مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مرضیه امینی , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , محمدرحیم رهنماء , تحلیل عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ای, جغرافیا, دوره (20), شماره (17), سال (2022-4), صفحات (95-112)
 2. محمدرحیم رهنماء , مسعود زمانی پور , محمد اجزاء شکوهی , Create of a Conceptual Framework for the Use of an Agent-Based Modeling in Urban Studies with an Emphasis on the Walkable City, Anuário do Instituto de Geociências, دوره (46), سال (2023-6)
 3. محمدرحیم رهنماء , مهدی بازرگان , محمد اجزاء شکوهی , تاثیر فرم شهری بر وقوع جرائم سرقت در کلان شهر مشهد, مطالعات ساختار و کارکرد شهری, دوره (10), شماره (34), سال (2023-2), صفحات (2017-244)
 4. سیده الهام داوری امرئی , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , Structural Analysis of Factors Affecting the Formation and Growth of the Spatial Form of Cities: A Case study on Sari City, مطالعات ساختار و کارکرد شهری, دوره (9), شماره (30), سال (2022-4), صفحات (149-178)
 5. کیان شاکرمی , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , تحلیل فضایی تأثیر فرم شهر بر مصرف سوخت کلان‌شهر کرج, پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (10), شماره (1), سال (2022-5), صفحات (143-163)
 6. کیان شاکرمی , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , تحلیل توسعه فضایی فرم شهری کر با رویکرد آینده پژوهی, برنامه‌ ریزی فضایی, سال (2022-1)
 7. محمدرحیم رهنماء , رضا داوری , محمد اجزاء شکوهی , ارائۀ سناریوهای مدیریت یکپارچۀ پسماند شهر مشهد, جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (12), شماره (43), سال (2022-8), صفحات (149-178)
 8. امیرحسین خادمی , محمد اجزاء شکوهی , احمد پوراحمد , محمدرحیم رهنماء , تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه پایدار بخش مرکزی کلانشهر تهران با محوریت حمل ونقل شهری منطقه 12 شهرداری تهران, جغرافیا و توسعه فضای شهری, سال (2022-3)
 9. سیده الهام داوری امرئی , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , تحلیل ساختاری عوامل موثر بر شکل‌گیری و رشد فرم فضایی شهرها (نمونه موردی: شهر ساری), مطالعات ساختار و کارکرد شهری, دوره (9), شماره (30), سال (2022-1), صفحات (149-178)
 10. محمد اجزاء شکوهی , ساجده باغبان خیابانی , محمدرحیم رهنماء , مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق1و2شهرمشهد, مطالعات ساختار و کارکرد شهری, دوره (6), شماره (18), سال (2019-4), صفحات (179-199)
 11. غلامرضا بصیری پور , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , عوامل مؤثر بر ارتقاء جایگاه استراتژیک شورایعالی استانها در توسعه ملی ایران, تحقیقات جغرافیایی, دوره (26), شماره (2), سال (2021-6), صفحات (137-147)
 12. محمد اجزاء شکوهی , ساجده باغبان خیابانی , شناخت عوامل مؤثر بر توسعه پایدارشهری در شهر مشهد با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: مناطق شهری 1 و 2), برنامه ریزی توسعه کالبدی, دوره (6), شماره (23), سال (2021-9), صفحات (25-40)
 13. محمد اجزاء شکوهی , شیرین صباغی آبکوه , علیرضا معینی , فروغ خزائی نژاد , ارزیابی اثرات گردشگری بر اساس ادراکات جامعۀ میزبان (مطالعۀ موردی: منطقۀ ثامن مشهد), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (18), شماره (1), سال (2020-8), صفحات (23-49)
 14. محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , آزاده تشکری بهشتی , بررسی الگوی تحقق محله پایدار با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی: محله شهید هاشمی نژاد (پاچنار) مشهد, پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (12), شماره (44), سال (2021-4), صفحات (93-108)
 15. مینا شجاع , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی , اولویت بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی, مطالعات مدیریت بهبود و تحول, دوره (30), شماره (99), سال (2021-6), صفحات (103-133)
 16. محمدهادی حسینی سرچشمه , براتعلی خاکپور , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , ANALYSIS OF ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS IN OPTIMIZING THE PERFORMANCE OF URBAN GREEN SPACE MANAGEMENT (A STUDY OF MASHHAD METROPOLIS), Geojournal of Tourism and Geosites, دوره (32), شماره (4), سال (2020-12), صفحات (1370-1375)
 17. محمد اجزاء شکوهی , محمد همائی فر , عزت اله مافی , تحلیل تحولات کالبدی کلانشهر مشهد(حوزه طوس و بینالود) با استفاده از تئوری آشوب, تحقیقات جغرافیایی, دوره (1), شماره (35), سال (2020-3), صفحات (73-81)
 18. محمد اجزاء شکوهی , ساجده باغبان خیابانی , تحلیل فضایی تاب‌آوری در محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (9), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (189-213)
 19. مهدی عبداله زاده , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , میرنجف موسوی , ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی, پژوهشهای جغرافیای انسانی, سال (2019-8)
 20. محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , ارزیابی زیست پذیری شهری در کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (14), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (983-1001)
 21. سید مصطفی حسینی , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی , تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلانشهر مشهد، با رویکرد آینده پژوهی, آمایش جغرافیایی فضا, دوره (9), شماره (34), سال (2020-2), صفحات (17-36)
 22. محمد لعلی , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی , ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (29), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (103-118)
 23. محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , سمانه لطف اللهی , تحلیل سناریوهای احیاء منطقه شهری قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد, پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (10), شماره (38), سال (2019-11), صفحات (63-76)
 24. محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ, دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (20), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (97-107)
 25. مهدی بازرگان , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , سیدهادی زرقانی , شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد, جغرافیای سیاسی, دوره (2), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (21-46)
 26. محسن کمانداری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان, جغرافیای اجتماعی شهری, دوره (5), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (69-85)
 27. محمد اجزاء شکوهی , ساجده باغبان خیابانی , محمدرحیم رهنماء , مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق یک و دو شهرمشهد, مطالعات ساختار و کارکرد شهری, دوره (6), شماره (18), سال (2019-7), صفحات (179-199)
 28. ابراهیم شریف زاده اقدم , عبدالله شیخی , محمد اجزاء شکوهی , ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر, شهر پایدار, دوره (1), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (109-128)
 29. اکبر حیدری تاشه کبود , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی , تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (16), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (51-88)
 30. محمد اجزاء شکوهی , لیا شاددل , مدلسازی توسعه ی شهری بجنورد با استفاده از رگرسیون لجستیک, آمایش جغرافیایی فضا, دوره (8), شماره (28), سال (2018-7), صفحات (223-236)
 31. کرامت الله زیاری , محمد اجزاء شکوهی , امیرحسین خادمی , کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک, جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (5), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (1-19)
 32. زهرا سیاحی , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در احیای بافت فرسوده : نمو نه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز, جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (7), شماره (9), سال (2017-9), صفحات (237-961)
 33. محمد اجزاء شکوهی , نعمت شاکرمی , علی محمد منصورزاده , برنامه ریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT, مطالعات شهری, دوره (7), شماره (26), سال (2018-5), صفحات (17-30)
 34. محسن رستگار , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , تحلیل فضایی تولید و جذب سفر کاربری های آموزشی در کلان شهرمشهد, جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (9), شماره (30), سال (2019-5), صفحات (1-22)
 35. هومن شاداب مهر , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی , بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد, هویت شهر, دوره (11), شماره (32), سال (2018-2), صفحات (57-66)
 36. محمد اجزاء شکوهی , حمیدرضا وارثی , محمد قنبری , رضا صمدی , تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (15), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (25-50)
 37. امیر علی خوارزمی , محمدرحیم رهنماء , جعفر جوان , محمد اجزاء شکوهی , ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺪﯾﺮان داﺧﻠﯽ, دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (405-415)
 38. محمد اجزاء شکوهی , سید مصطفی حسینی , سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه), پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (49), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (341-356)
 39. محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد), جغرافیای سیاسی, دوره (1), شماره (3), سال (2018-1), صفحات (129-154)
 40. محمد اجزاء شکوهی , رضا صمدی , نصرت اله گودرزی , محمد قنبری , تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلان‌شهرها با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: مناطق سه و نُه شهر مشهد), جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (3), شماره (2), سال (2017-1), صفحات (1-18)
 41. فهیمه عبادی نیا , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (5), شماره (19), سال (2016-10), صفحات (115-129)
 42. اکبر حیدری تاشه کبود , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی , تحلیل تحوّلات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی, جغرافیا و پایداری محیط, دوره (6), شماره (18), سال (2016-5), صفحات (1-19)
 43. نونا مسگرانی , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , محمدرضا نقصان محمدی , ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تاکید بر پایداری: مورد کاوی محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد, معماری و شهرسازی آرمان شهر, دوره (11), شماره (23), سال (2018-7), صفحات (3470-3590)
 44. فهیمه عبادی نیا , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه‌گذاری در حوزه شمال غرب شهر مشهد, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (14), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (1-18)
 45. محمد قنبری , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380, اقتصاد و مدیریت شهری, دوره (4), شماره (14), سال (2016-4), صفحات (77-99)
 46. محمد اجزاء شکوهی , سید مصطفی حسینی , سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد با استفاده از روش PROMETHEE, شهر پایدار, دوره (2), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (129-155)
 47. محمد اجزاء شکوهی , فرزانه رزاقیان , ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis), جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (1-14)
 48. مژگان پور عماد , محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , براتعلی خاکپور , مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد, پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (6), شماره (23), سال (2016-3), صفحات (133-154)
 49. محمد اجزاء شکوهی , محسن رستگار , راضیه السادات میرجعفری , تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (1), سال (2015-8), صفحات (23-43)
 50. محمد اجزاء شکوهی , سید مصطفی حسینی , سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (موردمطالعه محلات شهر یزد), جغرافیا و مطالعات محیطی, دوره (4), شماره (15), سال (2015-12), صفحات (99-112)
 51. الهام ابراهیمی , براتعلی خاکپور , محمد اجزاء شکوهی , ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر), جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (4), شماره (2), سال (2014-5), صفحات (285-303)
 52. محمد اجزاء شکوهی , جواد ارفعی , بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان, پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (6), شماره (22), سال (2015-12), صفحات (33-42)
 53. محمدرحیم رهنماء , مصطفی امیرفخریان , محمد اجزاء شکوهی , شخصی سازی فضا در شهر مشهد و تقابل آن با الگوی انسجام فضایی در شهر اسلامی, پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (5), شماره (15), سال (2014-9), صفحات (41-60)
 54. محمد اجزاء شکوهی , محسن کمانداری , سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در منطقه ی چهار شهر کرمان, مطالعات جامعه شناختی شهری, دوره (5), شماره (14), سال (2015-4), صفحات (25-52)
 55. محمد اجزاء شکوهی , هومن شاداب مهر , مطالعه تطبیقی موقعیت مکانی پمپ بنزین‌های شهر مشهد, آمایش محیط, دوره (8), شماره (28), سال (2015-4), صفحات (67-82)
 56. محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , جعفر میرکتولی , مصطفی ایستگلدی , کنش ارتباطی زمینه ساز تحقق مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری نمونه موردی شهر گرگان, پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (3), شماره (1), سال (2015-12)
 57. محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی , فهیمه عبادی نیا , نقش شبکه ریلی درون شهری در چشم انداز بوم شناختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد, جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (1), شماره (1), سال (2015-2), صفحات (117-128)
 58. محمدمحسن رضوی , مهدی کاظمی بی نیاز , امیر اسدی , محمد اجزاء شکوهی , ارزیابی فضای سبز شهری و مکان یابی آن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی )مطالعه موردی منطقه سه شهرداری مشهد(, فضای جغرافیایی, دوره (15), شماره (49), سال (2015-6), صفحات (1-17)
 59. محمد اجزاء شکوهی , لیلا جوهری , مطالعه‌ی تطبیقی کیفیت زندگی در شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: محله‌ی هاشمیه و محله‌ی سعدآباد, مطالعات برنامه ریزی شهری, دوره (2), شماره (5), سال (2014-5), صفحات (145-164)
 60. محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی , محمود رنجبر دستنایی , محمد قنبری , ارزیابی و اولویت بندی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی آبشارهای هفت گانه استان لرستان), پژوهش های بوم‌ شناسی شهری, دوره (5), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (29-44)
 61. محمد اجزاء شکوهی , حمید شایان , محمدهادی درودی , مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), شماره (11), سال (2014-9), صفحات (107-127)
 62. محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , رضا صمدی , برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT), آمایش جغرافیایی فضا, دوره (4), شماره (12), سال (2014-7), صفحات (101-122)
 63. محمد اجزاء شکوهی , خدیجه بوزرجمهری , مصطفی ایستگلدی , مهدی مودودی ارخودی , بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن, فضای جغرافیایی, دوره (14), شماره (47), سال (2014-10), صفحات (101-125)
 64. محمد اجزاء شکوهی , هومن شاداب مهر , مدل های پیش بینی سفرهای آموزشی پیاده دانش آموزان. مطالعه موردی شهر مشهد, آمایش جغرافیایی فضا, دوره (4), شماره (11), سال (2014-4), صفحات (1-18)
 65. محمد اجزاء شکوهی , زهره فنی , اکبر حیدری تاشه کبود , ارزیابی مشارکت زنان در ایمنی فضاهای عمومی شهر سقز با مدل مشارکت شهری, مطالعات برنامه ریزی شهری, دوره (1), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (47-69)
 66. محمد اجزاء شکوهی , هومن شاداب مهر , مطالعه تطبیقی الگوی سفرهای دانش‌آموزی به شیوه پیاده‌روی در مناطق شهر مشهد, تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (14), شماره (33), سال (2014-7), صفحات (194-213)
 67. محمد اجزاء شکوهی , مصطفی ایستگلدی , بررسی تحلیلی عوامل زمینه ساز حکمروایی خوب نمونه مطالعاتی : شهر بندرترکمن, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (4), شماره (14), سال (2013-12), صفحات (31-49)
 68. محمد اجزاء شکوهی , مهرنوش افشاری , ستاره مهرورز , مطالعه مقایسه ای تاثیر کارگاه های تولیدی بر محلات حاشیه نشین قلعه ابکوه و قلعه ساختمان مشهد, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (8), شماره (25), سال (2013-4), صفحات (39-55)
 69. محمد اجزاء شکوهی , علی شیرازی , زهره حدادمقدم , بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه غیررسمی پنج تن آل عبا (التیمور مشهد), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2013-10), صفحات (59-79)
 70. هادی علیزاده , محمدعلی فیروزی , محمد اجزاء شکوهی , سیده نرگس نقیبی رکنی , سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری صنعت توریسم در شهر اهواز, برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (17), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (145-172)
 71. محمد اجزاء شکوهی , فرشته مرادی , مطالعه‌ی تطبیقی پایداری محلات سراب و سجاد مشهد با استفاده از روش‌های AHP و دلفی (با مشارکت شهرداری مشهد), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (10), شماره (19), سال (2013-1), صفحات (95-117)
 72. محمد اجزاء شکوهی , محمد رضا مبهوت , مطالعه سکونتگاه غیر رسمی مشهدقلی در مجموعه شهری مشهد، ایران, آمایش و توسعه پایدار, دوره (2), شماره (5), سال (2013-1), صفحات (10-28)
 73. رضا مختاری ملک آبادی , محمد اجزاء شکوهی , یاسر قاسمی , تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای, پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (3), شماره (8), سال (2012-6), صفحات (93-112)
 74. محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , محمدحسن امیدوار , نقش بلند مرتبه سازی در هماهنگی عملکرد های شهری با استفاده از شبکه ی عصبی محتمل (نمونه ی موردی: مجتمع بلندمرتبه فیروزه ی بانک ملی مشهد), مشهد پژوهی, دوره (3), شماره (5), سال (2010-11), صفحات (57-80)
 75. محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , مظاهر اجودانی , مصطفی امیرفخریان , حسین آقاجانی , غلام رضا عباس زاده , کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری ، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد, جغرافیا و برنامه‌ریزی, شماره (26), سال (2009-1), صفحات (1-27)
 76. محمد اجزاء شکوهی , مراکز شهری و گتو های قومی, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (5), سال (2005-3), صفحات (225-245)

انگلیسی

 1. mina shoja , Omid Ali Kharazmi , Mohammad Ajza Shokouhi , Systemic evaluation of human resources risks in the public sector, Systems Research and Behavioral Science, Volume (40), No (6), Year (2022-9), Pages (924-944)
 2. marziyhe amini , Mohammad Ajza Shokouhi , Barat Ali Khakpoor , Mohammad Rahim Rahnama , The Status of Qaen City in Regional Development of North of Southern Khorasan Based on Future Studies Approach: Scenario Planning, International Journal of Mechanical Engineering, Volume (7), No (4), Year (2022-5), Pages (1222-1233)
 3. khalilollah kazemi kheibari , Mohammad Ajza Shokouhi , Omid Ali Kharazmi , محمد رضا بمانیان , The evaluation of Urban Life quality, with emphasis on health, Case Study: Mashhad City, Environmental Health Engineering and Management Journal, Volume (5), No (1), Year (2018-2), Pages (57-60)
 4. khalilollah kazemi kheibari , Mohammad Ajza Shokouhi , Omid Ali Kharazmi , M. R. Bemanian , Evaluation of quality of urban life with emphasis on health; A case study in Mashhad city, Environmental Health Engineering and Management Journal, Volume (5), No (1), Year (2018-2), Pages (57-60)
 5. Mohammad Ajza Shokouhi , marziye amini , M. Naghizadeh , Survey of High Rise Construction Vulnerability and Changing Aggregation in Urban Designs Case Study: Mashhad district 1, International Journal of Research Approaches in Humanities and Management, Volume (7), No (1), Year (2016-7), Pages (37-48)
 6. javad babaei , Mohammad Rahim Rahnama , Barat Ali Khakpoor , Mohammad Ajza Shokouhi , Identifying criteria of weariness in urban areas (Case study: Samen District of Mashhad), IIOAB Journal, Volume (7), Year (2018-10), Pages (153-158)
 7. saeid Rezvani Kakhki , Mohammad Rahim Rahnama , Mohammad Ajza Shokouhi , Urban form Analysis Based on Smart Growth Characteristics at Neighborhoods of 9th District in Mashhad Municipality, Modern Applied Science, Volume (12), No (3), Year (2018-2), Pages (141-153)
 8. Mohammad reza Mabhoot , Barat Ali Khakpoor , Mohammad Rahim Rahnama , Mohammad Ajza Shokouhi , EXPLAINING SMART URBAN GROWTH MODEL IN DISTRICT 8 OF MASHHAD, Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, Volume (3), No (157), Year (2016-12), Pages (3395-3406)
 9. Shadi Javaherghalam , Mohammad Ajza Shokouhi , Barat Ali Khakpoor , M.R.NOghsanmohammadi , Physical-spatial development pattern analysis in urban districts one and two in the West Mashhad, Argos, No (2017), Year (2017-6), Pages (89-103)
 10. Mohammad Rahim Rahnama , Mohammad Ajza Shokouhi , farshad zivari , Transition from Master Plans to Participatory Strategic Plan, A Case of Mashhad Metropolis, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, Volume (7), No (5), Year (2016-12), Pages (1774-1779)
 11. ramezan ali naderi maivan , Ezzatolah Mafi , Mohammad Rahim Rahnama , Mohammad Ajza Shokouhi , Assessing the Quality of Tourists’ Experiences and Socioeconomic and Perceptional Acceptance Capacity in Mashhad City from the Viewpoint of Host Society with an Emphasis on Multi-Criteria Decision Making Methods (MCDM), Case Study: Mashhad metropolis, Journal of Current Research in Science, Volume (4), No (1), Year (2016-1), Pages (127-134)
 12. Mohammad Ajza Shokouhi , Seyedeh Narges Naghibi Rokni , H. Alizadeh , A. Ahmadi , Evaluation of Smart City Criteria in Ahvaz City, Iran, International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning, Volume (26), No (2), Year (2016-12), Pages (141-149)
 13. saeid Rezvani Kakhki , Mohammad Ajza Shokouhi , Investigating the Transit Orient ed Development i n New Urbanism, Case Study: Subway Statio ns Development in Mashhad, Modern Applied Science, Volume (11), No (1), Year (2016-11), Pages (159-167)
 14. Farzaneh Razzaghian , Mohammad Rahim Rahnama , Mohammad Ajza Shokouhi , Ecological Analysis of High-Rise Buildings by Eco City Theory (Case Study: Mashhad Metropolitan), International Journal of Humanities and Cultural Studies, Volume (1), No (1), Year (2016-4), Pages (260-269)
 15. HOUMAN SHADAB MEHR , Mohammad Rahim Rahnama , Mohammad Ajza Shokouhi , Ezzatolah Mafi , Optimization of Main Public Transport Paths Based on Accessibility— Case Study: Mashhad, Iran, Journal of Public Transportation, Volume (19), No (1), Year (2016-3), Pages (114-128)
 16. Ezzatolah Mafi , Barat Ali Khakpoor , Mohammad Rahim Rahnama , Mohammad Ajza Shokouhi , Abdolsami sepahi , ramezan ali naderi maivan , evaluating the role of date production corporations in occupational development of rural rigions in saravan using factorial analysis, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Volume (2), No (9), Year (2012-9), Pages (6506-8516)
 17. ALIREZA BIDKHORI , Omid Ali Kharazmi , Mohammad Ajza Shokouhi , Barat Ali Khakpoor , Evaluation of the Current Situation of Smart Mobility in Metropolis of Mashhad, International Journal of Natural and Engineering Sciences, Year (2016-5), Pages (396-413)
 18. Mohammad Ajza Shokouhi , zahra gholizadeh , Arman Farahbakhsh , Locate Urban Landfill Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information System (Case Study: City Sultanabad), International Journal of Review in Life Sciences, Volume (5), No (3), Year (2015-3), Pages (683-691)
 19. Mohammad Ajza Shokouhi , Shadi Javaherghalam , Measurement of visual quality based on subjective perceptions of citizens (Case Study: Mashhad, West central area), Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Volume (4), No (3), Year (2014-3), Pages (451-469)
 20. Mohammad Ajza Shokouhi , Jawad Bawi , Trend analysis of the changes in urban hierarchy of Khuzestan: a sustainable development perspective, Journal of Novel Applied Sciences, Volume (3), No (2), Year (2014-3), Pages (1590-1601)
 21. Mohammad Ajza Shokouhi , Nona Mesgarani , Quality Assessment of Residential Area of City Center With Emphasis on Stability: Case Study of SARSHOR AND CHAHNO DISTRICTS OF MASHHAD CITY, Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management, Volume (1), No (3), Year (2014-1), Pages (1103-1111)
 22. NONA MESGARANI , Mohammad Ajza Shokouhi , Threaten Factors of Residential Tissue and Executive Solution (Case Study: Mashhad City, Spectrum, Volume (7), No (3), Year (2014-6), Pages (148-158)
 23. Mohammad Ajza Shokouhi , marjan Akbari Sarshouri , Analysis the Role of open spaces on enhancing Quality of Life in Mashhad city, Iran, International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development, Volume (2), No (4), Year (2014-3), Pages (189-204)
 24. Mohammad Ajza Shokouhi , Mozhagan pooremad , Comparative Study of Colors in sustainable housing - Residential buildings in Ahmedabad - Pardis Complex, Spectrum, Volume (3), No (1), Year (2014-1), Pages (1-12)
 25. Mohammad Ajza Shokouhi , khalilollah kazemi kheibari , A. Ahmadi , Ecological capability evaluation for Urban physical development by using Multi-criteria decision- making analysis methods in GIS (Case study: Mashhad City in Iran), International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development, Volume (16), No (3), Year (2013-10), Pages (265-275)
 26. Mohammad Ajza Shokouhi , batool sayyedi marghaki , The role of urban region structures in crime developments, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, Volume (1), No (12), Year (2013-1), Pages (2852-2862)
 27. Mohammad Ajza Shokouhi , ALIREZA BIDKHORI , Omid Ali Kharazmi , Evaluation of the Urban Environmental Quality in Golbahar New Town, European Journal of Scientific Research, Volume (109), No (3), Year (2013-8), Pages (429-437)
 28. Mohammad Ajza Shokouhi , Omid Ali Kharazmi , Amirali Kharazmi , Inequality of Region in Eastern Iran (A Review on Khorasan Razavi Province), European Journal of Scientific Research, Volume (109), No (3), Year (2013-8), Pages (438-448)
 29. Abdolsami sepahi , Mohammad Ajza Shokouhi , The investigation of scientific methods of achieving the goals of fifth development plan by Multivariate regression and factor analysis technique, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (5), No (7), Year (2013-3), Pages (950-956)
 30. Mohammad Ajza Shokouhi , marjan Akbari Sarshouri , Evaluation of Sustainable Urban Development In Mashhad city, Iran, International Journal of Management Sciences and Business, Volume (2), No (10), Year (2013-3), Pages (1-8)
 31. Mohammad Rahim Rahnama , Mohammad Ajza Shokouhi , Akbar Heydari Tashekaboud , Analysis the status of strategic planning on enhancing quality of life in saqqez city, Iran, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, Volume (1.7), No (2), Year (2013-9), Pages (885-897)
 32. Mohammad Ajza Shokouhi , Barat Ali Khakpoor , Abdolsami sepahi , The spatial analysis of effective factors on development of border rural regions of Saravan, Sib and Suran, Life Science Journal, Volume (9), No (4), Year (2012-12), Pages (4823-4829)
 33. Mohammad Ajza Shokouhi , parisa roshani , Alireza Hassani , Seyed Ali Hossein pour , Measuring and Evaluating Urban Textures Abrasion Amount by Using Fuzzy Logic,Index Overlay, AHP, International Journal of Applied Science and Technology, Volume (2), No (7), Year (2012-8), Pages (151-157)
 34. Mohammad Ajza Shokouhi , mohammad hadi javid , Fahimeh Yari , Seyed Ali Hossein pour , Maryam Ebrahim pour , Analysis of Field Oriented Urban Planning and Architecture with Emphasis on Application of New Technologies in the Era of Globalization, International Journal of Applied Science and Technology, Volume (2), No (3), Year (2012-3), Pages (262-269)
 35. Mohammad Rahim Rahnama , Mohammad Ajza Shokouhi , Behrooz Shakiba , ramezan ali naderi maivan , ataallah zaferanlou , A Strategy for Sustainable Development in Urban Areas, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Volume (2), No (10), Year (2012-10), Pages (514-522)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. براتعلی خاکپور , عزت اله مافی , محمد اجزاء شکوهی , عطیه محمودی , ارزیابی احساس هویت محلهای در منطقه نه شهرداری مشهد , ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی , 2014-11-12
 2. یاسین صیادسالار , محمد اجزاء شکوهی , اکبر حیدری تاشه کبود , عوامل اثرگذار در بازار مسکن مناطق یک و دوازده کلانشهر شهر مشهد از دیدگاه کارشناسان مبتنی بر Gis , مدیریت کسب و کار اقتصاد , 2020-09-09
 3. فهیمه یوسف زاده , محمد اجزاء شکوهی , مسعود مینائی , ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهر مشهد بر اساس پردازش تصاویر ماهواره ای سالهای 1365 تا 1397 , نخستین همایش علم اطلاعات جغرافیایی- بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2019-11-05
 4. آزاده منیری مقدم , محمد اجزاء شکوهی , مسعود مینائی , بررسی شاخص های امداد و مدیریت در شهر مشهد , سومین همایش ملی محیط زیست , 2018-08-01
 5. آزاده منیری مقدم , محمد اجزاء شکوهی , مسعود مینائی , پهنه بندی آسیب پذیری شهر مشهد در برابر زلزله از منظر مدیریت بحران - نمونه موردی منطقه 11 شهرداری مشهد , سومین همایش ملی محیط زیست , 2018-08-01
 6. مینا شجاع , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی , تفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد) , کنفرانس تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11
 7. نونا مسگرانی , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , محمد رضا نقصان محمدی , ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری , هفتمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبرد های توسعه شهری , 2015-11-11
 8. مریم حسین پور , محمد قاسمی خوزانی , محمد اجزاء شکوهی , تدوین راهبردهای توسعه گردشگری پارک کوهسنگی مشهد , ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران , 2019-02-24
 9. محمد اجزاء شکوهی , محمد قاسمی خوزانی , مهدی اسماعیل زاده , مطالعه طرح توسعه اراضی پادگان لشکر خراسان از دیدگاه توسعه پایدار , اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی , 2015-09-22
 10. دانیال جهانشاهی , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی , ارزیابی شاخصها و زیرشاخصهای طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی : شهر مشهد , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27
 11. سمیرا عاشوری کاریزکی , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی , سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404 , کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی , 2017-05-04
 12. محمدهادی ذاکرتولائی , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی , بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد , کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم , 2016-09-04
 13. محمدهادی ذاکرتولائی , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی , بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد , کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم , 2016-09-04
 14. نونا مسگرانی , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , محمدرضا نقصان محمدی , ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری , هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11
 15. محمد اجزاء شکوهی , راضیه السادات میرجعفری , تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( , هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11
 16. محمد اجزاء شکوهی , محمد اسکندر ثانی , جواد محمدآبادی , بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDSدر بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری , هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11
 17. محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , بنت الهدی نیک ذات سیاهکلائی , مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد , اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار , 2014-02-27
 18. عزت اله مافی , محمد اجزاء شکوهی , عطیه محمودی , ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد , ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی , 2014-11-12
 19. محمد اجزاء شکوهی , زینب علیزاده , سیدمحمد باخرزی قزالحصار , برنامه ریزی توزیع فضایی کاربریهای شهری جهت تامین عدالت فضایی شهر )با تاکید بر کاربریهای بهداشتی درمانی( , هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) , 2015-02-16
 20. محمد اجزاء شکوهی , عیسی پیری , مهدی رضائیان , تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2014-11-12
 21. محمد اجزاء شکوهی , علی خوشاب , ریحانه علائی , ارزیابی عملکرد اتوبوسهای تندرو در شهر مشهد با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2014-11-12
 22. محمد اجزاء شکوهی , سیدمحمد باخرزی قزالحصار , زینب علیزاده , تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی (درمانگاهها) منطقه 4 شهرداری مشهد , ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2014-11-12
 23. محمد اجزاء شکوهی , محمدرحیم رهنماء , مرضیه فیروزفر , بررسی تاثیر استقرار سامانه اتوبوس گردشگری در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران , اولین همایش بین المللی علمی- راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران چشم انداز و چشم اندازها , 2014-10-18
 24. محمد اجزاء شکوهی , غلامرضا محمدی , عاطفه حسنی , بررسی نظام مدیریت شهری ایران با تاکید بر نقش نهادهای حکومتی ( کلانشهر مشهد) , اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار , 2013-09-08
 25. محمد اجزاء شکوهی , امین ندائی , تعیین عوامل تسهیل کننده برای تبدیل شهر مشهد به یک شهر کارآفرین , پنچمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2013-04-24
 26. محمد اجزاء شکوهی , میترا مومنی بشیوسقه , بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری و تاثیر آن بر مشارکت در محله هاشمیه ی شهر مشهد , اولین کنفرانس ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار , 2014-02-27
 27. محمد اجزاء شکوهی , محمد سلمانی مقدم , محمد قنبری , ارزیابی مشارکت شهروندی در شهرهای جدید ایران با تاکید بر بومی و غیر بومی بودن شهروندان(مطالعه موردی: شهر جدید بینالود) , پنجمین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری , 2013-04-24
 28. محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , الهام غفاری , اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون , اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09
 29. محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , عمار دانائی فرد , بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاد ازGIS , چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09
 30. محمد اجزاء شکوهی , صغری قهرمانی , بررسی نقش تامین اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر زنجان , بررسی نقش تامین اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی , 2011-04-20
 31. محمد اجزاء شکوهی , مجتبی صادقی , روح اله اسدی , توسعه ای منطقه ای در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل بازار کار , چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام , 2010-04-14
 32. محمد اجزاء شکوهی , مهدی قرخلو , فروغ خزاعی نژاد , شهر جدید اندیشه در مجموعه شهری تهران , دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2010-05-19