women, International Journal of Sport Studies, Volume (3), No (1), Year (2013-1), Pages (38-44)
 26. Nahid Bijeh , keyvan hejazi , The effect of aerobic exercise on serum ferritin levels in untrained middle-aged women, International Journal of Sport Studies, Volume (2), No (8), Year (2012-11), Pages (379-384)
 27. Nahid Bijeh , Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini , keyvan hejazi , The Effect of Aerobic Exercise on Serum C - Reactive Protein and Leptin Levels in Untrained Middle-Aged Women, Iranian Journal of Public Health, Volume (41), No (9), Year (2012-9), Pages (1-6)
 28. Nahid Bijeh , mohsen jaafari , The Effect of a Single Bout Circuit Resistance Exercise on homocystein hs-CRP and Fibrinogen in Sedentary Middle Aged Men,, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (14), No (6), Year (2011-9), Pages (568-573)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محسن ده باشی , ناهید بیژه , عاطفه کتابدار , اثرات ناشی از تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شاخصهای خونی ،عملکرد کلیه و تغییرات همودینامیک ورزشکاران مرد , چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2015-05-06
 2. لیلا قره چلو , ناهید بیژه , تاثیر حاد تمرین قدرتی برسطح سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین ونیم رخ لیپیدی خون درزنان غیرفعال , همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2011-11-24
 3. هادی شهرآبادی , ناهید بیژه , تاثیر 8 هفته برنامه تمرین قدرتی در خشکی بر اجرای شناگران پسر نابالغ , همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2011-11-24
 4. لیلا قره چلو , ناهید بیژه , زینب قره چلو , تاثیر تمرین حاد مقاومتی برغلظت سرمی هموسیستئین ومقاومت به انسولین درزنان غیر فعال , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-12-16
 5. محسن جعفری , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر هموسیستئین، اسید اوریک و لیپیدهای سرم مردان میانسال غیرورزشکار , دومین همایش ملی تخصص فیزیولوژی ورزش , 2011-04-28
 6. محسن جعفری , ناهید بیژه , امیر رشیدلمیر , تاثیر تمرین حاد قدرتی بر پروتئین واکنشگر سی و فیبرینوژن سرم در مردان میانسال سالم و غیر فعال , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-12-15
 7. ناهید بیژه , جلال منصوری , تأثیر شش ماه تمرینات هوازی بر هورمون پاراتیرویید و آلکالین فسفاتاز ویژه استخوان در زنان میانسال , دومین همایش ملی تخصص فیزیولوژی ورزش , 2011-04-28
 8. محسن جعفری , ناهید بیژه , امیر رشیدلمیر , تاثیر حاد تمرین قدرتیبر پروتیین واکنشگر سی و فیبرینوژن در مردان میانسال سالم و غیر فعال , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی ایران , 2011-12-15
 9. زینب فیروزهء , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , سعید رمضانی , تاثیر 8 هفته برنامه پیاده روی بر غلظت لیپوپروتئین آ سرم در زنان یائسه غیر ورزشکار , اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت , 2010-10-13
 10. محسن جعفری , ناهید بیژه , علیرضا عبداللهی , تعیین ارتباط طول قد و اجزای آن (طول پا و طول تنه ) با عوامل خطرزای آتروسکلروز , نخستین همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-02-28
 11. محسن جعفری , محمدحسین خباز , ناهید بیژه , مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02
 12. ناهید بیژه , اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6 , پنجمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران , 2000-05-17
 13. ناهید بیژه , حمیدرضا هاتف , مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD) و قدرت عضلات در دختران ورزشکار (تکواندوکار) و غیر ورزشکار , دومین همایش سراسری ارتقا سلامت زنان با محور خانواده سالم , 2007-07-03
 14. مرجان عادل قهرمان , دکتر نادر فرهپور , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان , اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - بیومکانیک ورزشی و فناوری ورزشی , 2009-02-19
 15. ناهید بیژه , محسن جعفری , مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار , کنفرانس ملی فیزیولوژی و روانشناسی ورزشی , 2009-12-20
 16. ناهید بیژه , زهرا جامی عابد مقدم , علی اکبر هاشمی جواهری , تعیین تاثیر برنامه تمرین هوازی بر کیفیت یائسگی زنان یائسه , اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه , 2009-05-13
 17. محسن جعفری , ناهید بیژه , مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی) , اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه , 2009-05-13
 18. ناهید بیژه , مقایسه میزان ترشح هورمون رشد ، IGFI انسولین ، استرادیول ، قند و لیپیدهای سرم خون بین دختران ورزشکار ژیمناست و غیرورزشکار نابالغ , هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-03-06
 19. مهتاب معظمی , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و ... , اولین همایش ملی تفریح و شادمانی , 2006-05-24
 20. ناهید بیژه , سیدرضا عطارزاده حسینی , دکتر هاتف , مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ... , پنجمین همایش بین المللی علوم ورزشی , 2006-02-21
 21. احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مهرداد فتحی , ناهید بیژه , افسانه تقی زاده نادری , بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی , پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23
 22. ناهید بیژه , بررسی میزان شیوع استفاده از مکملها در بین جودوکاران قهرمان سراسر کشور , 11th Asian Federation of Sports Medicine Congress , 2008-10-05

انگلیسی

 1. Nahid Bijeh , SARA GHOLAMI AVVAL , Diabetes AND Sport , International Conference On Applied Exercise and Sience , 2021-03-12
 2. Mahdi Ghahremani Moghaddam , Ali Rostamdokht Masnad Shahri , Nahid Bijeh , راسل جی ریتر , The effect of Ramadan fasting and Melatonin supplementation on Sleep quality, Melatonin and Growth hormone to Cortisol Ratio in male athletes , International conference on applied exercise and sport science , 2021-03-12
 3. Fatemeh Sadegh Eghbali , Nahid Bijeh , Effect of 8 weeks combined training with and without pomegranate concentrate onpomegranate concentrate and pancreas in middle-aged wome , EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENC , 2020-10-28
 4. mohsen jaafari , Nahid Bijeh , A.R. Abdollahi , Relationship of Neck Circumference and Other Antropometeric Indices to Athrosclorosis Risk Factors , 2nd International Congress of Metabolic Syndrome Obesity &Diabetes , 2010-06-16
 5. Marjan Adel Ghahreman , Nader Farahpour , Nahid Bijeh , Ahmad Ebrahimi Atri , The comparison of dynamic equilibrium function before and after delivery , 11th INTERNATIONAL SPORT SCIENCESS CONGRESS , 2010-11-11
 6. mohsen jaafari , Nahid Bijeh , A. Abdollahi , Association of Hip Circumference with Traditional Cardiovascular Risk Factors , 7th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis , 2010-04-14
 7. mohsen jaafari , Nahid Bijeh , Ahmad Ebrahimi Atri , The Effect of AerobicTraining on hsCRP ,Triglyceride and Body Composition in Middle Aged Men with Overweight , The International Congress on Physical Fitness and Aerobics , 2011-02-15
 8. Zeinab Firoozeh , Nahid Bijeh , سعید رمضانی , The Effect of 8 Week Walking Program on Serum Lipids and Estrogen Hormone Concentration in non_Athlete Menopause Women , The International Congress on Physical Fitness and Aerobics , 2011-02-15
 9. Nahid Bijeh , Amir Rashidlamir , mohsen jaafari , The Effect of One Session circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Healthy Men with Overweight , The International Congress on Physical Fitness and Aerobics , 2011-02-15
 10. mohsen jaafari , Nahid Bijeh , Amir Rashidlamir , The Effect of One Session Circuit Resistance Exercise on Serum Homocysteine Levels of Inactive Men , 6th Annual International Conference on Kinesiology and Exercise Sciences , 2010-06-28
 11. Nahid Bijeh , A.R. Abdollahi , mohsen jaafari , Relationship of Some Anthropometric Indexes to Blood Pressure in Mashhadi Men , 7th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis , 2010-04-14
 12. S. L. Ebrahimi , A. Ravasi , Nahid Bijeh , Investigating same selected physiological characterististics in elite female futsal players& female futsal players of Ferdosi University of Mashhad) , Asia-pacific conference on Exercise and sports science 2007 , 2007-12-06
 13. Nahid Bijeh , Comparison of BMD Muscle strength and some hormonal and biochemical factors of blood serum in athletic groups (volleyball and taekwondo) and athletic girls , Asia-pacific conference on Exercise and sports science 2007 , 2007-12-06