بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: جستارهای نوین ادبی


موارد یافت شده: 102

1 - بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین (چکیده)
2 - امر معاصر: از سَیّالیّت تا تَصَلّـٌب در گذر زمان (چکیده)
3 - بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف (چکیده)
4 - هجده بیت نویافته از شیخ نجم‌الدّین رازی (چکیده)
5 - بازتابِ فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی (چکیده)
6 - بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی (چکیده)
7 - گُرگسار یا کَرگسار؟ (چکیده)
8 - بررسی و تحلیل شخصیت چندگانه در رمان مدرن و پسامدرن فارسی؛ مطالعة موردی: سرخی تو از من و آزاده‌خانم و نویسنده‌اش (چکیده)
9 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلة جستارهای نوین ادبی ( ادبیات و علوم انسانی سابق ) دانشگاه فردوسی مشهد شماره های 1 تا 200 (چکیده)
10 - بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی (چکیده)
11 - فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سراینده اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم) (چکیده)
12 - شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو (چکیده)
13 - مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران (چکیده)
14 - شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژی (چکیده)
15 - بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
16 - اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی (چکیده)
17 - آسیب‌شناسی در مقاله‌های ناصرخسرو پژوهی از 1393 تا 1300 (چکیده)
18 - اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور (چکیده)
19 - بررسی متن بیاض خوشبویی بر مبنای رویکرد نقد متنی (چکیده)
20 - معرفی، بررسی و تحلیل نسخۀ شمارۀ 600 از مجموعۀ وارنر در کتابخانۀ دانشگاه لیدن (چکیده)
21 - خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایس (چکیده)
22 - تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی (چکیده)
23 - مقاله‌ شناسی تصحیح و متن‌ شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
24 - ارکان نامه نگاری در مخزن الإنشاء و تطبیق آن در فراید غیاثی (چکیده)
25 - فنون نظامی در تاریخ بیهقی (چکیده)
26 - ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران و باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر تشرف قهرمان) (چکیده)
27 - تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام (چکیده)
28 - رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی (چکیده)
29 - منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی (چکیده)
30 - تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی (چکیده)
31 - بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی (چکیده)
32 - تصویر ایران و ایرانی در سفرنامه ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس (چکیده)
33 - بررسی انتقادی ساقی نامه در فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب شناسی (چکیده)
34 - بررسی وضعیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاههای جهان (چکیده)
35 - همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (چکیده)
36 - مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری) (چکیده)
37 - مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
38 - شیوه های شخصیت پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیت خسرو، بهرام و اسکندر (چکیده)
39 - فهرست مقالات چاپ شده در مجلّهادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179) (چکیده)
40 - بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
41 - تداخل سطوح روایی (چکیده)
42 - جهت دستوری در سه غزل معاصر (چکیده)
43 - سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی (چکیده)
44 - تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی (چکیده)
45 - شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی (چکیده)
46 - تحلیل اسطوره شناختی داستان سیاوش بر مبنای آیینهای سالانه مرگ و تولد دوباره و الگوی هبوط ایزد رپیهوین (چکیده)
47 - بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعاره شناختی (چکیده)
48 - بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال‌و‌حکم دهخدا (چکیده)
49 - بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی (چکیده)
50 - بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان (چکیده)
51 - انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) (چکیده)
52 - سروش: رب النوع شاعری در ایران باستان (چکیده)
53 - بررسی پیوند میان جنبه های انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب (چکیده)
54 - طرح متن جامع غزلیات سنایی (چکیده)
55 - ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌ نامه احمد تبریزی (چکیده)
56 - ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت (چکیده)
57 - دو جای‌نام ناشناخته در شاهنامه (چکیده)
58 - معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی (چکیده)
59 - کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ (چکیده)
60 - تحلیل اسطوره کیومرث در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی (چکیده)
61 - آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (چکیده)
62 - بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی (چکیده)
63 - بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (چکیده)
64 - بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن (چکیده)
65 - بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن (چکیده)
66 - مقاله شناسی شاهنامه و ادب حماسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (شماره های 1 تا 173) (چکیده)
67 - نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
68 - سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) (چکیده)
69 - ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه (چکیده)
70 - تحلیل انسان شناختی اسطوره فر و کارکردهای آن در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران (چکیده)
71 - داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجام (چکیده)
72 - سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد (چکیده)
73 - تطور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی-اسلامی (با تکیه بر آثار متی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) (چکیده)
74 - تفسیر انسان شناختی اسطوره اژدها و بن مایه تکرارشونده اژدهاکشی در اساطیر (چکیده)
75 - مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیر با رویکرد روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
76 - کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامه عربی (چکیده)
77 - نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا (چکیده)
78 - لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهم (چکیده)
79 - سابقه برخی منابع حدیقه سنایی در منابع نزدیک به وی (چکیده)
80 - ابیات نویافتة منسوب به سنایی (چکیده)
81 - تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) (چکیده)
82 - نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید (چکیده)
83 - مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، سپهری و فروغ فرّخزاد (چکیده)
84 - تصویرهای کنایی و کارکردهای آن در تاریخ وصّاف (چکیده)
85 - عنایت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامه خطّی در تاریخ مغول) (چکیده)
86 - جلوه‌های مختلف خداباوری در شعر اخوان، فروغ و شاملو (چکیده)
87 - پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسه ی اجمالی آنها در طنز انگلیسی (چکیده)
88 - تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریه ژک لکان (چکیده)
89 - تحلیل معنا ـ ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس (چکیده)
90 - بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا (چکیده)
91 - اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی (چکیده)
92 - بررسی جنبه های شفاف سازی در برخی از ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان بر مبنای بافتی متناظر (چکیده)
93 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
94 - تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان (چکیده)
95 - شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه (چکیده)
96 - بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی (چکیده)
97 - نواهای سوگ از خنساء تا فدوی طوقان (چکیده)
98 - نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی (چکیده)
99 - شعر و قرآن کریم (چکیده)
100 - چهره زمان در شعر معاصر عربی (چکیده)
101 - تحقیقی پیرامون افسانه تریستان و ایزوت با نگرشی بر ادبیات درباری فرانسه (چکیده)
102 - بیگانگی و گریز در شعر معاصر عربی (چکیده)