بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Gholam Reza Razmi


موارد یافت شده: 290

1 - A study of congenital transmission with a non-virulent Toxoplasma gondii isolate obtained from sheep in the mouse model (چکیده)
2 - Identification tick vector of Hepatozoon canis in dogs in Khorasan Razavi province. Iran (چکیده)
3 - A survey of parasitic infections in Psittaciformes and Passeriformes in Mashhad, Iran (چکیده)
4 - Parasitological and molecular study of nosemosis in migratory apiaries in Hormozgan Province, southern Iran (چکیده)
5 - Investigation of Cryptosporidium infection in lambs in Khaf city, Khorasan-e- Razavi (چکیده)
6 - مطالعه عفونت گونه های نوزمادر جمعیت های زنبور عسل استان هرمزگان،به عنوان گرده افشآن های اصلی مناطق مختلف آب وهوایی ایران (چکیده)
7 - بررسی مولکولی عفونت نئوسپورا کانینوم در مغز جنین های سقط شده گاو در مشهد (چکیده)
8 - شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه های آیمریا درگوسفندان و بزهای شهرستان بجستان (چکیده)
9 - شناسایی مولکول ی ایزوله های تری کوموناس گالینه در تعداد ی از کبوترهای برخی از نقاط شهرستان مشهد (چکیده)
10 - بررسی شیوع انگلهای رودهای در سگها ی ولگرد نگهداری شده در تعدادی از پناهگاه های استان خراسان رضوی، ایران (چکیده)
11 - بررسی مولکولی بسنوئتیا کاپره در جنوب غربی ایران منطقه بهبهان (چکیده)
12 - Association between proliferation status of infected and non-infected mononuclear cells with tissue lesions in acute bovine theileriosis (چکیده)
13 - Live attenuated Leishmania infantum centrin deleted mutant (LiCen) as a novel vaccine candidate: A field study on safety, immunogenicity, and efficacy against canine leishmaniasis (چکیده)
14 - Investigation of cryptosporidium infection in lambs in Quchan city, Khorasan Razavi (چکیده)
15 - بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره‌ها‌ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی (چکیده)
16 - Effects of Tannin-based Herbal Formulationson Treatment of Avian Trichomoniasis (چکیده)
17 - بررسی شیوع تریکوموناس گالینه در کبوترخانه های برخی ازنقاط مشهد (چکیده)
18 - Cysticercus bovis infection in slaughtered cattle in Mashhad abattoir (چکیده)
19 - A review on Babesia spp and tick vectors in animals in Iran (چکیده)
20 - بررسی شاخصهای انگلشناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلودهسازی تجربی بره با آیمریا آهساتا (چکیده)
21 - Nosema ceranae Enfeksiyonunun İran, Mazandaran İlinde Mikroskopik ve Moleküler Çalışması (چکیده)
22 - Parasitological and pathological findings of coccidiosis in an experimental infection caused by Eimeria ahsata in lambs (چکیده)
23 - 36 J.Vet.Parasitol.200-0064-480/$2.50 © IAAVP, India PCR-RFLP for the identification Theileria spp. in dairy cattle and Hyalomma anatolicum in North East Iran (چکیده)
24 - تشخیص ژن B1 توکسوپلاسما گوندی در گوسفندان کشتار شده اصفهان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای (چکیده)
25 - A Study of Association of Toxoplasma gondii Infection With Schizophrenia in Mashhad Area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
26 - Seroprevalence of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in one-humped camelsand itsribonucleic acid in ticks attached to one-humped camels (Camelus dromedarius) imported from Pakistan into Iran (چکیده)
27 - Molecular prevalence of Toxoplasma gondii in sheep from Isfahan, Iran as detected in heart samples by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) (چکیده)
28 - بررسی ملکولی و سرولوژی آلودگی توکسوپلاسما در گوسفندان کشتاری شهرستان مشهد (چکیده)
29 - Molecular detection of Theileria spp. and Babesia spp. in sheep and vector ticks in Ramsar and Tonkabon areasofMazandaran Province, Iran (چکیده)
30 - بررسی مورفولوزیکی و ملکولی کیست های هیداتید گوسفندان کشتار ی شهرستان مشهد (چکیده)
31 - Histopathological, ultrastructural and molecular examination of Sarcocystis spp. in sheep of Mashhad area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
32 - The hard ticks (Ixodidae) fauna of livestock in Sari suburb, Northern Iran (چکیده)
33 - Preliminary study of Cytauxzoon felis infection in outdoor cats in Mashhad, Iran (چکیده)
34 - Molecular detection of Theileria annulata in dairy cattle and vector ticks in the Herat area , Afghanistan (چکیده)
35 - Prevalence and genotyping of Toxoplasma gondii in stray cats in Mashhad area, Iran (چکیده)
36 - The first pathological report of abomasal coccidiosis in a sheep from Razavi Khorasan province (چکیده)
37 - Comparison the clinical and parasitological findings ofMalignant Ovine Theileriosis in sheep and goat during an experimental study (چکیده)
38 - A Case-Control Study of Relationship between Toxoplasma gondii Infection and Schizophrenia by Using Serological and Molecular Methods (چکیده)
39 - The Frequency of Canine Visceral Leishmaniasis In Mashhad, Iran (چکیده)
40 - Ixodid ticks infesting dogs in Torbat-e-Heidareih and Mashhad areas, Khorasan Razavi province. Iran (چکیده)
41 - Geographical distribution of tick vectors of theilriosis and babesiosis in livestock in large Khorasan, Iran (چکیده)
42 - A serological and parasitological study of Toxoplasma gondii infection in stray cats of Mashhad area, Khorasan Razavi Province. (چکیده)
43 - A study of clinical and pathological findings in an ovine experimental theileriosis (چکیده)
44 - بررسی تغییرات برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم در گربه های آلوده به انگل توکسوکارا کاتی (چکیده)
45 - The haematological, proinflammatory cytokines and IgG changes during an ovine experimental theileriosis (چکیده)
46 - تخمین میزان انتقال مادر زادی نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
47 - شناسایی مورفولوژیک گونه های ایمریا در جوجه های گوشتی و تخم گذار شهرستان مشهد (چکیده)
48 - شناسایی مولکولی گونه های ایمریا در جوجه های گوشتی ، تخم گذار و مادر شهرستان مشهد (چکیده)
49 - فراوانی و شناسایی مولکولی گونه های نوزما در زنبورستان های استان مازندران (چکیده)
50 - تشخیص و کنترل سقط جنین ناشی از توکسوپلاسماگوندیی و نئوسپورا کانینوم در نشخوارکنندگان کوچک و بزرگ (چکیده)
51 - A survey on endoparasites in wild rodents of the Jaz Murian depression and adjacent areas, southeast of Iran (چکیده)
52 - A Parasitologic and Molecular Survey of Hepatozoon canis Infection In Stray Dogs In Northeastern Iran (چکیده)
53 - اثر آنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گو شتی سا لم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا (چکیده)
54 - Prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii Antibodies in Bulk Milk of Dairy Cattle,Mashhad, Iran (چکیده)
55 - A Molecular and Serological Study on Visceral Leishmaniasis in Asymptomatic Stray Dogs in Mashhad ,Iran (چکیده)
56 - Detection of Hammondia spp., Toxoplasma gondii, Neospora caninum and Sarcocystis spp. by different methods in slaughtered sheep (چکیده)
57 - بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین (چکیده)
58 - Molecular identification of Theileria species and Ticks vectors in dairy cattle of Herat area in Afghanistan (چکیده)
59 - Evaluation of proinflammatory cytokines and IgG changes during an ovine experimental theileriosis (چکیده)
60 - A study of congenital Transmission with a non-virulent Toxoplasma gondii isolate obtained from sheep in the mouse model (چکیده)
61 - Evaluating the performance of IFAT, RDT, and semi-nested PCR for detection of Leishmania infantum infection on sera sample in symptomatic dogs (چکیده)
62 - A study of ectoparasites in wild rodents of the Jaz Murian area in the southeast of Iran (چکیده)
63 - A contribution on rodents fauna ofthe Jaz Murian depression, southeast Iran (چکیده)
64 - Serological and molecular studies on visceral leishmaniosis in stray dogs in Torbat-e-Heidareih area (چکیده)
65 - A contribution on rodents fauna of the Jaz Murian depression (چکیده)
66 - A study of ectoparasites in wild rodents of Jaz Murian area in the northeast of Iran (چکیده)
67 - Molecular detection of Toxoplasma gondii infection in aborted fetuses in sheep in Khorasan Razavi province,Iran (چکیده)
68 - Experimental Theileria lestoquardi infection in sheep: Biochemical and hematological changes (چکیده)
69 - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮏ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪﯾﯽ در ﺑﯿﻤﺎران اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ، اﯾﺮان (چکیده)
70 - Molecular detection of Neospora caninum infection in ovine aborted fetuses, in Mashhad (چکیده)
71 - Establishment of an Artificial Tick Feeding System to Study Theileria lestoquardi Infection (چکیده)
72 - گزارش جراحات نودولار منتشر غیرمعمول در روده بره های مبتلا به کوکسیدیوز (چکیده)
73 - بررسی آلودگی لیشمانیا اینفانتوم در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
74 - بررسی آلودگی هپاتوزئون کانیس در سگ های ولگرد شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
75 - Evaluation of serum biochemical profile in Turkoman horses and donkeys infected with Theileria equi (چکیده)
76 - Diagnostic methods and epidemiology of Theileria and Babesia infection in Iran (چکیده)
77 - The Effect of Marshallagia marshalli on Serum Gastrin Concentrations in Experimentally Infected Lambs (چکیده)
78 - An experimental ovine Theileriosis: The effect of Theileria lestoquardi infection on cardiovascular system in sheep (چکیده)
79 - تشخیص ملکولی لیشمانیوز در سگ با استفاده از نمونه های سواب چشمی و بافی کوت خون (چکیده)
80 - Comments on Prevalence of Sarcocystis spp. and Hammondia spp. microcysts in esophagus tissue of sheep and cattle emphasized on their morphological differences (چکیده)
81 - بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین (چکیده)
82 - Microscopy and PCR-based detection of Leucocytozoon spp. in Iranian birds of prey (چکیده)
83 - A study of visceral leishmaniasis in owned dogs with dermal lesions in Mashhad area, Khorasan Razavi province (چکیده)
84 - Isolation and Genotyping of <i>Toxoplasma gondii</i> Strains in Ovine Aborted Fetuses in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
85 - Morphological and Molecular studies (ITS1) of Hydatid cysts in slaughtered sheep in Mashhad area (چکیده)
86 - گزارش یک مورد رخداد تلفات ناشی از تیلریوزبدخیم در گوسفندان خراسان جنوبی (چکیده)
87 - شناسایی مولکولی گونه های تیلریا و ناقلین آن در گاوهای شهرستان یزد با روش Semi-nested PCR (چکیده)
88 - Molecular detection of equine piroplasms in donkeys (Equus asinus) in North Khorasan province, Iran (چکیده)
89 - Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in the One-Humped Camel (Camelus dromedarius) in East and Northeast of Iran (چکیده)
90 - EVALUATION OF PLASMA GASTRIN CONCENTRATION AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF ABOMASAL TISSUE IN LAMBS INFECTED EXPRIMANTALLY WITH MARSHALLAGIA MARSHALLI (چکیده)
91 - A STUDY ON TOXOPLASMA GONDII AND NEOSPORA CANINUM INFECTION IN SHEEP IN MASHHAD AREA, KHORASAN RAZAVI PROVINCE (چکیده)
92 - MOLECULAR DETECTION OF TOXOPLASMA GONDII INFECTION IN ABORTED FETUSES IN SHEEP, IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE, IRAN (چکیده)
93 - MOLECULAR IDENTIFICATION OF BABESIA AND THEILERIA SPECIES IN SHEEP AND VECTOR TICKS IN THE MOUNTAINOUS AND TEMPERATE CASPIAN CLIMATES (چکیده)
94 - ALVEOLAR HYDATID CYST IN PIKAS (OCHOTONA RUFESCENS) IN CHENARAN AREA, KHORASAN RAZAVI PROVINCE (چکیده)
95 - شناسایی کنه ها و گونه های تیلریا و بابزیا در بزها و کنه ها به دو روش بیولوزی مولکولی و گسترش خونی: مطالعه استانی در شهرستان مشهد (چکیده)
96 - Cutaneous leishmaniasis in the patients refered to medical laboratories in Mashhad, Iran (چکیده)
97 - Antioxidant and anticoccidial effects of garlic powder and sulfur amino acids on Eimeria-infected and uninfected broiler chickens (چکیده)
98 - Histopathological and molecular study of Neospora caninum infection in bovine aborted fetuses (چکیده)
99 - تعیین گونه انگلهای عامل لیشمانیازیس جلدی با روش مولکولی،در شهرستان مشهد (چکیده)
100 - Serological study of Toxoplasma gondii infection in Turkoman horses in the North Khorasan Province, Iran (چکیده)
101 - The first detection of Cytauxzoon felis in a wild cat (Felis silvestris) in Iran (چکیده)
102 - Molecular detection of Babesia spp in sheep and vector ticks inthe North Khorasan province, Iran (چکیده)
103 - A survey of ecto- and endo-parasites of domestic pigeons (Columba livia) in Mashhad, Iran (چکیده)
104 - بررسی سرواپیدمیولوزی توکسوپلاسموز در گوسفندان استان مازندران (چکیده)
105 - The first report of cytauxzoon felis infection of a wild cat (Felis silvestris) in Iran (چکیده)
106 - Molecular epidemiology of Crimean–Congo hemorrhagic fever virus detected from ticks of one humped camels (Camelus dromedarius) population in northeastern Iran (چکیده)
107 - مقایسه حضور تک یاخته‌های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR (چکیده)
108 - Seroprevalence of Babesia caballi Infection in Horses in the North Khorasan Province of (چکیده)
109 - Seroepidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in one-humped camels (Camelus dromedarius) population in northeast of Iran (چکیده)
110 - Epidemiological study of hydatidosis in the dromedaries (Camelus dromedarius) of different regions of Iran (چکیده)
111 - Estimating the rate of transplacental transmission of Neospora caninum to aborted fetuses in seropositive dams in Mashhad (چکیده)
112 - بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در گوساله های شیری شهرستان مشهد (چکیده)
113 - Molecular and serological detection of Theileria equi and Babesiacaballi infection in horses and ixodid ticks in Irani (چکیده)
114 - The first report of Plasmodium spp infection in pigeon in Iran (چکیده)
115 - A report of Argas reflexus infestation as a health risk in Mashhad area, Iran (چکیده)
116 - Prevalence and Molecular Identification of Cryptosporidium Spp in Pre-Weaned Dairy Calves in Mashhad Area,Province, Iran Khorasan Razavi. (چکیده)
117 - Molecular detection of Theileria spp in sheep and vector ticks in Fasa and Kazeroun areas, Fars Province, Iran (چکیده)
118 - بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س (چکیده)
119 - بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س (چکیده)
120 - Molecular surveillance of Theileria ovis, Theilerialestoquardi and Theileria annulata infection in sheep and ixodid ticks in Iran (چکیده)
121 - A molecular study of congenital neosporosis associated with abortion in sheep in Mashhad area, Iran (چکیده)
122 - تیلریا و بابزیا در گاوهای به ظاهر سالم در سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، نیمه کوهستانی و خزری با روش PCR (چکیده)
123 - An ultrastructural investigation of the blood neutrophils in camel (Camelus dromedarius (چکیده)
124 - Molecular genotyping of Echinococcus granulosus from dromedaries (Camelus dromedarius) in eastern Iran (چکیده)
125 - Pathophysiology Marshallagia marshalli in experimentally infected lamb (چکیده)
126 - Toltrazuril treatment of congenitally acquired Neospora caninum-infection in newborn mice and their off-spring (2nd generation) (چکیده)
127 - بررسی آلودگی با تیلریا اکویی و بایزیا کابالی در تک سمی های استان خراسان شمالی (چکیده)
128 - Frequency of hard-ticks and the influence of age and sex of camel on ticks infestation rates in one-humped camel (Camelus dromedarius) population in the northeast of Iran (چکیده)
129 - ارزیابی اثر درمانی عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و داروی بوتالکس بر آلودگی هموپروتئوس در کبوتران (چکیده)
130 - Molecular Detection of Theileria Spp. and Babesia Spp. in Sheep and Ixodid Ticks (چکیده)
131 - Pathological description and immunohistochemical demonstration of ovine abortion associated with Toxoplasma gondii in Iran (چکیده)
132 - Equine piroplasmosis: A report of four cases in east - north of Iran (چکیده)
133 - Molecular detection of Theileria spp. in sheep and vector ticks in the North Khorasan Province, Iran (چکیده)
134 - Comparison of two methods of Marshallagia marshalli production donor sheep (چکیده)
135 - A survey on intestinal parasites of golden hamster (Mesocricetus auratus) in the northeast of Iran (چکیده)
136 - Evaluation of abomasal PH in lambs infected experimentally with Marshallagia marshalli (چکیده)
137 - مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی (چکیده)
138 - A Preliminary Parasitological Survey of Hepatozoon Spp. Infection in Dogs in Mashhad, Iran (چکیده)
139 - Trichinella Infection in Wildlife of Northeast of Iran (چکیده)
140 - شناسایی و تمایز گونه های مهم تیلریا توسط تکنیک LAMP و مقایسه آن با روش PCR و سایر روش های متداول (چکیده)
141 - بررسی سرولوژی و انگل شناسی لیشمانیوز احشایی در سگهای خانگی شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی (چکیده)
142 - شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
143 - Investigation of selected biochemical parameters in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
144 - GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF BABESIA SPECIES AND TICK VECTORS IN SHEEP OFDIFFERENT CLIMATES IN IRAN (چکیده)
145 - GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THEILERIASPECIES AND TICK VECTORS IN SHEEP OFDIFFERENT CLIMATES IN IRAN (چکیده)
146 - بررسی سرولوژیک ابتلا به پیر پلاسموزیس در اسب های نژاد ترکمن (چکیده)
147 - بررسی سرولوژی آلودگی توکسوپلاسما یی در اسب های نژاد ترکمن در استان خراسان شمالی (چکیده)
148 - Molecular identification of Echinococcos granulosus strains from Camelus dromedarius in eastern half of Iran (چکیده)
149 - A serological study of Leishmania infantum in dogs of Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
150 - شناسایی تیلریا انولاتا و تیلریا هیرسی در گوسفندان استان خراسان با روش RFLPانجام شده روی ژن 18S rRNA (چکیده)
151 - A study of tick fauna in Tandoureh National Park, Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
152 - اپیدمیولوژی هیداتیدوزیس در شترهای یک کوهانه مناطق مختلف ایران (چکیده)
153 - اولین رخداد آلودگی تجربی سگ به تنیا سریالیس در ایران (چکیده)
154 - مطالعه شیوع انگلهای گوارشی و خونی شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتارگاه مشهد (چکیده)
155 - مطالعه میکروسکپ نوری و الکترونی هسته و سیتوپلاسم نوتروفیل های شتر (چکیده)
156 - بررسی پراکندگی تریشینلا در حیوانات حیات وحش استان خراسان رضوی (چکیده)
157 - بررسی سرولوِژی لیشمانیوز احشایی در سگ های خانگی، گله و ولگرد شهرستان مشهد، استان خراسان رضوی (چکیده)
158 - Alveolar Echinococcosis Infection in a Monkey (Ateles geoffroyi) In Mashhad, Iran (چکیده)
159 - Therapeutic Effects of Butalex, Diminazen, Imidocarb and Chloroquin against Haemoproteus spp Infection (چکیده)
160 - Determination the frequency of Ixodid ticks on the sheep in Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
161 - بررسی آلودگی کرمی اسب های ترکمن در منطقه جرگلان (استان خراسان شمالی) (چکیده)
162 - A survey on endoparasites and ectoparasites of stray cats from Mashhad (Iran) and association with risk factors (چکیده)
163 - Prevalence of pigeon haemosporidians and effect of infection on biochemical factors in Iran (چکیده)
164 - Investigation of some blood biochemical parameters in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
165 - Status of some oxidative stress biomarkers in sheep naturally infected with theileriosis (چکیده)
166 - Hyalomma anatolicum anatolicum and Hyalomma dromedarii (Acar:Ixodidae) imbibe bovine blood in vitro by utilizing an artificial feeding system (چکیده)
167 - Prevalence of gastrointestinal helminths in stray cats from Mashhad (Iran) and association with risk factors (چکیده)
168 - Prevalence and pathological lesion of Trichomonas gallinae in pigeons of Iran (چکیده)
169 - Study on ovine abortion associated with Toxoplasma gondiin affected herds of Khorasan Razavi Province,based on PCR detection of fetal brains and maternal serologyran (چکیده)
170 - گزارش یک مورد بروز گری ناشی از آلودگی همزمان به مایت های سارکوپتس اسکابیئی و پسوروپتس اویس در یک گله گوسفند (چکیده)
171 - شناسایی گونه های کنه های سخت در شتر های وارداتی منطقه زابل (چکیده)
172 - A Serological Study and Subsequent Isolation of Toxoplasma gondii From Aborted Ovine (چکیده)
173 - تشخیص مولکولی سقط جنین توکسوپلاسمای در گوسفندان استان خراسان رضوی با روش Modified nested PCR ژن B1 (چکیده)
174 - ارزیابی ایمنی زایی عصاره غدد بزاقی کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم در خر گوشهای آزمایشگاهی (چکیده)
175 - مطالعه میزان شیوع و ضایعات آسیب شناسی انگل های دستگاه گوارش شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتار گاه مشهد (چکیده)
176 - Outbreak of Dalmeny disease in a herd of dairy cattle (چکیده)
177 - A serological survey of Neospora infection in aborted dairy cattle with their fetuses in Mashhad area, Iran (چکیده)
178 - بررسی اثرات کنه کشی آلیسین و آویشن کوهی بر علیه نوزاد کنه هیالوما آناتولیکم در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
179 - Transovarial Transmission of Babesia ovis by Rhipicephalus sanguineus and Hyalomma marginatum (چکیده)
180 - A study on gastrointestinal helminths of camels in Mashhad abattoir, Iran (چکیده)
181 - A survey of Neospora caninum-associated bovine abortion in large dairy farms of Mashhad, Iran (چکیده)
182 - First report of Dictyocaulus arnfieldi infestation in a horse in Mashhad- Iran, as a possible cause of pneumonia (چکیده)
183 - The first occurrence of alveolar echinococcosis in Ateles geoffroyi in Mashhad, Iran (چکیده)
184 - Prevalence and pathologic effects aviian Trichomoniasis in pigeons of khorasan province (چکیده)
185 - Prevalence of ectoparasites in pigeons of khorasan province (چکیده)
186 - Prevalence and heamatological and biochemical changes of pigeon infected by H aemoproteus (چکیده)
187 - Prevalence gastrointestinlas parasites in pigeons of Khorasan (چکیده)
188 - Prevalence of Theileria annulata in dairy cattle in Mashhad arae, Iran (چکیده)
189 - بررسی وضعیت آلودگی و تغییرات جمعیتی کنه های ایکسودیده در پارک ملی تندوره اسنان خراسان رضوی (چکیده)
190 - Epidemiological study on haemoparasites of dromedary (Camelus dromedarius) in Iran (چکیده)
191 - Prevalence of Cryptosporidium and Eimeria infections in dromedary (Camelus dromedarius) in abattoir of Mashhad, Iran (چکیده)
192 - In vivo effect of albendazole and mebendazole on hydatid cyst of mice (چکیده)
193 - بررسی میزان شیوع و اپیدمیولوژی انگل های خونی در کشتارگاه مشهد (چکیده)
194 - A PRELIMINARY STUDY OF PARASITIC INFESTATION OF TURKMEN HORSES IN JARGALAN REGION, NORTHEAST OF IRAN (چکیده)
195 - Biochemistry of Organophosphates Resistance in Boophilus Decoloratus (چکیده)
196 - Fecal and Molecular Survey of Neospora caninum in Farm and Household Dogs in Mashhad Area (چکیده)
197 - Survey of Dogs’ Parasites in Khorasan Province, Iran (چکیده)
198 - Prevalence of cryptosporidium infection in camels of slaghture house in Mashhad area (چکیده)
199 - Prevalence and pathological lesions of Dipetalonema evansi in camels of slaughter house in Mashhad (چکیده)
200 - Evaluation of antibody against hydatid fluid, protoscolex and adult worms of Echinococcus granulosus antigens by ELISA in mice (چکیده)
201 - Antibody response against hydatid fluid, protoscolex and whole body of Echinococcus granulosus antigens in lambs (چکیده)
202 - A SURVEY ON ANTIBODY RESPONSE AGAINST HYDATID FLUID, PROTOSCOLEX AND WHOLE BODY OF ECHINOCOCCUS GRANULOSUS ANTIGENS BY ELISA (چکیده)
203 - A preliminary study of the effect of fenbendazole on hydatid cysts in mouse (چکیده)
204 - تعیین پروتئینهای ایمنی زا مایع هیداتید و تگومنت کیست هیداتید در گاوهای مبتلا به هیداتیدوز (چکیده)
205 - Evaluation of Echinococcus granulosus coproantigens by Dot-blotting in dogs (چکیده)
206 - Resistance of camel to infectious diseases and innate immunity: vital role of blood neutrophils (چکیده)
207 - Detection of Babesia ovis in tick vectors by using PCR (چکیده)
208 - ارزیابی کوپرو آنتی ژنهای انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش دات- بلاتینگ در سگ (چکیده)
209 - بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز احشایی دراستان خراسان رضوی و شمالی در سالهای 1377 تا (چکیده)
210 - prevalence of N.caninum and other intestinal parasires in farm and housed dogs in Mashhad area (چکیده)
211 - Epidemiological study of Dermanyssus gallinae infestation in egg laying flocks of Mashhad (چکیده)
212 - First report of the Hadjelia truncata infestation in pigeons of Iran (چکیده)
213 - بررسی آلودگی های انگلی دستگاه گوارش شترمرغ در گله های پرورشی اطراف شهر مشهد (چکیده)
214 - بررسی تاثیر داروی آلبندازول در موشها در جلوگیری از تشکیل کیست هیداتید پس از چالش با پروتواسکولکس (چکیده)
215 - بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در شترهای ارجاعی به کشتارگاه مشهد (چکیده)
216 - مطالعه فراوانی انگلهای کرمی دستگاه گوارش شتر در کشتارگاه مشهد (چکیده)
217 - هیستو پاتولوژی روده کنه هیالوما آناتولیکم پس از خونخواری بر روی خرگوش های ایمن شده علیه آنتی ژن های روده کنه (چکیده)
218 - Immunization of rabbits against Hyalomma anatolicum anatolicum using larval and nymphal extracts (چکیده)
219 - Comparison of the life cycle of Hyalomma anatolicumanatolicum that infested cattle and sheep under laboratory conditions (چکیده)
220 - روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش (چکیده)
221 - بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در استان سیستان و بلوچستان در طی سالهای 79-83 (چکیده)
222 - بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی نئوسپورایی در تعدادی از گاوهای نژاد هلشتاین در شهرستان مشهد (چکیده)
223 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
224 - Immunization of rabbits against Hyalomma anatolicum anatolicum tick using antigen derived from whole tick and gut extract (چکیده)
225 - First report of Neospora caninum-associated bovine abortion in Mashhad area, Iran (چکیده)
226 - Identification of Tick vectors of ovine theileriosis in an endemic region of Ira (چکیده)
227 - A Study about Tick Vectors of Bovine Theileriosis in an Endemic Region of Iran (چکیده)
228 - An epidemiological study on babesia infection in smmal ruminants in Mashhad suburb area, Provinc (چکیده)
229 - Toltrazuril treartment to control diaplacental N.caninum transmission in experimentally infected pregnant mice (چکیده)
230 - بررسی وضعیت آلودگی کرمهای دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی (چکیده)
231 - Attemted transmission of Babesia ovis by Rhipicephalus sanguineus and Hyalomma Marginatum (چکیده)
232 - A serologic study of toxoplasmosis abortion in sheep in mashhad asrea (چکیده)
233 - A serologic study of neosporosis associated with abortion in dairy cattle in mashhad asrea (چکیده)
234 - تعیین بابزیا اویس در کنه های ناقل با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (چکیده)
235 - بررسی اثر کشندگی اسید فرمیک روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید (چکیده)
236 - تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
237 - تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
238 - بررسی اهمیت سقط جنین توکسوپلاسمایی در یکی از گوسفنداریهای شهرستان گرگان (چکیده)
239 - بررسی اثرات ضد کرمی عصاره بعضی گیاهان دارویی روی پوره های کنه هیالوما (چکیده)
240 - A report of ovine acariasis due to mixed Sarcoptes scabii and Psoroptes ovis in a sheep flocks. (چکیده)
241 - Diagnosis of infection dogs with Echinococcus granulosos by Dot-blotting test (چکیده)
242 - بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در استان خراسان در سالهای 1370-1382 (چکیده)
243 - بررسی تاثیر داروی آلبندازول در موشهای در جلوگیری از کیست هیداتید پس از چالش با پروتواسکولکس (چکیده)
244 - بررسی اثر کشندگی داروهای سیکلوسپورین،آلبندازول و آئورمکتین بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید (چکیده)
245 - Immunization of rabbits against hyalomma antolicum by using larval , nymphal and adult tick extract (چکیده)
246 - Prevalence of bovine Theileriosis and Anaplasmosis in dairy cattle in mashhad area (چکیده)
247 - گزارش رخداد آلودگی شدید به هتراکیس گالیناروم و سوبولورا بروکبتی در یکی از مرغداریهای تخمگذار شهرستان مشهد. (چکیده)
248 - مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره کیست سارکوسیستیس بر موش (چکیده)
249 - گزارش اولین مورد شناسایی کیست نئوسپورا کانینوم در مغز گوساله سقط شده با استفاده از روش Immunohistochemistry از شهرستان مشهد (چکیده)
250 - ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای مشتق شده از پیکره نوزاد کنه (چکیده)
251 - بررسی سرولوژی سقط جنین توکسوپلاسمایی در تعدادی از گله های گوسفند خراسان (چکیده)
252 - بررسی میزان آلودگی V.jacobsoni and A.Woodi در زنبورستانهای شهر مشهد (چکیده)
253 - بررسی میزان آلودگی V.jacobsoni and A.Woodi در زنبورستانهای شهر کرمان (چکیده)
254 - بررسی وضعیت آلودگی گله های گوسفند و بز شهرستانهای کاشمر و بردسکن به تک یاخته های خونی (چکیده)
255 - بررسی میزان شیوع بابزیایی در اسبهای نژاد ترکمن شهرستان بجنورد (چکیده)
256 - بررسی وضعیت آلودگی شترهای کشتارگاهی مشهد به انگلهای خونی (چکیده)
257 - بررسی درمانگاهی ،پاتولوژی وانگل شناسی ناشی از سیستی سرکوز تنی کولیس در بره های یک گله گوسفند در شهرستان شیروان (چکیده)
258 - بررسی آلودگی سیستی سرکوس اویس در لاشه های گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد (چکیده)
259 - روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش (چکیده)
260 - ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی ، گاوو گوسفند بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای روده ای کنه (چکیده)
261 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
262 - Comparison of the life cycle of Hyalomma anatolicumanatolicum that infested cattle and sheep under laboratory conditions (چکیده)
263 - Immunization of cattle against H.a.anatolicum tick using gut extract (چکیده)
264 - Muscular coenuorosis in sheep (چکیده)
265 - Deterction of midgut antigens of hyalomma anatolicum anatolicum tick using SDS-PAGE and Western blot (چکیده)
266 - Immunization of lambs against infection with Echinucoccus Granulosus using protoscolices and hydatid fluid antigens (چکیده)
267 - تظاهرات مختلف سالک جلدی سگ در منطقه ای اندمیک در ایران (مشهد) (چکیده)
268 - Prevalence of Ixodid ticks on cattle in Mazandarn Province, Iran (چکیده)
269 - Deterction of midgut antigens of hyalomma anatolicum anatolicum tick using SDS-PAGE and Western blot (چکیده)
270 - بررسی کوکسیدیوز در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار شهرستان مشهد (چکیده)
271 - Prevalence of Theileria spp. infection in sheep in South Khorasan province, Iran (چکیده)
272 - An epidemiological study on Anaplasma infection in cattle, sheep, and goats in Mashhad suburb, Khora (چکیده)
273 - A report of canine tick paralysis caused by ornithodorus lahorensis (چکیده)
274 - Toltrazuril treatment to control diaplacental Neospora caninum transmission in experimentally infect (چکیده)
275 - a study about tick vectors of bovine theileriosis in an endemic region of iran (چکیده)
276 - شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط (چکیده)
277 - pervalence of subclinical coccidiosis in broiler-chicken farms in the municipality of mashhad, khora (چکیده)
278 - an epidemiological study on ovine babesiosis in the mashhad suburb area,province of khorasan, Iran (چکیده)
279 - مطالعه تجربی بیماری دالمنی در گوساله (چکیده)
280 - اولین گزارش آلودگی اسب به بویکولااکویی از ایران (چکیده)
281 - Concurrent Coccidiosis and Bovine papular.... (چکیده)
282 - Oesophageal and gastric gongylonemiasis in a donkey (چکیده)
283 - Seroepidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area, Iran (چکیده)
284 - بررسی اپیدمیولوژیکی آلودگی درمانیسوس گالینه در گله های مرغ تخم گذار شهرستان مشهد (چکیده)
285 - Prevalence of Echinococcus granulosus and other intestinal helminths of stray dogs in mashhad area, Iran (چکیده)
286 - گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد (چکیده)
287 - بررسی میزان آلودگی Haemoproteus columbae در کبوتران شهرستانهای مشهد و شیروان (چکیده)
288 - بررسی کوکسیدیوز بالینی در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار (چکیده)
289 - Trials to Induce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Fluid Antigen or Whole Body Antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)
290 - Protective Immunity in Mice with Whole Body of Echinococcus granulosus (چکیده)