مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رامین فدایی رودی , محمود پسندیده فرد , ارزیابی مدل آشفتگی جدید GEKO در جریان همراه با کاویتاسیون بر روی پرتابه های استوانه ای سرتخت و سر کروی, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (9), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (1-16)
 2. محمود پسندیده فرد , مریم صابری نیا , مجید ایزد فر , تحلیل جریان با عمق محدود حول هیدروفویلهای دوبعدی, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (8), شماره (2), سال (2020-2), صفحات (1-17)
 3. محمد غفاری , محمود پسندیده فرد , علی توکلی صبور , بهینه سازی سطوح آیرودینامیکی همراه با اعمال محدودیت های متنوع به کمک روش الحاقی بر روی شبکه نامنظم, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (48), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (223-232)
 4. محمد غفاری , محمود پسندیده فرد , علی توکلی صبور , افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (48), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (271-280)
 5. محمود پسندیده فرد , عدنان محمدی , بررسی و تصحیح مدل آشفتگی اسپالارت- آلمارس و اعمال آن در جریان حول ایرفویل NACA0012, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (5), شماره (2), سال (2017-2), صفحات (71-81)
 6. محمد غفاری , محمود پسندیده فرد , محمود تباکی بجستانی , شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی پرتابه های دارای کاویتاتور سوراخدار به کمک روش های تئوری و عددی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (12), سال (2017-3), صفحات (67-78)
 7. محمد غفاری , علی توکلی صبور , محمود پسندیده فرد , بهینه سازی ایرفویل نوسانی در جریان لزج با عدد رینولدز پایین با استفاده از روش الحاقی پیوسته بر شبکه نامنظم, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (7), سال (2017-10), صفحات (161-170)
 8. سینا افخمی , محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی , تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیر سطحی به روش المان مرزی, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (213-226)
 9. فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمود پسندیده فرد , محمدرضا مه پیکر , بررسی عملکرد طرح های تفاضل مرکزی اسکالر، کاسپ و طرح بالادست AUSM+، در محدوده جریان با ماخ های بسیارکم تا ماوراءصوت, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (225-237)
 10. فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمدرضا مه پیکر , محمود پسندیده فرد , بکارگیری طرح +AUSM جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (5), شماره (3), سال (2016-1), صفحات (225-237)
 11. جواد جعفری , محمود پسندیده فرد , مازیار چنگیزیان , مدل سازی کاویتاسیون گسترده بر روی بال با استفاده از مدل غیرخطی جزئی روش المان مرزی, فنی مهندسی مدرس, دوره (16), شماره (7), سال (2016-10), صفحات (12-22)
 12. عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , بررسی اثر هندسه دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته در دینامیک پرواز موشک هدایت شونده مافوق صوت, فنی مهندسی مدرس, دوره (16), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (151-162)
 13. مهدی نوروزی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , شبیه سازی جریان با کاویتاسیون جزئی حول هندسه های با مقاطع دایروی و بیضوی در زاویه حمله صفر به روش المان مرزی, مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (17), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (84-107)
 14. ایمان رشیدی طرقی , محمود پسندیده فرد , محمد پسندیده فرد , تحلیل جریان حفره سازی جزئی بر روی پرتابه های متقارن محوری و انتخاب حفره ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه, مهندسی مکانیک شریف, دوره (30), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (107-116)
 15. عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , آیرودینامیک هندسه های مختلف دماغه انعطاف‌پذیر در یک موشک مافوق صوت, فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (10), سال (2016-1), صفحات (32-40)
 16. سعید میرزائی , محمود پسندیده فرد , شبیه سازی عددی چند ساختار از عملگرهای پلاسما و ارزیابی عملکرد آنها بر روی ایرفویل های NACA 0012 و NACA 0015, مهندسی هوانوردی, دوره (16), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (75-94)
 17. علی حیدری , محمود پسندیده فرد , بررسی اثر نوسانات پیچشی دم بر ضریب برآی ایرفویل NACA0015 در زوایای حمله پایین, فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (2), سال (2014-5), صفحات (175-187)
 18. عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف پذیر در هدایت موشک مافوق صوت, مهندسی هوانوردی, دوره (15), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (83-96)
 19. علی حیدری , محمود پسندیده فرد , مجید ملک جعفریان , بررسی پارامترهای موثر بر ضرایب آئرودینامیکی ایرفویل نوسانی پیچشی به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی شبکه درشت, مهندسی هوانوردی, دوره (14), شماره (2), سال (2012-11), صفحات (49-66)
 20. علی حیدری , محمود پسندیده فرد , مجید ملک جعفریان , بررسی تاثیر متقابل تسخیر گردابه و پخش عددی در زوایای حمله مختلف حول ایرفویلNACA0012 در حالت پایاو ناپایا, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (43), شماره (65), سال (2013-9), صفحات (11-24)
 21. علی جوادی , محمود پسندیده فرد , تحلیل جریان یک و دوبعدی غیرلزج و دوبعدی لزج توسط روش حفظ انرژی جنبشی, مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (4), شماره (2), سال (2013-2), صفحات (93-116)
 22. محمود پسندیده فرد , عباس خلقانی , اثر پارامترهای هندسی بالک‌ها در مشخصات آیرودینامیکی پرتابه‌های مافوق صوت, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (1), شماره (5), سال (2012-12), صفحات (73-88)
 23. محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی , استفاده از مدل جت بازگشتی در انتهای کاویتی در شبیه سازی جریان همراه با کاویتاسیون حول هندسه های متقارن محوری به روش المان مرزی, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (41), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (11-22)
 24. عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی, مهندسی هوانوردی, دوره (13), شماره (2), سال (2011-10), صفحات (17-33)
 25. علی خالقی , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (4), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (69-94)
 26. مجید ملک جعفریان , محمود پسندیده فرد , توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته ی تراکم پذیر برای جریانهای با زاویه ی حمله بالا, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (21), شماره (1), سال (2009-10), صفحات (89-114)
 27. محمود پسندیده فرد , ایمان رشیدی طرقی , محمد تولمی , شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون گسترده و جزئی دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی, مکانیک هوافضا, دوره (4), شماره (2), سال (2008-8), صفحات (15-28)

انگلیسی

 1. FAHIMEH EBRAHIMZADEH , Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Reza Mahpeykar , Performance Investigation of Simple Low-dissipation AUSM ‎‎(SLAU) Scheme in Modeling of 2-D Inviscid Flow in Steam ‎Turbine Cascade Blades, Journal of Applied and Computational Mechanics, Year (2021-5)
 2. abolfazl movahedian , Mahmoud Pasandidehfard , Ehsan Roohi , LES investigation of sheet-cloud cavitation around a 3-D twisted wing with a NACA 16012 hydrofoil, Ocean Engineering, Volume (192), Year (2019-11), Pages (106547-106559)
 3. Amir Bagheri , Mahmoud Pasandidehfard , Seyed Ali Tavakoli Sabour , Numerical investigation of aerodynamic effects of opposite wrap-around fins at supersonic speeds, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part C, Volume (233), No (7), Year (2018-6), Pages (2410-2425)
 4. Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Naeimirad , Ali Khaleghi , NUMERICAL STUDY OF TURBULENCE KINETIC ENERGY BUDGET IN ACCELERATED CHANNEL FLOW, Advances and Applications in Fluid Mechanics, Volume (2), No (1), Year (2017-10), Pages (1-22)
 5. Mahmoud Pasandidehfard , Seyedali Sahaf , A novel method for maximum lift prediction in high-lift configurations, Scientia Iranica, Volume (23), No (2), Year (2016-4), Pages (668-677)
 6. abbas khalghani , Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Hassan Djavareshkian , Aerodynamic shape study of supersonic surface to surface missiles with continuous flexible nose, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume (30), No (7), Year (2016-7), Pages (3183-3192)
 7. mahdi norozi , Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Hassan Djavareshkian , Simulation of Partial and Supercavitating Flows around Axisymmetric and Quasi-3D Bodies by Boundary Element Method Using Simple and Reentrant Jet Models at the ClosureZone of Cavity, Mathematical Problems in Engineering, Volume (2016), No (3), Year (2016-5), Pages (1-13)
 8. Ali Javadi , Mahmoud Pasandidehfard , Majid Malek-Jafarian , Modification of k-ε Turbulent Model Using Kinetic Energy–Preserving Method, Numerical Heat Transfer Part B: Fundamentals, Volume (68), No (6), Year (2015-10), Pages (554-577)
 9. Ali Heydari , Mahmoud Pasandidehfard , Lift characteristics of pitching NACA0015 airfoil due to unsteady forced surface inflation, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume (29), No (6), Year (2015-6), Pages (2365-2373)
 10. Ali Javadi , Mahmoud Pasandidehfard , M. Malek-Jafarian , Analysis of one dimensional inviscid and two dimensional viscous flows using Entropy Preserving method, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume (39), No (10), Year (2014-7), Pages (7315-7325)
 11. iman rashidi toroghi , Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Passandideh-Fard , نوروز محمد نوری , Numerical and Experimental Study of a Ventilated Supercavitating Vehicle, Journal of Fluids Engineering, Volume (136), No (10), Year (2014-10), Pages (101301-1013017)
 12. Ali Heydari , Mahmoud Pasandidehfard , Majid Malekjafarian , Investigation of Unsteady Parameters Effects on Aerodynamic Coefficients of Pitching Airfoil Using Coarse Grid CFD, Scientia Iranica, Volume (2), No (21), Year (2014-2), Pages (370-386)
 13. iman rashidi toroghi , Mohammad Passandideh-Fard , Mahmoud Pasandidehfard , The Optimum Design of a Cavitator for High-Speed Axisymmetric Bodies in Partially Cavitating Flows, Journal of Fluids Engineering, Volume (135), No (1), Year (2013-1), Pages (1-12)
 14. Ehsan Roohi , Amirpooyan Zahiri , Mahmoud Pasandidehfard , Numerical simulation of cavitation around a two-dimensional hydrofoil using VOF method and LES turbulence model, Applied Mathematical Modelling, Volume (37), No (9), Year (2013-6), Pages (6469-6488)
 15. Mahmoud Pasandidehfard , Hamid Mohammadiun , Mohammad Mohammadiun , Omid Mahian , Numerical Study of Heat Flux and Temperature of Spherical Stagnation Point Using Trajector Data and Applying Hot Gas Effectsy, International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, Volume (9), No (2), Year (2011-12), Pages (38-42)
 16. mahtab mansoor , Mahmoud Pasandidehfard , Ali Khaleghi , Modification of SST Turbulence Model on the Basis of Delay Time Concept for Unsteady Flows. Mahtab, International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, Volume (2), No (9), Year (2011-12), Pages (1-7)
 17. Edris Yousefi Rad , Mahmoud Pasandidehfard , Effects of Frequency Variation at Inlet Flow on the Vortex Shedding Frequency Behind a Circular Cylinder, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume (7), No (2), Year (2010-8), Pages (135-141)
 18. Ali Khaleghi , Mahmoud Pasandidehfard , M. Malek-Jafarian , Y.M. Chung , Assessment of common turbulence models under conditions of temporal acceleration in a pipe, Journal of Applied Fluid Mechanics, Volume (1), No (3), Year (2010-1), Pages (25-33)
 19. iman rashidi toroghi , Hossein Moin , Mohammad Passandideh-Fard , Mahmoud Pasandidehfard , Numerical simulation of partial cavitation over axisymmetric bodies: VOF method vs. potential flow theory, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume (5), No (1), Year (2008-12), Pages (23-33)
 20. - - , Mahmoud Pasandidehfard , Three Dimensional transonic flow computations Over a Projectiles and at the Base Region, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume (2), No (1), Year (2005-2), Pages (7-14)
 21. Mahmoud Pasandidehfard , - - , Full Navier-Stokes Computations of Supersonic Flows over a Body at High Angles of Attack and Investigation of Crossflow Separation, Scientia Iranica, Volume (11), No (4), Year (2004-2), Pages (339-350)
 22. - - , Mahmoud Pasandidehfard , Development and Application of Compressible Vorticity Confinement, Scientia Iranica, Volume (14), No (3), Year (2007-2), Pages (251-262)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. عارف جلالی دیل , محمود پسندیده فرد , بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بال با لبه حمله و فرار سینوسی , نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2021-11-16
 2. فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمود پسندیده فرد , محمدرضا مه پیکر , مدل سازی اویلری-لاگرانژی جریان دوفازی داخل پره های توربین بخار با استفاده از دو روش SLAU وHR- SLAU , نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2021-11-16
 3. نعمت‌اله فولادی , سینا افخمی , محمود پسندیده فرد , بررسی تجربی اثر سطح مقطع گلوگاه ثانویه بر عملکرد راه اندازی دیفیوزر در تست نازل سهموی بهینه تراست , نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2021-11-16
 4. سینا افخمی , نعمت‌اله فولادی , محمود پسندیده فرد , بررسی عددی فیزیک جریان در یک نازل سهموی بهینه تراست در شرایط فرامنبسط , نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2021-11-16
 5. محمود پسندیده فرد , مجید ملک جعفریان , علی اسماعیلی , احمد پارسانیا , تحلیل پایداری اغتشاش در جریان های لایه ای برشی و حل معادله اورسامرفیلد به روش طیفی , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 6. فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمود پسندیده فرد , محمدرضا مه پیکر , مقایسه عملکرد دو طرح بالا دست AUSM+UP و SLAU در جریان دو بعدی غیرلزج بین پر ههای ثابت توربین بخا ر , هجدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن هوافضای ایران , 2020-02-04
 7. مریم صابری نیا , محمود پسندیده فرد , مقایسه‌ مدل‌های کاویتاسیونی و انتخاب مدل مناسب در شبیه‌سازی کاویتاسیون صفحه‌ای بر روی هیدروفویل ناکا 0015 , چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2019-06-20
 8. مریم صابری نیا , محمود پسندیده فرد , مقایسه‌ی مدل‌های آشفتگی و بررسی اثر کاویتاسیون بر ضرایب هیدرودینامیکی جریان روی هیدروفویل ناکا 0015 , بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019 , 2019-04-30
 9. مهرنوش خرقانی , محمود پسندیده فرد , محمد نعیمی راد , بررسی عددی تغییرات سرعت انتشار انرژی جنبشی آشفتگی در راستای طولی و عمودی در جریان شتاب دار بر روی صفحه تخت , بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019 , 2019-04-30
 10. مهرنوش خرقانی , محمود پسندیده فرد , محمد نعیمی راد , اثر جریان شتاب دار بر لایه مرزی آشفته بر روی صفحه تخت , بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019 , 2019-04-30
 11. فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمود پسندیده فرد , محمدرضا مه پیکر , بررسی تاثیر روش SLAUجهت بهبود حل عددی جریان دو بعدی تراکم پذیر داخل پره های ثابت توربین بخار , بیست و هفتمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، ISME 2019 , 2019-04-30
 12. محمود پسندیده فرد , مهرنوش خرقانی , خالدکریم عواد الحمدانی , تحلیل عددی جریان آشفته شتاب‌دار بر روی هیدروفویلNACA0015 , بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران , 2018-04-24
 13. ابوالفضل موحدیان , محمود پسندیده فرد , احسان روحی گل خطمی , بررسی جریان کاویتاسیون حول یک هیدروفویل با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف , بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24
 14. مجید ایزد فر , محمود پسندیده فرد , بررسی اثرات سطح آزاد بر روی هیدروفویل کاملا مغروق با نرم افزار فلوینت 15 و مقایسه نتایج با روش المان مرزی , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2017-05-11
 15. حسین سبزعلی , محمود پسندیده فرد , سیدعلی توکلی صبور , بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بالک کانارد بر روی مشخصات آئرودینامیکی پرتابه هدایت‌پذیر مادون صوت , هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD 2017 , 2017-08-27
 16. حسین سبزعلی , محمود پسندیده فرد , سیدعلی توکلی صبور , تحلیل مشخصات آئرودینامیکی یک پرتابه متوسط مادون صوت با استفاده از روش‌های عددی و نیمه تجربی , هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها FD 2017 , 2017-08-27
 17. محمود پسندیده فرد , عدنان محمدی , مقایسه روش های بالادست ومرکزی در محاسبه شار در جریان خارجی یک ایرفویل متقارن , هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک , 2016-02-24
 18. محمود پسندیده فرد , امیر باقری , محمود تباکی بجستانی , بررسی اثر فشار کاری محیط در شبیه سازی جریان سوپرکاویتاسیون همراه با دمش گاز , پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2016-02-23
 19. محمود پسندیده فرد , جواد جعفری , بررسی جریان همراه با کاویتاسیون جزیی حول بال با استفاده از روش المان مرزی , سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی , 2016-02-24
 20. محمود پسندیده فرد , محمد غفاری , بررسی خواص هیدرودینامیکی کاویتاتور سوراخدار به همراه تزریق آب , سومین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی , 2016-02-24
 21. محمود پسندیده فرد , محمد غفاری , هادی افکار , شبیه سازی کاویتاتور سوراخدار در جریان کاویتاسیون گسترده برروی اجسام سه بعدی به روش المان مرزی , پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2016-02-23
 22. محمود پسندیده فرد , محمد غفاری , هادی افکار , شبیه سازی جریان کاویتاسیون جزئی بر روی کاویتاتور سوراخدار و بدون سوراخ به روش المان مرزی , بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME 2016 , 2016-04-26
 23. محمود پسندیده فرد , حسینعلی کمالی , بررسی مدل تبخیر مناسب قطره وکاربرد آن در اسپری مایع , پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2016-02-23
 24. محمود پسندیده فرد , محمدرضا مه پیکر , فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , بررسی طرح های بالادست AUSM+ و تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالر در جریانهای با بازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت , ISME2015 , 2015-05-12
 25. فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمدرضا مه پیکر , محمود پسندیده فرد , بکارگیری طرح +AUSMجهت بهبود نتایج عددی حجم محدود جیمسون در جریان بین پره های ثابت توربین , چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2015-03-03
 26. فهیمه ابراهیم زاده ازغدی , محمود پسندیده فرد , محمدرضا مه پیکر , بررسی طرح های بالادست AUSM+، تفاضل مرکزی کاسپ و اسکالردر جریانهای بابازه ماخ های بسیار کم تا ماوراء صوت , بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2015-05-12
 27. محمود پسندیده فرد , سعید میرزائی , بررسی روشهای عددی مختلف شبیه سازی عملگرپلاسما برای حالت های دائم و غیردائم , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 28. امین قائمیان , علی براتیان قرقی , محمود پسندیده فرد , بررسی برقراری نسبت طلایی در گردابه های جریان پشت سیلندر در اعداد رینولدز مختلف , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 29. محمود پسندیده فرد , محمد نعیمی راد , علی خالقی , بررسی عددی سهم ترمهای مختلف انرژی جنبشی تلاطمی در جریان آشفته شتابدار در داخل لوله و کانال , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 30. محتشم فخارخارائی , محمود پسندیده فرد , ترکیب روش های یال فنری و گوی-رأسی: روشی جدید برای مش های انطباق پذیر , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 31. محمود پسندیده فرد , سینا افخمی , مهدی نوروزی , شبیه سازی عددی جریان کاویتاسیون جزئی حول هیدروفویل به روش المان مرزی با استفاده از مدل جت بازگشتی , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 32. هادی افکار , محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی , شبیه سازی عددی پدیده سوپر کاویتاسیون حول اجسام سه بعدی با تقارن محوری به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل همراه با دمش گاز از سطح جسم , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16
 33. محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی , ایمان رشیدی طرقی , شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی جت بازگشتی در جریان پایا و ناپایای کاویتاسیون جزئی حول استوانه سرتخت با استفاده ازمدل آشفتگی RSM , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16
 34. محمود پسندیده فرد , سیدمرتضی عبدالهیان , مریم معین فر , علی حیدری , بهینه سازی ایرفویل های ناکای استاندارد به کمک الگوریتم ژنتیک و روش پارامتربندی B-Spline در محدوده سرعت پروازی میکروپرنده ها , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 35. محمود پسندیده فرد , نسیم حمزه لو , بررسی جریان مافوق صوت پیرامون بال دلتایی در زاویه حمله و زاویه برگشت به عقب متفاوت و اثر کاهش سطح بال پیکانی بر ضرایب برا وپسا , دهمین کىفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 36. محمود پسندیده فرد , سیدمرتضی عبدالهیان , مریم معین فر , بررسی اثر باران شدید بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های 0NACA0015 و NACA0012 , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 37. محمود پسندیده فرد , نسیم حمزه لو , مقایسه سه ایرفویل فوق بحرانی گذر صوتی در زاویه حمله و ماخ متفاوت و بهبودشکل ایرفویل با کمترین نسبت ضریب برا به پسا , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 38. محمود پسندیده فرد , علی عطائی هاشم پور , کاهش نیروی درگ روی سیلندر به وسیله قرارگیری یک میله در جریان بالادست , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 39. محمود پسندیده فرد , مهدیه کنعانی , تحلیل آیرودٍینامیکی جریان ناپایای حولَ یک پرتابه در حال حرکت و یک پرتابه پشت سر آن , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 40. محمود پسندیده فرد , علی جوادی , تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انتروپی و روش حفظ انرژی جنبشی , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 41. محمود پسندیده فرد , مریم معین فر , سیدمرتضی عبدالهیان , کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های NACA0018,NACA0012 , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10
 42. مریم معین فر , محمود پسندیده فرد , رسول الهی , ایمان رشیدی طرقی , Numerical Simulation of Ventilated Cavitation behind an Axisymmetric Body , The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering , 2011-10-19
 43. امیرپویان ظهیری , احسان روحی گل خطمی , محمود پسندیده فرد , اعتبارسنجی مدل آشفتگی LES و روش نسبت حجمی سیال در تحلیل کاویتاسیون روی هیدروفویل Clark-Y , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-21
 44. محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی , ایمان رشیدی طرقی , شبیه سازی جت بازگشتی در چریان کاویتاسیون گسترده و جزیی به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل حول هندسه های متفارن , اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی , 2010-12-01
 45. محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی , میلاد بهرامی , شبیه سازی دو بعدی جریان مغشوش حول استوانه دوبعدی و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن در رینولدزهای مختلف , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 46. محمود پسندیده فرد , علی جوادی , مجید ملک جعفریان , تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انرژی جنبشی (KEP) , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 47. مهتاب منصورساعتلو , علی خالقی , محمود پسندیده فرد , اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 48. علی خالقی , محمود پسندیده فرد , بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله , هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران , 2010-05-11
 49. محمود پسندیده فرد , محسن سالاری , مجید ملک جعفریان , علی حیدری , بررسی عملکرد طرح های بالادست رو مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19
 50. علی خالقی , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , مهتاب منصورساعتلو , بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19
 51. محمود پسندیده فرد , رسول الهی , بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون , هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009 , 2009-02-17
 52. محمود پسندیده فرد , علی حیدری , مجید ملک جعفریان , محسن سالاری , تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر , هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009 , 2009-02-17
 53. علی خالقی , محمود پسندیده فرد , مجید ملک جعفریان , علیرضا تیمورتاش , بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله , هشتمین کنفرانس سالانه (بین المللی) انجمن هوافضای ایران IAS2009 , 2009-02-17
 54. محمود پسندیده فرد , مجید ملک حعفریان , محسن سالاری , علی حیدری , مقایسه و تحلیل طرح های بالادست رو و طرح تفاضل مرکزی کاسپ , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 55. محمود پسندیده فرد , مقداد ساعدی امیری , تحلیل دو بعدی و سه بعدی جریان خروجی از شیپوره همگرا واگرا به همراه پلوم انتهایی آن در ورود به محیط لزج الاستیسیته بالا , هفتمین همایش سالانه (بین المللی) انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-19
 56. ایمان حسیبی , احسان یساری , محمود پسندیده فرد , الهام یساری , مدلسازی و بهینه سازی پرتو (paret) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک , هفتمین همایش سالانه انجمن هوافضای ایران , 2008-02-19

انگلیسی

 1. Ehsan Roohi , FARSHAD REZAEI , Mahmoud Pasandidehfard , STALL SIMULATION OF FLOW AROUND AN AIRFOIL USING LES MODEL AND COMPARISON OF RANS MODELS AT LOW ANGLES OF ATTACK , 15th Conference On Fluid Dynamics, fd2013 , 2013-12-18
 2. FARSHAD REZAEI , Ehsan Roohi , Mahmoud Pasandidehfard , STALL SIMULATION OF FLOW AROUND AN AIRFOIL USING LES MODEL AND COMPARISON OF RANS MODELS AT LOW ANGLES OF ATTACK , 15th Conference On Fluid Dynamics, fd2013 , 2013-12-17
 3. FARSHAD REZAEI , Ehsan Roohi , Mahmoud Pasandidehfard , LARGE EDDY SIMULATION OF COMPRESSIBILE FLOW AROUND NACA 0012 AIRFOIL AT STALL CONDITION , Ankara International Aerospace Conference , 2013-09-11
 4. Mahmoud Pasandidehfard , nasim hamzeloo , Comparison between Scalar, CUSP and AUSM family Schemes in Low and High Mach numbers , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16
 5. Mahmoud Pasandidehfard , Seyedali Sahaf , Saman Zare , Numerical Tool Development for HLD computations , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16
 6. Amirpooyan Zahiri , Ehsan Roohi , Mahmoud Pasandidehfard , Numerical Simulation of Cavitation around a Three-Dimensional Hydrofoil Using VOF Method and LES Turbulence Model , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16
 7. FARSHAD REZAEI , Ehsan Roohi , Mahmoud Pasandidehfard , Investigating the effects of numerical discretisation on the accuracy of incompressible turbulent flow solution around NACA 0012 airfoil , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16
 8. Ehsan Roohi , Amirpooyan Zahiri , Mahmoud Pasandidehfard , Numerical Simulation of Cavitation around a Two-Dimensional Hydrofoil Using VOF Method and LES Turbulence Model , CAV2012 , 2012-08-13
 9. iman rashidi toroghi , maryam moeinfar , Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Passandideh-Fard , SHAPE OPTIMIZATION OF AXISYMMETRIC CAVITATOR IN PARTIALY CAVITATING FLOW , 8th International symposium on Cavitation CAV 2012 , 2012-08-14
 10. Amirpooyan Zahiri , Ehsan Roohi , Mahmoud Pasandidehfard , Numerical Simulation of Cavitation around a Two-Dimensional Hydrofoil Using LES , 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012 , 2012-05-15
 11. Mahmoud Pasandidehfard , maryam moeinfar , Seyed Morteza Abdollahian , Numerical investigation of delta and arrow wings with various sweep angles at different angles of attack and Mach numbers , The 10th Iranian Aerospace Society Conference , 2011-03-01
 12. Mahmoud Pasandidehfard , SEYEDALI SAHAF , Amirreza Faghihi , A Numerical Model for Modeling the Effect of Plasma Actuators in Flow Control , The 10th Iranian Aerospace Society Conference , 2011-03-01
 13. Mahmoud Pasandidehfard , SEYEDALI SAHAF , Mojtaba Balaj , Abbas daliri , A UAV Lift Augmentation via Gurney Flap , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 14. mahdiyeh kanani , Mahmoud Pasandidehfard , Amirreza Faghihi , THE UNSTEADY COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF TANDEM BODIES , Six ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE , 2011-10-14
 15. Ali Heydari , Mahmoud Pasandidehfard , Majid Makek Jafarian , Comparing upwind and central schemes in predicting stall characteristics of NACA0012 using vorticity confinmenet , six-Ankarak international aerospace conference , 2011-10-14
 16. Ali Heydari , Mahmoud Pasandidehfard , The effect of gusty flow on aerodynamic characteristics of flapping aeropoils , Six Ankara International Aerospace Conference , 2011-10-14
 17. Mahmoud Pasandidehfard , maryam moeinfar , Rasool Elahi , iman rashidi toroghi , NUMERICAL SIMULATION OF VENTILATED CAVITATION BEHIND ATWO-DIMENSIONAL WEDGE , SIX ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE , 2011-09-14
 18. A. Heydari , Mahmoud Pasandidehfard , NUMERICAL ANALYSIS OF UNSTEADY INCOMPRESSIBLE TURBULENT FLOWS , 13th Annual & 2nd International Fluid Dynamics Conference , 2010-09-26
 19. Mahmoud Pasandidehfard , mahtab mansoor , Ali Khaleghi , MODIFICATION OF SST TURBULENCE MODEL ON THE BASIS OF DELAY TIME CONCEPT FOR UNSTEADY FLOWS , 13th Annual & 2nd International Fluid Dynamics Conference , 2010-09-26
 20. Mahmoud Pasandidehfard , Ali Khaleghi , mahtab mansoor , مجید ملک جعفریان , NUMERIACL ANALYSIS OF THE PIPELINE IN UNSTEADY TURBULENCE , 5th ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE , 2009-08-18
 21. Mahmoud Pasandidehfard , Edris Yousefi Rad , Mohammad Rezaeimoghaddam , A computational study of unsteady flow around circular cylinder , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 22. Mahmoud Pasandidehfard , H. Mohammadiun , M. Mohammadiun , , NUMERICAL STUDY OF HEAT FLUX AND TEMPERATURE OF SPHERICAL , 5th ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE , 2009-08-17
 23. Mahmoud Pasandidehfard , A. Heidary , M. Malekjafarian , NUMERICAL ANALYSIS OF UNSTEADY FLOW AROUND A OSCILLATOR AIRFOIL WITH MOVING STRUCTURED ADAPTIVE GRID BY USING CENTRAL AND UPWIND SCHEMES , 5th ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE , 2009-08-17
 24. Mahmoud Pasandidehfard , , iman rashidi toroghi , NUMERICAL SIMULATION OF PARTIAL CAVITATION OVER AXISYMETRIC BODIES USING THE BOUNDARY ELEMENT METHOD BASED ON POTENTIAL , 5tha Ankar International Aerospace Conference, AIAC2009 , 2009-08-17
 25. Mahmoud Pasandidehfard , Mehran Mohammadi Farhangi , amir omidvar , Numerical study of the separation point for external flows , The 7th Iranian Aerospace Society Conference , 2008-02-19
 26. Mohammad Passandideh-Fard , Hossein Moin , iman rashidi toroghi , Mahmoud Pasandidehfard , Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies :VOF Method vs. Potential Flow Theory , The 7th Iranian Aerospace Society Conference , 2008-02-19
 27. Mahmoud Pasandidehfard , مجید ملک جعفریان , Ali Khaleghi , بررسی عملکرد مدلهای رایج توربولنس برای جریان شتابدار غیر پریودیک در لوله , یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2008-05-27
 28. iman rashidi toroghi , Mahmoud Pasandidehfard , Nima Ghafoorianfar , mahtab mansoor , Numerical Solution of the Cavitation over Axisymmetric Bodies using Boundary Element Method Based on Potential , 12th Asian Congress of Fluid Mechanics , 2008-08-18
 29. Mahmoud Pasandidehfard , mohsen salari , mahtab mansoor , مجید ملک جعفریان , AN INVESTIGATION AND COMPARISON OF ROE UPWIND METHODS WITH CUSP CENTRAL DIFFERENCE SCHEMES , 12th Asian Congress of Fluid Mechanics , 2008-08-18
 30. ا. ر مستوفی زاده , Mahmoud Pasandidehfard , اس قلی زاده , NUMERICAL SIMULATION OF CAVITY OVER HYDROFOIL BY USING BOUNDARY ELEMENT METHOD BASED ON POTENTIAL FLOW , 12th Asian Congress of Fluid Mechanics , 2008-08-18
 31. Hossein Moin , iman rashidi toroghi , Mohammad Passandideh-Fard , Mahmoud Pasandidehfard , Ehsan Roohi , Modeling Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Technique versus Boundary Element Method , The 16th Annual Conference of the CFD Society of Canada , 2008-06-09