بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maryam Ghasemi


موارد یافت شده: 144

1 - شناسایی و غربالگری راهبردهای توسعه کارآفرینی روستایی در نواحی خشک مطالعه موردی: بخش رضویه شهرستان مشهد (چکیده)
2 - تبیین تاثیر قابلیت های کشاورزی بر پیوندهای روستا - شهری شهرستان خرم‌آباد (چکیده)
3 - سنجش عملکرد دهیاران در مدیریت بحران نواحی روستایی مطالعه موردی ( بخش مرکزی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ) (چکیده)
4 - واکاوی ظرفیت سازی فردی دانش کارآفرینی در بین کارآفرینان خرد کشاورز و عوامل زمینه ای موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
5 - ارزیابی پایداری مقاصد گردشگری روستایی از دیدگاه جامعه محلی با استفاده از مدل بارومتر (مورد مطالعه: شهرستان نیشابور) (چکیده)
6 - بررسی تاب آوری کالبدی مساکن خانوارهای روستایی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
7 - امکان‌سنی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت و قابلیت سنی بر اساس منطق بولین (شهرستان چناران، استان خراسان رضوی) (چکیده)
8 - Comparing the Effects of Inflation on the Expenditure and Income of Urban and Rural Families in Iran Using a Panel Data (چکیده)
9 - شناسایی چالش‌‌‌های پیش روی کارآفرینان عشایر مطالعه موردی: اقامتگاه‌‌‌های بوم‌گردی عشایر قشقایی استان فارس (چکیده)
10 - وضعیت سازمان های مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار (چکیده)
11 - تحلیل اثرات طرحهای کوچک محلی مهار و انتقال آب بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (چکیده)
12 - بررسی تاثیر کووید 19 بر اقتصاد روستاهای مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان کلات نادری) (چکیده)
13 - ارزیابی آسیب پذیری کالبدی مساکن خانوارهای روستایی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
14 - آسیب‌پذیری کسب وکارهای گردشگری روستایی در بحران کووید 19 (چکیده)
15 - توزیع و تحلیل فضایی آبادی های درمعرض تخلیه در استان خراسان رضوی طی 1395-1365 (چکیده)
16 - قابلیت سنجی نواحی روستایی شهرستان نیشابور از نظر جاذبه های گردشگری (چکیده)
17 - بررسی اثرات کسب وکارهای خانگی پرورش کرم ابریشم بر اقتصاد روستایی مطالعه موردی: شهرستان بجنورد (چکیده)
18 - آسیب شناسی شرح خدمات طرح هادی روستایی (چکیده)
19 - شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن (چکیده)
20 - بررسی میزان استقبال دختران روستایی از سریال های ماهواره ای و راهکارهای کاهش اثرات منفی آن مطالعه موردی: دهستان میامی، شهرستان مشهد (چکیده)
21 - بررسی کمیت و کیفیت جاذبه های روستاهای مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان کلات نادری) (چکیده)
22 - شناسایی مولفه‌های پیش‌برنده بازاریابی تنباکو از دیدگاه تنباکوکاران مطالعه موردی: دهستان بقمچ شهرستان چناران) (چکیده)
23 - افزایش وضوح و روشنایی تصاویر کم‌نور با استفاده از رویکرد RETINEX و تبدیل غیر خطی (چکیده)
24 - شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (چکیده)
25 - راهبردهای تاب آوری کالبدی مساکن خانوارهای روستایی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
26 - برنامه ریزی راهبردی بازاریابی گیاهان دارویی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (چکیده)
27 - استراتژی های توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی با استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک مطالعه موردی: بخش نصرآباد، شهرستان تربت جام (چکیده)
28 - راهبردهای تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی نواحی روستایی در معرض خشکسالی(مطالعه موردی: شهرستان چناران) (چکیده)
29 - تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا- شهری در شهرستان خرم آباد با تاکید بر کشاورزی (چکیده)
30 - Analysis of depopulation trends and models of rural settlements in Khorasan Razavi province, 1986–2017 (چکیده)
31 - سطح توسعه کارآفرینی کشاورزی در بین کارآفرینان خرد و نقش عوامل فردی موثر بر آن در مناطق روستایی شهرستان مشهد (چکیده)
32 - بررسی و تحلیل اثرات تقسیمات سیاسی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی(مورد مطالعه: شهرستان فیروزه) (چکیده)
33 - تحلیل و ارزیابی کاربری‌های گردشگری در نواحی روستایی شهرستان بینالود (چکیده)
34 - بررسی تشکل‌ سنتی «واره» و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رشتخوار) (چکیده)
35 - راهبردهای مطلوب افزایش مشارکت سهامداران در احیای قنوات (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور) (چکیده)
36 - The role of social capital on the resilience of rural settlements against flood risk (Study area of Mian Jam rural district, Torbat-e Jam city, Khorasan Razavi province. Iran) (چکیده)
37 - خصوصیات سازه ای مساکن روستایی و میزان مقاومت آنها در مواجهه با سیل (موردمطالعه: شهرستان درگز) (چکیده)
38 - نقش حکمروایی روستایی در مدیریت سیل (مطالعه موردی: شهرستان درگز) (چکیده)
39 - THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL ON THE RESILIENCE OF RURAL SETTLEMENTS AGAINST FLOOD RISK (STUDY AREA OF MIAN JAM RURAL DISTRICT, TORBAT-E JAM CITY, KHORASAN RAZAVI PROVINCE. IRAN) (چکیده)
40 - راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد) (چکیده)
41 - بررسی تاب آوری کالبدی مساکن پیراشهری در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهرک باهنر مشهد) (چکیده)
42 - تحلیل و بررسی نقش بازارهای محلی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان قائن (چکیده)
43 - شناسایی راهبردهای مطلوب مدیریت صحیح منابع آب کشاورزی از دیدگاه بهره‌برداران خرده‌پا (مطالعه موردی دهستان درزآب، شهرستان مشهد) (چکیده)
44 - سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد) (چکیده)
45 - تحلیل محرومیت توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان های مرزی (مطالعه موردی: زاهدان) (چکیده)
46 - ارزیابی سطح محرومیت فضایی زیرساخت های توسعه در نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس) (چکیده)
47 - تحلیل میزان پایبندی به اخلاق سبز در خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (چکیده)
48 - راهبردهای مطلوب توسعه ظرفیتی در روستاهای شهرستان مرزی صالح‌آباد (چکیده)
49 - شناسایی عوامل بازدارنده توسعه اقتصادی روستاهای مرزی کشور منطقه مورد مطالعه: شهرستان تربت جام (چکیده)
50 - نقش تنوع منابع درآمدی بر آسیب پذیری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (چکیده)
51 - تحلیل جایگاه روستا در مصوبات هیات دولت ایران بعد از انقلاب اسلامی (مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا) (چکیده)
52 - راهبردهای مطلوب بازاریابی تنباکو با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک )مطالعه موردی: دهستان بقمچ، شهرستان چناران( 2 (چکیده)
53 - راهبردهای جذب گردشگر برای اقامتگاه های بوم گردی روستایی با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: رادکان، شهرستان چناران) (چکیده)
54 - بررسی نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب و کارهای خرد در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کاشمر) (چکیده)
55 - شکاف های توسعه ای، مانعی در تحقق امنیت پایدار در نواحی مرزی (نمونه موردی شهرستان مرزی تایباد) (چکیده)
56 - سنجش میزان تمایل به مهاجرت در خانوارهای روستایی نواحی مرزی شرق کشور (مورد مطالعه: شهرستان تربت جام) (چکیده)
57 - تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای مقصد گردشگری طی سال‌های 1386 تا 1396 (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
58 - تحلیل دارایی های معیشت خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی مورد مطالعه: شهرستان تربت جام (چکیده)
59 - ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر امنیت اقتصادی کشاورزان در نواحی روستایی (چکیده)
60 - ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر احساس امنیت اقتصادی در نواحی روستایی (چکیده)
61 - تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
62 - واکاوی پیامدهای مهاجرت مردان بر وضعیت زنان جامانده در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
63 - شناسایی راهبردهای تاب آوری معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
64 - نقش تنوع فعالیت های اقتصادی زراعی و غیرزراعی بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (چکیده)
65 - تحلیل میزان سبز بودن رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی و عوامل فردی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (چکیده)
66 - تحلیل چالش های توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین بهره برداران خرد (مورد مطالعه: دهستان سرجام، مشهد) (چکیده)
67 - سنجش درجه محرومیت دهستان های شهرستان گلوگاه از نظر زیرساخت های توسعه (چکیده)
68 - Has the targeted subsidy plan improved the life quality of rural households in Iran? (چکیده)
69 - تحلیل مفهومی اثرات فرهنگی توسعه گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد پایداری فرهنگی (چکیده)
70 - شناسایی چالش های عمده بازاریابی تنباکو در سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی مورد مطالعه: دهستان بقمچ، شهرستان چناران (چکیده)
71 - تحلیل شکاف توسعه روستایی در شهرستان درگز (چکیده)
72 - تحلیلی بر نحوه توزیع فضایی شاخص های توسعه روستایی و سطح بندی سکونتگاه های روستایی از نظر توسعه یافتگی (چکیده)
73 - ارزیابی سازگاری کاربری زمین در نواحی روستایی از نظر مطلوبیت موقعیت مکانی -مورد مطالعه: شهرستان بینالود- (چکیده)
74 - بررسی شاخص‌های توسعه در مناطق مرزی در راستای تحقق امنیت پایدار (مطالعه موردی روستاهای مرزی شهرستان درگز) (چکیده)
75 - نقش گردشگری بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مقاصد گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
76 - The Efficacy of Farm-Nonfarm Diversification on Rural Households’ Quality of Life (Case Study: Golmakan Dehestan)of Chenaran County (چکیده)
77 - راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه ولات با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (چکیده)
78 - راهبردهای اجرایی کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
79 - تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده تاب آوری معیشت کشاورزان روستایی در مواجهه با خشکسالی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) (چکیده)
80 - تدوین استراتژی هایﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ با استفاده از ابزارهای مدیریت استراتژیک (SWOT-QSPM) (چکیده)
81 - تبیین رابطه جاذبه های مذهبی و زیرساخت های گردشگری روستایی در دهستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
82 - تحلیل تغییرات کیفیت زندگی روستائیان بعد از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها (مطالعه موردی: بخش احمدآباد شهرستان مشهد) (چکیده)
83 - مقایسه تطبیقی روابط عملکردی روستائیان با شهرهای هرسین و کرمانشاه.مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هرسین (چکیده)
84 - ارزیابی اثرات اکولوژیکی خشکسالی در نواحی روستایی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان چناران، استان خراسان رضوی) (چکیده)
85 - راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در رفتار مصرف خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خواف) (چکیده)
86 - وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار (چکیده)
87 - شناسایی مهمترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
88 - شناسایی و تحلیل فرصت های توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش رضویه شهرستان مشهد (چکیده)
89 - بررسی کیفیت زندگی حاشیه نشینان شهر مشهد (مطالعه موردی: روستاهای دهرود، همت آباد، گرجی سفلی) (چکیده)
90 - شناسایی عوامل موثر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان بینالود (چکیده)
91 - تحلیل کمیت و کیفیت بهره برداری گونه های دارویی از مراتع شهرستان چناران (چکیده)
92 - تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران (چکیده)
93 - چالش های پیش روی توانمندسازی زنان روستایی در مدیریت بحران(مورد مطالعه: دهستان طرقبه شهرستان بینالود) (چکیده)
94 - تحلیل فضایی نابرابری توسعه بین دهستان های شهرستان کاشمر (چکیده)
95 - Study on Development Gap between Villages of Kashmar County (چکیده)
96 - شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریس SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
97 - بررسی تطبیقی کیفیت زندگی روستائیان مهاجر به روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد) (چکیده)
98 - تعیین عوامل موثر بر گسترش الگوی کشت پسته در شهرستان سبزوار (چکیده)
99 - تعیین سطوح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان مشهد با بهره گیری ازتکنیک موریس (چکیده)
100 - تحلیل مطلوبیت کیفیت زندگی و رابطه آن با پایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان (چکیده)
101 - سنجش و ارزیابی پایداری کشاورزی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان شهرستان چناران (چکیده)
102 - تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار (چکیده)
103 - واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
104 - شناسایی راهبردهای مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی با تلفیق مدل های برنامه‌ریزی راهبردی و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
105 - تبیین رابطه جمعیت و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
106 - تحلیل و سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان فاروج بر اساس مدل های topsis و morris (چکیده)
107 - تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود) (چکیده)
108 - ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار روستایی از دیدگاه روستائیان (مورد مطالعه: بخش طرقبه شهرستان بینالود) (چکیده)
109 - نقش عوامل مکانی- فضایی بر توسعه گردشگری مذهبی در نواحی روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
110 - تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های شهرستان قوچان با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل (چکیده)
111 - تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد (چکیده)
112 - واکاوی مشکلات اقتصادی دختران روستایی(مطالعه موردی: بخش احمدآباد مشهد) (چکیده)
113 - بررسی اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر کیفیت زندگی روستائیان(مورد مطالعه: بخش احمدآباد مشهد) (چکیده)
114 - عملکرد دهیاران در توسعه گردشگری روستایی(دهستان جاغرق شهرستان بینالود) (چکیده)
115 - امکان سنجی ایجاد ترمینال فراوری گیاهان دارویی و صنعتی (مطالعه موردی: دهستان بلهرات شهرستان نیشابور) (چکیده)
116 - بررسی اثر ات شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء (چکیده)
117 - بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی (چکیده)
118 - سنجش شکاف توسعه بین دهستان های شهرستان شاهرود با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل (چکیده)
119 - تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (چکیده)
120 - سنجش نگرش روستائیان در ارتباط با اثرات اقتصادی فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
121 - بررسی جایگاه روستا در مصوبات مجلس طی سال های 1335 تا 1387 (چکیده)
122 - بررسی علل اقتصادی مهاجرت معکوس به روستاهای شهرستان بینالود (چکیده)
123 - تحلیلی بر پتانسیل های گردشگری درخش با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
124 - تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از مدل موریس (چکیده)
125 - بررسی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه میزبان (چکیده)
126 - تحلیلی بر گردشگری روستایی بخش ماهان شهرستان کرمان (چکیده)
127 - بررسی اثرات مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها بر خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
128 - The Role of Tourism Infrastructures in Tourist Attraction to Rural Areas (چکیده)
129 - ارزیابی اثرات اجتماعی طرح هدفمندی یارانه ها بر خانوارهای روستایی(مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
130 - شناسایی عوامل شیوع بیماری واگیر دار سالک با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه موردی: روستای امان آباد شهرستان مشهد) (چکیده)
131 - بررسی مطلوبیت فضاهای گردشگری روستایی از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان) (چکیده)
132 - تبیین رابطه تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
133 - ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار گردشگری روستایی با تاکید بر ابعاد کالبدی- زیست محیطی (چکیده)
134 - بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی (چکیده)
135 - تحلیل پایداری گردشگری در روستاهای دارای امامزاده (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
136 - تحلیلی بر ادغام آبادیها در ساختار کالبدی- فضایی شهرها (نمونه موردی: مشهد مقدس) (چکیده)
137 - تاثیر گردشگری در توانمند سازی اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش ماهان کرمان) (چکیده)
138 - تحلیل جایگاه شهرهای کوچک در کاهش مهاجرت روستائیان به کلانشهرها (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
139 - تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی غیرکشاورزی و پایداری سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی:شهرستان مشهد (چکیده)
140 - پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی (چکیده)
141 - تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی شهرستان مشهد (چکیده)
142 - لزوم استفاده از بیوگاز در فضاهای روستایی کوهستانی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
143 - کاهش بار گردشگری از طریق تقویت قابلیت های گردشکری حوزه نفوذ (چکیده)
144 - تحلیلی بر مهاجرت های روستا/شهری سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد (چکیده)