بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محسن نوغانی دخت بهمنی


موارد یافت شده: 120

1 - بازنمایی کلیشه های قومی در سریال های تلویزیون (بازه زمانی:1392-1380) (چکیده)
2 - Climate change, general strain and illegal fishing: An empirical test of Agnew’s criminology of climate change theory in Iran (چکیده)
3 - A Narrative on Using Vignettes: Its Advantages and Drawbacks (چکیده)
4 - Pregnant women\'s experiences of social roles: An ethnophenomenological study (چکیده)
5 - Men\'s Confrontation with Pregnancy from Women\'s Point of View: an Ethno Phenomenological Approach (چکیده)
6 - تحلیل جامعه شناختی گردشگری ازدواج در ایران (چکیده)
7 - فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی و علمکرد شغلی (چکیده)
8 - Unemployment and crime in developing countries: a meta-analysis in Iran (چکیده)
9 - Analysis of Stigma in Sadegh Hedayat s short stories according to Erving Goffman s Theory (چکیده)
10 - تحلیل رابطه عاملیت کنشگر-ساختار با عادت واره بوردیو در فرهنگ کسب وکار دانش بنیان (چکیده)
11 - Representation of Crises in Coursebooks of the Public Education System: A Study Based on Content Analysis (چکیده)
12 - واکاوی نظریه‌های برنامه‌درسی بر مبنای طبقه‌بندی میلر به منظور شناسایی بستر نظری مناسب برای طراحی برنامه‌های‌درسی مبتنی بر شرایط بحران (چکیده)
13 - بازار و جرائم زیست محیطی: تبیین شکار غیر قانونی پرندگان در فریدون کنار (چکیده)
14 - جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی (چکیده)
15 - Professional Identity and Social role of Pregnant Women: An Ethno Phenomenological Study (چکیده)
16 - field of education as an irreductible functional affairs: analysis of the field of education position in the field of power in Iran (چکیده)
17 - مراسم پیشکاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج (چکیده)
18 - تحلیل جامعه شناختی اخلاق کار براساس دستگاه نظری پیر بوردیو (چکیده)
19 - بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
20 - تحلیل عوامل مؤثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد به روش تحلیل تاریخچه رویداد (چکیده)
21 - پژوهش جامعه‌شناختی و مسئله اعتبار نتایج، نقدی بر مقاله «تبریز، شهر بدون گدا» (چکیده)
22 - عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه (چکیده)
23 - تأثیر یادگیری اجتماعی بر رفتارهای مخرب محیط زیست در کشاورزان با تأکید بر نقش آموزش های ترویجی (چکیده)
24 - رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران (چکیده)
25 - رابطه بین رویکرد اخلاقی نسبی گرایی، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسان (چکیده)
26 - بررسی تناقض یا تطابق میان اهداف و قوانین نظام آموزش و پرورش در دوره آموزش متوسطه (چکیده)
27 - تحلیل تغییرات کیفیت زندگی روستائیان بعد از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه ها (مطالعه موردی: بخش احمدآباد شهرستان مشهد) (چکیده)
28 - روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت :نکات اشتراک و افتراق (چکیده)
29 - mismath between academic education and alumi's occupation (چکیده)
30 - تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
31 - مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایران (چکیده)
32 - توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردی (چکیده)
33 - بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان) (چکیده)
34 - تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم(نمونه پژوهی شهر مشهد) (چکیده)
35 - کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان) (چکیده)
36 - بررسی اثر فناوری اطلاعات بر هویت مکانی - فضایی اجتماعات روستایی - مطالعه موردی: دهستان شاندیز , شهرستان بینالود (چکیده)
37 - شورای اجتماعی محلات شهر مشهد: مشارکت شهروندی بهینه ی محله مبنا (چکیده)
38 - بررسی اثر بخشی تبلیغات نوپدید شهری بر میزان استقبال از شیوه زیارت پیاده حرم رضوی (چکیده)
39 - تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 ) (چکیده)
40 - ارزیابی میزان رضایت کاربران از سیستم ERP و ازائه راهکارهای بهبود(مطالعه موزدی شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
41 - گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی (چکیده)
42 - کاربرد مدل های شبکه محور در پژوهش های اجتماعی (چکیده)
43 - شبکه های اجتماعی و کاریابی ( مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور) (چکیده)
44 - Nonemergent Patients in the Emergency Department: An Ethnographic Study (چکیده)
45 - توزیع قدرت در سازمان با تاکید بر دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی (چکیده)
46 - توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران (چکیده)
47 - گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسر مشهد (چکیده)
48 - تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی (چکیده)
49 - بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد (چکیده)
50 - عدم تناسب انگیزه های تحصیلی شغلی دانشجویان با نظام تقسیم کار (چکیده)
51 - کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان (چکیده)
52 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
53 - عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش های موجود) (چکیده)
54 - بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران) (چکیده)
55 - پیامدهای ارتباط نامتعارف با جنس مخالف (مطالعه موردی نوجوانان شهر مشهد ) (چکیده)
56 - برنامه آشنا سازی کارکنان جدید ,مسئله ای مغفول در سازمان ها (چکیده)
57 - ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (چکیده)
58 - زنان و محیط زیست (چکیده)
59 - بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد نسبت به شیوه قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389 (چکیده)
60 - چیستی و چرایی روش تحلیل روایت (چکیده)
61 - شبکه های اجتماعی مجازی و شادکامی (چکیده)
62 - تحلیل کیفی روند اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر افغانستانی مشهد (چکیده)
63 - Globalized Patterns of Childbearing among Today Iranian Couples: A narrative Approach (چکیده)
64 - تاملی بر ظرفیت های روش شناختی روایت در علوم اجتماعی (چکیده)
65 - تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد (چکیده)
66 - توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد) (چکیده)
67 - بررسی اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر کیفیت زندگی روستائیان(مورد مطالعه: بخش احمدآباد مشهد) (چکیده)
68 - تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی (چکیده)
69 - روش تحلیل شبکه (رویکردهای نظری و تکنیک ها) (چکیده)
70 - تبیین جامعه شناختی ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان (چکیده)
71 - بررسی افسردگی معلمان مدارض عادی ی استثىائی ی رابط آن با فرس دًگی ضغلی (چکیده)
72 - سرمایه اجتماعی،جنسیت و موفقیت شغلی (چکیده)
73 - عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر (چکیده)
74 - عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391) (چکیده)
75 - سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی) (چکیده)
76 - تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م ) (چکیده)
77 - تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت(مطالعه پانل) (چکیده)
78 - تاثیر استفاده از فیس بوک بر عملکرد تحصیلی (چکیده)
79 - تاثیر شبکه های ماهواره بر سبک پوشش جوانان (چکیده)
80 - بررسی و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقاله‌های علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی مبتنی بر نظریه هنجارهای علم مرتون (چکیده)
81 - تاثیر فیس بوک بر کاهش سرمایه اجتماعی پیوندی در خانواده (چکیده)
82 - رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
83 - Social capital and health: a return to social and sociological traditions (چکیده)
84 - مشارکت در فعالیتهای گروهی مدیریت استراتژیک و بهره وری (چکیده)
85 - عوامل اجتماعی موثر براختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
86 - تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه (چکیده)
87 - بررسى فرآیند برچسب زنى به بیماران اچ اى وى (ایدز) و پیامدهاى آن (چکیده)
88 - بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387 (چکیده)
89 - بررسی میزان مشارکت اقتصادی - اجتماعی در تعاو نیهای مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 89-1388 (چکیده)
90 - بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت های هرمی در سال تحصیلی 87-88 (چکیده)
91 - پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی (چکیده)
92 - عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان (چکیده)
93 - The Construct Validation of a Questionnaire of Social and Cultural Capital (چکیده)
94 - تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم (نمونه پژوهشی شهر مشهد) (چکیده)
95 - تحلیل محتوای کلیشه های جنسیتی در کتب درسی دوره ابتدایی (چکیده)
96 - An Application of a Questionnaire of Social and Cultural Capital to English Language Learning (چکیده)
97 - Running school-based management in Iranian schools: Requirements and challenges (چکیده)
98 - سیاست گذاری ها و شرایط شغلی موثر بر سلامت زنان (در بین دبیران زن مقطع متوسطه مشهد) (چکیده)
99 - واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی (چکیده)
100 - بومی سازی برنامه های درسی تحولی در نظام آموزشی ایران (چکیده)
101 - عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد (چکیده)
102 - Quality of life and social capital in Mashhad city in Iran (چکیده)
103 - Student Faculty Interactions and Its COnsequences for Educational Achievement (چکیده)
104 - بررسی راهبردهای توسعه اجتماعی در شهرها با تاکید بر ایران (چکیده)
105 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
106 - اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاستهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد (چکیده)
107 - سنجش اثر بخشی برنامه های آموزشی مصرف بهینه برق در بین دانش آموزان دوره ابتدایی شهر مشهد (چکیده)
108 - تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد (چکیده)
109 - میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن (چکیده)
110 - Sociological analysis of re-prison rate with an emphasis on labeling theory (چکیده)
111 - بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان (چکیده)
112 - سرمایه اجتماعی : رویکردی جامعه شناختی به سلامت (چکیده)
113 - انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد (چکیده)
114 - کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد (چکیده)
115 - سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی (چکیده)
116 - رضایتمندی شهروندان از شهرداری بر پایه خواسته ها و داشته ها(مطالعه موردی شهر مشهد ) (چکیده)
117 - بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
118 - سرمایه اجتماعی و آموزش غیر رسمی برای توانمند سازی محرومین اجتماعی (چکیده)
119 - جایگاه محله در بلدیه و شهرداری با تاکید بر آسیب شناسی هویت شهری (چکیده)
120 - تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی (چکیده)