بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی یوسفی


موارد یافت شده: 101

1 - تناسب یابی هنجارهای عمل و تعامل در اینستاگرام با ساختار آن (چکیده)
2 - عملکرد فساد اداری به مثابه یک ویژگی ساختاری: مطالعه‌ی موردی استخدام بازگشته‌ای از ایران در یکی از دانشگاه‌های دولتی کابل (چکیده)
3 - تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو (چکیده)
4 - فرایندهای نهادی خروج نخبگان از کشور (تحلیل فرایندی درک نخبگان استان خراسان رضوی از خروج نخبگان از کشور) (چکیده)
5 - مسئله تعامل اجتماعی در جامعه ایران، بازکاوی مشکلات تعامل در مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور (چکیده)
6 - Filarial worms: a systematic review and meta-analysis of diversity in animals from Iran with emphasis on human cases (چکیده)
7 - تأملی بر منطق اجتماعی تفکر سیستمی (چکیده)
8 - Pilgrimage as a Social Strategy of Health (چکیده)
9 - Development and Comparison of Two New Methods for Quantifying Uncertainty in Analysis of Flow Through Rockfill Structures (چکیده)
10 - رابطۀ عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ) (چکیده)
11 - اشکال بیگانگی شهری در نظر جامعه‌شناسان شهر (چکیده)
12 - مرور انتقادی نظریه ی سیمای شهر لینچ: نشانه شناسی نقشه های ادراکی شهروندان و بازشناسی هویت کالبدی شهر (چکیده)
13 - رویکرد دولت‌مدار به بازآفرینی شهری و اعیانی‌سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد (چکیده)
14 - نهادگرایی تطبیقی: نوع‌شناسی ترتیبات نهادی کشورهای نخبه‌فرست (چکیده)
15 - روایت اعیانی سازی شهر از منظر ذینفعان: پیکربندیهای تفسیری و اجتماعی فهمِ روایی (چکیده)
16 - فراسوی دوگانه زائرـ گردشگر گونه شناسی تجربـه سـفر زائـران مرقد منور امام رضا (ع) (چکیده)
17 - مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جستجوی حک شدگی (چکیده)
18 - پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد (چکیده)
19 - رابطۀ تحریک‌جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهد (چکیده)
20 - The Effect Of Inter-Ethnic Cultural Relationships On Universalism In Iran (چکیده)
21 - A Grounded Agent-Based Model of Common Good Production in a Residential Complex: Applying Artificial Experiments (چکیده)
22 - mismath between academic education and alumi's occupation (چکیده)
23 - اثر ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی (مورد مطالعه : شهر مشهد) (چکیده)
24 - شناسائی تعارضات مدیریت آب با استفاده از تحلیل نقشه های شناختی کنشگران (چکیده)
25 - موجّه‌سازی مصرف تظاهری (مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد) (چکیده)
26 - تعهد اجتماعی؛ مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری (چکیده)
27 - گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
28 - سردی عاطفی؛ احساسات مهاجر درباره جامعه‌ میزبان با تکیه بر روایت‌های مهاجران افغان ساکن مشهد (چکیده)
29 - ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی درارائه اطلاعات درآمدی (چکیده)
30 - دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد (چکیده)
31 - بررسی و شناخت الگوها و فرایندهای شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج (چکیده)
32 - تاملی برموانع تطابق جامعه شناسی باشرایط اجتماعی جامعه ایران (چکیده)
33 - تاملی بر مساله آموزش اضافی در ایران (چکیده)
34 - مدلی برای تحلیل جامعه¬شناختی عدالت (چکیده)
35 - تاملی در تجاذب ادراکی دیانت و آزادی درایران (چکیده)
36 - منظر شهری (چکیده)
37 - حس مکان و مقاومت مالکین در برابر طرح های مرمتی بافت های فرسوده شهری: مورد مطالعه منطقه آبکوه مشهد (چکیده)
38 - نوآوری در تدریس و عوامل موثر بر آن در دبیرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
39 - بافت فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی آن (چکیده)
40 - فضاهای بی دفاع شهری و برخی از آثار آن در کلان شهر مشهد (چکیده)
41 - مشکل زبانی، مانعی برای ارتباطات میان فرهنگی زائرین خارجی با مجاوران (چکیده)
42 - عدم تناسب انگیزه های تحصیلی شغلی دانشجویان با نظام تقسیم کار (چکیده)
43 - پدیدارشناسی تجربه گناهان جنسی (چکیده)
44 - هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفی (چکیده)
45 - پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع) (چکیده)
46 - بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی (چکیده)
47 - منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی درپژوهش های اجتماعی (چکیده)
48 - تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در مشهد (چکیده)
49 - فضاهای بی دفاع در شهر و حس ترس ؛ پدیدارشناسی تجربه عبور از پل های زیرگذر در مشهد (چکیده)
50 - Globalization and Quality of Life in Iran (چکیده)
51 - حل عددی معادلات انتگرال فازی فردهلم خطی نوع دوم با استفاده از موجک هار (چکیده)
52 - بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل (چکیده)
53 - عوامل موثر برمشارکت شهروندی درمشهد (چکیده)
54 - تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م ) (چکیده)
55 - شبکه اجتماعی مهاجران افغان در مشهد (مورد پژوهش : مهاجران ساکن شهرک گلشهر) (چکیده)
56 - تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی (چکیده)
57 - سوگیری های ارزشی در مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهد (چکیده)
58 - نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران (چکیده)
59 - رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
60 - مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرود (چکیده)
61 - تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش) (چکیده)
62 - مساله وارسی مدل نظری در تحقیقات تجربی اجتماعی در ایران (چکیده)
63 - احساس اثرمندی سیاسی معلمان. موردمطالعه : معلمان شهرستان نیشابور درسال 1387 (چکیده)
64 - فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران (چکیده)
65 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت معادلات جریان در محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از روش احتمالاتی فازی (چکیده)
66 - پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ : بررسی موردی زنان شهر مشهد (چکیده)
67 - پدیدارشناسی تجربی راهی برای فهم تجارب دینی (چکیده)
68 - شبکه اجتماعی مهاجرین افغان ساکن شهرک گلشهر مشهد (چکیده)
69 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی (چکیده)
70 - شهرداری و شهر به منزله یک نظام اجتماعی: الگوئی مفهومی برای رصد شهر (چکیده)
71 - تاثیر روابط همسایگی براحساس ترس ونگرانی در محلات شهری(مورد مطالعه:شهر مشهد) (چکیده)
72 - تأثیرفضای عمومی برترس از جرم در مشهد (چکیده)
73 - رابطه فضاهای بی‌دفاع و جرم درمشهد (چکیده)
74 - بررسی جامعه شناختی تاثیر شبکه اجتماعی برسرقت مقرون به آزار درمشهد سال1390 (چکیده)
75 - بوم شناسی تطبیقی بزه درمناطق حاشیه‌ای شهرمشهد (مورد مطالعه : مناطق نوده، نه دره و قلعه ساختمان) (چکیده)
76 - ارائه یک الگوی تعامدی در تشخیص و اولویت‌بندی ‌‌آسیب‌ها و مسائل اجتماعی ایران (چکیده)
77 - تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی درمشهد (چکیده)
78 - فشار هنجار تعهد جامعه ای در بین جوانان ایرانی (چکیده)
79 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی (چکیده)
80 - سفر زائرین خارجی به مشهد و تأثیر آن بر ارتباطات میان فرهنگی اجتماعات شیعی (چکیده)
81 - تاملی جامعه‌شناختی درتشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران (چکیده)
82 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی (چکیده)
83 - نابرابری اجتماعی درفضای شهری مشهد (برآوردی از نابرابری های درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر) (چکیده)
84 - تحلیل دینامیکی دیوار حایل بتنی با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه در مدل های سه بعدی (چکیده)
85 - Interethnic relationships and its effect on national identity in Iran (چکیده)
86 - قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در ایران (چکیده)
87 - تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد (چکیده)
88 - تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر (چکیده)
89 - تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد (چکیده)
90 - Challenge of traditional and modern religiosity in Iran (چکیده)
91 - انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد (چکیده)
92 - طبقه بندی اجتماعی اقوام درایران (چکیده)
93 - روابط بین قومی و تاثیرآن بر هویت اقوام درایران (چکیده)
94 - inter-ethnic relationship and its effect on universalism in Iran (چکیده)
95 - The impact of religious travel on inter-cultural communication of the Shiite communities (چکیده)
96 - احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایران (چکیده)
97 - Intercultural Communication and Its Effeect on social distance in Iran (چکیده)
98 - تأملی در مفهوم مشروعیت سیاسی (چکیده)
99 - برابری سیاسی و رابطه آن بامشروعیت دولت (چکیده)
100 - تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی (چکیده)
101 - تأملی مسأله گرا در نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران، مشهد ویزد (چکیده)