مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی رضا کرباسی , الهه اعظم رحمتی , Investigating Effective Factors on the buying behavior of consumers of green food products, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (117), سال (2021-11), صفحات (343-352)
 2. علی رضا کرباسی , حسین محمدی , برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل مؤثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضوی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (11), شماره (1), سال (2023-3), صفحات (99-116)
 3. فائزه مرتضایی مقدم , تکتم محتشمی , علی رضا کرباسی , فاطمه رستگاری پور , پایداری صادرات زعفران ایران در بازارهای هانی و عوامل مؤثر بر آن, زراعت و فناوری زعفران, دوره (10), شماره (1), سال (2022-3), صفحات (85-96)
 4. تکتم محتشمی , علی رضا کرباسی , سیده تینا مرتضوی نیا , بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید داروهای گیاهی: مطالعه موردی شهر مشهد, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (37), شماره (6), سال (2022-1), صفحات (1010-1020)
 5. ملیحه شیبانی نوقابی , علی رضا کرباسی , بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد خوراکی خانوارهای روستایی خراسانرضوی, راهبردهای توسعه روستایی, دوره (7), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (239-252)
 6. حنانه اقاصفری , علی رضا کرباسی , میلاد امینی زاده , سنجش مؤلفه های اثرگذار بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مشهد), تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, سال (2021-6)
 7. الهه اعظم رحمتی , حسین محمدی , علی رضا کرباسی , تحلیل پایداری فعالیت‌های زیربخش دام در استان‌های ایران, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (29), شماره (3), سال (2021-11), صفحات (201-221)
 8. علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , بهاره زندی دره غریبی , بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول, زراعت و فناوری زعفران, دوره (9), شماره (3), سال (2021-11), صفحات (311-322)
 9. الهه اعظم رحمتی , حسین محمدی , علی رضا کرباسی , بررسی توان بالقوه توسعه زیربخش‌های کشاورزی استان‌های کشور با رهیافت ضریب مکانی ایستا و پویا, اقتصاد کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2021-3), صفحات (79-100)
 10. سیده تینا مرتضوی نیا , علی رضا کرباسی , بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای آبیاری محصولات زراعی (مطالعه موردی: دشت مشهد), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2020-10), صفحات (1429-1438)
 11. سید علی دریجانی , هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی, راهبردهای توسعه روستایی, دوره (7), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (141-156)
 12. محمود دانشورکاخکی , سمانه ایروانی , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (52), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (247-262)
 13. میلاد امینی زاده , حسین محمدی , علی رضا کرباسی , حامد رفیعی , ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (51), شماره (4), سال (2020-12), صفحات (645-660)
 14. امیرحسین توحیدی , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , بهروز حسنی مهموئی , بخش بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی قطعی و فازی در مشهد, زراعت و فناوری زعفران, دوره (9), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (193-208)
 15. حنانه اقاصفری , میلاد امینی زاده , علی رضا کرباسی , بررسی نقش نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری, پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (9), شماره (35), سال (2019-9), صفحات (53-78)
 16. فاطمه پیرملک , علی رضا کرباسی , محمد قربانی , فاطمه رستگاری پور , تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک, پژوهش های زعفران , دوره (7), شماره (2), سال (2020-2), صفحات (325-342)
 17. هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , تکتم محتشمی , حسین صحابی , رتبه‌بندی متغیرهای اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر تجارت دوجانبه زعفران ایران و شرکای تجاری, پژوهش های زعفران , دوره (7), شماره (1), سال (2019-8), صفحات (55-67)
 18. سید مهدی حسینی , امیر دادرس مقدم , علی رضا کرباسی , احمد وندکی , عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات), زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (119-129)
 19. سیدحسین محمدزاده , علی رضا کرباسی , اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (125-136)
 20. بهاره زندی دره غریبی , علی رضا کرباسی , تکتم محتشمی , الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (3), سال (2019-11), صفحات (397-410)
 21. سمانه ایروانی , محمود دانشورکاخکی , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , تبیین تأثیراشتغال غیرکشاورزی و هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور: کاربرد روش همسانسازی بر مبنای نمره گرایش, اقتصاد کشاورزی, دوره (13), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (127-149)
 22. سیدحسین محمدزاده , علی رضا کرباسی , حسین محمدی , تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (261-276)
 23. حنانه اقاصفری , علی رضا کرباسی , حسین محمدی , روبرتو کالیستی , تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (33), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (339-350)
 24. مهدی محمودی , علی رضا کرباسی , بررسی عامل‌های مؤثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی(رهیافت سویچینگ رگرسیون), اقتصاد کشاورزی, دوره (13), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (133-168)
 25. میلاد امینی زاده , علی رضا کرباسی , اندیشه ریاحی , محمدرضا رمضانی , ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (537-549)
 26. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , هنگامه هندی زاده , تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضوی, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (8), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (187-201)
 27. علی رضا کرباسی , میلاد امینی زاده , بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران با تأکید بر نقش تحریمهای تجاری, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (12), شماره (3), سال (2019-11), صفحات (1-22)
 28. امیر دادرس مقدم , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال , محمود هاشمی تبار , عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی, پژوهشنامه بازرگانی, دوره (28), شماره (92), سال (2019-11), صفحات (1-20)
 29. امین نظام الاسلامی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , داریوش خضری مطلق , برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه(, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (245-259)
 30. سولماز نوجوان بشرویه , علی رضا کرباسی , حسین محمدی , ارتباط آمیخته بازاریابی با عملکرد اقتصادی شرکت‌های گروه قند و شکر در بورس اوراق بهادار تهران, بورس اوراق بهادار, دوره (10), شماره (40), سال (2018-3), صفحات (5-25)
 31. هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , تکتم محتشمی , سیدحسین محمدزاده , مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران, تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (9), شماره (33), سال (2018-12), صفحات (117-149)
 32. سیدحسین محمدزاده , علی رضا کرباسی , حسین محمدی , عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (32), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (185-197)
 33. فاطمه پیر ملک , علی رضا کرباسی , محمد قربانی , فاطمه رستگاری پور , بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک, زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (355-366)
 34. علی رضا کرباسی , بنفشه یزدان خواه , سیدحسین محمدزاده , بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (44), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (99-111)
 35. هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست مورد: شهرستان قائنات, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (7), شماره (23), سال (2018-6), صفحات (131-148)
 36. فاطمه دلدارسارونی , حسین محمدی , علی رضا کرباسی , بررسی تأثیر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیره, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (32), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (83-96)
 37. علی رضا کرباسی , حنّانه آقاصفری , بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مصرف کنندگان به لبنیات برند, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (72), سال (2018-2), صفحات (327-336)
 38. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران, سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (5), شماره (19), سال (2017-12), صفحات (120-140)
 39. فاطمه پیرملک , علی رضا کرباسی , محمد قربانی , فاطمه رستگاری پور , تدوین راهبردهای مدیریت تولید، فرآوری و بازاریابی زعفران مطالعه موردی: استان خراسان رضوی, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (207-228)
 40. علی رضا کرباسی , تکتم محتشمی , امین علیزاده , زهرا مقیمی , بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بهره برداری از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زاوه- تربت حیدریه), پژوهش های زعفران , دوره (5), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (53-63)
 41. حنّانه آقاصفری , علی رضا کرباسی , اثرگذاری نگرش ها نسبت به محصولات دارای برند بر رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: برنج), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (149-156)
 42. علی رضا کرباسی , سمیه غفوری , سمیه رحیمی بایگی , علی رهنما , عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به انجام فعالیتهای تعاونی در شهرستان نیشابور, تعاون, دوره (6), شماره (22), سال (2017-7), صفحات (37-52)
 43. سمیه نقوی , علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , امید روزمند , بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آن, اقتصاد کشاورزی, دوره (11), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (115-133)
 44. علیرضا کوچکی , علی رضا کرباسی , سید محمد سیدی , بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر, زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (107-122)
 45. امیر دادرس مقدم , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال , اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد), اقتصاد کشاورزی و توسعه, شماره (102), سال (2018-9), صفحات (31-49)
 46. علی رضا کرباسی , بهاره زندی دره غریبی , بررسی آثار تغییر قیمت گوشت قرمز بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایران, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (8), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (39-60)
 47. سیدحسین محمدزاده , علی رضا کرباسی , مریم کاشفی نیشابوری , مقایسه ی کاربردی لاجیت، پروبیت وتوبیت در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه زعفران مطالعه موردی:شهرستان قاین, زراعت و فناوری زعفران, دوره (4), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (239-254)
 48. امیر دادرس مقدم , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال , سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (50-59)
 49. امیر دادرس مقدم , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال , مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد, اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (23-38)
 50. سمانه حیدرزاده ریزی , حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی, اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (49-68)
 51. اهون کاسب , محمد قربانی , علی رضا کرباسی , محمدرضا کهنسال , ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی, اقتصاد کشاورزی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (221-245)
 52. علی رضا کرباسی , هاشم محمودی , بهزاد فکاری سردهائی , محمدمهدی فارسی علی آبادی , آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (215-223)
 53. سمیه کوچک زاده , علی رضا کرباسی , بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (3), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (217-227)
 54. علی رضا کرباسی , امیرحسین توحیدی , عوامل موثر بر صادرات پسته ایران, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (91-105)
 55. سمانه حیدرزاده ریزی , حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء), اقتصاد کشاورزی, دوره (9), شماره (3), سال (2015-11), صفحات (125-139)
 56. فاطمه رستگاری پور , علی رضا کرباسی , بهره‌برداری بهینه از مخزن سد لار کاربرد برنامه‌ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله‌ای, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (21-37)
 57. علی رضا کرباسی , فاطمه رستگاری پور , بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (59-74)
 58. حکیمه هاتف , علی رضا کرباسی , اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی, اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (20), شماره (5), سال (2013-4), صفحات (23-47)
 59. علی رضا کرباسی , فاطمه رستگاری پور , حمید جهانی , سمیرا سلطانی , بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندران, پژوهش های کاربردی زراعی, شماره (101), سال (2013-4), صفحات (77-85)
 60. مهدی اسفندیاری , جواد شهرکی , علی رضا کرباسی , تعیین کارایی فنی همراه با ریسک تولید برنج: مطالعه موردی; شهرستان مرودشت استان فارس, پژوهش های کاربردی زراعی, شماره (100), سال (2013-10), صفحات (76-87)
 61. فاطمه حیات غیبی , علی رضا کرباسی , تأثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (1-11)
 62. حکیمه هاتف , علی رضا کرباسی , بررسی نقش دولت بر تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیا), اقتصاد کشاورزی, دوره (7), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (1-25)
 63. علی رضا کرباسی , سمیه نقوی , حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی, اقتصاد کشاورزی, دوره (7), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (1-14)
 64. پری ناز جانسوز , علی رضا کرباسی , علی سردار شهرکی , تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستان, روستا و توسعه, دوره (17), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (123-142)
 65. فاطمه حیات غیبی , علی رضا کرباسی , بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری, روستا و توسعه, دوره (16), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (59-81)
 66. سیده مژگان حسینی , حنّانه آقاصفری , علی رضا کرباسی , شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه تعاونی های تولید کشاورزی ایران, تعاون, دوره (3), شماره (10), سال (2014-4), صفحات (65-85)
 67. علی رضا کرباسی , هادی رفیعی دارائی , بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (22), شماره (85), سال (2014-4), صفحات (37-63)
 68. علی اکبر سروری , علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , حکیمه هاتف , اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (83), سال (2013-10), صفحات (191-210)
 69. حکیمه هاتف , علی رضا کرباسی , اثر شاخص‏ های حکومتی و سرمایه‏ گذاری خارجی بر سرمایه‏ گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی, اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (5), شماره (20), سال (2013-12), صفحات (23-47)
 70. مهدی اسفندیاری , جواد شهرکی , علی رضا کرباسی , بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛ مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس, اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (1-21)
 71. علی رضا کرباسی , حنّانه آقاصفری , سیده مژگان حسینی , بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی: تعاونی های گاوداران مشهد), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (213-222)
 72. علی رضا کرباسی , نسرین اوحدی , برآورد کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی مطالعه موردی شهرستان سیرجان, تعاون, دوره (22), شماره (6), سال (2011-9), صفحات (1-20)
 73. مرتضی یعقوبی , جواد شهرکی , علی رضا کرباسی , بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیر تعاونی پرورش میگوی شهرستان‌ چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (کاربرد مدل‌ CCR و FDH ), تعاون, دوره (21), شماره (4), سال (2011-2), صفحات (71-95)
 74. علی رضا کرباسی , مرتضی یعقوبی , بررسی بازارهای تعاونی های صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان, تعاون, دوره (22), شماره (5), سال (2011-5), صفحات (21-46)
 75. مهدی اسفندیاری , مرتضی یعقوبی , وحید شهابی نژاد , علی رضا کرباسی , کارآیی شالی کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها, روستا و توسعه, دوره (15), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (65-84)
 76. جواد شهرکی , علی رضا کرباسی , مرتضی یعقوبی , ارزیابی سودآوری و کارایی واحدهای پرورش میگو:مطالعه موردی منطقه ی گواتر شهرستان چابهار, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (17-36)
 77. عصمت مجرد , علی رضا کرباسی , رفتارهای غیر خطی در رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات : مطالعه موردی کشورهای حاشیه دریای خزر, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (12), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (191-210)
 78. علی رضا کرباسی , حسن سخدری , بررسی رابطه هزینه تحقیقات و بهره وری تولیدات کشاورزی در ایران, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (11), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (19-32)
 79. علی رضا کرباسی , معصومه کاتب , بررسی اقتصادی روابط بین زیر بخشهای زراعت و دام در استان فارس, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (38-45)
 80. معصومه ظریف , ماشاا... سالار پور , علی رضا کرباسی , ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (192-199)
 81. مرتضی یعقوبی , جواد شهرکی , علی رضا کرباسی , بررسی کارایی تعاونیها و واحدهای غیرتعاونی پرورش میگوی شهرستان چابهار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاکاربرد مدل FDH و CCR, تعاون, دوره (21), شماره (4), سال (2011-2), صفحات (71-95)
 82. علی رضا کرباسی , فریبا کوه پیما , رابطه ی بلندمدت میان درآمد خانوار روستایی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران, اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (4), سال (2010-12), صفحات (171-159)
 83. علی رضا کرباسی , مهدی پیری , بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران (یک تحلیل هم جمعی), دانش و توسعه, دوره (16), شماره (27), سال (2009-7), صفحات (145-160)
 84. علی رضا کرباسی , مرتضی یعقوبی , شهلا شهابی , بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان, تعاون, دوره (21), شماره (127), سال (2010-2), صفحات (55-70)
 85. مهدی پیری , رسول محمد رضایی , علی رضا کرباسی , بررسی ساختار بازار و تحلیل بازارهای هدف زردآلوی ایران, بررسی های بازرگانی, دوره (1), شماره (40), سال (2010-5), صفحات (40-52)
 86. علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , فاطمه رستگاری پور , بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (17), شماره (67), سال (2009-10), صفحات (1-18)
 87. علی رضا کرباسی , حسن احمدی , بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران, دانش و توسعه, دوره (17), شماره (32), سال (2010-4), صفحات (147-163)
 88. مرتضی اشرفی , علی رضا کرباسی , سیدمهریار صدرالاشرافی , مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (15), شماره (58), سال (2007-9), صفحات (39-59)
 89. علی رضا کرباسی , ندا اسد فلسفی‌زاده , عوامل موثر بر تنوع زراعی محصولات کشاورزی, اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-3), صفحات (101-114)
 90. علی رضا کرباسی , مهدی پیری , رابطه بین سطح قیمت محصولات کشاورزی و نااطمینانی تورمی در ایران: 1350-1383, پژوهشنامه بازرگانی, دوره (12), شماره (47), سال (2008-8), صفحات (11-140)
 91. علی رضا کرباسی , سکینه شمس الدینی , فاطمه رستگاری پور , تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (17), شماره (65), سال (2009-5), صفحات (1-15)
 92. علی رضا کرباسی , مهدی پیری , تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات زردآلو (مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی), پژوهش در علوم کشاورزی - Journal of Research in Agricultural Science, دوره (4), شماره (2), سال (2009-1), صفحات (226-237)
 93. علی رضا کرباسی , سامان ضیایی , عباس عبدشاهی , تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی گندم: مقایسه روی کردهای اقتصادسنجی کلاسیک و بیز, اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2010-5), صفحات (131-147)
 94. علی رضا کرباسی , فاطمه رستگاری پور , تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (69-78)
 95. هاجر اثنی عشری , علی رضا کرباسی , تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (9), شماره (3), سال (2009-10), صفحات (139-149)
 96. علی رضا کرباسی , هاجر اثنی عشری , حسن عاقل , پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-4), صفحات (31-43)
 97. علی رضا کرباسی , تکتم کنعانی , مهدی خیاطی , بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان با کارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل (رهیافت رگرسیون خطی فازی), اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (23), شماره (2), سال (2009-4), صفحات (63-72)
 98. علی رضا کرباسی , فاطمه رستگاری پور , بررسی عوامل موثر بر توزیع اندازه مزرعه در ایران, اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (3), سال (2008-8), صفحات (183-195)
 99. حمیده خاکسار آستانه , علی رضا کرباسی , بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (42-48)
 100. هاجر اثنی عشری , علی رضا کرباسی , مهدیه مسنن مظفری , بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (105-114)
 101. علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , ابراهیم مرادی , بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (91-107)
 102. علی رضا کرباسی , مهدی پیروی , بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر کشاورزی ایران, اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (19-34)
 103. فرهاد شیرانی بیدآبادی , مجتبی عباسیان , محمد حسین کریم , علی رضا کرباسی , بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (15), شماره (60), سال (2008-1), صفحات (87-102)
 104. علی رضا کرباسی , بهزاد حسنی شیروانشاهی , بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی, پژوهشنامه اقتصادی, دوره (9), شماره (32), سال (2009-5), صفحات (239-261)
 105. علی رضا کرباسی , برآورد تابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران با سیستم معادلات همزمان, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (16), شماره (62), سال (2008-7), صفحات (33-53)
 106. سعیده سادات موذنی , علی رضا کرباسی , اندازه گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (16), شماره (61), سال (2008-10), صفحات (1-16)
 107. فاطمه علیجانی , مسعود همایونی فر , علی رضا کرباسی , مهدیه مسنن مظفری , اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (10), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (1-17)
 108. رحیم گودرزی , علی رضا کرباسی , مسعود همایونی فر , شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی, پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (14), شماره (43), سال (2010-7), صفحات (211-226)
 109. مرتضی تهامی پور , علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2006-5), صفحات (116-122)
 110. علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , محمدحسین کریم کشته , زهرا نوری توپکانلو , بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسان, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (2), سال (2005-9), صفحات (57-64)

انگلیسی

 1. Milad Aminizadeh , Hosein Mohammadi , Ali Reza Karbasi , حامد رفیعی , Predicting consumers’ intention towards seafood products: An extended theory of planned behavior, Food Quality and Preference, Volume (113), Year (2024-4)
 2. sara yarmand , Hosein Mohammadi , Ali Reza Karbasi , maryam dehghani , The effect of the marketing mix and specialized knowledge on the export performance of SMEs exporting dry fruits, اقتصاد و توسعه کشاورزی, Volume (37), No (2), Year (2023-7), Pages (1-13)
 3. elahe Azam Rahmati , Hosein Mohammadi , Ali Reza Karbasi , تعیین زیربخش‌های بالفعل و بالقوه هت برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی استان خراسان رضوی (با تأکید بر زیربخش دام), تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, Volume (53), No (4), Year (2022-12), Pages (1043-1057)
 4. Houman Hashemzadeh , Ali Reza Karbasi , Hosein Mohammadi , Ali Firoozzare , Flavio Boccia , Investigating the Effect of Nudges on Consumers’ Willingness to Pay for Genetically Modified Corn Oil, Sustainability, Volume (14), No (19), Year (2022-10), Pages (12705-12715)
 5. elahe Azam Rahmati , Hosein Mohammadi , Ali Reza Karbasi , Investment Priorities in the Livestock and Poultry Agribusinesses Value Chains, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (24), No (6), Year (2022-11), Pages (1-16)
 6. Hannaneh Aghasafari , Milad Aminizadeh , Ali Reza Karbasi , Roberto Calisti , CO2emissions, export and foreign direct investment: Empirical evidence from Middle East and North Africa Region, Journal of International Trade and Economic Development, Volume (30), No (7), Year (2021-10), Pages (1054-1076)
 7. samaneh iravani , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi , Determinants of Rural Non-Farm Employment in Neyshabur: Application of Multilevel Multinomial Logit Model, Agricultural Economics Review, Volume (2), No (2), Year (2019-12), Pages (44-61)
 8. amirhossein tohidi , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi , Ahmadreza Asgharpourmasouleh , بهروز حسنی مهموئی , رتبه‎بندی و بررسی اثر ویژگی‎های زعفران بر ترجیحات مصرف کنندگان, زراعت و فناوری زعفران, Volume (9), No (1), Year (2021-4), Pages (91-106)
 9. amirhossein tohidi , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi , Ahmadreza Asgharpourmasouleh , بهروز حسنی مهمویی , رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی زعفران ایران, زراعت و فناوری زعفران, Volume (8), No (3), Year (2020-10), Pages (461-477)
 10. samaneh iravani , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi , بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی, روستا و توسعه, Volume (23), No (2), Year (2020-8), Pages (90-111)
 11. hananeh aghasafari , Ali Reza Karbasi , Hosein Mohammadi , Determination of the best strategies for development of organic farming: A SWOT – Fuzzy Analytic Network Process approach, Journal of Cleaner Production, Volume (277), Year (2020-9)
 12. Mohammad Hossein Karim , Ali Reza Karbasi , seyed hossein mohammadzadeh , Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants, Journal of Medicinal Plants and By-products, Volume (9), No (1), Year (2020-4), Pages (101-111)
 13. amirhossein tohidi , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi , Ahmadreza Asgharpourmasouleh , بهروز حسنی ممویی , Comparison of Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Methods to Rank Business Strategies and Marketing Resources, Agris On-line Papers in Economics and Informatics, Volume (12), No (3), Year (2020-9), Pages (101-114)
 14. amirhossein tohidi , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi , Ahmadreza Asgharpourmasouleh , Behrouz Hassani-Mahmooei , Prioritization of Business Strategies and Marketing Resources Using the Analytic Network Process (ANP) Approach, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (22), No (3), Year (2020-4), Pages (611-624)
 15. Ali Firoozzare , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi , Naser Shahnoushi froshani , Kamran Davary , FARMERS' PREFERENCES FOR AGRIENVIRONMENTAL SCHEME DESIGN: A CHOICE EXPERIMENT APPROACH, Revista de la Facultad de Agronomia, Volume (35), Year (2018-10), Pages (164-191)
 16. Ali Firoozzare , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi , Naser Shahnoushi froshani , Kamran Davary , Prioritize Agri-Environmental Measures of Water-Related Ecosystem Services: The Case of Mashhad, Journal of Sustainable Development, Volume (11), No (4), Year (2018-7), Pages (240-256)
 17. Ali Reza Karbasi , seyed hossein mohammadzadeh , Developing strategies to protect saffron production and market in Iran, Acta Horticulturae, Volume (1), No (312), Year (2017-10), Pages (11-20)
 18. amir dadrasmoghadam , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi , Mohammad Reza Kohansal , Determining the Optimum Brands Diversity of Cheese Using PSO (Case Study: Mashhad), Industrial Engineering and Management Systems, Volume (15), No (4), Year (2016-12), Pages (318-323)
 19. aida ariabod , Ali Reza Karbasi , Naser Shahnoushi froshani , Nader Mehregan , Studying the effect of targeted subsidies of energy carriers on agricultural products by using CGE model, Scholarly Journal of Agricultural Science, Volume (3), No (9), Year (2013-9), Pages (374-378)
 20. aida ariabod , Ali Reza Karbasi , Naser Shahnoushi froshani , Nader Mehregan , Study of the effect of targeting energy carriers’ subsidies on Prices of Agricultural products, Scholarly Journal of Agricultural Science, Volume (3), No (12), Year (2013-12), Pages (566-572)
 21. Ali Reza Karbasi , marjan taheri saffar , Amir Abbas Ajory Ayask , The Estimation of Total Factor Productivity of Agricultural Sector in Iran, International Journal of Agronomy and Plant Production, Volume (4), No (13), Year (2013-11), Pages (3748-3755)
 22. Ali Sardar Shahraki , Nazar Dahmardeh , Ali Reza Karbasi , Determining Technical Efficiency With Risk for Grape Gardens in Sistan Area by Using STochastic Frontier Analysis, International Journal of Agriculture: Reaserch and Review, Volume (2), No (22), Year (2012-10), Pages (1037-1044)
 23. Javad Shahraki , Morteza Yaghoubi , Ali Reza Karbasi , Evaluating the Productivity of Prawn Farms Using Malmquist Index in Guatr Gulf, Iran, Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, Volume (6), No (4), Year (2011-10), Pages (439-444)
 24. Ali Reza Karbasi , nazanin mohammadreza zadeh bazaz , The Analysis of productivity growth of all production Elements in Iran Economy, Annals of Biological Research, Volume (3), No (7), Year (2012-7), Pages (3696-3708)
 25. Ali Reza Karbasi , Mostafa Kojouri Geshniyani , behzad fakari sardehae , Zahra Rezaei , Conversion to Organic Arable Farming in Iran, Annals of Biological Research, Volume (3), No (6), Year (2012-6), Pages (2718-2726)
 26. Ali Reza Karbasi , aida ariabod , Analyzing the Effects of Changes in Price and Amount of Irrigation on Cropping Pattern in Khorasan Razavi, Using PMP Pattern, Annals of Biological Research, Volume (3), No (8), Year (2012-8), Pages (4132-4138)
 27. azadeh taalimoghaddam , Ali Reza Karbasi , Application of Game Theory to Field Crops in Khorasan-Razavi province, Annals of Biological Research, Volume (3), No (7), Year (2012-7), Pages (3461-3467)
 28. Ali Reza Karbasi , azita sarvari , An Investigation of Effective Elements on Investment Behavior of Cooperative Members (Tybad Livestock Production Cooperatives), Annals of Biological Research, Volume (3), No (8), Year (2012-8), Pages (4070-4076)
 29. Ali Reza Karbasi , behzad fakari sardehae , Mostafa Kojouri Geshniyani , Zahra Rezaei , Analysis of soil nutrient management for rice production in Mazandaran, Annals of Biological Research, Volume (3), No (6), Year (2012-6), Pages (2881-2887)
 30. Ali Reza Karbasi , S. M. Fahimi-Fard , H. R. Jahany , estimation of rural - urban migration in iran, پژوهش های اقتصادی ایران, Volume (16), No (46), Year (2011-4), Pages (97-114)
 31. Ali Reza Karbasi , F. Nikbakhshnoosar , S.M. Fahimifard , IMPACT OF IMPORT DEMAND ON SOCIAL WELFARE OF MAIN WHEAT IMPORTING COUNTRIES, Indian Journal of Agricultural Research, Volume (45), No (2), Year (2011-4), Pages (104-112)
 32. J. Soltani , Ali Reza Karbasi , S. M. Fahimifard , Determining optimum cropping pattern using Fuzzy Goal Programming (FGP) model, African Journal of Agricultural Research, Volume (6), No (14), Year (2011-7), Pages (3305-3310)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مریم رجبی , حسین محمدی , علی رضا کرباسی , علی فیروز زارع , بررسی بنگاه های کوچک و متوسط با تاکید بر بخش کشاورزی , کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین , 2023-01-25
 2. حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , محمد تیرگری سراجی , نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمند سازی زنجیره تامین خیار سالم گلخانه ای , کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین , 2023-01-25
 3. محدثه توکلی , علی رضا کرباسی , بررسی نقش نگرش به گواهی برند طیب در خلق ارزش ویژه برند , همایش بین المللی غذای طیب , 2022-11-09
 4. بهاره زندی دره غریبی , علی رضا کرباسی , میثم حداد , اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی , کنگره گیاهان دارویی مکانیزاسیون و فرآوری , 2022-02-21
 5. علی رضا کرباسی , بهاره زندی دره غریبی , تجارت گیاهان دارویی در ایران و جهان , کنگره گیاهان دارویی مکانیزاسیون و فرآوری , 2022-02-21
 6. سعید جلالیان , علی رضا کرباسی , تحلیل شکاف برند طیب در مرحله معرفی دوره عمر در بازار داخلی , همایش بین المللی غذای طیب , 2022-11-09
 7. محمدحسین کریم , علی رضا کرباسی , سید حسین محمدزاده , چالش های فرآیند تولید و بازار رسانی گیاهان دارویی ایران , اولین همایش ملی چالش های فرآوری زنجیره ارزش گیاهان داویی معطر , 2021-02-13
 8. مریم جعفری , علی رضا کرباسی , تحلیل اقتصادی زنجیره تامین و بازاریابی گز اصفهان , دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی , 2021-06-01
 9. سحر جوکار , علی رضا کرباسی , تجارت خرمای ایران: فرصت ها وچالش ها , همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما , 2020-12-16
 10. پریسا صادقی , سیده زهرا عسکری , سیده مریم موسوی , علی رضا کرباسی , تحلیل جایگاه ایران در مزیت نسبی و ساختار بازار جهانی خرما , همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما , 2020-12-16
 11. هومن هاشم زاده , سمیرا تخته برفریمانی , علی رضا کرباسی , تحلیل وضعیت صادرات خرما در ایران عوامل مؤثر بر آن , همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما , 2020-12-16
 12. علی رضا کرباسی , ریحانه ژاله , مریم رجبی , بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات خرما ایران , همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما , 2020-12-16
 13. فاطمه یونسی فر , علی رضا کرباسی , تحلیل وضعیت صنایع و فراورده های خرما در ایران , همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما , 2020-12-16
 14. مریم دهقانی دشتابی , علی رضا کرباسی , بررسی مزیت نسبی صادراتی خرمای ایران در کشورهای هدف صادراتی , همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما , 2020-12-16
 15. ملیحه شیبانی نوقابی , هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , بررسی عوامل موثر بر تجارت خرما در ایران , همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما , 2020-12-16
 16. بهاره زندی دره غریبی , علی رضا کرباسی , نازنین یوسفیان , برآورد تابع عرضه صادرات ایران در بازار خرما , همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما , 2020-12-16
 17. بهاره زندی دره غریبی , علی رضا کرباسی , بررسی عوامل بازدارنده رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک , دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی , 2021-06-01
 18. ملیحه شیبانی نوقابی , علی رضا کرباسی , مریم دهقانی دشتابی , هنگامه هندی زاده , تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه کسب و کارهای کشاورزی , دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی , 2021-06-01
 19. علی رضا کرباسی , مریم دهقانی دشتابی , ملیحه شیبانی نوقابی , هنگامه هندی زاده , بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عضویت در تعاونی های کشاورزی , دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی , 2021-06-01
 20. هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , ملیحه شیبانی نوقابی , مریم دهقانی دشتابی , عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی صاحبان کسب و کارهای کشاورزی و غذایی (مطالعه موردی: خراسان رضوی) , دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی , 2021-06-01
 21. ملیحه شیبانی نوقابی , علی رضا کرباسی , تحلیل فرصتها و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفران , دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی , 2021-06-01
 22. بهاره زندی دره غریبی , علی رضا کرباسی , تحلیل اثر افزایش قیمت زعفران بر امکان توسعه کشت محصول , ششمین همایش ملی زعفران , 2021-11-17
 23. سحر جوکار , علی رضا کرباسی , بررسی تاثیر راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایرا ن , نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2020-06-09
 24. سید حسین محمدزاده , علی رضا کرباسی , حسین محمدی , تجارت گیاهان دارویی و رونق تولید آن در استان خراسان رضوی , امنیت غذایی و رونق تولید , 2019-12-18
 25. الهه اعظم رحمتی , علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , بررسی جایگاه فناوری اطلاعات بر مراحل مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در ایران , امنیت غذایی و رونق تولید , 2019-12-18
 26. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر تجارت زعفران ایران , ششمین کنفرانس بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم , 2019-11-18
 27. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قاین , همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2019-02-27
 28. چیمن صیادی , علی رضا کرباسی , محمد قربانی , محمود صبوحی صابونی , بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران , هجدهمین همایش ملی برنج کشور , 2018-11-19
 29. علی رضا کرباسی , کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در تعیین اثر تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش زعفران , پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14
 30. علی رضا کرباسی , مقایسه اقتصادی دو روش آبیاری تناوبی و غرقابی در زراعت برنج , هجدهمین همایش ملی برنج کشور , 2019-01-18
 31. علی رضا کرباسی , بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران , هجدهمین همایش ملی برنج کشور , 2018-11-19
 32. علی رضا کرباسی , حسین صحابی , سیدحسین محمدزاده , چالشهای زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی , پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14
 33. علی رضا کرباسی , حسین محمدی , فرزانه کمالی حسین زاده , سیدحسین محمدزاده , مریم کاشفی , بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز , یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2018-05-08
 34. هنگامه هندی زاده , علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , بررسی مولفه های اثرگذار بر ارزش صادرات زعفران کشورهای منتخب , یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2018-05-08
 35. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تاکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2018-05-19
 36. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , عوامل موثر بر امنیت غذایی با تاکید بر نقش پایداری کشاورزی در ایران , سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی , 2018-03-10
 37. مهدی محمودی , علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , نفیسه روحی , مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی با به کارگیری الگوی برنامه ریزی چند هدفه , دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2016-05-11
 38. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , مهدی محمودی , برنامه ریزی نظام مدیریت منابع آب با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی - فاصله ای با مرز فازی , دهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2016-05-11
 39. علی رضا کرباسی , فرهاد فرخ منش , افاق ارفع , سیدحسین محمدزاده , سید محمد مهدی موسوی اصل , اقتصاد گیاهان دارویی با رویکرد مزیت های خراسان رضوی , اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی , 2018-02-14
 40. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , رویکرد تابع مرزی تصادفی در بررسی کارایی فنی اقتصادی کارگاههای تولید ابریشم - مطالعه موردی: شهرستان تریت حیدریه , اولین همایش ملی ابریشم , 2017-10-19
 41. بنفشه یزدانخواه , علی رضا کرباسی , مجتبی پالوج , تحلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از روش سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان مشهد , هفتمین همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و منابع طبیعی پایدار , 2017-12-27
 42. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 , سومین همایش ملی چشم انداز توسعه منطقه تربت حیدریه در افق1404 , 2017-01-19
 43. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران , چهارمین همایش ملی زعفران , 2015-11-04
 44. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , بررسی دیدگاه مسئولان، کارشناسان و دانشجویان در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی. مطالعه موردی: شهرستان نیشابور , نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2016-05-19
 45. علی رضا کرباسی , سید محمدرضا موسوی , آرزو علومی , مدیریت امنیت منطقه ای خلیج فارس در تامین امنیت انرژی جهان و تاکید بر نقش آن در تحولات سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای , پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2016-05-18
 46. علی رضا کرباسی , سیدحسین محمدزاده , بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی .مطالعه موردی: قاین , دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2016-12-08
 47. علی رضا کرباسی , تحلیل اقتصادی واجتماعی کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه , دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 , 2016-01-28
 48. علی رضا کرباسی , بررسی ابعاد اقتصادی- اجتماعی تولید ابریشم در واحدهای سنتی ابریشم¬کشی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه , دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 , 2016-01-28
 49. علی رضا کرباسی , بررسی تاثیر برخی از ع اًمل م ثًر بر میسان مصرف فرآیرد اَی گیا یَ دارییی با تاکید برخص صًیات ظا رَی ی کیفیت , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2016-03-10
 50. علی رضا کرباسی , اثرات و شاخص های بهره وری نیروی کار کشاورزی قیمت مواد غذایی و توسعه پایدار , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 51. علی رضا کرباسی , بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی , کنفرانس ملی کشاورزی پایدار،محیط زیست و توسعه روستایی , 2015-05-06
 52. علی رضا کرباسی , تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک زباله های شهری شهر مشهد در راستای حفظ محیط زیست , ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2014-11-12
 53. علی رضا کرباسی , الهام اصغرنژادافراکتی , امنیت غذایی و تعیین الگوی تولید چند دوره ایی محصول سالم (مطالعه موردی: دشت مشهد) , دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25
 54. علی رضا کرباسی , مسعود حسین زاده , علی رهنما , عوامل موثر بر تمایل افراد نسبت به عضویت در تعاونی (مطالعه موردی: مشهد) , همایش ملی جهاد اقتصاد , 2012-11-13
 55. آزاده تعالی مقدم , مرتضی بستام , علی رضا کرباسی , تعیین الگوی کشت بهینه محصولات باغی با استفاده از نظریه بازی(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 56. مرتضی یعقوبی , علی رضا کرباسی , فاطمه رستمیان , فاطمه رستگاری پور , بهینه سازی تصمیمات تولید با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم تکاملی و شبیه سازی مونت کارلو , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 57. مرتضی آسپیرا , علی رضا کرباسی , فاطمه رستگاری پور , تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی منطقه بردسیر کرمان , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 58. علیرضا رهبردهقان , علی رضا کرباسی , فاطمه رستگاری پور , تعیین الگوی بهینه بهره برداری محصولات زراعی در استان کرمان مطالعه موردی شهرستان بافت بخش ارزوییه , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 59. حسن احمدی , محمود صبوحی صابونی , علی رضا کرباسی , تیعین کارایی اقتصادی تعاونی های صیادی چابهار با استفاده از مدل ANN-DEA , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 60. سمیه خنجری , علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , بررسی اثر کارشناسان ترویج بر کارایی تولیدات گلخانه ای سیستان , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 61. هاجر اثنی عشری , علی رضا کرباسی , مهدی پیری , تاثیر سیاست های پولی ومالی بر مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وپیش بینی روند مکانیزاسیون درطی چندسال آینده , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 62. مریم حسن وند , علی رضا کرباسی , علی دریجانی , تحلیلی برمزیت نسبی دامداری عشایر استان لرستان: مطالعه موردی شهرستان خرم آباد , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 63. نازنین محمدرضازاده بزاز , علی رضا کرباسی , علیرضا پورمقدم , تجزیه و تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 64. علی رضا کرباسی , سمیه نقوی , بررسی تأثیرسرکوب مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 65. زورار پرمه , علی رضا کرباسی , برآورد حمایتهای بخش کشاورزی و تاثیر کاهش آن بر اقتصاد ایران , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2012-05-09
 66. علی رضا کرباسی , بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی ایران , همایش اقتصاد ایران درگام نهم , 2008-03-06
 67. علی رضا کرباسی , سرمایه گذاری عمومی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران , ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-11-30
 68. علی رضا کرباسی , برآورد تابع تقاضای گرده چای برای خانوارهای شهری ایران(1383-1369)-کاربرد سیستم مخارج خطی به روش داده های ادغام شده , ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-11-30
 69. علی رضا کرباسی , حمید توانا , مدل سازی آثار سیاستهای کلان تجاری بربخش کشاورزی ایرن , ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2008-02-29
 70. رحیم گودرزی , علی رضا کرباسی , ناپایداری صادراتی، سرمایه گذاری ورشد اقتصادی در 9 کشور آسیایی , ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2008-03-01
 71. علی رضا کرباسی , بررسی اقتصاد تولید عشایر , همایش کشاورزی محور توسعه در استان کهکیلویه و بویر احمد , 2011-02-20

انگلیسی

 1. Ali Reza Karbasi , Investigating on exports of Iranian saffron , 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , 2023-06-09
 2. Houman Hashemzadeh , Ali Reza Karbasi , Hosein Mohammadi , Ali Firoozzare , Analysis of consumer knowledge regarding genetically modified food products , international istanbul modern scientific research congress-iv , 2022-12-16
 3. Ali Reza Karbasi , Houman Hashemzadeh , Hosein Mohammadi , Ali Firoozzare , Comparative Study of GM Food Consumer Preferences in Iran and the World , international istanbul modern scientific research congress-iv , 2022-12-16
 4. Ali Reza Karbasi , Houman Hashemzadeh , APPLICATION OF PERSONALITY TEST IN BEHAVIORAL ECONOMICS , 3International Anatolian congress on multidisciplinary scientific research , 2022-12-28
 5. Ali Reza Karbasi , Houman Hashemzadeh , ESTIMATING CONSUMERS\\\' WILLINGNESS TO PAY FOR FOOD , 3International Anatolian congress on multidisciplinary scientific research , 2022-12-28
 6. Ali Reza Karbasi , Hosein Mohammadi , Laya Enjili , Prioritization of industrial saffron value chains , 3. International Cappadocia Scientific Research Congress , 2022-12-11
 7. Ali Reza Karbasi , hengame hendizadeh , Hosein Mohammadi , Ali Firoozzare , Comparative Study of GM Food Consumer Preferences in Iran and the World , international istanbul modern scientific research congress-iv , 2022-12-16
 8. hengame hendizadeh , Ali Reza Karbasi , Hosein Mohammadi , Ali Firoozzare , ANALYSIS OF CONSUMER KNOWLEDGE REGARDING GENETICALLY MODIFIED FOOD PRODUCTS , international istanbul modern scientific research congress-iv , 2022-12-16
 9. Ali Reza Karbasi , maryam dehghani , sasan esfandiari , NVESTIGATING THE WELFARE EFFECTS OF MARKET SUPPORT POLICIES IN IRAN , 4INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE , 2022-11-30
 10. Ali Reza Karbasi , maryam dehghani , sasan esfandiari , ANALYSIS OF CONSUMERS INTENTION FOR MEDICINAL PLANTS ON COVID 19 , 4INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE , 2022-11-30
 11. Ali Reza Karbasi , OPPORTUNITIES AND THREATS OF IRANIAN SAFFRON IN THE WORL , 4INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE , 2022-11-30
 12. Zahra Ghazavi , bahareh zandi , سمانه غفرانی , Ali Reza Karbasi , investigating the trade capacities of iran and turkmenistan , Ahi Evran 2nd International Conference on Scientific Research , 2022-10-21
 13. Ali Reza Karbasi , Economy of medicinal plants in Iran and the world , چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی , 2022-10-18
 14. Ali Reza Karbasi , Maryam Rahmani Node , Marketing analysis of licorice Glycyrrhiza glabra and Astragalus verus , چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی , 2022-10-18
 15. Ali Reza Karbasi , Fatemeh Mahjoub , Investigating the production chains and medicinal plant market of Barijeh , چهارمین کنگره بین المللی و پنجمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی , 2022-10-18
 16. maryam jafari , hengame hendizadeh , Ali Reza Karbasi , بررسی عوامل مؤثر بر صادرات خرمای ایران با تأکید بر تحریم های تجاری , همایش ملی اقتصاد، تجاری سازی و فرآوری محصول خرما , 2020-12-16
 17. maryam dehghani , Ali Reza Karbasi , hengame hendizadeh , Malihe Sheibani , عوامل موثر بر استفاده از تسهیلات توسط صاحبان کسب و کار در استان خراسان رضوی , دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی , 2021-06-01
 18. عباس بایگی , Ali Reza Karbasi , تحلیل رقابت پذیری صادرات با تاکید بر نقش اثر شلاقی در زنجیره تأمین زعفران ایران , ششمین همایش ملی زعفران , 2021-11-17
 19. محمد حسین کریم , Ali Reza Karbasi , سید حسین محمد زاده , Agricultural Risks and Climate Change Impact On Medicinal Plants Marketing , the second International conference on Rosa damascena , 2019-11-13
 20. محمد حسین کریم , Ali Reza Karbasi , سید حسین محمدزاده , Impact of Climate Change on Medicinal Plants Marketing , the second International conference on Rosa damascena , 2019-11-13
 21. سید حسین محمد زاده , محمد حسین کریم , Ali Reza Karbasi , Global Value Chain Analysis of Damask Rose in the World and Iran , the second International conference on Rosa damascena , 2019-11-13
 22. Ali Reza Karbasi , محمدحسین کریم , سیدحسین محمدزاده , Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants , The Secend International Conference of Rosa damascena, , 2019-11-13
 23. Ali Reza Karbasi , seyed hossein mohammadzadeh , Prioritize barriers to international supply chain management in Saffron industry , 2nd International Conference of Modern Research in Management,Economics and Development , 2018-03-31
 24. Ali Reza Karbasi , seyed hossein mohammadzadeh , Prioritizing barriers to international supply chain management in saffron industry , 2nd international Conference on Modern Research in Management, Economics and Development , 2017-12-16
 25. Ali Reza Karbasi , The Role of Sustainable Agriculture in Iran’s Food Security , 3rd GlobalFood Symposium , 2017-04-27