مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمدتقی بلوری بزاز , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی بهسازی زیستی خاک‌های آلوده به روغن موتور, مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, سال (2020-1)
 2. محمدجمال ملک خانی , جعفر بلوری بزاز , بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پی رادیه شمع متصل و غیرمتصل, مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (53), شماره (12), سال (2022-2), صفحات (5195-5218)
 3. محمدتقی بلوری بزاز , جعفر بلوری بزاز , سید محسن کرابی , مقایسه‌ی تأثیر نوع محیط کشت باکتری Sporosarcina Pasteurii بر میزان و نوع رسوبات کربنات‌کلسیم در جهت به‌سازی خاک‌های دانه‌ای, مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (53), شماره (7), سال (2021-9), صفحات (3029-3050)
 4. علی عباس زاده حصار , جعفر بلوری بزاز , مجید کاظمی , مطالعه آزمایشگاهی اثر خاک درشت دانه اطراف ژئوگرید بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی واقع بر خاک ماسه ای مسلح, اساس, دوره (22), شماره (61), سال (2022-3), صفحات (38-50)
 5. جعفر بلوری بزاز , محمود عبدالهی , مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل تابع زمان دیواره میخ کوبیده شده در حین عملیات گودبرداری, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (14), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (59-77)
 6. علیرضا جلالی یزدی , مجتبی مغربی , جعفر بلوری بزاز , بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2018-12)
 7. محمدجمال ملک خانی , جعفر بلوری بزاز , بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی رادیه شمع و مقایسه با نتایج مدل هایپربولیک اصلاح شده, مهندسی سازه و ساخت, دوره (8), شماره (1), سال (2021-4), صفحات (307-326)
 8. محمدتقی بلوری بزاز , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک‌های شل و متراکم ماسه‌ای, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (14), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (1-12)
 9. محمدتقی بلوری بزاز , جعفر بلوری بزاز , سید محسن کرابی , بررسی قابلیت باکتری Sporsarcina pasteuri در بهسازی و بهپالایی خاک‌های آلوده هیدروکربنی به صورت همزمان, مهندسی عمران فردوسی, سال (2021-4)
 10. امیرهوشنگ صادقی فاضل , جعفر بلوری بزاز , بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2020-4)
 11. جعفر بلوری بزاز , کیهان ساجدی , سیدحامد علومی , مقایسه ی رفتار عددی و آزمایشگاهی گونه‌هایی از پی‌های نواری پوسته یی تاشده بر روی خاک ماسه یی, شریف, دوره (34.2), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (3-11)
 12. مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز , بررسی ظرفیت باربری نهایی پی مرکب حلقوی پوسته‌ای در خاک دانه ای, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2017-6)
 13. مهدی زاده محمد , جعفر بلوری بزاز , سید صابر هاشمی , ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی, مهندسی عمران مدرس, دوره (18), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (231-242)
 14. کیهان ساجدی , جعفر بلوری بزاز , محمد رضائی پژند , تحلیل کشسان- مومسان پی پوسته‌ای نواری تاشده وارون بر روی خاک ماسه‌ای, مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (15-26)
 15. مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز , بازسازی نمونه‌های بزرگ ماسه‌ای با روش بارش پرده‌ای ماسه, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (277-298)
 16. آرش کمیلی , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , سید محسن کرابی , بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2017-11)
 17. جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای, مهندسی عمران فردوسی, دوره (28), شماره (1), سال (2016-10), صفحات (65-79)
 18. جعفر بلوری بزاز , حدیث جلیلیان مشهود , ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع, مهندسی عمران مدرس, دوره (16), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (53-65)
 19. وهاب بشارت , جعفر بلوری بزاز , تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌ها, مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (173-182)
 20. جعفر بلوری بزاز , جواد کشاورز , بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ای, شریف, دوره (30), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (85-95)
 21. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (2513-2536)
 22. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی, مهندسی عمران مدرس, دوره (15), شماره (4), سال (2015-12), صفحات (105-116)
 23. جعفر بلوری بزاز , سعید رسولی , بررسی فشار جانبی در دیواره پل های یکپارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی, مهندسی عمران فردوسی, دوره (25), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (91-108)
 24. مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه, پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (9), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (385-404)
 25. جعفر بلوری بزاز , محمدعلی معروف , شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران), زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-7), صفحات (27-40)
 26. جعفر بلوری بزاز , حمید رجائی , مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (33-46)
 27. جعفر بلوری بزاز , محسن مبینی زاد , ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق, پژوهش آب ایران, دوره (4), شماره (6), سال (2010-9), صفحات (1-10)
 28. جعفر بلوری بزاز , علی ملاحسنی , سیدمحمود حسینی , بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (22), شماره (1), سال (2010-12), صفحات (45-62)
 29. جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (17), شماره (1), سال (2005-6), صفحات (73-89)
 30. جعفر بلوری بزاز , وهاب بشارت , اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی, علوم دانشگاه تهران, دوره (36), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (1-10)
 31. جعفر بلوری بزاز , محمدمهدی زنجانی , بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی, پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (23), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (119-133)
 32. جعفر بلوری بزاز , کیهان ساجدی , رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها, دانشکده فنی دانشگاه تبریز, دوره (36), شماره (3), سال (2008-8), صفحات (1-13)

انگلیسی

 1. Narges Soleimanian , Jafar Bolouri Bazaz , Ali Akhtarpour , Sadegh Garivani , Effects of constitutive soil models on the seismic response of an offshore jacket platform in clay by considering pile-soil-structure interaction, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume (174), Year (2023-11), Pages (108165-165)
 2. Ali Ahmadi , Jafar Bolouri Bazaz , A new analytical model to predict the effect of suction removal on vacuum preloading of fine copper tailings, Engineering Geology, Volume (322), Year (2023-9), Pages (107176-107201)
 3. amirhushang sadeghifazel , Jafar Bolouri Bazaz , Behavior of Eccentrically Inclined Loaded Ring Footings Resting on Granular Soil, International Journal of Engineering, Transactions B: Applications, Volume (33), No (11), Year (2020-11)
 4. Mohammad Taghi Bolouri , Jafar Bolouri Bazaz , Effect of Hydrocarbon Contamination on Biostabilization of Soil Contaminated with Motor Oil and Gasoline, Geomicrobiology Journal, Volume (38), No (6), Year (2021-6), Pages (467-481)
 5. Javad Keshavarz , Jafar Bolouri Bazaz , Experimental study on the lateral cyclic response of the piles in sand, Scientia Iranica, Year (2022-11)
 6. keyhan sajedi , Jafar Bolouri Bazaz , Edged Inverted Folded Plate Shell Strip Foundation Bearing Capacity Comparison with strip footing on Sandy Soil, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Volume (10), No (3), Year (2022-8), Pages (121-140)
 7. MAJID KAZEMI , Jafar Bolouri Bazaz , A curtain traveling pluviator to reconstitute large scale sand specimens, Geomechanics and Engineering, Volume (14), No (2), Year (2018-2), Pages (131-139)
 8. Seyed saeed Fatemi , Jafar Bolouri Bazaz , Seyed Ali Ziaee , Investigating the Effect of Calcium Lignosulfonate on the Durability and Performance of Asphalt Mixtures, Advances in Materials Science and Engineering, Volume (2022), Year (2022-3), Pages (1-14)
 9. Seyed saeed Fatemi , Jafar Bolouri Bazaz , Seyed Ali Ziaee , Laboratory Investigation of Using Calcium Lignosulfonate as an Oxidation Inhibitor in Bitumen, Advances in Civil Engineering, Volume (2022), Year (2022-1), Pages (1-17)
 10. Seyed saeed Fatemi , Seyed Amir Saadatjoo , Rezvan Babagoli , Jafar Bolouri Bazaz , Rheological evaluation of asphalt binder modified by amorphous poly alpha olefin (APAO), Construction and Building Materials, Volume (314), Year (2022-1), Pages (125371-125385)
 11. Seyed saeed Fatemi , Jafar Bolouri Bazaz , Seyed Ali Ziaee , The pros and cons of using calcium lignosulfonate as a recycled anti-aging additive on engineering properties of bituminous mastics, Case Studies in Construction Materials, Volume (15), Year (2021-12)
 12. Seyed saeed Fatemi , Jafar Bolouri Bazaz , Seyed Ali Ziaee , Evaluation of Rutting and Fatigue Behaviors of Asphalt Binders Modified with Calcium Lignosulfonate, Advances in Civil Engineering, Volume (2021), No (1), Year (2021-9), Pages (1-12)
 13. Mohammad Jamal Malekkhani , Jafar Bolouri Bazaz , An Analytical Model to Study the Behavior of Non-connected Piled Rafts with Granular Cushion Subjected to Vertical Load, International Journal of Civil Engineering, Volume (19), No (8), Year (2021-8), Pages (941-956)
 14. mehdi zadehmohamad , Jafar Bolouri Bazaz , Cyclic behaviour of geocell-reinforced backfill behind integral bridge abutment, International Journal of Geotechnical Engineering, Volume (13), No (5), Year (2019-9), Pages (438-450)
 15. Behrooz Hamedmirjafari , Jafar Bolouri Bazaz , Saeed Abrishami , GFRP as an alternative for steel nails, development of a model for prediction of creep displacements using experimental tests, Arabian Journal of Geosciences, Volume (13), No (15), Year (2020-7)
 16. Behrooz Hamedmirjafari , Jafar Bolouri Bazaz , Saeed Abrishami , Calibration of bar-Concrete Bond Stress Relationships for Bond Stress Prediction of GFRP Soil Nails Using Experimental Pullout Tests, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Year (2019-4)
 17. Behrooz Hamedmirjafari , Jafar Bolouri Bazaz , Saeed Abrishami , Experimental Investigation of Bond Stress and Creep Displacements of GFRP Soil Nails Simulated in a Soil Box, International Journal of Civil Engineering, Volume (17), No (10), Year (2019-10), Pages (1559-1570)
 18. Behnam Ghorbani , E. Sadrossadat , Jafar Bolouri Bazaz , Parisa Rahimzadeh Oskooei , Numerical ANFIS-Based Formulation for Prediction of the Ultimate Axial Load Bearing Capacity of Piles Through CPT Data, Geotechnical and Geological Engineering, Volume (36), No (4), Year (2018-8), Pages (2057-2076)
 19. mahmood abdollahi , Jafar Bolouri Bazaz , RECONSTITUTION OF SAND SPECIMENS USING A RAINER SYSTEM, International Journal of Engineering, Volume (30), No (10), Year (2017-10), Pages (1451-1463)
 20. Alireza Jalali Yazdi , Mojtaba Maghrebi , Jafar Bolouri Bazaz , Mathematical model to optimally solve the lift planning problem in high-rise construction projects, Automation in Construction, Volume (92), No (1), Year (2018-4), Pages (120-132)
 21. Sepideh Nasseh , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , O. Asghari , Jafar Bolouri Bazaz , Investigation of spatial variability of SPT data in Mashhad City (NE Iran) using a geostatistical approach, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Volume (77), No (1), Year (2018-1), Pages (441-455)
 22. Sepideh Nasseh , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , O . Asghari , Jafar Bolouri Bazaz , Spatial variability analysis of subsurface soil in the city of Mashhad, northern-east Iran, International Journal of Mining And Geo-Engineering, Volume (50), No (2), Year (2016-9), Pages (219-229)
 23. Hasan Taherkhani , Farshad Firoozei , Jafar Bolouri Bazaz , Evaluation of the Mechanical Properties of the Cement Treated Cold in Place Recycled Asphalt, International Journal of Transportation Engineering, Volume (3), No (4), Year (2016-3), Pages (301-312)
 24. danial mohammadzadeh shadmehri , Jafar Bolouri Bazaz , S. H. Vafaee Jani Yazd , Amir H. Alavi , Deriving an intelligent model for soil compression index utilizing multi-gene genetic programming, Environmental Earth Sciences, Volume (75), No (3), Year (2016-1), Pages (261-272)
 25. Jafar Bolouri Bazaz , Javad Keshavarz , Evaluation of short piles bearing capacity subjected to lateral loading in sandy soil, International Journal of Civil and Structural Engineering, Volume (2), No (1), Year (2015-4), Pages (152-156)
 26. Navid Yeganeh , Jafar Bolouri Bazaz , Ali Akhtarpour , Seismic analysis of the soil–structure interaction for a high rise building adjacent to deep excavation, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume (79), No (1), Year (2015-11), Pages (149-170)
 27. danial mohammadzadeh shadmehri , Jafar Bolouri Bazaz , Amir Hossehn Alavi , An evolutionary computational approach for formulation of compression index of fine-grained soils, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume (33), No (1), Year (2014-1), Pages (58-68)
 28. مجتبی موحدی فر , Jafar Bolouri Bazaz , An estimation of passive pressure against integral bridge abutments considering arching effects, Acta Geotechnica Slovenica, Volume (10), No (1), Year (2013-1), Pages (19-31)
 29. Azadeh Rashed , Jafar Bolouri Bazaz , Amir Hossein Alavi , Nonlinear modeling of soil deformation modulus through LGP-based interpretation of pressuremeter test results, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume (25), No (7), Year (2012-1), Pages (1437-1449)
 30. Amir Hossein Alavi , Ali Mollahasani , Amir Hossein Gandomi , Jafar Bolouri Bazaz , Formulation of Secant and Reloading Soil Deformation Moduli using Multi Expression Programming, Engineering Computations, Volume (29), No (1), Year (2012-4), Pages (173-198)
 31. Jafar Bolouri Bazaz , , Properties and Performance of Concrete Made with Recycled Low-Quality Crushed Brick, Journal of Materials in Civil Engineering, Volume (24), No (4), Year (2012-4), Pages (330-338)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ملیحه نظری , محمدعلی معروف , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , بررسی پتانسیل ریزشویی در پی آبرفتی سدها (مطالعه موردی: سد بار نیشابور) , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله , 2022-05-19
 2. محدثه احمدمیقانی , جعفر بلوری بزاز , علی اخترپور , تحلیل رفتار شمع های انرژی در خاک های چند لایه اشباع , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 3. علی احمدی , جعفر بلوری بزاز , بررسی آزمایشگاهی سرعت زهکشی آب منفذی از خاک تحت اعمال مکش , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 4. سیدسعید فاطمی , جعفر بلوری بزاز , سیدعلی ضیائی , ارزیابی رفتار شیارشدگی قیر حاوی افزودنی زایکوترم , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 5. امیررضا حسن زاده , جعفر بلوری بزاز , بررسی آزمایشگاهی مکانیزم گسیختگی در اطراف صفحات مهاری قائم در خاک ماسهای به کمک پردازش تصویر , یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01
 6. علی احمدی , جعفر بلوری بزاز , پاسخ تحلیلی نشست سطحی خاک ریزدانه اشباع حاصل از تکنیک تحکیم خلأ , یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01
 7. نسیبه سادات وزیری , محمد غفوری , جعفر بلوری بزاز , بررسی تاثیر حضور گازوئیل بر حدود آتربرگ خاک های ماسه رسی , National Conference on Architecture, Civil Engineering,Urban Development and Horizons of Islamic Artin the Second Step Statement of the RevolutionTabriz Islamic Art University / 26November. 2020 , 2020-11-26
 8. نسیبه سادات وزیری , جعفر بلوری بزاز , محمد غفوری , بررسی تاثیر گازوئیل بر ویژگی های تراکمی خاک های ماسه رسی , National Conference on Architecture, Civil Engineering,Urban Development and Horizons of Islamic Artin the Second Step Statement of the RevolutionTabriz Islamic Art University / 26November. 2020 , 2020-11-26
 9. امیرهوشنگ صادقی فاضل , جعفر بلوری بزاز , طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری مایل بروی پی سطحی با زاویه انحراف ثابت و متغیر , سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2018-10-23
 10. مرتضی منصوری , کاظم برخورداری بافقی , جعفر بلوری بزاز , بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق , دومین کنگره بین المللی سازه معماری و توسعه شهری , 2014-12-16
 11. اشرف مرتضوی , جعفر بلوری بزاز , بررسی عملکرد سازه نگهبان به روش سپرکوبی با ملاحظه سختی خمشی در مدلهای آزمایشگاهی , پنجمین کنگره بین المللی مهندسی عمران معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی , 2017-12-26
 12. جعفر بلوری بزاز , شیما نجار , مشخصات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 13. مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز , بررسی روشهای مختلف بازسازی نمونه های ماسه ای جهت مطالعات آزمایشگاهی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 14. جعفر بلوری بزاز , محمود عبدالهی , مطالعه آزمایشگاهی جابجاییهای دیوار و نشست سطح زمین ناشی از گودبرداریهای عمیق توسط مدلسازی فیزیکی , چهارمین همایش بین المللی عمران، معماری و توسعه شهرداری , 2016-12-27
 15. محسن بهمن یار , جعفر بلوری بزاز , تاثیر خاکستر پوشال بر مقاومت فشاری بتن , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27
 16. محمود عبدالهی , جعفر بلوری بزاز , مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار دیوار سازه نگهبان ناشی از گودبرداری در خاک ماسه ای با استفاده از مدلسازی فیزیکی , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 17. محمود عبدالهی , جعفر بلوری بزاز , روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 18. سپیده ناصح , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , جعفر بلوری بزاز , ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 19. جعفر بلوری بزاز , دانیال محمدزاده شادمهری , مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی , دومین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 20. مرتضی منصوری , کاظم برخورداری بافقی , جعفر بلوری بزاز , بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق , 2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development , 2014-12-16
 21. مرتضی سالاری , جعفر بلوری بزاز , علی اخترپور , کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 22. فرشاد فیروزئی , جعفر بلوری بزاز , ابوالفضل محمدزاده مقدم , بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالتی بازیافتی به روش سرد با امولسینون قیر , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08
 23. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 24. جعفر بلوری بزاز , جواد کشاورز , بررسی دوام جداول بتنی در دوره یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک , ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران , 2014-10-07
 25. جعفر بلوری بزاز , محمد خدادادی , ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی , ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران , 2014-10-07
 26. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین) , دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2014-10-01
 27. علی اخترپور , جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق , سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران , 2014-10-20
 28. بهروز حامدمیرجعفری , جعفر بلوری بزاز , محمد حسین صدقیانی , بررسی اثر پارامترهای هندسی بر نشست سطحی حاصل از حفاری تونل در محیط های شهری - مطالعه موردی : خط 2 متروی مشهد , نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل , 2011-11-01
 29. رضا عرفانیان نیا , جعفر بلوری بزاز , میر احمد لشته نشایی , بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با محلوط آهک و پوزولان , اولین کنگره ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22
 30. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 31. محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز , دانیال رضازاده عیدگاهی , بررسی پتانسیل وقوع روانگرایی در بستر سدها , هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 32. ناصر بشارتی حسین آباد , جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07
 33. سعید هاشمی , جعفر بلوری بزاز , مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 34. جعفر بلوری بزاز , علیرضا عدالتی شعرباف , بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 35. فرشاد فیروز ئی , جعفر بلوری بزاز , ابوالفضل محمدزاده مقدم , بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08
 36. عطا رادفر , جعفر بلوری بزاز , تحلیل لرزه ای دیواره گود مسلح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC3D , ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله , 2011-05-16
 37. مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , محمد کاظم جعفری , تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها , ششمِن کنگره ملی عمران , 2011-04-26
 38. مجید کاظمی , جعفر بلوری بزاز , روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع , ششمِن کنگره ملی عمران , 2011-04-26
 39. مجید خندان بکاولی , جعفر بلوری بزاز , ایرج رحمانی , جعفر نجفی زاده , بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن , ششمِن کنگره ملی عمران , 2011-04-26
 40. حسین جلیلیان عاملی , جعفر بلوری بزاز , تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای , ششمِن کنگره ملی عمران , 2011-04-26
 41. مهدی واحدی فر , جعفر بلوری بزاز , بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2010-11-02
 42. حمید قالی باف محمدآبادی , جعفر بلوری بزاز , احمد باقرپورمقدم , بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2010-11-02
 43. عطا رادفر , جعفر بلوری بزاز , تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2010-11-02
 44. بهروز حامدمیرجعفری , جعفر بلوری بزاز , حسین صدقیانی , اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2010-11-02
 45. حمیدرضا کاظمی , جعفر بلوری بزاز , بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 46. جعفر بلوری بزاز , سعید فرخنده , برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 47. علی ملاحسنی , جعفر بلوری بزاز , آزاده راشد , بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 48. مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , محمد کاظم جعفری , تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 49. جعفر بلوری بزاز , آرام اردلان زاده , محمود شهبازی اوروند , بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود , دومین همایش ملی سدسازی , 2010-03-01
 50. آسیه خادم قائینی , جعفر بلوری بزاز , کسری خواجوی , رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری , دومین همایش ملی سدسازی , 2010-03-01
 51. علیرضا آقائی فر , محمد علی رضوانی , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن , دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن (ICRARE2009) , 2009-09-27
 52. جعفر بلوری بزاز , محمد رئیسیان زاده , اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی , دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , 2004-12-14

انگلیسی

 1. Mohammad Jamal Malekkhani , Jafar Bolouri Bazaz , An experimental method to study the behavior of piled raft foundations under vertical and horizontal loading , Twelfths International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 2. shadan abedini , Jafar Bolouri Bazaz , بهبود ظرفیت باربری پی سطحی با استفاده از ریزشمع مایل , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 3. Jafar Bolouri Bazaz , Ali Akhtarpour , Ali Ahmadi , Empirical correlation between length of nail and system parameters for a vertical soil nailed wall , International Conference on Geotechnical Engineering-Iraq (ICGE-Iraq 2020 , 2021-04-21
 4. morteza salari , Saeed Abrishami , Ali Akhtarpour , Jafar Bolouri Bazaz , Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran , 85th Annual Meeting of International Commission on Large Dams , 2017-07-03
 5. Jafar Bolouri Bazaz , HAMED GHOLAMI , Mohammad Taghi Bolouri Bazzaz , An investigation on the bulging phenomenon in the clay core of rockfill dam based on the stress and pore water pressure data , International Symposium On Dams in a Global Environmental Challenges , 2014-06-01
 6. Ali Mollahasani , امیر حسین علوی , امیر حسین گندمی , Jafar Bolouri Bazaz , A New Prediction Model for Soil Deformation Modulus Based on PLT Results , 9th International Symposium on Computational Civil Engineering, New Approaches in Numerical Analysis in Civil Engineering, Romania , 2011-05-13
 7. Jafar Bolouri Bazaz , Hamidreza Saghafi Birjand , An Investigation on Dispersive Clay and Examination of Different Additives to Reduce dispersive Tendency , 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering , 2009-10-05
 8. Jafar Bolouri Bazaz , ahmad fahmideh polbandi , Optimum Cost Design of Reinforced Concrete Cantilever Retaining Wall using Genetic Algorithm , 9th International Congress on Civil Engineering , 2012-05-08
 9. Jafar Bolouri Bazaz , علی یوسفی سمنگانی , محمد حسین طالب پور , محمد شعبانی , تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی , چهارمین کنفرانس ملی عمران (مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار) , 2011-11-16
 10. Ata Radfar , Jafar Bolouri Bazaz , تحلیل لرزه ای دیواره گود مسح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC 3D , ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله , 2011-05-16
 11. Jafar Bolouri Bazaz , LONG TERM CYCLIC PERFORMANCE OF GRANULAR MATERIAL , 13th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering , 2007-12-10
 12. Jafar Bolouri Bazaz , Vahab Besharat , AN INVESTIGATION ON SEISMIC ANALYSIS OF SHALLOW TUNEELS IN SOIL MEDIUM , 14th World Conference on Earthquake Engineering , 2008-10-12
 13. Jafar Bolouri Bazaz , H. Rajaea , M. H. Kafash , USING CEMENT AS A MODIFIER AGENT TO IMPROVE THE SWELLING POTENTIAL OF GYPSUM SILTY SOILS , 2nd International Conference on Problematic Soils , 2006-12-03
 14. Jafar Bolouri Bazaz , CYCLIC BEHAVIOUR OF SAND: SEQUENTIAL INCREASING PEAK STRESS RATIO AND z BEHAVIOUR , سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله , 1999-05-17
 15. Keyhan Sajedi , Bujang B.K. Huat , Jafar Bolouri Bazaz , Effects of Cyclic Test in Decreasing Damages to Structures and Roads on Gypsum Soils , Sixth Interrnational Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering , 2008-08-11
 16. Jafar Bolouri Bazaz , Drained Granular Material Under Cyclic Loading with Temperature -Induced Soil-Structutr Interavtion , پنجمين كنفرانس بين المللي عمران , 2000-05-08
 17. Jafar Bolouri Bazaz , OPTIMUM DESIGN OF GRAVITY RETAINING WALLS , اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه , 2001-04-30