بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Jalil Vahdati Khaki


موارد یافت شده: 260

1 - بررسی تأثیر نوع احیاکننده بر رفتار سنتز و ریزساختار آلیاژ Ni-Cr-Mo تولید شده با روش سنتز احتراقی به کمک امواج مایکروویو (چکیده)
2 - Single-step solution combustion synthesis of porous 1393-B3 glass powders and structural characterization via solid-state NMR spectroscopy (چکیده)
3 - Microstructural Properties and in vitro Dissolution of Microporous Bioactive 13-93B3 Glass Powders Synthesized via Solution Combustion Synthesis (چکیده)
4 - Synthesis and post-heat treatment of complex compositions in Cu-Ti-O system: Phase investigation and optical properties (چکیده)
5 - تاثیر اصلاح سطح نانولوله‌کربنی بر رفتار رسانایی کامپوزیت هیبریدی دایش-یافته زمینه پلی‌اتلین HDPE تقویت شده با نانولوله‌کربنی (چکیده)
6 - Electrosynthesis of Superhydrophilic Nickel Nanosheets on a Three-Dimensional Microporous Template: Applicability toward MOR (چکیده)
7 - شیشه های زیست فعال: از فرآوری ذرات به روش سل ژل تا ساخت قطعات بالک به روش S (چکیده)
8 - Synthesis and Characterization of Bioactive Glass Nano-powders for Bone Tissue Regeneration (چکیده)
9 - Microstructure evolution of Ni-Cr-Mo superalloy fabricated by microwave-assisted combustion synthesis (چکیده)
10 - سنتز نانو پودر نیکل در حضور نانولوله کربنی به روش سنتز احتراقی درمحلول (چکیده)
11 - Extraction and pre‐concentration of parabens in liquid pharmaceutical samples by dispersive liquid–liquid microextraction based on deep eutectic solvents (چکیده)
12 - Microwave-Assisted Combustion Synthesis of Ni–Cr–Mo Superalloy Using Mixed Oxides: Mechanism and Thermodynamics Aspects (چکیده)
13 - Electrochemical properties of NiO–Ni electrocatalyst synthesized via solution combustion for methanol oxidation in alkaline media (چکیده)
14 - Synthesis and crystallization of (Co, Cr, Fe, Mn, Ni)3O4 high entropy oxide: The role of fuel and fuel-to-oxidizer ratio (چکیده)
15 - سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول (چکیده)
16 - Configurational entropy as a simple input data for glass science and engineering (چکیده)
17 - Crystallization behavior and density functional theory study of solution combustion synthesized silicon doped calcium phosphates (چکیده)
18 - Elaboration of entropy with glass composition: A molecular dynamics study (چکیده)
19 - A new approach in the one-step synthesis of α-MnO2via a modified solution combustion procedure (چکیده)
20 - Interference of oxygen during the solution combustion synthesis process of ZnO particles: Experimental and data modeling approaches (چکیده)
21 - تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آن (چکیده)
22 - سنتز و مشخصه یابی آلیاژهای آنتروپی بالای W-Mo-Cr-Ti-Al (چکیده)
23 - Preparation of Porous Alumina/Nano-Nickel Composite by Gel Casting and Carbothermic Reduction (چکیده)
24 - In silico study and experimental evaluation of the solution combustion synthesized manganese oxide (MnO2) nanoparticles (چکیده)
25 - Improved osteogenesis and angiogenesis of theranostic ions doped calcium phosphates (CaPs) by a simple surface treatment process: A state-of-the-art study (چکیده)
26 - Improving the physicochemical properties of NaCl-assisted solution combustion synthesized iron oxide nanoparticles by controlling the thermodynamics of the process (چکیده)
27 - طراحی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا با هدف کاهش وزن و هزینه (چکیده)
28 - Solution combustion synthesis (SCS) of theranostic ions doped biphasic calcium phosphates; kinetic of ions release in simulated body fluid (SBF) and reactive oxygen species (ROS) generation (چکیده)
29 - طراحی و ساخت الکترود روکش دار سخت کاری سطحی برپایه ترکیبات بین فلزی (چکیده)
30 - طراحی بهینه آلیاژهای چندجزئی آنتروپی بالا با رویکرد کاهش وزن و هزینه (چکیده)
31 - Non-isothermal crystallization kinetics investigation of different zones at the joining area of a bulk metallic glass welded by friction stir spot welding (FSSW) (چکیده)
32 - One-step synthesis of single-phase (Co, Mg, Ni, Cu, Zn) O High entropy oxide nanoparticles through SCS procedure: Thermodynamics and experimental evaluation (چکیده)
33 - Accelerated crystallization of CuAlO2 delafossite phase by controlling thermal regime during solution combustion synthesis (چکیده)
34 - Silicon-doped calcium phosphates; the critical effect of synthesis routes on the biological performance (چکیده)
35 - The significant role of the glycine‐nitrate ratio on the physicochemical properties of CoxZn1−xO nanoparticles (چکیده)
36 - Modified auto-combustion synthesis of mixed-oxides TiO2/NiO nanoparticles: Physical properties and photocatalytic performance (چکیده)
37 - Design of a low density refractory high entropy alloy in non-equiatomic W–Mo–Cr–Ti–Al system (چکیده)
38 - سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای (چکیده)
39 - تولید فاز آمورف در سیستمAl80Fe20به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن (چکیده)
40 - سنتز ترکیبات اکسید منگنز به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
41 - اثر فرآیند آلومینایزینگ بر مقاومت به کربوریزاسیون فولاد زنگ نزن UNS S30815 (چکیده)
42 - بررسی تاثیر سوخت و کمک سوخت بر تبلور فازی اکسیدهای منگنز سنتز شده به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
43 - High antibacterial and photocatalytic activity of solution combustion synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles: Effect of fuel to oxidizer ratio and complex fuels (چکیده)
44 - Quantitative evaluation of ambient O2 interference during solution combustion synthesis process:considering iron nitrate – fuel system (چکیده)
45 - A simple thermodynamics model for estimation and comparison the concentration of oxygen vacancies generated in oxide powders synthesized via the solution combustion method (چکیده)
46 - synthesis of Zeolite from coal waste ash by hydrothermal method using alkaline source (چکیده)
47 - A Self-propagating high-temperature synthesis process for the fabrication of Fe(Cr)–Al2O3 nanocomposite (چکیده)
48 - Influences of mechanical activation and heating rate on reaction processes in combustion synthesis of NiAl-Al2O3 composites (چکیده)
49 - Sintering of a nano-crystalline tungsten heavy alloy powder (چکیده)
50 - As, Sb, and Fe removal from industrial copper electrolyte by solvent displacement crystallisation technique (چکیده)
51 - بررسی خواص ریز ساختاری فریت نیکل روی تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول به کمک سوختهای اوره و گلایسین (چکیده)
52 - Mechanism of nanostructured florapatite formation from CaO, CaF2 and P2O5 precursors by mechanochemical synthesis (چکیده)
53 - Effect of Cu 2+ ion on biological performance of nanostructured uorapatite doped with copper (چکیده)
54 - An enhanced dissolution rate of molybdenite and variable activation energy (چکیده)
55 - The decoration of multi-walled carbon nanotubes with nickel oxide nanoparticles using chemical method (چکیده)
56 - A study on carbon nanotubes/nanofibers production via SHS method in C-Al-Fe2O3 system (چکیده)
57 - Recycled Cobalt from Spent Li-ion Batteries as a Superhydrophobic Coating for Corrosion Protection of Plain Carbon Steel (چکیده)
58 - A discussion on the formation mechanism of tungsten carbides during mechanical milling of CaWO4MgC mixtures (چکیده)
59 - Adsorption of Nickel from Wastewater by Coal, Tailing and their Ashes (چکیده)
60 - اثر فعال‌سازی مکانیکی بر فرآیند آلومینو-کربوترمی سلستین به منظور تولید کربنات استرانسیم (چکیده)
61 - حذف گوگرد از زغال سنگ توسط فرایند مکانو شیمیایی (چکیده)
62 - بررسی ترکیب شیمیایی و ریزساختار کامپوزیت نانوساختار Fe18Cr8Ni/Al2O3 تولید شده به روش آلومینو-کربوترمی اکسیدهای فلزی (چکیده)
63 - ForMatIon MechanISM oF Fe-Mo MaSter alloy By aluMInotherMIc reductIon oF MoS 2-Fe2o3 In the preSence oF lIMe (چکیده)
64 - A New Approach in Solid State Steelmaking from Thin Cast Iron Sheets through Decarburization in CaCO3 Pack (چکیده)
65 - Single-phase magnetite with high saturation magnetization synthesized via modified solution combustion synthesis procedure (چکیده)
66 - Recovery of iron from a high-sulfur and low-grade iron ore (چکیده)
67 - بررسی فرآیند آلومینو کربوترمی اکسیدهای مس و روی به منظور تولید کامپوزیت برنج -آلومینا (چکیده)
68 - طراحی و ساخت الکترود روکش دار سخت کاری سطحی برپایه ترکیبات بین فلزی (چکیده)
69 - In-situ synthesis and characterization of nano-structured NiAl-Al2O3 composite during high energy ball milling (چکیده)
70 - Effect of alumina particles on structural changes in MoS 2 during a ball milling process (چکیده)
71 - Copper-alumina nanocomposite coating on copper substrate through solution combustion (چکیده)
72 - تاثیر نوع سوخت و اتمسفر محیط بر خلوص و خواص مغناطیسی نانو ذرات Fe3 O4 در روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
73 - Solution Combustion synthesis of cobalt-doped zinc oxide Nano pigments (چکیده)
74 - Preparation electrochromic material as a NiO:TiO2 solid solution by solution combustion synthesis method (چکیده)
75 - بررسی تاثیر مقدار گلایسین بر خواص مغناطیسی و نوری نانوذرات اکسید روی داپ شده با کبالت (چکیده)
76 - تهیه و ساخت ماده الکتروکرومیک به صورت محلول جامدNiO.TiO2 با روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
77 - Investigating the Effect of Mechanical Activation Parameters on Structural Changes and Leaching Rate of Molybdenite Concentrate (چکیده)
78 - Mechanochemical Synthesis of Fe2O3 Nanoparticles (چکیده)
79 - Comparison of polyethylene glycol effect on hydroxyapatite morphology produced into different methods: sol–gel and precipitation (چکیده)
80 - Formation mechanism of TiC–Al2O3–Fe3Al composites during self-propagating hightemperature synthesis of TiO2–Al–C–Fe system (چکیده)
81 - تولید کامپوزیت نانو ساختار برنج آلفا-آلومینا به روش سنتز احتراقی با استفاده از سیستم CuO-ZnO-Al-C (چکیده)
82 - اثر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک احیاء کنسانتره اکسیدی آهن توسط زغال سنگ کک نشو در فرآیند هوگانس (Hoganas process) (چکیده)
83 - تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سنتز کربنات استرانسیم با کمک فرایند خاکستر سیاه (چکیده)
84 - بررسی سینتیک و مدل انحلال مولیبدنیت در محیط اسید سولفوریک (چکیده)
85 - بررسی تأثیر فعالسازی مکانیکی و سرعت گرمایش بر تشکیل کامپوزیت نانوساختار 3O2Al-NiAl به روش سنتز احتراقی (چکیده)
86 - On the mechanism of molybdenite exfoliation during mechanical milling (چکیده)
87 - A novel method for direct fabrication of ferromolybde num using molybdenite via self-p ropag ation high temperature synthesis (چکیده)
88 - Recovery of iron from low-grade hematite ore using coal-based direct reduction followed by magnetic separation (چکیده)
89 - تأثیر افزودنی آلومینا در فرآوری نانوذرات پودر اکسید سرب جهت استفاده در باتری‌های سرب اسیدی با استفاده از روش آسیاکاری مکانیکی پرانرژی (چکیده)
90 - تاثیر میزان سوخت بر فریت 〖Ni〗_(0.5) 〖Zn〗_(0.5) 〖Fe〗_2 O_4 در روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
91 - Mechanochemical synthesis of CaMoO4 nanoparticles: kinetics and characterization (چکیده)
92 - تأثیر سیلیسیم بر رشد لایه ای بین فلزی در فرآیند غوطه وری داغ فولاد در حمام مذاب آلومینیم (چکیده)
93 - بررسی خواص پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به صورت درجا بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 (چکیده)
94 - Effect of alumina percentage on size and superparamagnetic properties of Ni-Al2O3 nanocomposite synthesized by solution combustion (چکیده)
95 - تولید گوی های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن ها (چکیده)
96 - Effects of sphere size on the microstructure and mechanical properties of ductile iron–steel hollow sphere syntactic foams (چکیده)
97 - Thermal behavior and non-isothermal crystallization kinetics of (Ti41Zr25Be28Fe6)93Cu7 bulk metallic glass (چکیده)
98 - Effects of copper content on the shell characteristics of hollow steel spheres manufactured using an advanced powder metallurgy technique (چکیده)
99 - Applying FeAl coating on the low carbon steel substrate through selfpropagation high temperature synthesis (SHS) process (چکیده)
100 - Mechanochemical leaching of chalcopyrite concentrate by sulfuric acid (چکیده)
101 - Microstructure characterization and mechanical properties of Ti-based bulk metallic glass joints prepared with friction stir spot welding process (چکیده)
102 - Facile synthesis of copper oxide nanoparticles using copper hydroxide by m echanochemical process (چکیده)
103 - Fabrication of in situ Al2O3 reinforced nanostructure 304 stainless steel matrix composite by self-propagating high temperature synthesis process (چکیده)
104 - Fabrication of Fe–TiC–Al2O3 composites on the surface of steel using a TiO2–Al–C–Fe combustion reaction induced by gas tungsten arc cladding (چکیده)
105 - Formation of TiC Ceramic Coating on AISI D2 Tool Steel through Mechanical Milling Technique (چکیده)
106 - تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن (چکیده)
107 - A study on the dependence of structure of multi-walled carbon nanotubes on acid treatment (چکیده)
108 - Microstructure and wear resistance of in-situ TiC – Al2O3 particles reinforced Fe-based coatings produced by gas tungsten arc cladding (چکیده)
109 - تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سینتیک واکنش تکلیس کربنات کلسیم (چکیده)
110 - The effect of volatile matter of non-coking coal on the reduction of iron oxide at non-isothermal condition (چکیده)
111 - On the formation of Mo2C nanocrystals by a novel system through microwave assisted combustion synthesis (چکیده)
112 - Fabrication of nanocrystalline TiC coating on AISI D2 steel substrate via high-energy mechanical alloying of Ti and C (چکیده)
113 - The effect of preliminary mechanical activation on the zinc loss control in combustive reduction of MoO3 by Zn (چکیده)
114 - Low-temperature hydrothermal synthesis of ZnO nanorods: Effects of zinc salt concentration, various solvents and alkaline mineralizers (چکیده)
115 - Mechanochemical Reduction of MoS2 by Zn in Presence of Lime to Produce Nano-CaMoO4 and -ZnS Simultaneously (چکیده)
116 - سنتز درجای کامپوزیت نانوساختار NiAl-Al 2O3 به روش سنتز مکانوشیمیایی (چکیده)
117 - In-situ synthesis of nanostructured NiAl-Al2O3 composite coatings on cast iron substrates by spark plasma sintering of mechanically activated powders (چکیده)
118 - Application of Response Surface Methodology to Assess the Combined Effect of Operating Variables on the Direct Reduction of Fe2O3 by Coal Volatiles (چکیده)
119 - بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقی در سیستم Fe2O3-Al-C (چکیده)
120 - Effect of powder reactivity on fabrication and properties of NiAl/Al2O3composite coated on cast iron using spark plasma sintering (چکیده)
121 - Fast Prepared Ni-Al2O3 Nanocomposi te Thro ugh Solution Combustion Synthesis (چکیده)
122 - سنتز مکانوشیمیایی نانو پودر کاربید تیتانیوم از ذرات تیتانیوم و گرافیت (چکیده)
123 - تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی‌های توخالی فولادی (چکیده)
124 - A mechanistic study on the production of nanosized Mo in microwave assisted combustive reduction of MoO3 by Zn (چکیده)
125 - The Layered Reduction of Hematite (Iron Oxide) Ore by Non-Coking Coal: The Effect of Calcium Carbonate on Reduction (چکیده)
126 - Synthesis of mullite–MoSi2 nano-composite through a mechanochemical processing (چکیده)
127 - Effect of heat absorbing alumina addition on mechanochemical synthesis of WC–Al2O3 nanocomposites (چکیده)
128 - تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن (چکیده)
129 - Investigation of in-situ synthesis and consolidation of NiAl–Al2O3 composites by reactive spark plasma sintering process using mechanically activated reaction (چکیده)
130 - استفاده از روش سنتز احتراقی برای تولید پوشش Fe3Al بر روی زیرلایه فولادی (چکیده)
131 - ایجاد پوشش FeAl3 بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی (چکیده)
132 - تولید پوشش FeAl بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی (چکیده)
133 - ساختار، ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAl تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیرلایه فولاد کم کربن (چکیده)
134 - An Investigation on Devolatilization of Non-coking Coal and Non-isothermal Reduction of Iron Oxide (چکیده)
135 - Selective Acidic Leaching of Spent Zinc- Carbon Batteries Followed by Zinc Electrowinning (چکیده)
136 - Effects of Fe additions on self propagating high temperature synthesis characteristics of TiO2–Al–C system (چکیده)
137 - The Effects of Volatile Materials of Non-coking Coal on the Reduction of Hematite (چکیده)
138 - A novel method for fabrication of Fe catalyst used for the synthesis of carbon nanotubes (چکیده)
139 - On the Role of Stearic Acid on the Surface Properties of Carbon Nanotubes (چکیده)
140 - سنتز مشخصه یابی و بررسی مورفولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فلوئور آپاتایت-تیتانیا مورد استفاده در ایمپلنت های پایه تیتانیومی (چکیده)
141 - Characterization and nanomechanical properties of novel dental implant coatings containing copper decorated-carbon nanotubes (چکیده)
142 - بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل (چکیده)
143 - The effect of Al 2 O 3 and CaO presence on the kinetics of mechanochemical reduction of MoS 2 by Zn (چکیده)
144 - Characterization of Rod-like High-purity Fluorapatite Nanopowders Obtained by Sol-gel Method (چکیده)
145 - بررسی پارامترهای سنتز احتراقی در فرایند تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3در حضور مواد گاززا (چکیده)
146 - بررسی تأثیر افزودن کاتالیستهای فلزی و روند احیای اکسیدآهن هماتیتی توسط زغال سنگ کک نشو به روش لایهای (چکیده)
147 - تاثیر عوامل گاززای کربنات کلسیم و سلولز در تولید فوم کامپوزیتیTiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی (چکیده)
148 - A New Approach to Model Size-Dependent Melting Point of Nanoparticles (چکیده)
149 - بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط (چکیده)
150 - بررسی امکان تولید چندسازه کربن- اپوکسی بر پایه چوب و بررسی ویژگی های سایشی آن به کمک روش نوین طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
151 - Evaluation of process behavior and crystallite specifications of mechano-chemically synthesized WC–Al2O3 nano-compositesEvaluation of process behavior and crystallite specifications of mechano-chemically synthesized WC–Al2O3 nano-composites (چکیده)
152 - Direct solid state synthesis ofW–Al2O3 nanostructured composite using ammonium paratungstate (APT) and Al powder mixture (چکیده)
153 - تاثیر فعال سازی مکانیکی و لیچینگ مکانوشیمیایی بر روی انحلال کنستانتره های کالکوپیریت در اسید سولفوریک (چکیده)
154 - Nanocomposite Catalysts Obtaining by Mechanochemical Technique for Synthesizing Carbon Nanotubes (چکیده)
155 - Synthesis of nanostructured AlN by solid state reaction of Al and diaminomaleonitrile (چکیده)
156 - Synthesis of nano-structure molybdenum disilicide from primary mixture of MoO3 + Si + Al through mechanochemical reactions (چکیده)
157 - Intelligent modeling using fuzzy rule-based technique for evaluating wood carbonization process parameters (چکیده)
158 - تولید مکانوشیمیایی پودرنانو ذره کاربید تنگستن با استفاده از سیستم WO3/Zn/C (چکیده)
159 - Mechanochemical synthesis of tungsten carbide nano particles by using WO3/Zn/C powder mixture (چکیده)
160 - Effect of polyethylene glycol and acetic acid on morphology of nanoparticle Hydroxyapatite synthesized by sol-gel (چکیده)
161 - Mechano-chemical Synthesis Of Tungsten Carbide Powder In The Presence Of Carbonate (چکیده)
162 - بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری های مستعمل روی -کربن به روش هیدرومتالورژی (چکیده)
163 - Air-exposed combustion synthesis of Al2O3 nanofibers in Al/TiO2/C system (چکیده)
164 - Role of fuel/oxidizer ratio on the synthesis conditions of Cu–Al2O3 nanocomposite prepared through solution combustion synthesis (چکیده)
165 - Hydrometallurgical Extraction of Vanadium from Mechanically Milled Oil-Fired Fly Ash: Analytical Process Optimization by Using Taguchi Design Method (چکیده)
166 - Conversion of W2C to WC phase during mechano-chemical synthesis of nano-size WC–Al2O3 powder using WO3–2Al–(1+x)C mixtures (چکیده)
167 - تولید قطعه آلومینایی با تخلخل گرادیانی با استفاده از مواد کربنی از بین رونده (FGM) به کمک روش ریخته گری دوغابی (چکیده)
168 - پوشش دهی درجای فولاد ساده کربنی توسط مخلوط کامپوزیتی TiC-Al2O3 حین فرایند جوشکاری دستی (چکیده)
169 - Carburising behaviour of low carbon steel with nanocrystalline surface layer induced by ball milling (چکیده)
170 - Corrosion Behavior of a Fe-25at%Sn Supersaturated Solid Solution in H3PO4 Solution (چکیده)
171 - Formation of nanocrystalline h-AlN during mechanochemical decomposition of melamine in the presence of metallic aluminum (چکیده)
172 - Prediction of mechanical properties of a warm compacted molybdenum prealloy using artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy models (چکیده)
173 - Welding of aluminum alloys through thermite like reactions in Al–CuO–Ni system (چکیده)
174 - In situ synthesis of Nanoparticle reinforced metal matrix composite coating by combustion synthesis (چکیده)
175 - جوشکاری و تقویت همزمان آلیاژهای آلومینیوم با نانو ذرات اکسیدی و ترکیبات بین فلزی به روش سنتز احتراقی (چکیده)
176 - بررسی اثر مس بر پارامترهای سنتز احتراقی انفجاری مخلوط پودری نیکل - تیتانیوم فعالسازی شده از طریق آسیا کاری مکانیکی (چکیده)
177 - بررسی عوامل موثر بر فرایند تولید اکسید روی نانوساختار به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
178 - تاثیر نسبت سوخت به اکسید کننده بر روی تولید نانو کامپوزیت مس-آلومینا به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
179 - تولید کامپوزیت کربن- اپوکسی بر پایه ی چوب و بررسی خواص سایشی آن به کمک روش طراحی آزمایشات تاگوچی (چکیده)
180 - تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی در حضور ماده گاز زا (چکیده)
181 - Fabrication and wear behavior investigation of the carbon/epoxycomposites based on wood using artificial neural networks (چکیده)
182 - Fuzzy Logic Modeling of Porous Carbon Body Fabrication from Cellulose Based Materials (چکیده)
183 - Formation of Nanocrystalline and Ultrafine-grained Structures in Disk-shaped Samples of Fe-0.15C and Interstitial-free (IF) Steels Produced by Ball Milling (چکیده)
184 - شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی (چکیده)
185 - Comparing thermal and mechanochemical decomposition of ammonium paratungstate (APT) (چکیده)
186 - شبیه سازی اثر پارامترهای کاری کوره و پارامترهای محیطی بر عملیات سطحی کربوراسیون گازی (چکیده)
187 - Formation of metal matrix composite reinforced withNano sized Al2O3 + Ni-Al intermetallics during coating of Al substrate via Combustion synthesis (چکیده)
188 - One-step fabrication of Cu–Al2O3 nanocomposite via solution combustion synthesis route (چکیده)
189 - Thermal and kinetic investigation of ball milled MDPE (چکیده)
190 - تولید ماده مرکب نانوساختار پلی اتیلن-مس با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی و بررسی خواص الکتریکی آن (چکیده)
191 - Effect of electrolysis condition of zinc powder production on zinc–silver oxide battery operation (چکیده)
192 - Feasibility study of porous Fe-Al2O3 composite fabrication through combination of SPS and SHS processes (چکیده)
193 - تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
194 - بررسی امکان تولید فوم فلزی از پودر آهن به روش SPS (چکیده)
195 - تعیین شرایط بهینه ی تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn در حضور تیتانیوم به روش آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
196 - اثر ترکیب حمام تولید پودر روی الکترولیتی بر خصوصیات تخلیه باطری روی- اکسید نقره (چکیده)
197 - تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
198 - روشی نوین برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم براساس فرآیند سنتز احتراقی (چکیده)
199 - احیای هیدروژنی اکسید تنگستن (WO3) و بررسی پارامترهای موثر بر آن (چکیده)
200 - بررسی اثر نسبت سوخت به اکسیدکننده بر روی دمای احتراق و نوع محصول بدست آمده در فرآیند سنتز احتراقی در محلول ترکیبات مس (چکیده)
201 - manufacturing of aluminum foam sandwich panels:comparison of a novel method with two different conventional methods (چکیده)
202 - EFFECT OF MECHANICAL ACTIVATION ON THE KINETICS OF LEACHINGOFCHALCOPYRITE IN THE FERRIC SULFATE MEDIA (چکیده)
203 - A novel method for manufacturing of aluminum foam sandwich panels (چکیده)
204 - Synthesis of alumina reinforced nanostructured -brass by mechanochemical (چکیده)
205 - On the Dependence of Avrami Indexes of MDPE on Milling Time (چکیده)
206 - Production of carbon nanotubes using mechanical milling in the presence of an exothermic reaction (چکیده)
207 - Role of nano-size TiO2 particles on the crystallite size of microwave—Combustion synthesized Al2O3/TiC composite (چکیده)
208 - Production of nano leaded brass alloy by oxide materials (چکیده)
209 - بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا (چکیده)
210 - THE EFFECT OF MILLING CONDITIONS ON THE MECHANICAL ALLOYING AND COMBUSTION SYNTHESIS OF TiO2-Al-C POWDER MIXTURE (چکیده)
211 - DIRECT REDUCTION OF SARCHESHME COPPER SULFIDE CONCENTRATE WITH CARBON IN THE PRESENCE OF LIME (چکیده)
212 - THE EFFECT OF GRINDING TIME ON THE SPECIFIC SURFACE AREA DURING INTENSIVE GRINDING OF MINERAL POWDERS (چکیده)
213 - An assessment of the process of Self-propagating High-Temperature Synthesisfor the fabrication of porous copper composite (چکیده)
214 - Coating of Al substrate by metallic Ni through mechanical alloying (چکیده)
215 - ارائه ی مدلی جدید برای اصلاح تغییرات ضریب نفوذ در حین آسیاکاری سطحی مکانیکی (چکیده)
216 - تشکیل فاز آمورف بوسیله آسیاکاری پر انرژی سیستم Al-20%Fe-20%Cu (چکیده)
217 - احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم و بررسی امکان افزایش حد حلالیت روی در شبکه مس (چکیده)
218 - بررسی فازهای میانی و محصولات نهایی تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات دراتمسفر هوا (APT) (چکیده)
219 - تولید فوم آلومینیوم با سلول های باز و بررسی پارامترهای موثر بر روی استحکام فشاری آن با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
220 - روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی (چکیده)
221 - بررسی رفتار بلورینگی ماده مرکب پلی اتیلن - مس تولید شده با روش آسیاکاری (چکیده)
222 - Development and verification of a mathematical model for variations of the specific surface area of mineral powders during intensive grinding (چکیده)
223 - Implementation of Combined Mechanical Activation and Thermal Analysis for Identification of Combustion Synthesis Mechanism in TiO2-Al -C System (چکیده)
224 - تولید درجای کامپوزیت نانو ساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
225 - Optimizing the ignition behavior of microwave-combustion synthesizedAl2O3/TiC composite using Taguchi robust design method (چکیده)
226 - Development of a mathematical expression for the variation of amorphization phenomenon during intensive milling of minerals (چکیده)
227 - Control of carbon loss during synthesis of WC powder through ball milling of WO3-C-2Al mixture (چکیده)
228 - The effect of aluminothermic reaction on the progress of carbothermic reaction in simultaneous mechanochemical reduction of CuO and ZnO (چکیده)
229 - Effect of alkaline electrolysis conditions on current efficiency, and morphology of zinc powder (چکیده)
230 - Effect of the aluminum content on the behavior of mechanochemical reactions in theWO3–C–Al system (چکیده)
231 - A study of copper composite foam produced by SHS (چکیده)
232 - Innovative processing of porous copper composite by chemical reaction (چکیده)
233 - Thermodynamic Simulation of Gas Carburizing of Steels (چکیده)
234 - شبیه سازی اثر دما و رطوبت محیط بر پتانسیل کربن در کوره های کربوراسیون گازی (چکیده)
235 - مدل سازی درصد کربن سطح قطعات در عملیات کربوراسیون گازی فولادها (چکیده)
236 - Synthesis of PE-Cu-C Nano-Crystalline Composite by ‎Mechanochemical Technique (چکیده)
237 - Microwave-combustion synthesize of Al2O3/TiC Composite (چکیده)
238 - An Investigation on the Reduction of Iron Ore Pellets in Fixed Bed of Domestic Non-Coking Coals (چکیده)
239 - Copper Leaching from Nanoparticles of Chalcopyrite Concentrate (چکیده)
240 - روشی نوین برای رسوب سختی سطحی آلیاژ های آلومینیوم (چکیده)
241 - ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی سطوح آلومینیومی به روش مکانو شیمیایی (چکیده)
242 - پیش بینی محدوده ترکیبی مناسب برای تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
243 - سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا از طریق احیاء همزمان اکسیدهای مس و روی بوسیله آلومینیوم و کربن (چکیده)
244 - احیای مکانوشیمیایی همزمان اکسید مس، اکسید روی و اکسید سرب و تاثیر دما و نسبت وزنی گلوله به پودر بر آن (چکیده)
245 - تولید کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 به روش MSR (چکیده)
246 - احیای ایزوترم گندله های سنگ آهن در بستر ثابت زغال (چکیده)
247 - تولید در جای کامپوزیت نانوساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
248 - روش جدید تولید پانل ساندویچی فلزلت شامل لایه متخلخل میانی با استفاده از فرایند سنتز احتراقی (چکیده)
249 - پوشش دهی مکانوشیمیایی سطوح فلزی به روش آسیاکاری مکانیکی (چکیده)
250 - تاثیر شرایط الکترولیز بر راندمان جریان و مورفولوژی پودر روی جهت باتری روی- اکسید نقره (چکیده)
251 - A New Approach to Model Size-Dependent Melting Point of Nanoparticles (چکیده)
252 - بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC- Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو (چکیده)
253 - A new method for fabrication of TiC-Al2O3 composite using nano-size TiO2 (چکیده)
254 - Influence of copper particles on thermal behaviour of medium density (چکیده)
255 - بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط (چکیده)
256 - اندازه گیری تغییرات نقطه ذوب ذرات نانومتری Pb پخش شده در زمینه A1 (چکیده)
257 - مطالعه رفتار ترمودینامیکی و فیزیکی سرب در سیستم Al-Pb تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی (چکیده)
258 - The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE (چکیده)
259 - Prediction of nanoparticles’ size-dependent melting temperature using mean coordination number concept (چکیده)
260 - Combustion wave stability in diluted TiO2/Al/C system in atmospheric air (چکیده)