مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. الهام سالاری , جواد کریمی , حسین صادقی نامقی , مجید فصیحی هرندی , بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (6), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (221-231)
 2. زهرا راحت خواه , جواد کریمی , محمد قدمیاری , غلامحسین مروج , بررسی تغییرپذیری یاخته های خونی و فعالیت فنل اکسیداز لارو پروانه موم خوار بزرگ تیمارشده با دو گونه نماتود Heterorhabditis bacteriophora و, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-8), صفحات (39-47)
 3. سیده صفورا فدائی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی , نخستین گزارش قارچ Verticillium epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips tabaci در ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (291-293)
 4. سمیه ابراهیمی کلاته نو , مهدی مدرس اول , جواد کریمی , لیدا فکرت , آلدریک ندود , گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, دوره (34), شماره (2), سال (2014-12), صفحات (11-12)
 5. سمانه بامهربرابادی , محمود محمدی شریف , علیرضا هادیزاده , جواد کریمی , بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD, تحقیقات آفات گیاهی, دوره (4), شماره (3), سال (2015-2), صفحات (15-24)
 6. شکوفه کمالی , جواد کریمی , ابراهیم شکوهی , مطالعه ی نماتودهای بیمارگر حشرات خانواده ی Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (109-123)
 7. جمیله الوندی , جواد کریمی , جرزی جی لیپا , نخستین گزارش Apicomplexa: Eugregarinida: Actinocephalidae)Stictospora sp)و بیمارگری آن روی لارو کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa از ایران, دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (44), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (263-272)
 8. منا کردستانی , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , مهناز حسنی کاخکی , مجتبی حسینی , بررسی تأثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی جمعیت بومی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L, کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (35-41)
 9. نجمه زین الدینی میمند , مهدی مدرس اول , جواد کریمی , اولین گزارش سن‎هایGeocoris acuticeps Sign. و Plinthisus longicollis Fieb. از خانواده‎ی Lygaeidae برای فون ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (346-347)
 10. امیرحسین ناظمی , غلامحسین مروج , جواد کریمی , اولین گزارش گونه ی شته Cinara pini (Homoptera: Lachnidae) از ایران, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, دوره (33), شماره (1), سال (2013-12), صفحات (93-94)
 11. امیرحسین ناظمی , غلامحسین مروج , جواد کریمی , بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانه, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (334-342)
 12. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , مقایسه DNA Barcoding با روش کلاسیک در جهت شناسایی پنچ گونه شته درختان میوه در مشهد, دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (42), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (217-226)
 13. جواد کریمی , عباس مکرم حصار , مهناز حسنی کاخکی , مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii, دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (42), شماره (2), سال (2011-11), صفحات (353-363)
 14. محبوبه رحیمی مقبلی , مهدی مدرس اول , جواد کریمی , معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (24), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (222-223)
 15. جواد کریمی , Report pathogenic nematode slugs, Phasmarhabditis hermaphrodita (Nematoda - Rhabditida) Iran, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, سال (2004-4)

انگلیسی

 1. Minoo Heidari Latibari , Gholamhossein Moravvej , احسان رخشانی , Javad Karimi , دایانا کارولینا اریاس-پنا , بونتیکا آ بوچر , Arsenophonus: A Double-Edged Sword of Aphid Defense against Parasitoids, Insects, Volume (14), No (9), Year (2023-9), Pages (763-775)
 2. ریحانه درسویی , Javad Karimi , لوکاس استلینسکی , Endophytic colonization of sugar beet by Beauveria varroae and Beauveria bassiana reduces performance and host preference in army worm, Spodoptera littoralis, Crop Protection, Volume (175), Year (2024-1)
 3. Kimia Kuhestani , Javad Karimi , Ali Makhdoumi , teinernema feltiae- Xenorhabdus bovienii: more information on this bactohelminthic complex from Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (18), No (2), Year (2023-3), Pages (139-161)
 4. بوشرا اروگلو , Javad Karimi , Whole genome analysis of a novel Spodoptera exigua nucleopolyhedrovirus isolate (SeMNPV-IR) to Iran, Biologia, Volume (77), No (12), Year (2023-4), Pages (1-12)
 5. Sahar Zolfaghariyan , Abolfazl Shakeri , Javad Asili , Saeed Tarighi , Peter Grun , Yi-Ming Shi , Helge B. Bode , Javad Karimi , Cyclic Depsipeptides and Linear Peptides With Cytotoxic and Antiphytopathogenic Activities From Symbiotic Bacteria ofXenorhabdus(Enterobacteriales: Morganellaceae) Genus, Annals of the Entomological Society of America, Volume (116), No (2), Year (2022-12), Pages (114-124)
 6. YARA EL KHOURY , GIUSEPPE BARI , CARLO SALVEMINI , GIAMBATTISTA MARIA ALTIERI , Javad Karimi , MICHELE POLISENO , NIKOLA GRUJIc , GIOVANNI BUBICI , EUSTACHIO TARASCO , SUSCEPTIBILITY OF FOUR STORED-PRODUCT INSECT PESTS TO BEAUVERIA BASSIANA AND METARHIZIUM ANISOPLIAE STRAINS, Redia - Giornale Di Zoologia, Volume (105), Year (2022-12), Pages (175-182)
 7. Minoo Heidari Latibari , Gholamhossein Moravvej , Ehsan Rakhshani , Javad Karimi , Diana Carolina Arias-Penna , A host record for a strictly specific aphid parasitoid Aphidius smithi (Braconidae: Aphidiinae): the food plant-host aphid-parasitoid association puzzle acquires a new piece, Biocontrol Science and Technology, Volume (32), No (12), Year (2022-12), Pages (1389-1402)
 8. Kimia Kuhestani , Javad Karimi , Ebrahim Shokoohi , Ali Makhdoumi , Description ofOscheius cyrusn. sp. (Nematoda: Rhabditidae) as new entomopathogenic nematode from Iran, Journal of Helminthology, Volume (96), Year (2022-9)
 9. Nicolas Desneux1 , Peng Han , Ramzi Mansour , Judit Arno , Thierry Brevault5 , Mateus R. Campos1 , Anais Chailleux6 , Raul N. C. Guedes , Javad Karimi , Kouassi Arthur J. Konan , Anne violette Lavoir , Maria G. Luna , Meritxell Perez He , Alberto Urbaneja1 , Francois J. Verheggen1 , Lucia Zappala , Khaled Abbes1 , Abid Ali1 , Yunus Bayram , Fernando Cantor , Andrew G. S. Cuthbertson2 , af De Vis , Fedai Erler , Dnyaneshwar M. Firake , Khalid Haddi2 , . MJamal Hajjar2 , hasan Ismoilov27 , انتو بیوندی , Integrated pest management of Tuta absoluta: practical implementations across different world regions, Journal of Pest Science, Volume (95), No (1), Year (2021-10), Pages (17-39)
 10. Shokoofeh Kamali , Ali Javadmanesh , Lukasz L. Stelinski , Tina Kyndt , Alireza Seifi , Monireh Cheniany , Mohammad Zaki AGhl , Mojtaba Hosseini , Mahyar Heydarpour , Javad Asili , Javad Karimi , Beneficial worm allies warn plants of parasite attack below‐ground and reduce above‐ground herbivore preference and performance, Molecular Ecology, Volume (31), No (2), Year (2021-11), Pages (691-712)
 11. shahrzad dehghani , Mansour Mashreghi , amir hossein noorbakhsh nezhad , Javad Karimi , SamanHosseinpour , Ali Davoodi , Exploring mechano-bactericidal nature of Psalmocharias cicadas wings: an analytical nanotopology investigation based on atomic force microscopy characterization, Surfaces and Interfaces, Volume (26), No (2021), Year (2021-10), Pages (101407-101407)
 12. Javad Karimi , Ali Reza Jalali Zand , In Memory of Professor Ebrahim Behdad, Journal of Insect Biodiversity and Systematics, Volume (7), No (3), Year (2021-8), Pages (351-358)
 13. Hanah Haji Allahverdipour , Javad Karimi , Nematodes Versus White Grubs: Long But Challenging Association, Annals of the Entomological Society of America, Volume (114), No (4), Year (2021-7), Pages (448-458)
 14. mohammad hussain falahzadah , Ebrahim Shokoohi , Gholamhossein Moravvej , Phatu William Mashela , Abdul Khalid Madadi , Javad Karimi , Entomophilic nematodes, Diploscapter coronatus and Oscheius tipulae from Afghanistan, Zootaxa, Volume (4926), No (3), Year (2021-2), Pages (401-416)
 15. Javad Karimi , Professor Mahmoud Shojaei (1925-2018): Memorial letter, Journal of Insect Biodiversity and Systematics, Volume (7), No (2), Year (2021-1), Pages (159-166)
 16. marzieh mohammadpour , جی. پی . میچاد , Mojtaba Hosseini , Javad Karimi , وحید حسینی نوه , Age and parasitism status of Tuta absoluta eggs alter the foraging responses of the predator Nabis pseudoferus, Biocontrol, Volume (66), No (3), Year (2021-1), Pages (395-406)
 17. Elham Salari , Javad Karimi , Mjid Fsihi Herandi , Hussein Sadeghi Namaghi , Comparative infectivity and biocontrol potential of Acrobeloides k29 and entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina, Biological Control, Volume (155), Year (2021-4), Pages (104526-104534)
 18. HAYDER ALFARHANI , Reyhaneh Darsouei , Shokoofeh Kamali , Gholamhossein Moravvej , Javad Karimi , Pathogenicity of native isolates of entomopathogenic fungi Beauveria and Metharizium genera on Microcerotermes diversus (Blattodea: Termitidae) in the laboratory, International Journal of Tropical Insect Science, Volume (41), No (2), Year (2020-11), Pages (1493-1503)
 19. marzieh mohammadpour , Mojtaba Hosseini , J.P. Michaud , Javad Karimi , Vahid Hosseininaveh , The life history of Nabis pseudoferus feeding on Tuta absoluta eggs is mediated by egg age and parasitism status, Biological Control, Volume (151), No (12), Year (2020-12), Pages (104401-104412)
 20. mohammad hussain falahzadah , Javad Karimi , رندی گاگلر , Biological control chance and limitation within integrated pest management program in Afghanistan, Egyptian Journal of Biological Pest Control, Volume (30), No (1), Year (2020-7)
 21. mohammad hussain falahzadah , Javad Karimi , ابراهیم شکوهی , Gholamhossein Moravvej , استاکیو تاراسکو , Isolation and characterization of native insect pathogens from soils of North Afghanistan, IOBC-WPRS Bulletin, Volume (150), No (2), Year (2020-10), Pages (81-86)
 22. Jawad Al Zaidawi , Javad Karimi , Esmat Mahdikhani Moghadam , Entomopathogenic Nematodes as Potential Biological Control Agents of Subterranean Termite, Microcerotermes diversus (Blattodea: Termitidae) in Iraq, Environmental Entomology, Volume (49), No (2), Year (2020-4), Pages (412-421)
 23. mohammad hussain falahzadah , Javad Karimi , Gholamhossein Moravvej , Eustachio Tarasco , Isolation and characterization of Metarhizium isolates from the soil of Afghanistan and their mycoinsecticide effects against subterranean termite (Anacanthotermes vagans, Redia - Giornale Di Zoologia, Volume (102), No (1), Year (2019-12), Pages (163-170)
 24. Hana Haji Allahverdi Puor , رضا طالبی حسن لویی , Javad Karimi , Yi Wang , Ilia Rochlin , Randy Gaugler , Behavior manipulation of mosquitoes by a mermithid nematode, Journal of Invertebrate Pathology, Volume (168), Year (2019-11), Pages (107273-107277)
 25. , Javad Karimi , Gary B Dunphy , Functional Characterization of Outer Membrane Proteins (OMPs) in Xenorhabdus nematophila and Photorhabdus luminescens through Insect Immune Defense Reactions, Insects, Volume (10), No (10), Year (2019-10), Pages (352-365)
 26. Mahnaz Hassani Kakhki , Javad Karimi , Fahiem Al-Boraei , Nabil Killiny , Mojtaba Hosseini , Lukas Stelinski , Larry W Duncan , Drought Stress Impairs Communication Between Solanum tuberosum (Solanales: Solanaceae) and Subterranean Biological Control Agents, Annals of the Entomological Society of America, Year (2019-11)
 27. marzieh mohammadpour , Mojtaba Hosseini , Javad Karimi , Vahid Hosseini Naveh , Effect of Age-Dependent Parasitism in Eggs of Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) on Intraguild Predation Between Nabis pseudoferus (Hemiptera: Nabidae) and Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Journal of Insect Science, Volume (19), No (3), Year (2019-5)
 28. Jawad Al Zaidawi , Javad Karimi , Esmat Mahdikhani Moghadam , Molecular characterizations of the entomopathogenic nematodes, Heterorhabditis bacteriophora and Oscheius myriophilus from Iraq, Egyptian Journal of Biological Pest Control, Volume (29), No (1), Year (2019-12)
 29. Sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , T. Darvish Mojeni , Direct and Indirect Effects of Aphis gossypii -Hemi.: Aphididae- and Lasius brunneus -Hym.: Formicidae- Mutualism on Cotton Yield in Field Condition, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (21), No (3), Year (2019-4), Pages (637-646)
 30. Javad Karimi , Jamileh Alvandi , Gholamhossein Moravvej , Survey on Natural Enemies of White Grub Larvae, Polyphylla adspersa (Coleoptera: Melolonthidae) from Razavi Khorasan Province, Iran, Entomological News, Volume (128), No (4), Year (2019-6), Pages (410-427)
 31. , Javad Karimi , Challenging the Spodoptera exigua Immune System With Symbiotic Bacteria: A Comparison of Xenorhabdus nematophila and Photorhabdus luminescens, Annals of the Entomological Society of America, Volume (111), No (6), Year (2018-10), Pages (26-37)
 32. , Javad Karimi , Gholamhossein Moravvej , Colpoclypeus florus -Walker, 1938- -Hymenoptera: -Eulophidae- record a new genus from Iran, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, Volume (38), No (2), Year (2018-12), Pages (23-30)
 33. Javad Karimi , Nastaran Rezaee , E. Shokoohi , Addition of a new insect parasitic nematode, Oscheius tipulae to Iranian fauna, Nematropica, Volume (48), No (2), Year (2018-6), Pages (44-49)
 34. R. AR Machado , D. Wuethrich , P. Kuhnert , C. Acre , L. Thoenen , C. Ruiz , Xi Zhang , Ch. Robert , Shokoofeh Kamali , Javad Karimi , J. Ma , R. Bruggmann , M. Erb , Whole-genome-based revisit of Photorhabdus phylogeny: Proposal for the elevation of most subspecies to the species level and the emendation of several species, and description of one novel species: Photorhabdus bodei sp. nov. and one novel subspecies: Photorhabdus laumondii subsp. clarkei subsp.nov., International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Volume (68), No (8), Year (2018-8), Pages (2664-2681)
 35. Mehrdad Mohamadyi , Javad Karimi , Gholamhossein Moravvej , Report of fungal isolates and their efficacy against Rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae), کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, Volume (7), No (3), Year (2018-6), Pages (11-21)
 36. Javad Karimi , , , Microbial insecticides in Iran: History, current status, challenges and perspectives, Journal of Invertebrate Pathology, Volume (133), No (4), Year (2018-3), Pages (34-51)
 37. Hadi Farokhzadeh , Gholamhossein Moravvej , Mehdi Modarres Awal , Javad Karimi , A. Rashed , Comparison of Molecular and Conventional Methods for Estimating Parasitism Level in the Pomegranate Aphid Aphis punicae (Hemiptera: Aphididae), Journal of Insect Science, Volume (17), No (6), Year (2017-11), Pages (1-7)
 38. Shokoofeh Kamali , Javad Karimi , A. Koppenhofer , New insight into the management of the tomato leaf miner,Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) with entomopathogenic nematodes, Journal of Economic Entomology, Volume (112), No (4), Year (2017-10), Pages (7-17)
 39. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , محمد قدمیاری , Mojtaba Hosseini , Natural enemies of the sugar beet army worm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) in north-east Iran, Entomological News, Volume (127), No (30), Year (2017-11), Pages (1-11)
 40. هانا حاجی اللهوردی پور , رضا طلایی حسنلویی , Javad Karimi , ایی ونگ , رندی گاگلر , Production of Culex pipiens (Dip.: Culicidae) adults infected by Strelkovimermis spiculatus (Nematoda: Mermithidae) in autodissemination control strategy, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, Volume (37), No (1), Year (2017-9), Pages (125-134)
 41. Elham Salari , Javad Karimi , Pathogenicity, penetration and reproduction of two species of entomopathogenic nematodes,Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema carpocapsae on pistachio root beetle larvae,Capnodis cariosa hauseri (Coleoptera: Buprestidae), IOBC-WPRS Bulletin, Volume (113), No (2), Year (2016-8), Pages (111-114)
 42. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , G.B. Dunphy , The role of pilin protein of Xenorhabdus nematophila against immune defense reactions of insects, Journal of Insect Physiology, Volume (101), No (4), Year (2017-8), Pages (82-90)
 43. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , Mohammad Ghadamyari , Immune defense components of Spodoptera exigua larvae against entomopathogenic nematodes and symbiotic bacteria, Biocontrol Science and Technology, Volume (27), No (7), Year (2017-9), Pages (867-885)
 44. Jamileh Alvandi , Javad Karimi , Mohammad Ghadamyari , Mahbubeh Sharifi , Ahmad Asoodeh , Physiological defense of the white grub, Polyphylla adspersa Motschulsky (Col., Scarabaeidae) against entomopathogenic nematodes, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (20), No (3), Year (2017-7), Pages (878-885)
 45. E. Sedighi , E. Shokoohi , Javad Karimi , New data on Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 from south eastern Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (12), No (2), Year (2017-1), Pages (181-190)
 46. Javad Karimi , Reyhaneh Darsouei , shervin sharifi , A bethylid (Hymenoptera: Bethylidae) as promising biocontrol agent of rosaceous long horn beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae), Entomological News, Volume (127), No (2), Year (2017-11), Pages (1-7)
 47. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , Mohammad Ghadamyari , Mojtaba Hosseini , Differential change patterns of main antimicrobial peptide genes during infection of entompathogenic nematode and their symbiotic bacteria, Journal of Parasitology, Volume (103), No (4), Year (2017-6), Pages (1-7)
 48. ghaffari sepideh , Javad Karimi , Shokoofeh Kamali , Esmat Mahdikhani Moghadam , Biocontrol of Planococcus citri (Hemiptera: Pseudococcidae) by Lecanicillium longisporum and Lecanicillium lecanii under laboratory and greenhouse conditions, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (20), No (2), Year (2017-4), Pages (605-612)
 49. Zahra Memari , Javad Karimi , Shokoofeh Kamali , Sseyed Hossein Goldamsaz , Mojtaba Hosseini , Are Entomopathogenic Nematodes Effective Biological Control Agents Against the Carob Moth,Ectomyelois ceratoniae?, Journal of Nematology, Volume (48), No (4), Year (2016-12), Pages (28-33)
 50. sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , Mohsen Mehrparvar , Symbiotic ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with aphids (Hemiptera: Aphididae) in Golestan province, Iran, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (11), No (2), Year (2015-12), Pages (101-111)
 51. Mehrdad Mohamadyi , Javad Karimi , Parissa Taheri , Hussein Sadeghi Namaghi , Rasoul Zareh , Entomopathogenic fungi as promising biocontrol agents for the rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens, Biocontrol, Volume (61), No (5), Year (2016-7), Pages (579-590)
 52. Marco Gebiola , Jennifer A. White , , Leanne R. Harris , Suzanne E. Kelly , Amaranta Kozuch , Bodil N. Cass , Javad Karimi , Massimo Giorgini , Steve J. Perlman , Martha S. Hunter , Cryptic diversity, reproductive isolation and cytoplasmic incompatibility in a classic biological control success story, Biological Journal of the Linnean Society, Volume (117), No (2), Year (2015-1), Pages (217-230)
 53. zahra rahatkhah , Javad Karimi , M. Ghadamyari , M. F. Brivio , Immune defenses of Agriotes lineatus larvae against entomopathogenic nematodes, Biocontrol, Volume (60), No (3), Year (2015-11), Pages (1-11)
 54. ALI Jabbari , Mehdi Modarres Awal , Lida Fekrat , Javad Karimi , Maryam Rashki , On the short-horned grasshopper (Orthoptera: Caelifera) fauna of northeastern Iran with some information on sweep sampling capture rates, Iranian Journal of Animal Biosystematics, Volume (11), No (1), Year (2015-5), Pages (33-42)
 55. nastaran rezaei , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , morteza goldani , Raquel Campos-Herrera , Pathogenicity of Two Species of Entomopathogenic Nematodes Against the Greenhouse Whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae), in Laboratory and Greenhouse Experiments, Journal of Nematology, Volume (47), No (1), Year (2015-4), Pages (60-65)
 56. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , Vahid Jahanbakhsh mashhadi , Wolbachia grouping study, in major Trichogramma wasps in Iran, تحقیقات حشره شناسی -Iranian Journal of Entomological Research, Volume (5), No (3), Year (2014-1), Pages (236-249)
 57. Hadi Farokhzadeh , Gholamhossein Moravvej , Mehdi Modarres Awal , Javad Karimi , Molecular and morphological identification of hymenoptran parasitoids from the pomegranate aphid, Aphis punicae in Razavi Khorasan province, Iran, Turkish Journal of Entomology, Volume (38), No (3), Year (2014-10), Pages (291-306)
 58. Sayyede Afsane Hosseini , Mojtaba Hosseini , morteza goldani , Javad Karimi , hossein Madadi , Effect of Nitrogen Fertilizer on Biological Parameters of the Cowpea Aphid and Associated Productivity Losses in Common Globe Amaranth, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (17), No (6), Year (2015-10), Pages (1517-1528)
 59. Hadi Sheikhnejad , M. Ghadamyari , S Jamali , V. Ghasemi , Javad Karimi , Hemocytes immunity of rose sawfly, Arge ochropus (Hym.: Argidae) against entomopathogenic nematodes, Steinernema carpocapsae and Heterorhabditis bacteriophora, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (17), No (6), Year (2014-10), Pages (879-883)
 60. Elham Salari , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , Mojtaba Hosseini , Efficacy of two entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaefor control of the leopard moth borerZeuzera pyrina(Lepidoptera: Cossidae) larvae under laboratory conditions, Biocontrol Science and Technology, Volume (25), No (3), Year (2014-1), Pages (260-275)
 61. Alieh Amini , Arkady lelej , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , <strong>First record of the velvet ants (Hymenoptera: Mutillidae) reared from puparia of the ber fruit fly <em>Carpomya</em> <em>vesuviana</em> Costa (Diptera: Tephritidae) in Iran</strong>, Zootaxa, Volume (3861), No (6), Year (2014-9), Pages (585-590)
 62. Hadi Sheikhnejad , Ghadamyari M , Albrecht Koppenhofer , Javad Karimi , Interactions between entomopathogenic nematodes and imidacloprid for rose sawfly control, Biocontrol Science and Technology, Volume (24), No (12), Year (2014-7), Pages (1481-1486)
 63. Jamileh Alvandi , Javad Karimi , Gary B. Dunphy , Cellular reactions of the white grub larvae, Polyphylla adspersa, against entomopathogenic nematodes, Nematology, Volume (16), No (9), Year (2014-8), Pages (1047-1058)
 64. shervin sharifi , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , Mohammadreza Rezapanah , Efficacy of two entomopathogenic nematode species as potential biocontrol agents against the rosaceae longhorned beetle, Osphranteria coerulescens under laboratory conditions, Nematology, Volume (16), No (6), Year (2014-7), Pages (729-737)
 65. H. Ghahari , P. Moulet , W. Cai , Javad Karimi , <p><strong>An annotated catalog of the Iranian Reduvioidea (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha)</strong></p>, Zootaxa, Volume (3718), No (3), Year (2013-10), Pages (201-238)
 66. Somayeh Fattah-Hosseini , Javad Karimi , Hossein Allahyari , Molecular Characterization of Iranian Encarsia formosa Gahan Populations with Natural Incidence of Wolbachia Infection, Journal of the Entomological Research Society, Volume (16), No (1), Year (2014-3), Pages (85-100)
 67. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , Ebrahim Shokoohi , Oscheius rugaoensis and Pristionchus maupasi, two new records of entomophilic nematodes from Iran, Russian Journal of Nematology, Volume (22), No (2), Year (2014-10), Pages (141-155)
 68. Javad Karimi , Reyhaneh Darsouei , Presence of the endosymbiont Wolbachia among some fruit flies (Diptera: Tephritidae) from Iran: A multilocus sequence typing approach, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (17), No (1), Year (2014-3), Pages (105-112)
 69. aida ayubi , Gholamhossein Moravvej , Javad Karimi , A. Jooyandeh , Lethal effects of four insecticides on immature stages of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) in laboratory conditions, Turkish Journal of Entomology, Volume (37), No (4), Year (2013-11), Pages (399-407)
 70. somayeh ebrahimi kalatehno , Javad Karimi , Mehdi Modarres Awal , Lida Fekrat , A newly recorded genus and species of Megaseliini (Diptera: Phoridae), a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae), from Iran, Entomofauna, Volume (35), No (19), Year (2014-3), Pages (425-432)
 71. amir hossin nazemi , Gholamhossein Moravvej , Javad Karimi , رضا طلایی حسنلویی , Pathogenicity of Lecanicillium longisporum (Ascomycota: Hypocreomycetidae) on the aphid Cinara pini (Hemiptera: Lachnidae) in laboratory condition, Journal of Crop Protection, Volume (3), No (2), Year (2014-1), Pages (159-171)
 72. safoora fadayivatan , Gholamhossein Moravvej , Javad Karimi , Pathogenicity of the fungus Lecanicillium longisporum against Sipha maydis and Metopolophium dirhodum in laboratory conditions, Journal of Plant Protection Research, Volume (54), No (1), Year (2014-3), Pages (67-73)
 73. Shokoofeh Kamali , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , Raquel Campos-Herrera , Larry W. Duncan , Biocontrol potential of the entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaeon cucurbit fly,Dacus ciliatus(Diptera: Tephritidae), Biocontrol Science and Technology, Volume (23), No (11), Year (2013-8), Pages (1307-1323)
 74. Mahnaz Hasani Kakhki , Javad Karimi , Ebrahim Shokoohi , Molecular and morphological characterization of Pristionchus pacificus (Nematoda: Rhabditida: Neodiplogastridae), a new record of an entomophilic nematode from Iran, Biologia, Volume (68), No (5), Year (2013-7), Pages (910-917)
 75. Najmeh Zeinaldini meimand , Mehdi Modarres Awal , Javad Karimi , Faunistic and Molecular Surveys on the Pistachio Hemiptera of Rafsanjan Region and Vicinity, Eastern Iran, Journal of the Entomological Research Society, Volume (15), No (1), Year (2013-1), Pages (23-32)
 76. Mahnaz Hasani Kakhki , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , Efficacy of entomopathogenic nematodes against potato tuber moth,Phthorimaea operculella(Lepidoptera: Gelechiidae) under laboratory conditions, Biocontrol Science and Technology, Volume (23), No (2), Year (2013-3), Pages (146-159)
 77. abas mokaram hesar , Esmat Mahdikhani Moghadam , Zahra Tanha Maafi , Javad Karimi , Comparative morphological and molecular study of Iranian populations of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter,1984 and other members of ‘H. avenae group’, Journal of Nematode Morphology and Systematics, Volume (15), No (1), Year (2012-7), Pages (1-11)
 78. Javad Karimi , reihane darsoei , Somayeh Fattah-Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Phylogenetic Analysis on Some Iranian White Grubs with New Data about Natural Pathogen of Polyphylla adspersa, Journal of the Entomological Research Society, Volume (14), No (1), Year (2012-1), Pages (1-13)
 79. reihane darsoei , Javad Karimi , Mehdi Modarres Awal , Parasitic wasps as natural enemies of aphid population in the Mashhad region of Iran: new data from DNA sequences and SEM, Archives of Biological Sciences, Volume (63), No (4), Year (2011-9), Pages (1225-1234)
 80. Mahbobeh Ashtari , Javad Karimi , M R Rezapanah , Mahnaz Hassani-Kakhki , Biocontrol of leopard moth, Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) using entomopathogenic nematodes in Iran, IOBC-WPRS Bulletin, Volume (66), No (1), Year (2011-8), Pages (333-335)
 81. Reyhane Darsouei , Javad Karimi , Mehdi Modarres Awal , First record of Aphelinus paramali Zehavi and Rosen 1989 (Hymenoptera, Aphelinidae), parasitoid of Aphis pomi de Geer (Hemiptera, Aphididae) in Iran, and its phylogenetic position based on sequence data of ITS2 and COI genes, Entomological Research, Volume (41), No (5), Year (2011-9), Pages (194-200)
 82. Javad Karimi , Reyhaneh Darsouei , Mojtaba Hosseini , Richard Stouthamer , Molecular Characterization of Iranian Trichogrammatids (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and their Wolbachia endosymbiontds, Journal of Asia-Pacific Entomology, Volume (1), No (2), Year (2011-10), Pages (1-2)
 83. najme jafari , Javad Karimi , Mehdi Modarres Awal , Ehsan Rakhshani , Morphological and molecular methods in identification of Aphidius transcaspicus Telenga (Hym: Braconidae: Aphidiinae) endoparasitoid of Hyalopterus spp. (Hom: Aphididae) with additional data on Aphidiinae phylogeny, Journal of the Entomological Research Society, Volume (13), No (2), Year (2011-7), Pages (91-103)
 84. Javad Karimi , Tahmineh Safari , Aziz Kharazi-pakdel , Status of entomopathogenic nematodes researches in Iran, Journal of Biopesticide, Volume (3), No (2), Year (2010-6), Pages (474-478)
 85. Javad Karimi , A. Kharazi-pakdel , T. Yoshiga , M. Koohi-habibi , Mahnaz Hasani Kakhki , Characterization and phylogenetic analysis of Xenorhabdus ( γ-Proteobacteria ) strains associated bacteria with the Steinernema isolates from Iran, نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, Year (2011-1)
 86. Javad Karimi , A. Kharazi-pakdel , T. Yoshiga , M. Koohi-habibi , Steinernema Carpocapsae Weiser, 1955 (Rhabditida: Steinernematidae) From Natural Population of White Grub, Polyphylla Olivieri (Coleoptera: Melolonthidae, Ege Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi, Volume (24), No (1), Year (2010-4), Pages (47-54)
 87. Javad Karimi , A.Kharazi-pakdel , T.Yoshiga , M.Koohi-habibi , Entomopathogenic nematode ,Steinernema glaseri from Iran, Russian Journal of Nematology, Year (2009-12), Pages (83-85)
 88. Javad Karimi , عزیز خرازی پاکدل , تویوشی یوشیگا , Characterization of an insect pathogenic nematodes from Iran, IOBC-WPRS Bulletin, Volume (45), Year (2009-7), Pages (409-412)
 89. Javad Karimi , Incidence of natural infection of the white grub Polyphylla olivieri (Coleoptera: Scarabaeidae) with entomopathogenic nematodes in Iran, IOBC-WPRS Bulletin, Year (2007-8)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. جواد کریمی , کنترل میکروبی در ایران: مروری بر تاریخچه، موفقیت‌ها و چالش‌های فراروی کنترل میکروبی آفات , اولین همایش نماتدشناسی ایران , 2019-08-28
 2. شکوفه کمالی , جواد کریمی , جواد اصیلی , علیرضا سیفی , منیره چنیانی , آیا نماتودهای بیمارگر حشرات می توانند نقشی در تغییر مولفه های مرتبط با القای مقاومت گیاه میزبان در برهمکنش گیاه خوار و دشمن طبیعی داشته باشند ؟ , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27
 3. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , بررسی سیستم دفاعی Spodoptera exigua در مقابل نماتود Steinerenma carpocapsae و باکتری هم¬زیست Xenorhabdus nematophila و برخی عوامل دخیل در زهرآگینی , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27
 4. الهام سالاری , جواد کریمی , حسین صادقی نامقی , مجید فصیحی , تعیین مشخصات و پتانسیل بیماریزایی جدایه ای بومی از نماتودهای بیمارگر حشرات بر روی لاروهای کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27
 5. جواد بلبل حمود الزیداوی , جواد کریمی , عصمت مهدی خانی مقدم , Heterorhabditis bacteriophora: first entomopathogenic nematode from Iraq , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27
 6. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , شناسایی دشمنان طبیعی پروانه برگخوار چغندرقند Spodoptera exigua , اولین کنگره بین المللی حشره شناسی , 2015-08-29
 7. جواد کریمی , ریحانه درسوئی , بررسی سیستم دفاعی Spodoptera exigua در مقابل نماتود بیمارگر حشرات: نوسان سکروپین و سلول¬های خونی در طول آلودگی , بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی , 2016-08-27
 8. محمدمهدی جعفری , علی مخدومی , جواد کریمی , منصور مشرقی , ارزیابی فعالیت ضد لاروی نانوذرات نقره واکسید مس بر روی حشرات آفت Ephestia kuehniella وGalleria mellonella در برهمکنش با باکتری Bacillus sp.A4 , سومین کنفرانس ملی علوم زیستی ایران , 2016-12-20
 9. محمدمهدی جعفری , علی مخدومی , جواد کریمی , منصور مشرقی , مهار رشد لارو آفت های Ephestia kuehniella و Galleria mellonella با استفاده از باکتری های بدست آمده از خاک باغ های آلوده به حشرات آفت , اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در زیست شناسی , 2016-11-23
 10. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , محمد قدمیاری , مجتبی حسینی , واکنش دفاع سلولی و هومرال برگخوار چغندر قند در مقابل نماتود بیمارگر حشرات , بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2016-08-27
 11. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , محمد قدمیاری , مجتبی حسینی , کاوش در نقش نماتود Steinernema carpocapsae، باکتری Xenorhabdus nematophila و کمپلکس نماتود-باکتری مذکور در مواجه با سیستم دفاعی لارو پروانه برگخوار چغندرقند , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02
 12. سیده صفورا فدایی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی , تاثیر غلظت‌های زیرکشندگی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum روی رشد، تولیدمثل و شاخص‌های جدول زیست باروری شته جو، Sipha maydis , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی ایران , 2016-02-02
 13. الهام سالاری , جواد کریمی , ارزیابی کارایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora در کنترل لاروهای کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) در شرایط آزمایشگاه , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 14. سیده صفورا فدایی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی , شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ Verticillium epiphytum و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی شته‎های Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی , اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران , 2015-08-29
 15. زهرا راحت خواه , جواد کریمی , ریحانه درسوئی , بررسی پاسخ ایمنی لارو کرم مفتولی در مقابل دو گونه نماتود بیمارگر حشرات , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 16. نسترن رضائی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , مرتضی گلدانی , بررسی بیماریزایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی آلرود گلخانه در آزمایشگاه و گلخانه , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 17. نگین شادلو , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , احسان رخشانی , فیلوژنی مولکولی Aphidiinae بر اساس چهار ناحیه ژنی هسته و ریبوزوم , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 18. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , زهرا راحت خواه , واکنش سلولی Spodoptera exiguae علیه دو گونه نماتود بیمارگر حشرات , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 19. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , گزارش دو گونه نماتود انگل حشرات Pristionchus maupasii و Osechius از ایران , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 20. هادی شیخ نژاد , محمد قدمیاری , جواد کریمی , پاسخ ایمنی زنبور برگخوار رز در مقابل نماتودهای بیمارگر حشرات , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 21. نسترن رضائی , جواد کریمی , اطلاعات جدید در مورد نماتود بیمارگر حشرات Paagrolaimus rigidus از ایران , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 22. شکوفه کمالی , جواد کریمی , تاثیر عوامل غیرزنده روی بیماریزایی نماتود های بیمارگر حشرات روی مینوز گوجه فرنگی Tuta absouleta , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23
 23. وحید طحان , محمد زکی عقل , جواد کریمی , شناسائی باکتری های درون همزیست اختیاری در زنجرک Circulifer haematoceps , بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23
 24. سیده صفورا فدائی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی , بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه حشره کامل و پوره سن دوم شته Sipha maydis در شرایط آزمایشگاهی , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 25. هادی فرخ زاده , غلامحسین مروج , مهدی مدرس اول , جواد کریمی , بررسی میزان پارازیتیسم شته انار Aphis punicae توسط زنبور های Aphidiinae با استفاده از روش های استاندارد , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 26. جواد کریمی , مقاله کلیدی: تولید و کاربرد نماتودهای بیمارگر حشرات در ایران , اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-29
 27. الهام سالاری , جواد کریمی , ارزیابی تاثیر دو گونه نماتود بیمارگر حشرات در مدیریت کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae): توانایی بیماریزایی، نفوذ، تولید مثل و رفتار جستجوگری دو گونه نماتود , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 28. نسترن رضائی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , مرتضی گلدانی , بررسی بیماریزایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiaeو Heterorhabditis bacteriophora روی پوره سن دوم سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2014-01-21
 29. سیده صفورا فدائی وطن , غلامحسین مروج , جواد کریمی , بررسی بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی , همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 30. هادی فرخ زاده , غلامحسین مروج , مهدی مدرس اول , جواد کریمی , شناسایی شته های درخت انار و زنبورهای پارازیتوئید و هیپرپارازیتوئید آن در استان خراسان رضوی با استفاده از روش های کلاسیک و مدرن , همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 31. منا کردستانی , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , مهناز حسنی کاخکی , محسن سبک خیزخیاط , بررسی تأثیر نماتودهای بیمارگر حشرات Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophora روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia , همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 32. شروین شریفی سرابی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , توان بیمارگری، نفوذ، تولید مثل و جلب دو گونه نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae روی لارو سوسک شاخک بلند رزاسه , همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 33. شکوفه کمالی , جواد کریمی , زهرا راحت خواه , شهاب حیدری , اثر برخی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی بر کنترل بیولوژیک مگس جالیز با نماتودهای بیمارگر حشرات , اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-26
 34. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , نماتودHeterorhabditoides chongmingensis ، گونه ای جدید از نماتودهای انگل حشرات ایران , اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 35. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , اثر Wolbachia (همزیست زنبور تریکوگراما ) روی تنوع ژنتیکی میزبان , اولین همایش کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2013-08-27
 36. منا کردستانی , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , مهناز حسنی کاخکی , مجتبی حسینی , بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 37. مهناز حسنی کاخکی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , شهاب حیدری , کارایی نماتودهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae) , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 38. جواد کریمی , ریحانه درسوئی , شیوع Wolbachia در برخی گونه های مگس های میوه خراسان:مطالعه ای با رویکرد MLST , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 39. جمیله الوندی , جواد کریمی , محمد قدمیاری , مریم عجم حسنی , سلول شناسی لارو کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa (Col., Melolonthidae) و برهم کنش سلول‌های خونی آن با دو گونه نماتود بیمارگر حشرات , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-26
 40. تهمینه صفاری , جواد کریمی , حسین مددی , تعیین مشخصات برخی از نماتودهای بیمارگر حشرات همدان بوسیله توالی ژن های ITS و 28S , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-01-30
 41. مهناز حسنی کاخکی , جواد کریمی , تحلیلی بر رویکرد شناسایی مولکولی نماتودهای عامل کنترل بیولوژیک حشرات آفت , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-01-31
 42. شکوفه کمالی , جواد کریمی , مهناز حسنی کاخکی , ریحانه درسوئی , تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01
 43. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , کارایی بارکد DNA در مطالعه ی برخی گونه های مگس های میوه ایران , اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-01-31
 44. آیدا ایوبی , غلامحسین مروج , جواد کریمی , علی جوینده , بررسى حساسیت حشرات کامل بالتورى سبز(Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول، در شرایط آزمایشگاهى , همایش ملی توسعه کنترل بیولوژیک در ایران , 2011-07-27
 45. آیدا ایوبی , غلامحسین مروج , جواد کریمی , علی جوینده , مقایسه ی حساسیت حشرات کامل نر و ماده ی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) به سه حشره کش در شرایط آزمایشگاهی , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14
 46. آیدا ایوبی , غلامحسین مروج , جواد کریمی , علی جوینده , اثرات کشندگی چهار حشره کش روی مراحل تخم و لارو سن اول بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14
 47. امیرحسین ناظمی , غلامحسین مروج , جواد کریمی , نکاتی جدید در مورد شته Cinara pini از ایران و بررسی خصوصیات شکل شناسی و زیست شناسی آن , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 48. تهمینه صفاری , جواد کریمی , حسین مددی , جداسازی و تعیین مشخصات مولکولی جدایه های نماتودهای بیمارگر حشرات از همدان , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین , 2011-09-10
 49. مهناز حسنی کاخکی , جواد کریمی , ریحانه درسوئی , ابراهیم شکوهی , اطلاعات جدید درباره نماتودهای بیمارگر حشرات ایران با استناد به توالی ژن های نواحی ITS و 28S , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-16
 50. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , گروه بندی مولکولی Wolbachia ، همزیست زنبورهای تریکوگرامای برخی نقاط ایران , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14
 51. ریحانه درسوئی , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , مطالعه مولکولی شته های درختان میوه و پارازیتوییدهای آن در مشهد , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-13
 52. جواد کریمی , ریحانه درسوئی , ریچارد استوتامر , رهیافتی مولکولی بر مطالعه زنبورهای تریکوگرامای برخی مناطق ایران و همزیستش : Wolbachia , دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14
 53. آیدا ایوبی , ریحانه درسوئی , غلامحسین مروج , جواد کریمی , بررسی ویژگی مولکولی یک جمعیت ایرانی (Chrysoperla carnea (Neu: Chrysopidae با تاکید بر توالی سیتوکروم اکسیداز یک , اولین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2010-06-29
 54. محبوبه رحیمی مقبلی , مهدی مدرس اول , جواد کریمی , تنوع گونه ای و ژنتیکی سن های شکارگر خانواده Reduviidae در مشهد و حومه , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31
 55. جواد کریمی , Aziz Kharazi-pakdel , Mahnaz Hasani Kakhki , کاربرد هم زمان Heterorhabditis bacteriophora و Metarhizium anisoplia روی کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31
 56. Ensieh Keyvanloo , جواد کریمی , حسین صادقی نامقی , Abas Mokaram , استفاده از خط شناسه گذاری (Barcoding) در شناسایی Tetranychus urticae , شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 57. Reihane Darsouei , جواد کریمی , مهدی مدرس اول , استفاده از ناحیه ژنی ITS2 در تعیین هویت Trichogramma embryophagum و Trichogramma evanescens , شانزدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 58. جواد کریمی , شناسایی مولکولی پاتوژن کرم سفید ریشه Heterorhabditis bacteriophora , هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2008-08-24
 59. جواد کریمی , تعیین مشخصات جدایه های ایرانی Photorhabdus , هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2008-09-05

انگلیسی

 1. sepideh ghaffari , Javad Karimi , Monireh Cheniany , Alireza Seifi , Endophytic fungal entomopathogens, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae impair Tuta absoluta (Meyrick) (Lep., Gelechiidae) preference and strengthen tomato host plant , The 4th Iranian International Congress of Entomology , 2023-09-18
 2. Hossein Heidari , Javad Karimi , Alfredo Impigila , Evaluation of Implementation and Performance of Biological Pest Control Programs in Iran , 1st International and 10th National Conference on Biocontrol in Agriculture and Natural Resources , 2022-02-05
 3. Javad Karimi , Elham Salari , مجیدفصیحی , محمد محمدی , ابراهیم شکوهی , Biological and taxonomic characterization of a superior infective isolate of Acrobeloides spp , 2021 International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 53rd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology , 2021-06-28
 4. mohammad hussain falahzadah , Ebrahim Shokoohi , Eustachio Tarasco , Gholamhossein Moravvej , Javad Karimi , Characteization of some entomopathogemic nematodes and fungi from the soil of Afghanistan , International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 52nd Annual Meeting of the Society forInvertebrate Pathology &17th Meeting of the IOBC‐WPRS Working Group“Microbial and , 2019-07-31
 5. Jawad Al Zaidawi , Javad Karimi , Esmat Mahdikhani Moghadam , Molecular and phenotypic characterization two strains of Photorhabdus luminescens associated with Iraqi Heterorhabditis bacteriophora , International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 52nd Annual Meeting of the Society forInvertebrate Pathology &17th Meeting of the IOBC‐WPRS Working Group“Microbial and , 2019-08-01
 6. Elham Salari , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , مجیدفصیحی هرندی , Laboratory and field evaluation of entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) , The 3rd IICE, Iranian International Congress of Entomology , 2019-08-31
 7. Javad Karimi , Elham Salari , Hussein Sadeghi Namaghi , مجید فصیحی هرندی , Characterization and evaluation of the pathogenic potential of a native isolate of the insect associated nematode Acrobeloides maximus (Rhabditida: Cephalobidae) from Kerman provinces, Iran , اولین همایش نماتدشناسی ایران , 2019-08-28
 8. Hana Haji AllahVerdi pour , Yi Wang , Javad Karimi , Reza Talaei Hassanloui , Randy Gaugler , The effect of insect parasitic nematode, Strelkovimermis spiculatus on behavioural alterations of the mosquito host, Culex pipiens , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27
 9. Mahnaz Hassani Kakhki , Javad Karimi , Mojtaba Hosseini , فهیم الیرای , لوکاز استلینسکی , لری دانکن , Potato root herbivory attracts the entomopathogenic nematode Steinernema diaprepesi (Rhabditida: Steinernematidae) , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی , 2018-08-27
 10. A. Faraji , S. H. Moosa-Kazemi , K. Akbarzadeh , Javad Karimi , M. R. Fakoorziba , M. Iranpour , R. Gaugler , Vector biology and control in Iran: Challenges and opportunities , AMCA American Mosquito Control Association , 2016-02-07
 11. Javad Karimi , The role of pilin protein of Xenorhabdus nematophila on cellular and humoral defence of Spodoptera exiguae , Second International congress of Entomology , 2017-04-27
 12. Javad Karimi , Shokoofeh Kamali , Challenges to the implementation of microbial pesticides with emphasis on entomopathogenic nematodes as biocontrol agents in Iran , 16th meeting of the IOBC-WPRS Working Group Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests , 2017-06-11
 13. Javad Karimi , Shokoofeh Kamali , Albrecht Koppenhöfer , Steinernema carpocapsae and Heterorhabditis bacteriophora for the management of the tomato leaf miner, Tuta absoluta, in greenhouse-grown tomatoes , The 32nd International Symposium of Nematology , 2016-09-01
 14. Reyhaneh Darsouei , Javad Karimi , Dissecting the immune defence against the entomopathogenic nematodes: fluctuation of Cecropin and haemocytes during infection of Spodotera exigua , 49th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology , 2016-07-24
 15. Javad Karimi , Elham Salari , Hussein Sadeghi Namaghi , Biocontrol of Zeuzera pyrina using entomopathogenic nematodes in Iran , The 32nd International Symposium of Nematology , 2016-08-28
 16. Elham Salari , Javad Karimi , Hussein Sadeghi Namaghi , Biocontrol potential of the entomopathogenic nematodes Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema carpocapsae on pistachio root beetle larvae, Capnodis cariosa hauseri (Coleoptera: Buprestidae), under laboratory conditions , Vth Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September, 2015 Ankara, Turkey , 2015-09-08
 17. sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , Evaluation of the effect of ant-aphid mutualism on cotton plant yield in the field condition , اولین کنگره بین‌المللی حشره‌شناسی ایران , 2015-08-29
 18. sabura mirzamohamadi , Mojtaba Hosseini , Hussein Sadeghi Namaghi , Javad Karimi , فون مورچه‌های همیار شته‌ها در استان گلستان , اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران , 2015-08-29
 19. Javad Karimi , Shokoofeh Kamali , Correlation between some environmental condition and virulence of entomopathogenic nematodes on tomato leaf miner, Tuta absoluta, , Keynote Speech in: Vth Entomopathogens and Microbial Control Congress, 9-11 September, 2015 Ankara, Turkey , 2015-09-09
 20. E Sedighi , E Shokoohi , Javad Karimi , Molecular Study of an isolate of Steinernema feltiae Filipjev,1934 from Iran nased on ITS rDNA sequence polymorphism , European Society of Nematologists Meeting , 2014-05-14
 21. Javad Karimi , Reyhaneh Darsouei , Oscheius rugaolensis, new genus and species of insect parasitic nematodes from Iran , International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 47th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology , 2014-08-03
 22. Gholamhossein Moravvej , Javad Karimi , amir hossin nazemi , The first report of the aphid Cinara pini from Iran and study on its morphology and biology , بیست و چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی (کره جنوبی) XXIV International Congress of Entomology , 2012-08-19
 23. Gholamhossein Moravvej , Javad Karimi , A. Juyandeh , aida ayubi , Lethal effects of four insecticides on different developmental stages of Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae) in laboratory conditions , بیست و چهارمین کنگره بین المللی حشره شناسی (کره جنوبی) XXIV International Congress of Entomology , 2012-08-19
 24. Jamileh Alvandi , Javad Karimi , Jerzy J. Lipa , معرفیStictospora sp (APICOMPLEXA: EUGREGARINIDA: ACTINOCEPHALIDAE) بیمارگر جدید لارو کرم سفید ریشه ، Polyphylla adspersa , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-29
 25. M Rezapanah , Javad Karimi , M Ashtari , M Naseri , Comparative microbial control of two serious branch borer, Osphranteria coerulescens Redtenbacher (Col.: Cerambyciae) and Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) , 3rd international entomopathogens and Microbial control symposium , 2011-09-01
 26. Aziz Kharazi Pakdel , Javad Karimi , An approach into management of white grub, Polyphylla olivieri in fruit orchards of Iran , 7th IOBC conference on Integrated Fruit Production , 2008-10-27
 27. Javad Karimi , Aziz Kharazi-pakdel , New insights into biocontrol of the white grub ,Polyphylla olivieri , Society for Invertebrate Pathology Annual Meeting-SIP 2010 , 2010-07-10
 28. Javad Karimi , M. Reza Rezapanah , F. Monfaredi , H. Mirsaeidi , Biological control potential of an entomopathogenic preperation of Heterorhabditis bacteriophora on the white grub, Polyphylla adspersa , 43th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology , 2010-07-11
 29. Javad Karimi , T. Safari , A. Kharazi-pakdel , Status of entomopathogenic nematode research in Iran , BIOCICON 2009 , 2009-11-27
 30. Javad Karimi , A. Kharazi-pakdel , Pathogenecity and biocontrol potential of the Metarhizium anisopliae in the management of the white grub , Second Biopesticide International Conference , 2009-11-27
 31. Javad Karimi , Mehdi Modarres Awal , javad janpoor , Mohammadreza Nassiri , Hussein Sadeghi Namaghi , reihane darsoei , Genetic diversity of Iranian populations of melolonthids (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) based on mtDNA analysis , ESA Annual Meeting 2009 , 2009-12-13
 32. Ali Mirshekar , Aziz Kharazi-Pakdel , Mehran Ghazavi , Javad Karimi , In vivo pathogenecity of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae , Society for Invertebrate Pathology Annual Meeting , 2004-08-01
 33. Javad Karimi , عزیز خرازی پاکدل , Toyoshi Yoshiga , Molecular Characterization of a bacto-helminthic comples as insect Pathogen , The 6th National Biotechnology Congress of Iran , 2009-08-13
 34. Javad Karimi , COMPARISION OF TWO PROPAGULES TYPES of Beauveria bassian against Trialeurodes vaporariorum , 37th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology , 2004-08-01
 35. Javad Karimi , Introduction of insect pathogenic nematode, Steinernema feltiae from Iran , iobc-pamplona-2009 , 2009-06-22