بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: کنفرانس فیزیک ایران


موارد یافت شده: 152

1 - نقش دمای هسته مادر در مشخصه‌های واپاشی‌ آلفازا: معرفی فرم دمایی جدید برای شعاع مؤثر هسته‌ها (چکیده)
2 - دز سنجی درمان تک جلسه ای سرطان پروستات به روش براکی تراپی HDR با دز 20 گری (چکیده)
3 - دزسنجی کودکان تحت تصویربرداری با روش SPECT و رادیوداروی 99m Tc -DMSA (چکیده)
4 - مطالعه ی ساختار عرضی نوترون پیشرو با استفاده از ویژگی خود متشابهی ساختار پروتون در x کوچک (چکیده)
5 - دزسنجی فانتوم کودک ایرانی و UF با رادیوداروی 18F-FDG در تصویربرداری PET (چکیده)
6 - اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x (چکیده)
7 - محاسبه ثابت پیوندی نیروی هسته ای قوی با استفاده از روش آلتارلی- پاریزی توسط داده های مونت کارلو (چکیده)
8 - محاسبات اختلالی بر روی متغیر تراست با استفاده از معادله بازبهنجارش (چکیده)
9 - بررسی خواص الکترونیکی و اپتیکی ترکیبات تنگستن و مولیبدن دی سولفید ودی سلنید با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
10 - تاثیر اندازه ذرات گرافیت در ساخت اکسیدگرافن (GO )به روش هومر و بررسی خواص و ویژگیهای آن (چکیده)
11 - تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی (چکیده)
12 - مطالعه نظری قابلیت استفاده از نانولوله گرافدین در باتری های یون لیتیومی (چکیده)
13 - بررسی نظری خواص اپتیکی تک لایه¬ی بوروفین با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
14 - مطالعه نظری اثر آلایش نانولوله های فسفرین آبی با اتم لیتیوم به منظور استفاده در نسل جدید باتری ها (چکیده)
15 - بررسی نظری خواص ساختاری و الکترونی پنتاگرافن در حضور و عدم حضور میدان الکتریکی بر اساس رهیافت نظریه تابعی چگالی (چکیده)
16 - مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
17 - مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ (چکیده)
18 - اندازه گیری ثابت جفت شدگی در نظریه اختلالی با استفاده از پارامترهای شکل رویداد و آهنگ رویدادهای سه جتی (چکیده)
19 - توصیف اختلالی طیف ذرات در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
20 - محاسبه ی ثابت پیوندی نیروی هسته ای قوی با استفاده از روش آلتارلی- پاریزی توسط داده های مونت کارلو (چکیده)
21 - محاسبه ی پارامترهای QCD با استفاده از مدل SDG (چکیده)
22 - بررسی معادلات DGLAP با تصحیحات QEDدر تقریب NLO (چکیده)
23 - Study of proton therapy for treatment of prostate cancer using Monte Carlo method (چکیده)
24 - Synthesis and characterization of graphene oxide via Chemical Vapor Deposition method on copper substrate (چکیده)
25 - بررسی نمو انرژی در بیلیارد غیر تخت وابسته به زمان (چکیده)
26 - سنتز نانوذرات اکسید مس به روش سریع همرسوبی به منظور کاربرد در روانکارها و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
27 - محاسبه تابع ساختار اسپینی عرضی (g2(x,Q^2 در مدل ولون (چکیده)
28 - محاسبه ی توابع ترکش برای پایون و کایون خنثی در تقریب NLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
29 - پارامتر شکل رویداد تراست دربرهمکنش های پروتون-پادپروتون (چکیده)
30 - نقض مقیاس در جت های کوارک و گلوئون (چکیده)
31 - تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان (چکیده)
32 - بررسی خواص الکترواپتیکی FeS2 و امکان سنجی استفاده از آن در سلول های خورشیدی (چکیده)
33 - موجبرهای پلاسمونی هیبریدی با سطح فلزی الگو داده شده (چکیده)
34 - طراحی تداخل سنج فضایی نوری با استفاده از نظریه نور تبدیلی (چکیده)
35 - بررسی اثر تزریق حفره بر قدرت برهمکنش جفتکنندهی الکترون-فونون و ابررسانایی فونون-واسطه در گرافین از طریق جایگزینی اتم کربن با بور توسط محاسبات اصول اولیه (چکیده)
36 - شناسایی گذار فاز کوانتومی مدل آیزینگ یک بعدی با یک میدان عرضی با استفاده از سنجه (چکیده)
37 - ارزیابی درهم تنیدگی در مدل جینز-کامینگز غیرخطّی سه اتمی (چکیده)
38 - ناهم‌خوانی هندسی حالتهای گاوسی دوقسمتی بدون تقریب اندازه‌گیری گاوسی (چکیده)
39 - بررسی متاستازهای متعدد کبد ناشی از روده بزرگ با استفاده از کد مونت‌کارلو MCNPX (چکیده)
40 - بررسی خواص ترابردی نانوریبون های دسته صندلی گرافدین (چکیده)
41 - دینامیک برهم‌کنش دو اتم سه‌ترازی با میدان کاواک در حضور یک میدان کلاسیکی (چکیده)
42 - بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
43 - بررسی خواص ساختاری نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل اصلاح شده (چکیده)
44 - تفاوت بین جت های کوارک و گلوئون در فرآیند نابودی الکترون-پوزیترون (چکیده)
45 - بررسی همبستگی زاویه ای دو ذره ای در نابودی الکترون و پوزیترون با استفاده از داده های مونت کارلو (چکیده)
46 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تصحیحات NNLO بر روی ممان مرتبه 2 به بالا (چکیده)
47 - محاسبه ثابت پیوندی اختلالی و غیراختلالی در نابودی الکترون- پوزیترون (چکیده)
48 - طراحی متمرکزکننده ی میدان الکترومغناطیسی با ساختار مربعی به کمک نظریه ی نور تبدیلی (چکیده)
49 - بررسی میزان جمع آوری انرژی خورشیدی فلزات مختلف در ناحیه فرکانسی فروسرخ به وسیله نانوآنتن ها (چکیده)
50 - سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذراتMnFe2O4 با ساختار تتراگونال Synthesis and study of structural and magnetic properties of MnFe2O4 nanoparticles with tetragonal structure (چکیده)
51 - سنتز و خواص ساختاری نانوذرات هیدروکسیآپاتیت تهیه شده به روش همرسوبی بر مبنای الگوی مایسلSynthesis and structural properties of hydroxyapatite nanoparticles prepared byco-precipitation route and micelles template (چکیده)
52 - سنتز و بررسی خواص ضد باکتری نانو کامپوزیت اکسید تیتانیمTiO2 (چکیده)
53 - برانگیختگیها اپتیکی و انرژیهای شبه ذره در ساختار لانه زنبوری تک لایهAlN (چکیده)
54 - مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحه دو لایه ششضلعی بورن- نیتریدStudy of the electronic and optical properties of multilayer hexagonal boron-nitrid- (چکیده)
55 - مطالعه سوسپانسیون لیپوزومی DSPC محتوی کلسترول و پلی اتیلن گلیکول توسط پراکندگی نور (چکیده)
56 - اثر دما بر سنتز نانوذرات نیکل و ساختار هسته پوسته SiO2/Ni و بررسی خواص فیزیک ان (چکیده)
57 - بررسی تاثیر اکسیژن خالص، آرگون و هوا در مرحله پخت، بر خواص ساختاری و مغناطیسی لایه های نازک فریت نیکل تهیه شده به روش اسپری پایرولیز (چکیده)
58 - بهینه سازی شرایط ساخت ابررسانای گرم HoBa2Cu3O7-δ تهیه شده به روش سیترات ژل و بررسی خواص فیزیکی و مغناطیسی ان (چکیده)
59 - بررسی ویژگی های ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ بین فلزی5LaNi (چکیده)
60 - بررسی ویژگی های فیزیکی ترکیب بین فلزی 2ZrFe با استفاده از نظریه تابعی چگالی(DFT) (چکیده)
61 - بررسی اثر جذب هیدروژن بر خواص ساختاری، ترمودینامیکی و مغناطیسی ترکیب 2ZrFe (چکیده)
62 - بررسی ویژگی های جذب هیدروژن آلیاژ بین فلزی5LaNi (چکیده)
63 - SAXS study of liposome nanoparticles (چکیده)
64 - ساخت نانو پودر Bi2Te2.7Se0.3 به روش هیدروترمال وتهیه لایه نازک به روش تبخیر حرارتی درخلا وبررسی ساختاری و ترموالکتریکی آن (چکیده)
65 - ساخت تخلخلهای نانومتری در آلومینیوم ناخالص و بررسی اثر ولتاژ و زمان آندیزاسیون بر روی آن (چکیده)
66 - خواص دیالکتریکی نانوپودرهای چندفروئی ترکیب [BiFeO3]1-x[BaTiO3]x تهیه شده بروش آلیاژ سازی مکانیکی (چکیده)
67 - استخراج توابع توزیع قطبیده پارتونی در تقریب NLO بااستفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
68 - The Effect of Temperature on Synthesizing Nickel nanoparticles and SiO2/Ni core/shell structure and investigation their physical properties (چکیده)
69 - کاربرد میکروذرات اکسیدتیتانیوم ساخته شده به روش سل ژل به عنوان لایه پراکندهکننده در سلول خورشیدی رنگدانه ای (چکیده)
70 - سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی به منظور ساخت فروسیال و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
71 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
72 - تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 (چکیده)
73 - Investigation of Structural, Microscopic and Magnetic Properties of LaNi5 Intermetallic Alloy (چکیده)
74 - Effect of pure oxygen, argon and air in sintering on structural and magnetic properties of Nickle ferrite thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
75 - محاسبه تراکم حفره ها در ابررساناهایRE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) به روش جمع ظرفیت پیوندها(BVS) (چکیده)
76 - اثر هال در حالت عادی ابررساناهای Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-δ (M=Pr,Th) (چکیده)
77 - توان گرماالکتریسته در نمونه های Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ (چکیده)
78 - Optimization of Synthesize conditions of high Tc superconductor HoBa2Cu3O7-ä nanoparticles by citrate gel route and investigation of their physical and magnetic properties (چکیده)
79 - Study of the hydrogen absorption properties of LaNi5 Intermetallic Alloy5 (چکیده)
80 - ارائه یک مدل تحلیلی دو بعدی برای مشخصه جریان درین-ولتاژ گیت در ترانزیستور تونلی دو گیتی (چکیده)
81 - دزسنجی فوتونهای خارجی با در نظر گرفتن تغییرات اعضای بدن در اثر تنفس (چکیده)
82 - بررسی خواص دیالکتریکی سرامیک باریم کلسیم تیتانات (چکیده)
83 - مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
84 - همبستگی بین ضرایب ترابردی و ساختار الکترونی برای ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
85 - خواص ترابردی ابررساناهای Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ (چکیده)
86 - مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
87 - سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید (چکیده)
88 - اثر دمای کلوخه سازی بر روی خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید (چکیده)
89 - خواص ابررساناییMgB2 آلاییده به سوسنیک اسید(C4 H6 O4) (چکیده)
90 - رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d (چکیده)
91 - افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd (چکیده)
92 - مقاومت الکتریکی و انرژی فعال سازی در ابررسانای PrO0.85FeAs (چکیده)
93 - اثر PH بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز (MnFe2 O4) (چکیده)
94 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت باریم جایگرین شده با یوروپیوم (چکیده)
95 - تهیه نانوذرات فریت منیزیم یه روش سل ژل و بررسی اثر PH بر روی خواص فیزیکی و مفناطیسی آنها (چکیده)
96 - برآورد دز ناشی از چشمه های باریکه نوترونی و مقایسه با هندسه های تابش متداول (چکیده)
97 - بهینه سازی سیستم فعالسازی نوترونی، IVNAA، از نظر نوع هم خط ساز و پیش کندکننده و دزیمتری آن (چکیده)
98 - بهینه سازی دزیمتر محیطی نوترون در دو ناحیه نوترون های کم انرژی و پر انرژی (چکیده)
99 - تعیین مواد معادل بافت فانتوم فیزیکی برای محاسبات دزیمتری (چکیده)
100 - طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن (چکیده)
101 - بررسی مشخصه منفی در ترانزیستور لایه نازک (چکیده)
102 - بررسی عملکرد یک ترانزیستور ترکیبی BJT و FET لایه نازک (چکیده)
103 - معرفی یک ترانزیستور دوقطبی جدید بر اساس وارونگی سطحی (چکیده)
104 - مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت 3 La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی (چکیده)
105 - Study of the electronic structure Dِi-thiol benzene coupled to M(M= Au,P and Hg) via thiolate bonds (چکیده)
106 - Structural and luminescence properties of CaF2 nanoparticle synthesis by hydrothermal method, and synthesis polymer-nanoparticle composite (چکیده)
107 - Study of effects of connection to the metal electrodes on energy gap of C60 molecule (چکیده)
108 - Effect of impurity on electron transport through a C60 molecule:study of the role of single and multiple contacts (چکیده)
109 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذراتMn3O4 (چکیده)
110 - Calculations of the electronic transport in thiol-linked junctions of n-acene molecules (چکیده)
111 - Calculation of the radiochromic film type MD-55-1 response to gamma sources by (چکیده)
112 - تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی (چکیده)
113 - محاسبه تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانولوله کربنی تک جداره -13،0 (چکیده)
114 - مطالعه خواص الکترونیکی و دینامیکی بلور لانتانیوم کبالتایت با ساختار پروسکایت (چکیده)
115 - بررسی تأثیرات منگنز بر ویژگیهای ساختاری نانو پودر اکسید روی (چکیده)
116 - مقایسه خواص ساختاری و الکتریکی ترمیستور NTCساخته شده از نانو پودر و روش مخلوط اکسیدها (چکیده)
117 - Use of gamma-rays back scattering of the 192Ir isotopic source for the design of the landmine detection device (چکیده)
118 - Estimation of gamma organ doses due to Radon-222 progeny in ORNL phantom (چکیده)
119 - Calculation of neutron self-shielding factor and its effect on estimating amount of sample matter in LS-PGNAA (چکیده)
120 - امواج سالیتونی در فرومغناطیس (چکیده)
121 - جوابهای سالیتونی پلاسمای غیر مغناطیسی یون مثبت، یون منفی و الکترون (چکیده)
122 - بررسی تاثیر تنش بر مولفه های ماتریس گذار در لیزرهای نیمه رسانا (چکیده)
123 - بررسی عددی اثر تنش در ساختار نواری لیزر نیمه هادی (چکیده)
124 - محاسبه عددی تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در میدان های الکتریکی ضعیف (چکیده)
125 - بررسی تفاوت های خواص ترابردی الکترون در ساختار وورتسایت GaN, AlN, AlGaN با استفاده از روش برگشت پذیر (چکیده)
126 - مقایسه خواص ترابردی در نیمر ساناهای گاف بزرگ GaN, SiC, ZnO به روش مونتو کارلو در حالت پایدار (چکیده)
127 - سالیتونها و برگشت FPU (چکیده)
128 - جوابهای سالیتونی در پلاسماهای مغناطیسی یون- الکترون - پوزیترون (چکیده)
129 - شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی (چکیده)
130 - سنتز نانو ذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
131 - سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال (چکیده)
132 - خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO (چکیده)
133 - مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
134 - بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای InN برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند (چکیده)
135 - بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
136 - مطالعه بهره سلول خورشیدی سلیسیمی پیوند P-n با استفاده از کد PC1D (چکیده)
137 - محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
138 - خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET (چکیده)
139 - در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 (چکیده)
140 - به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری (ITO) سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع آنها (چکیده)
141 - بررسی ابتدا به ساکن اثرافزودن کروم روی خواص الکترونیکی آلومینا (چکیده)
142 - مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3 (چکیده)
143 - اثر دمای تفجوشی بر پارامترهای سرامیک BaTiO3 در کاربرد عایق خازنها (چکیده)
144 - محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 (چکیده)
145 - بررسی خصوصیات الکترونیکی بلور پروسکایتPb(Zr0.53,Ti0.47)O3 با در نظر گرفتن اثر اربیتالهای جایگزیده d (چکیده)
146 - بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت (چکیده)
147 - comparison of electron transport in 6H-SiC and GaAs (چکیده)
148 - ویژگیهای ساختاری, اپتیکی و الکتریکی اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع آماده شده به روش اسپری-پایرولیزیز (چکیده)
149 - بررسی خواص ساختاری اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک اکسید قلع دوپ شده با ناخالصی ایندیوم (چکیده)
150 - بررسی اثر هیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده از پلیمر نیمه هادی PEDT/ PSS (چکیده)
151 - بررسی اثر هیدروزن در لایه های نازک اکسیدقلع آلاییده شده با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم (چکیده)
152 - بررسی حسگرهای لایه نازک اکسید قلع با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)