بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hashem Shariatmadar


موارد یافت شده: 163

1 - تحلیل عوامل و ارائه راهکار برای علل تأخیر در پروژههای پی شساخته سازی در شهر مشهد (چکیده)
2 - مرور سیستماتیک تأثیر BIM بر ضایعات ناشی از ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه (چکیده)
3 - معیارهای تأمین نورروزدر ساختمانهای بلندمرتبهسبز (چکیده)
4 - معیارهای بهینه شدن انرژی در ساختمانهای سبز بلندمرتبه (چکیده)
5 - Reliability analysis of controlled structures based on probabilistic active controller (چکیده)
6 - Comparing type-1, interval and general type-2 fuzzy approach for dealing with uncertainties in active control (چکیده)
7 - Structural Damage Detection in the Wooden Bridge Using the Fourier Decomposition Time Series Modeling and Machine Learning Methods (چکیده)
8 - Nonlinearity detection using new signal analysis methods for global health monitoring (چکیده)
9 - Numerical study of a novel SMA-based self-centering beam-to-column connection (چکیده)
10 - Tuning the Type-2 Fuzzy Controller for Active Control of Buildings Under Seismic Vibrations (چکیده)
11 - Robust decision-making by a new statistical feature extraction method reliable to noise and uncertainty (چکیده)
12 - ارزیابی طیف های طرح غیرالاستیک به دست آمده از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی برای انواع مختلف خاک ها (چکیده)
13 - بررسی و ارزیابی طیف های طرح غیرالاستیک حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و طیف های غیرالاستیک به دست آمده از طیف الاستیک انواع خاک ها (چکیده)
14 - A multi-stage machine learning methodology for health monitoring of largely unobserved structures under varying environmental conditions (چکیده)
15 - تفکر پارامتریک در طراحی معماری و بررسی نرمافزارهای کاربردی در آن (چکیده)
16 - بررسی تیپولوژی پلان ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه در منطقه 9شهرداری شهر مشهد (چکیده)
17 - ارزیابی نقش ابعاد مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق) (چکیده)
18 - بررسی اثر مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق) (چکیده)
19 - ارزیابی تاثیر ابعاد تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا) (چکیده)
20 - ارزیابی نقش تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا) (چکیده)
21 - مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی سبز از طریق BIM با در نظر گرفتن حوزه‌های دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK (چکیده)
22 - Probabilistic Active Control of Structures Using a Probabilistic Fuzzy Logic Controller (چکیده)
23 - Structural control of building with ATMD through AN-IT2FLC under seismic excitation (چکیده)
24 - ارائه ی مدل سرمایه گذاری پروژه های انبوه سازی سازه های ال اس اف (چکیده)
25 - ضریب رفتار سازه‌ی مجهز به میراگر پال و دورانی، تحت اثر نگاشت‌های دور و نزدیک گسل (چکیده)
26 - بررسی تاثیر میراگر لزجی بر ضریب رفتار سازه های بتن مسلح (چکیده)
27 - Damage Detection in Largely Unobserved Structures under Varying Environmental Conditions: An AutoRegressive Spectrum and Multi-Level Machine Learning Methodology (چکیده)
28 - Non-parametric empirical machine learning for short-term and long-term structural health monitoring (چکیده)
29 - بررسی رفتار چرخه‌ای دیوار برشی فولادی با شیارهای مایل (چکیده)
30 - Repair and retrofitting of external RC beam-to-column joints using the hybrid NSM + EBR method (چکیده)
31 - The Effects of MTMD and HBI on the Performance of a Benchmark Building Against Near-Field Earthquakes Using Fuzzy Logic (چکیده)
32 - Performance of Structure Equipped AP-TMD Compared with MTMD, ATMD, and PTMD against Earthquake Using Genetic Fuzzy Algorithm (چکیده)
33 - بررسی تاخیرات در پروژه های EPC به روش TOPSIS و ارائه راهکار (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب مشهد و آب منطقه ای خراسان رضوی ) (چکیده)
34 - Applying a new systematic fuzzy FMEA technique for risk management in light steel frame systems (چکیده)
35 - مقایسه رفتار لرزهای میراگرهای اصطکاکی پال و دورانی با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (چکیده)
36 - رتبه‌بندی عوامل ایجاد ضایعات ساختمانی با توجه به معیار‌های موفقیت پروژه (چکیده)
37 - AN AUTOMATIC METHOD FOR IDENTIFICATION OF TIME SERIES MODELS IN VIBRATION-BASED APPLICATIONS (چکیده)
38 - بررسی مدیریتی تاثیر سامانه های تشخیص خسارت سازه ای روی تخمین ارزش اطلاعات (چکیده)
39 - ارز یابی و تحلیل ارزش اطلا عات پایش سلا مت سازه ای با بهره بردن ا ز رو ش هیا احتمالا تی و آماری (چکیده)
40 - تاثیر دیوار صلب بر عملکرد تیر با اتصال مفصلی تحت بار رفت و برگشتی جانبی (چکیده)
41 - Hybrid active control of adjacent buildings interconnected by viscous dampers utilizing type-2 fuzzy controller considering soil-structure interaction (چکیده)
42 - Preliminary Valorization of Climatic Conditions Effects on Curing of Air Lime-Based Mortars for Restorative Applications in the Pasargadae and Persepolis World Heritage Sites (چکیده)
43 - بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتنی با میلگردهای پلیمری مسلح الیافی و فولادی تحت تاثیربارهای چرخه ای (چکیده)
44 - بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار (چکیده)
45 - Low-order feature extraction technique and unsupervised learning for SHM under high-dimensional data (چکیده)
46 - Structural Health Monitoring for Condition Assessment Using Efficient Supervised Learning Techniques (چکیده)
47 - مطالعه اثر رانش معکوس در سازههای بلند دارای هسته مقاوم بتنآرمه با در نظر گرفتن اثر تغییر شکلهای برشی (چکیده)
48 - Relationships for prediction of backstay effect in tall buildings with core-wall system (چکیده)
49 - Fast unsupervised learning methods for structural health monitoring with large vibration data from dense sensor networks (چکیده)
50 - Early damage assessment in large-scale structures by innovative statistical pattern recognition methods based on time series modeling and novelty detection (چکیده)
51 - Condition Assessment of Civil Structures for Structural Health Monitoring Using Supervised Learning Classification Methods (چکیده)
52 - Applying the methods of BCOP and matrix exponential in the vibration analysis of multi-span composite plates under opposing moving inertia loads (چکیده)
53 - بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای (چکیده)
54 - Simplification through regression analysis on the dynamic response of plates with arbitrary boundary conditions excited by moving inertia load (چکیده)
55 - مروری سیستماتیک بر پژوهشهای حوزه مدیریت ضایعات ساختمانی (چکیده)
56 - استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای در کنترل فعال سازه‌ها (چکیده)
57 - اولویت بندی عوامل دوبارهکاری در پروژههای ساخت و ساز با استفاده از الگوریتم فرآیند تحلیل شبکه (مطالعهی موردی – کشور عراق) (چکیده)
58 - بررسی تاثیر جداساز لاستیکی-سربی بر کاهش اثرات طبقه نرمِ سازه (چکیده)
59 - مقایسه طیف پاسخ ساختگاه در دو حیطه لرزه ای (کم-متوسط و زیاد-خیلی زیاد) تحت اثر زلزله حوزه های نزدیک با طیف آیین نامه 2800 (چکیده)
60 - رتبه‌بندی دلایل دوباره‌کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز ایران و بررسی اثر تکنیک‌های ساخت‌وساز ناب (چکیده)
61 - Boundary characteristic orthogonal polynomials method in the vibration analysis of multi-span plates acting upon a moving mass (چکیده)
62 - Seismic Behavior of High-Performance Fiber-Reinforced Cement Composites Beam-Column Connection with High Damage Tolerance (چکیده)
63 - An improvement on feature extraction via time series modeling for structural health monitoring based on unsupervised learning methods (چکیده)
64 - Seismic control of buildings with active tuned mass damper through interval type-2 fuzzy logic controller including soil–structure interaction (چکیده)
65 - Exterior Concrete Beam-column Connection Reinforced with Glass Fiber Reinforced Polymers -GFRP- bars under CyclicL loading (چکیده)
66 - Seismic response modification factor for steel slit panel-frames (چکیده)
67 - بررسی رفتار عددی زوج دیوارهای پیش ساخته برشی زیر اثر پوش بارهای تناوبی (چکیده)
68 - برآورد ضریب رفتار سازههای بتن مسلح کنترل شده با میراگر لزجی (چکیده)
69 - مدل مفهومی بهبود عملکرد پروژه از دیدگاه دوباره کاری بر اساس اصول ساخت و ساز ناب (چکیده)
70 - کنترل لرزه‌یی سازه‌ها با میراگر جرمی فعال به همراه کنترل‌کننده ی فازی نوع 2 بازه‌یی با درنظر گرفتن آثار اندرکنش خاک و سازه (چکیده)
71 - شناسایی ریسک های مراحل طراحی، اجرا و ساخت در سازه های (چکیده)
72 - استفاده از دیوار متال فوم به منظور پاسخ به ریسک سازه های قاب فولادی سبک (ال اس اف) (چکیده)
73 - Damage localization under ambient excitations and non-stationary vibration signals by a new hybrid algorithm for feature extraction and multivariate distance correlation methods (چکیده)
74 - Data-driven damage diagnosis under environmental and operational variability by novel statistical pattern recognition methods (چکیده)
75 - Structural health monitoring by a new hybrid feature extraction and dynamic time warping methods under ambient vibration and nonstationary signals (چکیده)
76 - Enhancement of seismic performance of beam-column joint connections using high performance fiber reinforced cementitious composites (چکیده)
77 - بررسی اثر شکل شیار و ورق سخت‌کننده ی انتهایی بر رفتار دیوار برشی فولادی شیاردار (چکیده)
78 - بررسی رفتار اتصاالت خارجی تیر – ستون بتن مسلح با HPFRCC تحت بارهای چرخه ای (چکیده)
79 - An unsupervised learning approach by novel damage indices in structural health monitoring for damage localization and quantification (چکیده)
80 - CONSIDERATIONS FOR IN-SITU APPLICATION OF SUSTAINABLE RESTORATIVE MATERIALS IN THE PASARGADAE WORLD HERITAGE SITE (چکیده)
81 - اولویت ریسک های اصلی و مؤثر در ساختمان سازی سبز (چکیده)
82 - کیفیت محیط داخلی و بهبود بهره وری کارکنان در ساختمان های سبز (چکیده)
83 - Behavior of exterior concrete beam-column joints reinforced with Shape Memory Alloy (SMA) bars (چکیده)
84 - بررسی ترمیم‌پذیری سازه‌های تقویت شده توسط ورقه‌های کامپوزیتی CFRP (چکیده)
85 - تولید مدل احتمالاتی تقاضای لرزه‌ای برای سدهای بتنی وزنی و بررسی تأثیر انتخاب زلزله‌ها بر آن: مطالعه موردی سد Koyna (چکیده)
86 - Fatigue strengthening of tubular X joint using un-bonded CFRP laminates (چکیده)
87 - ارزیاتی تأثیر عیار سیمان ی درصذ میکریسیلیس تر مطخصات مکاویکی تته غلتکی ریسازی (چکیده)
88 - ارزیابی اثر دانه بندی سنگدانه بر زمان وی بی و جرم حجمی بتن غلتکی روسازی (چکیده)
89 - کنترل ارتعاشات سکوهای دریایی شابلونی تحت اثر زلزله به وسیله میراگرهای غیر فعال (چکیده)
90 - ارائه مدل ساده شده جهت مدلسازی دیوارهای برشی فولادی شیاردار (چکیده)
91 - بررسی اثر تنش تسلیم بر روی رفتار تیر-دیوار برشی فولادی شیاردار با شیار بهبود یافته (چکیده)
92 - تعیین آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند (چکیده)
93 - Structural damage detection by a new iterative regularization method and an improved sensitivity function (چکیده)
94 - An iterative order determination method for time-series modeling in structural health monitoring (چکیده)
95 - The Reasons for Rework Occurrence in Construction Projects and Prioritizing Them by Using AHP Method (چکیده)
96 - Identifying the Risk in Civil Engineering Projects in Karbala Governorate in Iraq and Prioritizing Them by Using AHP Method (چکیده)
97 - Experimental and analytical study of steel slit shear wall (چکیده)
98 - راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه (چکیده)
99 - Behavior of Damaged Exterior RC Beam-Column Joints Strengthened by CFRP Composites (چکیده)
100 - بررسی تاثیر عامل بار محوری بر طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت اثر انفجار از راه دور (چکیده)
101 - بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
102 - Determination of the response modification factor for precast RC moment-resisting frames (چکیده)
103 - Control of Base Isolated Benchmark using Combined Control Strategy with Fuzzy Algorithm Subjected to Near-Field Earthquakes (چکیده)
104 - کنترل فعال سازه جداسازی شده و میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه با منطق فازی تحت زلزله میدان نزدیک (چکیده)
105 - بررسی آزمایشگاهی و کاربرد کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند در مقاوم سازی اتصالات تیر به ستون پل های راه آهن با قاب های صلب (چکیده)
106 - Experimental Investigation of Damaged Exterior RC Beam–Column Joints Retrofittrd by FRP Jacketing Kind (چکیده)
107 - Strengthening and rehabilitation of exterior RC beam–column joints using carbon-FRP jacketing (چکیده)
108 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی آسیب دیده توسط ورقه های کامپوزیتی CFRP (چکیده)
109 - بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار (چکیده)
110 - مدلسازی و بررسی رفتار لرزهای اتصالات پیشساخته بتنی تحت بارهای چرخهای تناوبی (چکیده)
111 - Numerical simulation of ambient vibration test based on dynamic analysis in time domain (چکیده)
112 - Structural Condition Assessment by Reliability Index (چکیده)
113 - new application of random decerement technique (چکیده)
114 - A New Similarity Measure Method based on Statistical Pattern Recognition for Structural Health Monitoring (چکیده)
115 - کاربرد سیستم های خبره درتعیین اسکلت ساختمان های بلند مرتبه (چکیده)
116 - بررسی سیستم خبره فازی در جهت انتخاب نوع سیستم ساختمانی و تعیین پیکربندی ساختمان (چکیده)
117 - New Sensitivity-based Methods for Structural damage Diagnosis by Least Square Minimal Residual Techniques (چکیده)
118 - بررسی عملکرد پایه پل های بهسازی شده با کامپوزیت های FRP (چکیده)
119 - طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله (چکیده)
120 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرلزجی (چکیده)
121 - Structural damage identification by sensitivity of modal strain energy based on optimization function (چکیده)
122 - Damage localization and quantification by direct structural dynamic parameters updating method (چکیده)
123 - Structural Damage Detection by Sensitivity Analysis of Vibrational Response in Civil and Architectural Buildings (چکیده)
124 - مقاوم سازی لرزه ای اتصال تیر به ستون داخلی بتن آرمه با ورقه های پلیمری کربنی (چکیده)
125 - Optimum Parameters for Tuned Mass Damper Using Shuffled Complex Evolution (SCE) Algorithm (چکیده)
126 - Seismic control response of structures using an ATMD with fuzzy logic controller and PSO method (چکیده)
127 - کنترل سازه با میراگر جرمی تنظیم شده فعال با استفاده از کنترل کننده منطق فازی نوع 2 بازه ای برای تحریک لرزه ای (چکیده)
128 - Pre-Cracked Concrete Shear Strengthened with External CFRP Strips (چکیده)
129 - Damage localization in shear buildings by direct updating of physical properties (چکیده)
130 - ارزیابی شاخص خسارت در سازه های بتن آرمه با الگوریتم کنترل فعال (چکیده)
131 - کنترل تغییرمکان سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه دو جانبه در ارتفاع و - پلان تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
132 - ارزیابی قابلیت اطمینان سازههای کنترل شده فعال با استفاده از روش شبیهسازی زیرمجموعهای (چکیده)
133 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرفلزی جاری شونده (چکیده)
134 - Damage detection in structural systems by improved sensitivity of modal strain energy and Tikhonov regularization method (چکیده)
135 - Damage detection by updating structural models based on linear objective functions (چکیده)
136 - A numerical damage identification approach by direct sensitivity of orthogonality conditions via stiffness modification index (چکیده)
137 - Assessment of structural damage by sensitivity of modal strain energy based on an efficient optimization function (چکیده)
138 - مهندسی ارزش و شیوه بکارگیری آن در پروژ ههای ساختمانی انبوه- مطالعه موردی یک مجتمع مسکونی 628 واحدی (چکیده)
139 - بکارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه (چکیده)
140 - رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مرکب (چکیده)
141 - Vibration Control of Buildings Using ATMD Against Earthquake Excitations Through Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller (چکیده)
142 - An Investigation of Seismic Response of Precast Concrete Beam to Column Connections: Experimental Study (چکیده)
143 - Active Control of Structures and Reliability Analysis by Subset Simulation Method (چکیده)
144 - بررسی رفتار عددی دیوارهای پیش ساخته برشی کوپله تحت اثر پوش بارهای تناوبی (چکیده)
145 - بررسی کاهش اثر ارتعاشات و امواج زمین لرزه بر روی سازه های اطراف با مدلسازی عددی (چکیده)
146 - مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی (چکیده)
147 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PRECAST CONCRETE BEAM TO COLUMN CONNECTIONS SUBJECTED TO REVERSED CYCLIC LOADS (چکیده)
148 - Dam-reservoir-foundation interaction effects on the modal characteristic of concrete gravity dams (چکیده)
149 - اثر جداسازی لرزه ای سازه نیروگاههای هسته ای بر کاهش شتاب تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
150 - طراحی و تیپ بندی کوله های پیش ساخته پل های سواره رو با قابلیت نصب سریع (چکیده)
151 - بررسی و کاربرد اثر ترانشه ها به عنوان عایق در برابر لرزش و انتشار امواج (چکیده)
152 - دیوار برشی فولادی با ستون مرکب تحت اثربارهای تناوبی دینامیکی (چکیده)
153 - بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جابجاییهای طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک (چکیده)
154 - مدلسازی اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی تحت اثر زلزله (چکیده)
155 - بررسی آسیب پذیری سازه های بلند فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (چکیده)
156 - کاهش پاسخ لرزه ای سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال (چکیده)
157 - مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود (چکیده)
158 - Multi-Tuned Mass Dampers for Seismic Response Reduction of Mid and High-Rise Buildings (چکیده)
159 - بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها (چکیده)
160 - Modal Response of Dam-Reservoir-Foundation Interaction (چکیده)
161 - مقایسه شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضا کار در آیین نامه زلزله (چکیده)
162 - ارزیابی طیف طرح بار لغزش و نگرشی بر طراحی سیستم میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی (چکیده)
163 - Performance Evaluation of Precast Beam-to-Column Concrete Connection Using Pushover Analysis (چکیده)