بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Reza Karbasi


موارد یافت شده: 238

1 - Predicting consumers’ intention towards seafood products: An extended theory of planned behavior (چکیده)
2 - Investigating Effective Factors on the buying behavior of consumers of green food products (چکیده)
3 - The effect of the marketing mix and specialized knowledge on the export performance of SMEs exporting dry fruits (چکیده)
4 - برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
5 - Investigating on exports of Iranian saffron (چکیده)
6 - بررسی بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر بخش کشاورزی (چکیده)
7 - نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی زنجیره تامین خیار سالم گلخانه ای (چکیده)
8 - Analysis of consumer knowledge regarding genetically modified food products (چکیده)
9 - Comparative Study of GM Food Consumer Preferences in Iran and the World (چکیده)
10 - APPLICATION OF PERSONALITY TEST IN BEHAVIORAL ECONOMICS (چکیده)
11 - ESTIMATING CONSUMERS\\\' WILLINGNESS TO PAY FOR FOOD (چکیده)
12 - Prioritization of industrial saffron value chains (چکیده)
13 - بررسی نقش نگرش به گواهی برند طیب در خلق ارزش ویژه برند (چکیده)
14 - Comparative Study of GM Food Consumer Preferences in Iran and the World (چکیده)
15 - ANALYSIS OF CONSUMER KNOWLEDGE REGARDING GENETICALLY MODIFIED FOOD PRODUCTS (چکیده)
16 - NVESTIGATING THE WELFARE EFFECTS OF MARKET SUPPORT POLICIES IN IRAN (چکیده)
17 - ANALYSIS OF CONSUMERS INTENTION FOR MEDICINAL PLANTS ON COVID 19 (چکیده)
18 - OPPORTUNITIES AND THREATS OF IRANIAN SAFFRON IN THE WORL (چکیده)
19 - investigating the trade capacities of iran and turkmenistan (چکیده)
20 - Economy of medicinal plants in Iran and the world (چکیده)
21 - Marketing analysis of licorice Glycyrrhiza glabra and Astragalus verus (چکیده)
22 - Investigating the production chains and medicinal plant market of Barijeh (چکیده)
23 - اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی (چکیده)
24 - تجارت گیاهان دارویی در ایران و جهان (چکیده)
25 - تحلیل شکاف برند طیب در مرحله معرفی دوره عمر در بازار داخلی (چکیده)
26 - تعیین زیربخش‌های بالفعل و بالقوه هت برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی استان خراسان رضوی (با تأکید بر زیربخش دام) (چکیده)
27 - Investigating the Effect of Nudges on Consumers’ Willingness to Pay for Genetically Modified Corn Oil (چکیده)
28 - چالش های فرآیند تولید و بازار رسانی گیاهان دارویی ایران (چکیده)
29 - پایداری صادرات زعفران ایران در بازارهای هانی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
30 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید داروهای گیاهی: مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
31 - Investment Priorities in the Livestock and Poultry Agribusinesses Value Chains (چکیده)
32 - CO2emissions, export and foreign direct investment: Empirical evidence from Middle East and North Africa Region (چکیده)
33 - تحلیل اقتصادی زنجیره تامین و بازاریابی گز اصفهان (چکیده)
34 - تجارت خرمای ایران: فرصت ها وچالش ها (چکیده)
35 - تحلیل جایگاه ایران در مزیت نسبی و ساختار بازار جهانی خرما (چکیده)
36 - تحلیل وضعیت صادرات خرما در ایران عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
37 - بررسی عوامل مؤثر بر صادرات خرمای ایران با تأکید بر تحریم های تجاری (چکیده)
38 - بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات خرما ایران (چکیده)
39 - تحلیل وضعیت صنایع و فراورده های خرما در ایران (چکیده)
40 - بررسی مزیت نسبی صادراتی خرمای ایران در کشورهای هدف صادراتی (چکیده)
41 - بررسی عوامل موثر بر تجارت خرما در ایران (چکیده)
42 - برآورد تابع عرضه صادرات ایران در بازار خرما (چکیده)
43 - بررسی عوامل بازدارنده رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک (چکیده)
44 - تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه کسب و کارهای کشاورزی (چکیده)
45 - عوامل موثر بر استفاده از تسهیلات توسط صاحبان کسب و کار در استان خراسان رضوی (چکیده)
46 - بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عضویت در تعاونی های کشاورزی (چکیده)
47 - عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی صاحبان کسب و کارهای کشاورزی و غذایی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
48 - تحلیل فرصتها و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفران (چکیده)
49 - بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد خوراکی خانوارهای روستایی خراسانرضوی (چکیده)
50 - تحلیل رقابت پذیری صادرات با تاکید بر نقش اثر شلاقی در زنجیره تأمین زعفران ایران (چکیده)
51 - تحلیل اثر افزایش قیمت زعفران بر امکان توسعه کشت محصول (چکیده)
52 - سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
53 - تحلیل پایداری فعالیت‌های زیربخش دام در استان‌های ایران (چکیده)
54 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول (چکیده)
55 - بررسی توان بالقوه توسعه زیربخش‌های کشاورزی استان‌های کشور با رهیافت ضریب مکانی ایستا و پویا (چکیده)
56 - بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای آبیاری محصولات زراعی (مطالعه موردی: دشت مشهد) (چکیده)
57 - تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
58 - عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی (چکیده)
59 - Determinants of Rural Non-Farm Employment in Neyshabur: Application of Multilevel Multinomial Logit Model (چکیده)
60 - ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن (چکیده)
61 - بخش بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی قطعی و فازی در مشهد (چکیده)
62 - رتبه‎بندی و بررسی اثر ویژگی‎های زعفران بر ترجیحات مصرف کنندگان (چکیده)
63 - رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی زعفران ایران (چکیده)
64 - بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی (چکیده)
65 - Determination of the best strategies for development of organic farming: A SWOT – Fuzzy Analytic Network Process approach (چکیده)
66 - بررسی تاثیر راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایرا ن (چکیده)
67 - Agricultural Risks and Climate Change Impact On Medicinal Plants Marketing (چکیده)
68 - Impact of Climate Change on Medicinal Plants Marketing (چکیده)
69 - Global Value Chain Analysis of Damask Rose in the World and Iran (چکیده)
70 - تجارت گیاهان دارویی و رونق تولید آن در استان خراسان رضوی (چکیده)
71 - بررسی جایگاه فناوری اطلاعات بر مراحل مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در ایران (چکیده)
72 - Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants (چکیده)
73 - بررسی نقش نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری (چکیده)
74 - تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
75 - رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاری (چکیده)
76 - عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات) (چکیده)
77 - اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران (چکیده)
78 - الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی (چکیده)
79 - تبیین تأثیراشتغال غیرکشاورزی و هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور: کاربرد روش همسانسازی بر مبنای نمره گرایش (چکیده)
80 - تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
81 - Comparison of Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Methods to Rank Business Strategies and Marketing Resources (چکیده)
82 - تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری (چکیده)
83 - Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants (چکیده)
84 - بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر تجارت زعفران ایران (چکیده)
85 - بررسی عامل‌های مؤثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی(رهیافت سویچینگ رگرسیون) (چکیده)
86 - ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران (چکیده)
87 - تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضوی (چکیده)
88 - بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران با تأکید بر نقش تحریمهای تجاری (چکیده)
89 - عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی (چکیده)
90 - Prioritization of Business Strategies and Marketing Resources Using the Analytic Network Process (ANP) Approach (چکیده)
91 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
92 - بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قاین (چکیده)
93 - بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران (چکیده)
94 - کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در تعیین اثر تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش زعفران (چکیده)
95 - مقایسه اقتصادی دو روش آبیاری تناوبی و غرقابی در زراعت برنج (چکیده)
96 - بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران (چکیده)
97 - ارتباط آمیخته بازاریابی با عملکرد اقتصادی شرکت‌های گروه قند و شکر در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
98 - مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران (چکیده)
99 - چالشهای زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
100 - FARMERS' PREFERENCES FOR AGRIENVIRONMENTAL SCHEME DESIGN: A CHOICE EXPERIMENT APPROACH (چکیده)
101 - عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
102 - بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
103 - Prioritize Agri-Environmental Measures of Water-Related Ecosystem Services: The Case of Mashhad (چکیده)
104 - بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی (چکیده)
105 - بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز (چکیده)
106 - Prioritize barriers to international supply chain management in Saffron industry (چکیده)
107 - تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست مورد: شهرستان قائنات (چکیده)
108 - بررسی تأثیر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیره (چکیده)
109 - بررسی مولفه های اثرگذار بر ارزش صادرات زعفران کشورهای منتخب (چکیده)
110 - بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مصرف کنندگان به لبنیات برند (چکیده)
111 - Prioritizing barriers to international supply chain management in saffron industry (چکیده)
112 - عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تاکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (چکیده)
113 - عوامل موثر بر امنیت غذایی با تاکید بر نقش پایداری کشاورزی در ایران (چکیده)
114 - مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی با به کارگیری الگوی برنامه ریزی چند هدفه (چکیده)
115 - برنامه ریزی نظام مدیریت منابع آب با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی - فاصله ای با مرز فازی (چکیده)
116 - اقتصاد گیاهان دارویی با رویکرد مزیت های خراسان رضوی (چکیده)
117 - رویکرد تابع مرزی تصادفی در بررسی کارایی فنی اقتصادی کارگاههای تولید ابریشم - مطالعه موردی: شهرستان تریت حیدریه (چکیده)
118 - Developing strategies to protect saffron production and market in Iran (چکیده)
119 - تحلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان مشهد (چکیده)
120 - بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران (چکیده)
121 - تدوین راهبردهای مدیریت تولید، فرآوری و بازاریابی زعفران مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
122 - بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه) (چکیده)
123 - اثرگذاری نگرش ها نسبت به محصولات دارای برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: برنج) (چکیده)
124 - عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به انجام فعالیتهای تعاونی در شهرستان نیشابور (چکیده)
125 - بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آن (چکیده)
126 - بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (چکیده)
127 - The Role of Sustainable Agriculture in Iran’s Food Security (چکیده)
128 - اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
129 - بررسی آثار تغییر قیمت گوشت قرمز بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایران (چکیده)
130 - دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 (چکیده)
131 - اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران (چکیده)
132 - بررسی دیدگاه مسئولان، کارشناسان و دانشجویان در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی. مطالعه موردی: شهرستان نیشابور (چکیده)
133 - مدیریت امنیت منطقه ای خلیج فارس در تامین امنیت انرژی جهان و تاکید بر نقش آن در تحولات سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای (چکیده)
134 - بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی .مطالعه موردی: قاین (چکیده)
135 - مقایسه ی کاربردی لاجیت، پروبیت وتوبیت در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه زعفران مطالعه موردی:شهرستان قاین (چکیده)
136 - Determining the Optimum Brands Diversity of Cheese Using PSO (Case Study: Mashhad) (چکیده)
137 - سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
138 - مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد (چکیده)
139 - بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی (چکیده)
140 - ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی (چکیده)
141 - تحلیل اقتصادی واجتماعی کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
142 - بررسی ابعاد اقتصادی- اجتماعی تولید ابریشم در واحدهای سنتی ابریشم¬کشی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
143 - بررسی تاثیر برخی از ع اًمل م ثًر بر میسان مصرف فرآیرد اَی گیا یَ دارییی با تاکید برخص صًیات ظا رَی ی کیفیت (چکیده)
144 - اثرات و شاخص های بهره وری نیروی کار کشاورزی قیمت مواد غذایی و توسعه پایدار (چکیده)
145 - بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی (چکیده)
146 - آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
147 - بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران (چکیده)
148 - عوامل موثر بر صادرات پسته ایران (چکیده)
149 - تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک زباله های شهری شهر مشهد در راستای حفظ محیط زیست (چکیده)
150 - بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء) (چکیده)
151 - بهره‌برداری بهینه از مخزن سد لار کاربرد برنامه‌ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله‌ای (چکیده)
152 - بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران (چکیده)
153 - اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی (چکیده)
154 - بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندران (چکیده)
155 - تعیین کارایی فنی همراه با ریسک تولید برنج: مطالعه موردی; شهرستان مرودشت استان فارس (چکیده)
156 - تأثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده) (چکیده)
157 - بررسی نقش دولت بر تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیا) (چکیده)
158 - حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی (چکیده)
159 - تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستان (چکیده)
160 - بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری (چکیده)
161 - شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه تعاونی های تولید کشاورزی ایران (چکیده)
162 - بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی (چکیده)
163 - اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر (چکیده)
164 - اثر شاخص‏ های حکومتی و سرمایه‏ گذاری خارجی بر سرمایه‏ گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی (چکیده)
165 - امنیت غذایی و تعیین الگوی تولید چند دوره ایی محصول سالم (مطالعه موردی: دشت مشهد) (چکیده)
166 - Studying the effect of targeted subsidies of energy carriers on agricultural products by using CGE model (چکیده)
167 - Study of the effect of targeting energy carriers’ subsidies on Prices of Agricultural products (چکیده)
168 - بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛ مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس (چکیده)
169 - The Estimation of Total Factor Productivity of Agricultural Sector in Iran (چکیده)
170 - بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی: تعاونی های گاوداران مشهد) (چکیده)
171 - عوامل موثر بر تمایل افراد نسبت به عضویت در تعاونی (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
172 - Determining Technical Efficiency With Risk for Grape Gardens in Sistan Area by Using STochastic Frontier Analysis (چکیده)
173 - برآورد کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی مطالعه موردی شهرستان سیرجان (چکیده)
174 - بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیر تعاونی پرورش میگوی شهرستان‌ چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (کاربرد مدل‌ CCR و FDH ) (چکیده)
175 - بررسی بازارهای تعاونی های صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
176 - کارآیی شالی کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
177 - ارزیابی سودآوری و کارایی واحدهای پرورش میگو:مطالعه موردی منطقه ی گواتر شهرستان چابهار (چکیده)
178 - Evaluating the Productivity of Prawn Farms Using Malmquist Index in Guatr Gulf, Iran (چکیده)
179 - The Analysis of productivity growth of all production Elements in Iran Economy (چکیده)
180 - Conversion to Organic Arable Farming in Iran (چکیده)
181 - Analyzing the Effects of Changes in Price and Amount of Irrigation on Cropping Pattern in Khorasan Razavi, Using PMP Pattern (چکیده)
182 - Application of Game Theory to Field Crops in Khorasan-Razavi province (چکیده)
183 - An Investigation of Effective Elements on Investment Behavior of Cooperative Members (Tybad Livestock Production Cooperatives) (چکیده)
184 - Analysis of soil nutrient management for rice production in Mazandaran (چکیده)
185 - رفتارهای غیر خطی در رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات : مطالعه موردی کشورهای حاشیه دریای خزر (چکیده)
186 - تعیین الگوی کشت بهینه محصولات باغی با استفاده از نظریه بازی(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
187 - بهینه سازی تصمیمات تولید با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم تکاملی و شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
188 - تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی منطقه بردسیر کرمان (چکیده)
189 - تعیین الگوی بهینه بهره برداری محصولات زراعی در استان کرمان مطالعه موردی شهرستان بافت بخش ارزوییه (چکیده)
190 - تیعین کارایی اقتصادی تعاونی های صیادی چابهار با استفاده از مدل ANN-DEA (چکیده)
191 - بررسی اثر کارشناسان ترویج بر کارایی تولیدات گلخانه ای سیستان (چکیده)
192 - تاثیر سیاست های پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وپیش بینی روند مکانیزاسیون درطی چندسال آینده (چکیده)
193 - تحلیلی برمزیت نسبی دامداری عشایر استان لرستان: مطالعه موردی شهرستان خرم آباد (چکیده)
194 - تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران (چکیده)
195 - بررسی تأثیرسرکوب مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران (چکیده)
196 - برآورد حمایتهای بخش کشاورزی و تاثیر کاهش آن بر اقتصاد ایران (چکیده)
197 - estimation of rural - urban migration in iran (چکیده)
198 - بررسی رابطه هزینه تحقیقات و بهره وری تولیدات کشاورزی در ایران (چکیده)
199 - بررسی اقتصادی روابط بین زیر بخشهای زراعت و دام در استان فارس (چکیده)
200 - ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبی (چکیده)
201 - بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی شهرستان چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاکاربرد مدل FDH و CCR (چکیده)
202 - رابطه ی بلندمدت میان درآمد خانوار روستایی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (چکیده)
203 - بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی) (چکیده)
204 - بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
205 - بررسی ساختار بازار و تحلیل بازارهای هدف زردآلوی ایران (چکیده)
206 - بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل (چکیده)
207 - بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران (چکیده)
208 - IMPACT OF IMPORT DEMAND ON SOCIAL WELFARE OF MAIN WHEAT IMPORTING COUNTRIES (چکیده)
209 - Determining optimum cropping pattern using Fuzzy Goal Programming (FGP) model (چکیده)
210 - بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران (چکیده)
211 - سرمایه گذاری عمومی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
212 - برآورد تابع تقاضای گرده چای برای خانوارهای شهری ایران(1383-1369)-کاربرد سیستم مخارج خطی به روش داده های ادغام شده (چکیده)
213 - مدل سازی آثار سیاستهای کلان تجاری بربخش کشاورزی ایرن (چکیده)
214 - ناپایداری صادراتی، سرمایه گذاری ورشد اقتصادی در 9 کشور آسیایی (چکیده)
215 - بررسی اقتصاد تولید عشایر (چکیده)
216 - مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران (چکیده)
217 - عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزی (چکیده)
218 - رابطه بین سطح قیمت محصولات کشاورزی و نااطمینانی تورمی در ایران: 1350-1383 (چکیده)
219 - تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان (چکیده)
220 - تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات زردآلو (مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی) (چکیده)
221 - تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی گندم: مقایسه روی کردهای اقتصادسنجی کلاسیک و بیز (چکیده)
222 - تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان (چکیده)
223 - تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران (چکیده)
224 - پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
225 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان با کارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل (رهیافت رگرسیون خطی فازی) (چکیده)
226 - بررسی عوامل موثر بر توزیع اندازه مزرعه در ایران (چکیده)
227 - بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران (چکیده)
228 - بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
229 - بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور (چکیده)
230 - بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر کشاورزی ایران (چکیده)
231 - بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان (چکیده)
232 - بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی (چکیده)
233 - برآورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان (چکیده)
234 - اندازه گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند (چکیده)
235 - اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران (چکیده)
236 - شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی (چکیده)
237 - تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند (چکیده)
238 - بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسان (چکیده)