بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmadreza Asgharpourmasouleh


موارد یافت شده: 67

1 - اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعه تحربی آزمایشگاهی (چکیده)
2 - سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن (چکیده)
3 - A Grounded Agent-Based Model of Common Good Production in a Residential Complex: Applying Artificial Experiments (چکیده)
4 - Explaining married women'' decision for being employed: a qualitative study (چکیده)
5 - پدیدارشناسی همسرگزینی دختران جوان در شهر مشهد (چکیده)
6 - Modeling socio-ecological structure of local communities participation for managing livestock drinking water using the agent-based approach (چکیده)
7 - آسیب شناسی مشارکت مردمی در توسعه منایع آب شرب دام مراتع یزد مبتنی بر تکنیک دلفی (چکیده)
8 - ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ای (چکیده)
9 - کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) (چکیده)
10 - شبیه سازی سازوکارهای تغییر در افکار عمومی (چکیده)
11 - مدلسازی عامل محور مکانیزم های حاکم بر افکار عمومی با تاکید بر نظرات افراطی (چکیده)
12 - تحلیل کیفی شکل گیری فرسودگی جسمی و معضلات خانوادگی بلندمدت در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد (چکیده)
13 - اوقات فراغت در شرایط ناکارآمدی فرهنگی؛ مطالعه کیفی دختران جوان درشهر بجستان (چکیده)
14 - مقایسه میزان رضایت از زندگی بین دختران نوجوان مادر شاغل و مادر غیر شاغل در شهر مشهد در سال 91-92 (چکیده)
15 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
16 - Cultural Consumption Focusing on Music in Bandar-Abbas City, Iran (چکیده)
17 - مدل سازی عامل محور (چکیده)
18 - آزمون های آزمایشگاهی به عنوان منبعی مهم برای دانش در علوم اجتماعی (چکیده)
19 - تعاملات در یک ابزار تعاملی مجازی و ارتباطی (چکیده)
20 - چیستی و چرایی روش تحلیل روایت (چکیده)
21 - Regional chain of energy security in Asia: From west to east and from micro actions to macro consequences (چکیده)
22 - Globalized Patterns of Childbearing among Today Iranian Couples: A narrative Approach (چکیده)
23 - کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی) (چکیده)
24 - توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد) (چکیده)
25 - مدل سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه های اجتماعی (چکیده)
26 - همکاری و خیر جمعی در یک مجتمع‌ مسکونی (چکیده)
27 - توانمندسازی خانه داران زن مراکز اقامتی: رویکردی راهبردی به ارتقاء رفاه منابع انسانی در صنعت گردشگری؛ مطالعه ای کیفی در شهر مشهد (چکیده)
28 - تاثیر ویژگی های اجتماعی و کالبدی فضای شهری بر انسجام اجتماعی در مجتمع های مسکونی )مطالعه موردی: مجتمع آپارتمان های مرتفع شهر جدید( (چکیده)
29 - فاصله تعاملی و معضل همکاری در مجتمعهای مسکونی؛ یک مطالعه موردی در شهر مشهد (چکیده)
30 - کیفیت زندگی کاری خانه داران زن در مراکز اقامتی؛ یک مطالعه کیفی در شهر مشهد (چکیده)
31 - تحول در کارکردهای روضه زنانه، مطالعه مردم شناختی در شهر مشهد (چکیده)
32 - تغییر هنجارهای اجتماعی مناسک دینی، مردم شناسیِ یک روضه زنانه در مشهد (چکیده)
33 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
34 - گرانباری و تعارض نقش در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد؛ مطالعه کیفی (چکیده)
35 - مصرف رسانه و تاثیر آن بر روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان، مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی (چکیده)
36 - تفکیک های کژکارکرد و معضل همکاری در مجتمع های مسکونی یک بررسی کیفی در شهر مشهد (چکیده)
37 - ادراک ساکنان از همکاری و نفع جمعی در مجتمع های مسکونی: مطالعه مورردی مجتمع های مسکونی شهر مشهد (چکیده)
38 - سرمایه اجتماعی،جنسیت و موفقیت شغلی (چکیده)
39 - ظهور دینداری گزینشی در دختران جوان؛ یک بررسی کیفی در شهر مشهد (چکیده)
40 - نگرش مدیران نسبت به مددجویان مورد حمایت (مطالعه موردى کمیته امداد امام خمینى (ره) استان خراسان رضوى) (چکیده)
41 - بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مجدد به کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
42 - تاثیر اعتیار بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان رضوی و شمالی) (چکیده)
43 - نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد (چکیده)
44 - سوگیری های ارزشی در مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهد (چکیده)
45 - عوامل موثر برالویت بندی گروه های مرجع جوانان (چکیده)
46 - بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعمال مدیریت بدن دختران مطالعه موردی دختران نوجوان شهرستان مشهد (چکیده)
47 - تاثیر اشتغال مادران بر کیفیت زندگی فرزندان در شهر مشهد (چکیده)
48 - نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران (چکیده)
49 - مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382 (چکیده)
50 - تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد (چکیده)
51 - چارچوبی مفهومی برای تحلیل جامعه شناختی همکاری میان کنشگران در برنامه های نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر منطقه ثامن مشهد (چکیده)
52 - Interethnic relationships and its effect on national identity in Iran (چکیده)
53 - Quality of life and social capital in Mashhad city in Iran (چکیده)
54 - Student Faculty Interactions and Its COnsequences for Educational Achievement (چکیده)
55 - Social Structures (چکیده)
56 - بررسی راهبردهای توسعه اجتماعی در شهرها با تاکید بر ایران (چکیده)
57 - عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد (چکیده)
58 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
59 - قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران (چکیده)
60 - مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مربوط به شهرداری و عوامل موثر بر آن (چکیده)
61 - اوقات فراغت سالمندان، سرمایه اجتماعی و ظرفیت های توسعه اجتماعی (چکیده)
62 - تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد (چکیده)
63 - بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان (چکیده)
64 - کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد (چکیده)
65 - سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی (چکیده)
66 - سرمایه اجتماعی و آموزش غیر رسمی برای توانمند سازی محرومین اجتماعی (چکیده)
67 - سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)