بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ajza Shokouhi


موارد یافت شده: 144

1 - Create of a Conceptual Framework for the Use of an Agent-Based Modeling in Urban Studies with an Emphasis on the Walkable City (چکیده)
2 - تاثیر فرم شهری بر وقوع جرائم سرقت در کلان شهر مشهد (چکیده)
3 - Structural Analysis of Factors Affecting the Formation and Growth of the Spatial Form of Cities: A Case study on Sari City (چکیده)
4 - تحلیل فضایی تأثیر فرم شهر بر مصرف سوخت کلان‌شهر کرج (چکیده)
5 - تحلیل توسعه فضایی فرم شهری کر با رویکرد آینده پژوهی (چکیده)
6 - ارائۀ سناریوهای مدیریت یکپارچۀ پسماند شهر مشهد (چکیده)
7 - Systemic evaluation of human resources risks in the public sector (چکیده)
8 - تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه پایدار بخش مرکزی کلانشهر تهران با محوریت حمل ونقل شهری منطقه 12 شهرداری تهران (چکیده)
9 - تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل‌گیری و رشد فرم فضایی شهرها (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
10 - مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق1و2شهرمشهد (چکیده)
11 - عوامل مؤثر بر ارتقاء جایگاه استراتژیک شورایعالی استانها در توسعه ملی ایران (چکیده)
12 - The Status of Qaen City in Regional Development of North of Southern Khorasan Based on Future Studies Approach: Scenario Planning (چکیده)
13 - شناخت عوامل مؤثر بر توسعه پایدارشهری در شهر مشهد با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: مناطق شهری 1 و 2) (چکیده)
14 - ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراکات جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: منطقۀ ثامن مشهد) (چکیده)
15 - بررسی الگوی تحقق محله پایدار با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی: محله شهید هاشمی نژاد (پاچنار) مشهد (چکیده)
16 - اولویت بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی (چکیده)
17 - ANALYSIS OF ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS IN OPTIMIZING THE PERFORMANCE OF URBAN GREEN SPACE MANAGEMENT (A STUDY OF MASHHAD METROPOLIS) (چکیده)
18 - تحلیل تحولات کالبدی کلانشهر مشهد(حوزه طوس و بینالود) با استفاده از تئوری آشوب (چکیده)
19 - تحلیل فضایی تاب‌آوری در محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد (چکیده)
20 - ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی (چکیده)
21 - عوامل اثرگذار در بازار مسکن مناطق یک و دوازده کلانشهر شهر مشهد از دیدگاه کارشناسان مبتنی بر Gis (چکیده)
22 - ارزیابی زیست پذیری شهری در کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل (چکیده)
23 - تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلانشهر مشهد، با رویکرد آینده پژوهی (چکیده)
24 - ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری (چکیده)
25 - The evaluation of Urban Life quality, with emphasis on health, Case Study: Mashhad City (چکیده)
26 - ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهر مشهد بر اساس پردازش تصاویر ماهواره ای سالهای 1365 تا 1397 (چکیده)
27 - بررسی شاخص های امداد و مدیریت در شهر مشهد (چکیده)
28 - پهنه بندی آسیب پذیری شهر مشهد در برابر زلزله از منظر مدیریت بحران - نمونه موردی منطقه 11 شهرداری مشهد (چکیده)
29 - تحلیل سناریوهای احیاء منطقه شهری قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد (چکیده)
30 - تفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد) (چکیده)
31 - زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ (چکیده)
32 - شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد (چکیده)
33 - تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان (چکیده)
34 - مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق یک و دو شهرمشهد (چکیده)
35 - ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر (چکیده)
36 - تدوین راهبردهای توسعه گردشگری پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
37 - تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی (چکیده)
38 - مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک (چکیده)
39 - کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک (چکیده)
40 - رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در احیای بافت فرسوده : نمو نه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز (چکیده)
41 - برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT (چکیده)
42 - Evaluation of quality of urban life with emphasis on health; A case study in Mashhad city (چکیده)
43 - Survey of High Rise Construction Vulnerability and Changing Aggregation in Urban Designs Case Study: Mashhad district 1 (چکیده)
44 - Identifying criteria of weariness in urban areas (Case study: Samen District of Mashhad) (چکیده)
45 - تحلیل فضایی تولید و جذب سفر کاربری های آموزشی در کلان شهرمشهد (چکیده)
46 - بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد (چکیده)
47 - Urban form Analysis Based on Smart Growth Characteristics at Neighborhoods of 9th District in Mashhad Municipality (چکیده)
48 - تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود (چکیده)
49 - مطالعه طرح توسعه اراضی پادگان لشکر خراسان از دیدگاه توسعه پایدار (چکیده)
50 - How Imbalanced Development of the Cities in Developing Countries Affects Citizens’ Approach to Bicycle Sharing System: A Case Study of Mashhad, Iran (چکیده)
51 - ارزیابی شاخصها و زیرشاخصهای طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی : شهر مشهد (چکیده)
52 - سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404 (چکیده)
53 - ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ (چکیده)
54 - EXPLAINING SMART URBAN GROWTH MODEL IN DISTRICT 8 OF MASHHAD (چکیده)
55 - Physical-spatial development pattern analysis in urban districts one and two in the West Mashhad (چکیده)
56 - سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه) (چکیده)
57 - تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
58 - تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: مناطق سه و نُه شهر مشهد) (چکیده)
59 - ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی (چکیده)
60 - تحلیل تحوّلات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی (چکیده)
61 - ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تاکید بر پایداری: مورد کاوی محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد (چکیده)
62 - سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزه شمال غرب شهر مشهد (چکیده)
63 - Transition from Master Plans to Participatory Strategic Plan, A Case of Mashhad Metropolis (چکیده)
64 - Assessing the Quality of Tourists’ Experiences and Socioeconomic and Perceptional Acceptance Capacity in Mashhad City from the Viewpoint of Host Society with an Emphasis on Multi-Criteria Decision Making Methods (MCDM), Case Study: Mashhad metropolis (چکیده)
65 - Evaluation of Smart City Criteria in Ahvaz City, Iran (چکیده)
66 - Investigating the Transit Orient ed Development i n New Urbanism, Case Study: Subway Statio ns Development in Mashhad (چکیده)
67 - تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 (چکیده)
68 - بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد (چکیده)
69 - بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد (چکیده)
70 - سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد با استفاده از روش PROMETHEE (چکیده)
71 - ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis) (چکیده)
72 - Ecological Analysis of High-Rise Buildings by Eco City Theory (Case Study: Mashhad Metropolitan) (چکیده)
73 - مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد (چکیده)
74 - تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان (چکیده)
75 - سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (موردمطالعه محلات شهر یزد) (چکیده)
76 - Optimization of Main Public Transport Paths Based on Accessibility— Case Study: Mashhad, Iran (چکیده)
77 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر) (چکیده)
78 - evaluating the role of date production corporations in occupational development of rural rigions in saravan using factorial analysis (چکیده)
79 - ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (چکیده)
80 - تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( (چکیده)
81 - بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDSدر بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری (چکیده)
82 - مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد (چکیده)
83 - ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد (چکیده)
84 - بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان (چکیده)
85 - شخصی سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی (چکیده)
86 - Evaluation of the Current Situation of Smart Mobility in Metropolis of Mashhad (چکیده)
87 - سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در منطقه ی چهار شهر کرمان (چکیده)
88 - مطالعه تطبیقی موقعیت مکانی پمپ بنزین‌های شهر مشهد (چکیده)
89 - Locate Urban Landfill Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information System (Case Study: City Sultanabad) (چکیده)
90 - کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری نمونه موردی شهر گرگان (چکیده)
91 - نقش شبکه ریلی درون شهری در چشم انداز بوم شناختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد (چکیده)
92 - ارزیابی فضای سبز شهری و مکان یابی آن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی )مطالعه موردی منطقه سه شهرداری مشهد( (چکیده)
93 - برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی( (چکیده)
94 - مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: محله‌ی هاشمیه و محله‌ی سعدآباد (چکیده)
95 - ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان) (چکیده)
96 - مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد (چکیده)
97 - اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( (چکیده)
98 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT) (چکیده)
99 - تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد (چکیده)
100 - ارزیابی عملکرد اتوبوسهای تندرو در شهر مشهد با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار (چکیده)
101 - تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی (درمانگاهها) منطقه 4 شهرداری مشهد (چکیده)
102 - Measurement of visual quality based on subjective perceptions of citizens (Case Study: Mashhad, West central area) (چکیده)
103 - بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن (چکیده)
104 - Trend analysis of the changes in urban hierarchy of Khuzestan: a sustainable development perspective (چکیده)
105 - مدل های پیش بینی سفرهای آموزشی پیاده دانش آموزان. مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
106 - ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری (چکیده)
107 - بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران (چکیده)
108 - Quality Assessment of Residential Area of City Center With Emphasis on Stability: Case Study of SARSHOR AND CHAHNO DISTRICTS OF MASHHAD CITY (چکیده)
109 - Threaten Factors of Residential Tissue and Executive Solution (Case Study: Mashhad City (چکیده)
110 - مطالعه تطبیقی الگوی سفرهای دانش‌آموزی به شیوه پیاده‌روی در مناطق شهر مشهد (چکیده)
111 - بررسی تحلیلی عوامل زمینه ساز حکمروایی خوب نمونه مطالعاتی : شهر بندرترکمن (چکیده)
112 - مطالعه مقایسه ای تاثیر کارگاه های تولیدی بر محلات حاشیه نشین قلعه ابکوه و قلعه ساختمان مشهد (چکیده)
113 - بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد) (چکیده)
114 - بررسی نظام مدیریت شهری ایران با تاکید بر نقش نهادهای حکومتی ( کلانشهر مشهد) (چکیده)
115 - Analysis the Role of open spaces on enhancing Quality of Life in Mashhad city, Iran (چکیده)
116 - Comparative Study of Colors in sustainable housing - Residential buildings in Ahmedabad - Pardis Complex (چکیده)
117 - Ecological capability evaluation for Urban physical development by using Multi-criteria decision- making analysis methods in GIS (Case study: Mashhad City in Iran) (چکیده)
118 - The role of urban region structures in crime developments (چکیده)
119 - سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری صنعت توریسم در شهر اهواز (چکیده)
120 - تعیین عوامل تسهیل کننده برای تبدیل شهر مشهد به یک شهر کارآفرین (چکیده)
121 - بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری و تاثیر آن بر مشارکت در محله هاشمیه ی شهر مشهد (چکیده)
122 - مطالعه‌ی تطبیقی پایداری محلات سراب و سجاد مشهد با استفاده از روش‌های AHP و دلفی (با مشارکت شهرداری مشهد) (چکیده)
123 - مطالعه سکونتگاه غیر رسمی مشهدقلی در مجموعه شهری مشهد، ایران (چکیده)
124 - Evaluation of the Urban Environmental Quality in Golbahar New Town (چکیده)
125 - Inequality of Region in Eastern Iran (A Review on Khorasan Razavi Province) (چکیده)
126 - The investigation of scientific methods of achieving the goals of fifth development plan by Multivariate regression and factor analysis technique (چکیده)
127 - A survey on infrastructural exclusions in new established cities of Iran (Case of ICT Diffusion in Golbahar & Binalood) (چکیده)
128 - ارزیابی مشارکت شهروندی در شهرهای جدید ایران با تاکید بر بومی و غیر بومی بودن شهروندان(مطالعه موردی: شهر جدید بینالود) (چکیده)
129 - اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون (چکیده)
130 - Evaluation of Sustainable Urban Development In Mashhad city, Iran (چکیده)
131 - Analysis the status of strategic planning on enhancing quality of life in saqqez city, Iran (چکیده)
132 - The spatial analysis of effective factors on development of border rural regions of Saravan, Sib and Suran (چکیده)
133 - تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای (چکیده)
134 - بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاد ازGIS (چکیده)
135 - Measuring and Evaluating Urban Textures Abrasion Amount by Using Fuzzy Logic,Index Overlay, AHP (چکیده)
136 - Analysis of Field Oriented Urban Planning and Architecture with Emphasis on Application of New Technologies in the Era of Globalization (چکیده)
137 - A Strategy for Sustainable Development in Urban Areas (چکیده)
138 - بررسی نقش تامین اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر زنجان (چکیده)
139 - نقش بلند مرتبه سازی در هماهنگی عملکرد های شهری با استفاده از شبکه ی عصبی محتمل (نمونه ی موردی: مجتمع بلندمرتبه فیروزه ی بانک ملی مشهد) (چکیده)
140 - توسعه ای منطقه ای در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل بازار کار (چکیده)
141 - شهر جدید اندیشه در مجموعه شهری تهران (چکیده)
142 - کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری ، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد (چکیده)
143 - Housing market and migration (چکیده)
144 - مراکز شهری و گتو های قومی (چکیده)