بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Hassanabadi


موارد یافت شده: 186

1 - The Effect of Mentha Pulegium, probiotics and antibiotics on fat and protein digestability in broiler chickens (چکیده)
2 - Investigating the effect of sesame meal replacement for soybeanmeal in diets with different levels of calcium and phytase enzyme in broiler chickens (چکیده)
3 - Some productive and reproductive performance, eggshell quality, serum metabolites and immune responses due to L‐threonine supplementation in Japanese quail breeders' diet (چکیده)
4 - Effect of dietary lysophospholipid supplementation on growth performance, serum lipids, small intestine morphology and caeca microflora in broiler chickens (چکیده)
5 - Effects of In Ovo Injection of Conjugated Linoleic Acid on Hatchability Growth Performance Intestine Morphology and Avian Β-Defensin Gene Expression in the Cecal Tonsils of Broiler Chicks (چکیده)
6 - بررسی اثر افزودن پودر ریشه گیاه فرولا بدرکما (Ferula Badrakema) با و بدون شیرین کننده ساخارین سدیم به جیره بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتی (چکیده)
7 - The Effects of Sugar Beet Pulp with Tallow and Soybean Oil on Broiler Chicken Performance and Jejunum Morphology (چکیده)
8 - Evaluation of the Effect of Different Levels of Fiber and Fat on Young Broilers’ Performance, pH, and Viscosity of Digesta Using Response Surface Methodology (چکیده)
9 - اثر افزودن سطوح مختلف بوتیرات کلسیم و گلیسرید اسید بوتیریک به یره غذایی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی روده کوچک وه‌های گوشتی (چکیده)
10 - Apparent and standardized ileal amino acid digestibilities of corn, wheat, soybean meal, and corn gluten meal in quail chicks (چکیده)
11 - The Effects of in ovo Injection of Nanocurcumin and Vitamin E on Immune Responses and Growth Performance of Broiler Chickens under Heat Stress (چکیده)
12 - Effect of different levels of green tea (Camellia sinensis) and mulberry (Morus alba) leaves powder on performance, carcass characteristics, immune response and intestinal morphology of broiler chickens (چکیده)
13 - اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
14 - استفاده از سطوح مختلف دانه خرفه بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی (چکیده)
15 - Effect of organic and inorganic manganese supplementation on performance and eggshell quality in aged laying hens (چکیده)
16 - Effects of dietary calcium and phosphorus restrictions on growth performance, intestinal morphology, nutrient retention, and tibia characteristics in broiler chickens (چکیده)
17 - تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره های حاوی مکمل پروبیوتیک درجوجه های گوشتی نژاد آرین (چکیده)
18 - The Effect of Herbal Product (NBS Superfood) Supplementation on Egg Quality Traits in Commercial Laying Hens (چکیده)
19 - Effects of cold stress on growth performance, carcass traits and tibia attributes in broiler chickens with thiram‐induced dyschondroplasia (چکیده)
20 - Supplementing a Herbal Product (NBS Superfood) in Broiler Diets Varying in Energy and Protein Levels: Effects on Growth Performance, Intestinal Morphology, Immune Response and Blood Metabolites (چکیده)
21 - Effect of Supplemental Zinc on Performance, Nutrient Digestibility, Jejunum Architecture, and Immune Response in Broiler chickens Fed Wheat-Soy Diets (چکیده)
22 - Supplementing a Herbal Product (NBS Superfood) in Diets Varying in Energy and Protein Levels: Effects on Productive Performance, Immune Response and Blood Parameters in Commercial Laying Hens (چکیده)
23 - Effect of zinc and phytase supplementation on performance, immune response, digestibility and intestinal features in broilers fed a wheat-soybean meal diet (چکیده)
24 - Effects of replacement different levels and sources of methionine with betaine on jejunal morphology, duodenal mitochondrial respiration, and lipid peroxidation in heat-stressed broiler chickens (چکیده)
25 - اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی یره بر عملکرد وه‌های گوشتی وان با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخ (چکیده)
26 - تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی (چکیده)
27 - Effects of Dietary Supplementation of a Herbal Product (NBS Superfood) on Growth Performance, Intestinal Morphology, Immune Status and Blood Metabolites in Broiler Chickens (چکیده)
28 - Influence of corn conditioning temperature and enzyme supplementation on growth performance, nutrient utilisation and intestine morphology of broilers fed mash corn-soy diets (چکیده)
29 - بررسی تأثیر استفاده از دانه گندم فرآوری شده با حرارت در جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی (چکیده)
30 - Optimisation of broilers performance to different dietary levels of fibre and different levels and sources of fat from 0 to 14 days of age (چکیده)
31 - بررسی عادت‌پذیری جوجه‌های گوشتی به محدودیت کلسیم و فسفر و تأثیر آن بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خون و استخوان (چکیده)
32 - Effect of replacement different methionine levels and sources with betaine on blood metabolites, breast muscle morphology and immune response in heat-stressed broiler chickens (چکیده)
33 - اثر دانه گشنیز (Coriandrum sativum) و آلفا-توکوفریل‌استات در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های‌گوشتی (چکیده)
34 - بررسی اثر افزودن پودر برگ زیتون و دانه گشنیز در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی (چکیده)
35 - Response of broiler chickens to calcium and phosphorus restriction: Effects on growth performance, carcase traits, tibia characteristics and total tract retention of nutrients (چکیده)
36 - Effects of Dietary Nucleotide Supplementation on Growth Performance, Internal Organs, Blood Metabolites, and HIF-1α mRNA Expression in Ascites Induced Broiler Chickens (چکیده)
37 - Effects of in ovo injection of nanocurcumin and vitamin E on antioxidant status, immune responses, intestinal morphology and growth performance of broiler chickens exposed to heat stress (چکیده)
38 - ارزش افزوده (ماتریکس) مکمل لیزوفسفولیپیدها بر انرژی قابل متابولیسم انواع چربی و مواد مغذی قابل هضم جیره ذرت- سویا در جوجه‌های گوشتی (چکیده)
39 - تعیین انرژی قابل متابولیسم گندم فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره با و بدون مکمل آنـزیمی بر مرفولوژی روده کوچک و عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره 24 – 11 روزگی (چکیده)
40 - Effect different levels of calcium and phosphorus with and without probiotics inclusion on growth performance, carcass traits and jejunum morphology of broiler chickens (چکیده)
41 - Effect of probiotic on growth performance and bone characteristics of broilers fed to a basal diets restricted by calcium and available phosphorus (چکیده)
42 - تعیین انرژی قابل متابولیسم ذرت ‌فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره‌های با و بدون مکمل آنـزیمی بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی در دوره 24 –1 روزگی (چکیده)
43 - تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز (چکیده)
44 - تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی (چکیده)
45 - تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر (چکیده)
46 - Dietary sources and levels of selenium supplements affect growth performance, carcass yield, meat quality and tissue selenium deposition in broilers (چکیده)
47 - Effect of probiotic administration route and dietary nutrient density on growth performance, gut health, and some hematological variables in healthy or Eimeria-infected broiler chickens (چکیده)
48 - Effect of dietary inclusion of olive leaf (Olea europaea L.) powder on performance, small intestine morphology and nutrient digestibility in broiler chickens (چکیده)
49 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune response, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristic of broiler chickens (چکیده)
50 - The effect of different dietary supplementation levels of nucleotide on performance, immune system, small intestine morphology and ileal microbial population of broiler chickens (چکیده)
51 - Pre-cecal phosphorus digestibility for corn, wheat, soybean meal, and corn gluten meal in growing Japanese quails from 28 to 32 d of age (چکیده)
52 - برآورد نیاز روی در جیره های گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخهای عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
53 - Effects of dietary supplemental methionine source and betaine replacement on the growth performance and activity of mitochondrial respiratory chain enzymes in normal and heat‐stressed broiler chickens (چکیده)
54 - اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه کامل سویا‌ی برشته شده بر عملکرد، صفات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ خروس‌های گوشتی (چکیده)
55 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune responses, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristics of broiler chickens (چکیده)
56 - Effects of isolated soy protein and broken rice in corn-soy pre-starter diet on performance, intestinal microflora, and gut morphology in broiler chickens (چکیده)
57 - اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
58 - اثر عصاره آبی گیاه دارویی علف هیضه و اسکوربیک اسید روی عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
59 - بررسی استفاده از دو روش متفاوت باکتری های پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی (چکیده)
60 - تأثیر عصاره های الکلی مرزه خوزستانی و آویشن شیرازی بر پارامترهای خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت استرس حمل و نقل (چکیده)
61 - The Effect of Grape Seed Extract Supplementation on Performance, Antioxidant Enzyme Activity, and Immune Responses in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
62 - اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی (چکیده)
63 - تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی (چکیده)
64 - بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام، متیونین و بتائین بر عملکرد و شاخص های لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
65 - اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتی (چکیده)
66 - اثر سطوح مختلف پودر گیاه یوکا شیدیگرا در جیره غذایی بر عملکرد، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
67 - اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خونی، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
68 - The effects of dietary calcium iodate on productive performance, egg quality and iodine accumulation in eggs of laying hens (چکیده)
69 - The effect of different dietary levels of Pennyroyal (Mentha Pulegium L.), probiotic and antibiotic on performance, carcass characteristics and, sellected nutrients digestibility in broiler chickens (چکیده)
70 - اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی (چکیده)
71 - Role of Nucleotides Supplementation in Reduce Rate of Pulmonary Hypertension Syndrome in Broiler Chickens (چکیده)
72 - تأثیر جیره های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه های گوشتی (چکیده)
73 - Effects of dietary organic zinc and α- tocopheryl acetate supplements On Growth Performance, Meat Quality, Tissues Minerals, And α-tocopherol Deposition In Broiler Chickens (چکیده)
74 - Effects of in ovo injection of chrysin, quercetin and ascorbic acid on hatchability, somatic attributes, hepatic oxidative status and early post‐hatch performance of broiler chicks (چکیده)
75 - تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی (چکیده)
76 - Effects of Nutrient Density and exogenous enzymesin Starter Diet on Performance, Intestinal Microflora, Gut Morphology and Immune Response of Broiler Chickens (چکیده)
77 - اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره ی پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
78 - اثر سطوح و منابع مختلف منگنز در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار (چکیده)
79 - بررسی اثرات سطوح پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات ریخت شناسی ژژونوم جوجه های گوشتی (چکیده)
80 - اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ (چکیده)
81 - تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ (چکیده)
82 - تأثیر جیره‌‌‌‌های اسیدی شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه‌‌‌‌های گوشتی ماده (چکیده)
83 - اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن SREBP-1 در جوجه های گوشتی (چکیده)
84 - بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانومولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
85 - تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر مبنای گندم بر عملکرد جوجه-های گوشتی (چکیده)
86 - اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
87 - اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی (چکیده)
88 - Influence of feed form and particle size on performance,nutrient utilisation, and gastrointestinal tract developmentand morphometry in broiler starters fed maize-based diets (چکیده)
89 - اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم (چکیده)
90 - اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
91 - The Effect of a Dietary Prebiotic on Japanese Quails Growth Performance (چکیده)
92 - Effect of plant extracts derived from thyme on male broiler performance (چکیده)
93 - Manipulation of broiler chickens sex differentiation by in ovo injection of aromatase inhibitors, and garlic and tomato extracts (چکیده)
94 - Effect of Thymus vulgaris and Satureja khuzestanica Ethanolic Extracts on Broiler Chickens’ Performance and Immune Response (چکیده)
95 - مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر (چکیده)
96 - The Effect of Grape Seed Extract and Vitamin C Feed Supplements Carcass Characteristics, Gut Morphology and Ileal Microflora in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
97 - The effect of grape seed extract and vitamin C feed supplementation on some blood parameters and HSP70 gene expression of broiler chickens suffering from chronic heat stress (چکیده)
98 - بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
99 - تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی (چکیده)
100 - اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخم گذار تجاری (چکیده)
101 - اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر صفات کیفی تخم مرغ (چکیده)
102 - تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
103 - اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی (چکیده)
104 - تأثیر جیره های اسیدی شده با اسید بوتیریک بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر (چکیده)
105 - اثر پسمانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
106 - The effect of in ovo injection of grape seed extract and vitamin C on hatchability, antioxidant activity, yolk sac weight, performance and ileal micro flora of broiler chickens (چکیده)
107 - The Effect of Dietary Supplementation of Prebiotic and Probiotic on Performance, Humoral Immunity Responses and Egg Hatchability in Broiler Breeders (چکیده)
108 - اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
109 - The effect of dietary tarragon (Artemisia dracunculus L.) and peppermint (Mentha piperita L.) leaves on growth performance and antibody response of broiler chickens (چکیده)
110 - بررسی اثر اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه گوشتی در دوره های مختلف پرورشی (چکیده)
111 - تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره و تراکم گله بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
112 - تأثیر سطوح مختلف عصاره سرخارگل بر عملکرد، تلفات و شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی (چکیده)
113 - بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
114 - بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی (چکیده)
115 - Effects of in ovo injection of conjugated linoleic acid on immune status and blood biochemical factors of broiler chickens (چکیده)
116 - Supplementation of clove essential oils and probiotic on blood components, lymphoid organs and immune response in broiler chickens (چکیده)
117 - Supplementation of Clove Essential Oils and Probiotic to the Broiler’s Diet on Performance, Carcass Traits and Blood Components (چکیده)
118 - Effects of in ovo feeding of olive oil, grape seed oil and vitamin E on hatchability, body weight and some blood parameters of broiler chickens (چکیده)
119 - اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی (چکیده)
120 - تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیر ه های حاوی سطوح مختلف گندم (چکیده)
121 - تأثیر تغذیه داخل تخم مرغی نانو مولتی ویتامین بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
122 - تأثیر استفاده از پری بیوتیک بیوماس بر خصوصیات پوسته تخم مرغ مرغهای مادر گوشتی (چکیده)
123 - بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی (چکیده)
124 - Effects of Graded Levels of Full Fat Soybean Extruded at Different Temperatures on Performance and Blood Metabolites of Broiler Chickens (چکیده)
125 - تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشد (چکیده)
126 - تأثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
127 - ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308 (چکیده)
128 - اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
129 - اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و خاکستر استخوان جوجه‌های گوشتی (چکیده)
130 - مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
131 - اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
132 - مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و وزن اندامهای داخلی بدن جوجه های گوشتی (چکیده)
133 - مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
134 - اثر افزودن اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی (چکیده)
135 - تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی (چکیده)
136 - EFFECT OF CITRUS PULP ON PERFORMANCE AND SOME BLOOD PARAMETERS OF BROILER CHICKENS (چکیده)
137 - تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
138 - Effects of sterol regulatory element-binding protein (SREBP) in chickens (چکیده)
139 - The effects of diets containing low calcium and low available phosphorus levels on apparent digestibility of Ca & P and bone mineralization of broiler chickens (چکیده)
140 - The effects of nano-silver on performance, carcass characteristics, immune system and intestinal microfelora of broiler chickens (چکیده)
141 - Effect of prebiotic (Bio-MOS) on broiler breeder performance and immunity system (چکیده)
142 - The effects of probiotic on growth performance and mortality of broiler chickens (چکیده)
143 - Effect of different levels of organic selenium on male broiler chickens (چکیده)
144 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتی (چکیده)
145 - بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخصهای عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی (چکیده)
146 - تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی (چکیده)
147 - Effects of Dietary Supplementation with Pumpkin oil (Cucurbita pepo) on Performance and Blood Fat of Broiler Chickens during Finisher Period (چکیده)
148 - تعیین ارزش غذایی برخی از انواع علوفه زراعی و مرتعی منطقه سیستان (چکیده)
149 - Effect of L-Thyroxin hormone (T4) on compensatory growth in broiler chicks (چکیده)
150 - Effect of microbial phytase on performance and apparent digestibility of amino acids in male broiler chickens (چکیده)
151 - اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی (چکیده)
152 - Retention of bicarbonate infused into broiler breeder hens (چکیده)
153 - Comparison of two force molting methods on performance of laying hens in second phase of egg production (چکیده)
154 - Effect of Natural Zeolite on Performance, and Tibia Ash of Broiler Chicks (چکیده)
155 - Effect of early feed restriction on performance characteristics and serum thyroxin of broiler chickens (چکیده)
156 - بررسی اثرات فیتات و فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین ها در جیره غذایی پرندگان (چکیده)
157 - تغذیه شتر مرغ (چکیده)
158 - In-ovo injection technology: Effects of different Aromatase inhibitors on sex differentiation (چکیده)
159 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر (چکیده)
160 - بررسی اثرات استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
161 - بررسی اثرات دو روش استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر کلسترول و تریگلیسرید خون جوجه های گوشتی (چکیده)
162 - اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه و برخی از شاخصهای عملکرد در جوجه های گوشتی نر (چکیده)
163 - تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی (چکیده)
164 - ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ کنجاله ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ (چکیده)
165 - Effects of Dietary Phytase, Calcium and Phosphorus on Performance, Nutrient Utilization and Blood Parameters of Male Broiler Chickens (چکیده)
166 - The Effects of Early Age Feed Restriction on Performance and Carcass Characteristics of Male Broiler Chickens (چکیده)
167 - Histological Effects of Cottonseed Meal with and Without Ferrous Sulfate and Lysine in Male Broiler Rations (چکیده)
168 - Effect of Force Molting on Postmolt Performance of Laying Hens (چکیده)
169 - Short-term selection for yearling weight in a small-experimental Iranian Afshari sheep flock (چکیده)
170 - Investigation of genetic variability and inbreeding characteristics in a population of Zandi sheep (چکیده)
171 - Effects of Substitution of Soybean Meal with Poultry By-Product Meal on Broiler Chickens Performance (چکیده)
172 - Inclusion of full-fat safflower seed (Carthamus tinctorius L.) in broiler diet (چکیده)
173 - اثرات استفاده از جیره های غذایی حاوی سطوح پائین کلسیم و فسفر قابل دسترس بر عملکرد جوجه های گوشتی نر (چکیده)
174 - اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
175 - اثرات فیتاز میکروبی و کلسیم جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر (چکیده)
176 - Estimation of genetic parameters for lamb weight at various ages in Mehraban sheep (چکیده)
177 - بررسی اثرات تراکم گله بر عملکرد، برخی از متابولیتهای خون و شاخصهای لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
178 - تأثیر محدودیت غذایی در سنین پایین بر عملکرد و غلظت تیروکسین سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
179 - تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی (چکیده)
180 - اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی (چکیده)
181 - Effect of D-Thyroxine Hormone on compensatory growth and carcass characteristics of broiler chikens (چکیده)
182 - Effect of microbial phytase on apparent digestibility of amino acids and minerals in diet of female broiler chickens (چکیده)
183 - Supplementation of corn-wheat-soy-based diets with phytase: Effects on digestibility of amino acids in broiler chicks (چکیده)
184 - Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female broiler Chickens (چکیده)
185 - اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی (چکیده)
186 - Effect of Early Feed Restriction on Performance Characteristics and Serum Thyroxin of Broiler Chickens (چکیده)