بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Sohrabi


موارد یافت شده: 205

1 - The Effect of Spark Physical Program (Sports, Play and Active Recreation for Kids) on Quality of Life and Spirometry in 6-18-Year-Old Children with Cystic Fibrosis (چکیده)
2 - بررسی تأثیر یک دوره آزمایشات چندحسی بر تعادل سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی (چکیده)
3 - شناسائی منابع ژنتیکی مقاومت به بیماری بذرزاد لکه قهوه ای نواری جو (چکیده)
4 - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
5 - Assessment of the association between sociodemographic characteristics and response to vitamin D supplementation using artificial neural network (چکیده)
6 - تثیر تصویرسازی استراتژی بازی و تصویرسازی مهارت حرکتی بر عملکرد ورزشی جوانان در کاراته (چکیده)
7 - اثرات سطوح دشواری متفاوت بر یادگیری تکلیف پرتاب کردن در سالمندان: تأکید بر روشهای یادگیری ماشین (چکیده)
8 - تأثیر دستورالعمل‌های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی (چکیده)
9 - تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته (چکیده)
10 - اثر بازی های حرکتی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال یادگیری خاص (چکیده)
11 - تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدار (چکیده)
12 - اثر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (چکیده)
13 - اثر تمرینات اداراکی حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری (چکیده)
14 - تاثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون (چکیده)
15 - تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی تحت شرایط تکلیف دوگانه بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
16 - Pre-programming in overhand throwing of children with Down syndrome: role of the generalized motor program (چکیده)
17 - تأثیر نوروفیدبک بر توجه اشتراکی و فعالیت الکتریکی مغز کودکان پسر دارای اختلال اوتیسم کارکرد بالا (چکیده)
18 - ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون BOT-2 و مقایسه تبحر حرکتی پسران 5 تا 7 ساله عراقی و ایرانی (چکیده)
19 - روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی (چکیده)
20 - Index of difficulty which is an effective factor on especial skill formation in basketball free throw: index of learning difficulty hypothesis (چکیده)
21 - The effect of different feedback functions and error estimation on the retention of dart throwa skill (An Emphasis on Sandwich Approach) (چکیده)
22 - تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال کم توجه/بیش فعالی (چکیده)
23 - تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توه/فزون‌کنشی (چکیده)
24 - The Effect of Parietal and Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation on Bimanual Coordinated Adaptive Motor Learning (چکیده)
25 - Power spectral parameter variations after transcranial direct current stimulation in a bimanual coordination task (چکیده)
26 - Variability and coordination patterns of walking with different speeds in active and non-active children with Down syndrome: A cross-sectional case-control study (چکیده)
27 - The Effects of 24-Hour Sleep Deprivation on Cognitive and Motor Skills of Male College Students (چکیده)
28 - The Effects of Attentional Instructions and Exercise with Resistance Socks on the Static and Dynamic Balance of Parkinson's Patients (چکیده)
29 - Effects of virtual reality training intervention on predictive motor control of children with DCD – A randomized controlled trial (چکیده)
30 - تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
31 - تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (چکیده)
32 - The effect of task-specific balance training program in dual-task and single-task conditions on balance performance in children with developmental coordination disorder (چکیده)
33 - Effect of physical and mental and combined exercises with the different sensory inputs on the dynamic balance of stroke patients (چکیده)
34 - تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
35 - Investigation the Effectiveness of Vision Behavior Therapy, motor training and visual training on Social Interaction of Children with Autism Spectrum Disorder (چکیده)
36 - <p>Is visuomotor training an effective intervention for children with autism spectrum disorders?</p> (چکیده)
37 - Timing-Dependent Priming Effects of Anodal tDCS on Two-Hand Coordination (چکیده)
38 - Effects of Physical and Observational Practice on Intermanual Transfer (چکیده)
39 - بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار (چکیده)
40 - Comparison of the effects of perceptual-motor exercises, vitamin D supplementation and the combination of these interventions on decreasing stereotypical behavior in children with autism disorder (چکیده)
41 - The effect of a selective exercise program on motor competence and pulmonary function of asthmatic children: a clinical study (چکیده)
42 - تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری (چکیده)
43 - مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
44 - The effect of training on variability and accuracy of overhand throwing in children with Down syndrome (چکیده)
45 - Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities (چکیده)
46 - The effect of how to perform movement sequences on absolute and relative timing transfer (چکیده)
47 - Effects of 24 hour sleep deprivation on cognitive and motor skills in university studens (چکیده)
48 - The Effect of Explicit and Implicit Instructions and Sleep on Consolidation of the Accuracy of Elements of a Fine Motor Skill (چکیده)
49 - تأثیر تمرینات ادراکی - حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص (چکیده)
50 - تاثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سال (چکیده)
51 - Perception of biological motions is preserved in people with autism spectrum disorder: electrophysiological and behavioural evidences (چکیده)
52 - مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل (چکیده)
53 - تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
54 - اثر پسخوراند مهارخودی و فراوانی آن بر یادگیری حرکتی کودکان دارای اختلال شنوایی (چکیده)
55 - تاثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (چکیده)
56 - اثر برنامه اسپارک بر خودپنداره و مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (چکیده)
57 - تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 ساله (چکیده)
58 - مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobson و Benson بر افسردگی سالمندان (چکیده)
59 - The Relationship between motivation to teach and teaching method of Physical educators (چکیده)
60 - The effectiveness of acquisition and retentionof free throw skill by beginner basketball players through different methods: implicit learning of equipment modification (ILQM) and explicit learning (EL) (چکیده)
61 - اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
62 - The effects of different combinations of perceptual-motor exercises, music, and vitamin D supplementation on the nerve growth factor in children with high-functioning autism (چکیده)
63 - تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکلات توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
64 - A COMPARISON BETWEEN VIDEO AND POINT LIGHTS DISPLAYS TO LEARN A NOVEL SKILL (چکیده)
65 - تاثیر یک دوره برنامه ی تمرین منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا (چکیده)
66 - Effect of Neurofeedback Interactions and Mental Imagery on the Elderly’s Balance (چکیده)
67 - تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بریادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز (چکیده)
68 - EFFECT OF SELF-CONTROL FEEDBACK AND NORMATIVE SELF-CONTROL ON THE ACQUISITION, RETENTION AND TRANSFERRING SHOOTING TARGETING IN 12 TO 14 YEARS OLD GIRLS (چکیده)
69 - The Comparison of Depth Perception in 7-9 Years Old Healthy Children with Developmental Coordination Disorder (چکیده)
70 - روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه ی پیش بین انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان (چکیده)
71 - تأثیر تعدیل تجهیزات ورزشی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی در کودکان 9 تا 10 ساله با تأکید بر ظرفیت حافظة کاری (چکیده)
72 - The effect of an aerobic exercise program on the quality of life in children with cancer (چکیده)
73 - ارتباط بین بهزیستی روان شناختی و استحکام روانی در سالمندان: نقش میانجی فعالیت بدنی (چکیده)
74 - The Effect of Observing Different Types of Information on Learning a Novel Motor Skill (چکیده)
75 - Effect of rhythmic auditory stimulation on gait kinematic parameters of patients with multiple sclerosis (چکیده)
76 - بررسی کمی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر(کرمانشاه) (چکیده)
77 - تاثیر پلی مورفیسم val66met فاکتور نوروتروفیکی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی (چکیده)
78 - The Effect Specialization and Diversification Involvement on Learning of Sports Skills According To Deliberate Practice and Deliberate Play (چکیده)
79 - The Effect of Speed, Accuracy and Effector on Generalizability of Motor Program (چکیده)
80 - تکانش‌ گری حرکتی و یادگیری مهارت‌ های پایه بسکتبال (چکیده)
81 - Effects of a selected exercise programon executive function of children with attention deficit hyperactivity disorde (چکیده)
82 - The effect of strength training based on process approach intervention on balance of children with developmental coordination disorder (چکیده)
83 - The Effects of Physical Activity on Impulse Control, Attention, Decision-making and Motor Functions in Students with High and Low Impulsivity (چکیده)
84 - مقایسه یادگیری توالی حرکتی ناآشکار و آشکار در کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
85 - تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده (چکیده)
86 - Do Environmental Factors (Practice and Feedback) Moderate the Effect of the Val66met BDNF Polymorphism on Motor Learning? (چکیده)
87 - تاثیر چند ریختی val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی، در فرایند یادگیری مهارت حرکتی پرتابی (چکیده)
88 - تأثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سال (چکیده)
89 - مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند (چکیده)
90 - تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال (چکیده)
91 - بررسی اختلالات حرکتی و تأثیر آن بر تکامل سایر ابعاد وجودی کودکان (چکیده)
92 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر پارامترهای پیکرسنجی و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
93 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر تعادل ایستا و هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
94 - تأثیر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
95 - تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
96 - تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر (چکیده)
97 - The Effect of Zinc Supplementation on Cognitive Performance in Schoolchildren (چکیده)
98 - تاثیر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم (چکیده)
99 - تعیین روایی و پایایی مقیاس نیمرخ عملکردی بازیکنان پستهای مختلف فوتبال (چکیده)
100 - ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب (چکیده)
101 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
102 - تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
103 - بررسی تاثیر تمرین ویبریشن کل بدن و تمرین ذهنی بر تعادل مردان سالمند (چکیده)
104 - تاثیر فعالیتهای ورزشی بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان سندرم داون چاق (چکیده)
105 - تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت (چکیده)
106 - ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی (چکیده)
107 - مقایسه رشد مهارتهای حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور (چکیده)
108 - تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی (چکیده)
109 - تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر قدرت عضلات خم کننده و بازکننده زانو در دوره بازتوانی ورزشکاران مبتلا به آسیب رباط و منیسک زانو (چکیده)
110 - بررسی تقارن انتقال دوطرفه ی مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربهی پای فوتبال (چکیده)
111 - ویژگی های روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزش (چکیده)
112 - The linear and quadratic link between metacognitive-knowledge, and self-regulation with goal-orientation of young male and female athletes (چکیده)
113 - تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و درونی تکلیف فراقامتی بر اکتساب و یادگیری کنترل قامت (چکیده)
114 - Effect of Balance Training on Balance and Confidence in Older Adults (چکیده)
115 - Neurofeedback and physical balance in Parkinson’s patients (چکیده)
116 - تاثیر یک دوره تمرینات مداخله‏ای حس پیکری بر تعادل سالمندان سالم (چکیده)
117 - مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
118 - The effects of a somatosensory interventions training on balance in healthy elderly (چکیده)
119 - بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران پارکینسونی (چکیده)
120 - The Profit of Pettlep Imagery Training Pre-Sleep On Motor Performance (چکیده)
121 - The Effect of Mental Imagery Focus of Attention on Performance and Learning of Children Dart Throwing Skill (چکیده)
122 - Validity and reliability of the Persian version of the Movement Imagery Questionnaire 2 (چکیده)
123 - Optimal Timing of Mental Practice on Learning the Volleyball Service Skill (چکیده)
124 - The Effects of Aerobic Exercise Training on Psychosocial Aspects of Men with Type 2 Diabetes Mellitus (چکیده)
125 - رابطه وزن هنگام تولد با عملکرد شناختی کودکان پیش دبستانی (چکیده)
126 - رابطه وزن هنگام تولد با تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی (چکیده)
127 - Zinc supplements and children\'s Intelligent Quote (IQ) (چکیده)
128 - هیپنوتیزم ورزشی (چکیده)
129 - تأثیر تصویرسازی شناختی انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
130 - مقایسه پرخاشگری و تیپ شخصیتی A و B در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار (چکیده)
131 - تأثیر تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
132 - تأثیر پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون (چکیده)
133 - تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال (چکیده)
134 - نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مردم استان خراسان رضوی به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی (چکیده)
135 - تاثیر بسامد بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری حرکتی کودکان کم شنوا (چکیده)
136 - بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
137 - Influence of Modeling, Internal Mental Imagery and a Combination Methods on Acquisition and Retention of Throwing Darts Motor Skill (چکیده)
138 - Effect of PETTLEP Imagery Training on Learning of New Skills in Novice Volleyball Players (چکیده)
139 - منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی گیران جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور (چکیده)
140 - تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت (چکیده)
141 - تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر دامنه حرکتی و حس عمقی ورزشکاران مرد مبتلا به آسیب های زانو (چکیده)
142 - Determining Validity and Reliability of Athletic Identity Measurement Scale (AIMS-Plus) among Iranian Sample (چکیده)
143 - The effect of selected relaxation training with physical activity on mental well-being (چکیده)
144 - تاثیر نوع دستورالعمل توجهی و افزایش ضرباهنگ بر ثبات مرحله نسبی حرکات هماهنگ دودستی (چکیده)
145 - مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی (چکیده)
146 - تاثیر یک دوره تمرینات آرام سازی همراه با فعالیت بدنی منتخب بر سلامت روانی دختران (چکیده)
147 - تأثیر تصویرسازی کانون توجه بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
148 - تاثیر تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
149 - تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه وضوح تصویر سازی حرکت2 (چکیده)
150 - Effect of Zinc supplementation on physical growth of school age children (چکیده)
151 - تاثیر تداخل زمینه ای بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر در شرایط بازخورد آزمون گر کنترل (چکیده)
152 - تاثیر تمرینات هاتا یوگا بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (چکیده)
153 - مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران (چکیده)
154 - تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند (چکیده)
155 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه (چکیده)
156 - The relationship between sources of sport confidence and athletic performance in young Iranian elite wrestlers (چکیده)
157 - Validity and reliability of the Persian version of the Movement Imagery Questionnaire 2 (چکیده)
158 - RELATIONSHIP BETWEEN SOURCES OF SPORT CONFIDENCE AND SPOR TCONFIDENCE IN YOUNG IRANIAN ELITE WRESTLERS (چکیده)
159 - COMPARING THE EFFECT OF KIND OF ATTENTIONAL FOCUS INSTRUCTIONS AND PERFORMER\'S SKILL LEVEL ON VERTICAL JUMP PERFORMANCE (چکیده)
160 - The Relationship between Sources of sport confidence and sport confidence in young Iranian elite wrestlers (چکیده)
161 - توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
162 - تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطه آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانی (چکیده)
163 - تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
164 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی والیبالیستهای جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمان کشوری سال 1388 و رابطه آن با سابقه ورزشی (چکیده)
165 - مقایسه ابعاد شادکامی و تیپ شخصیتی B و A در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار (چکیده)
166 - اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
167 - مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال (چکیده)
168 - تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 (چکیده)
169 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش (چکیده)
170 - استعدادیابی در ورزش (چکیده)
171 - مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
172 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر عملکرد و یادگیری مهارت شنای کرال سینه (چکیده)
173 - مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
174 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
175 - رابطه بین سطح عملکرد شناختی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی در کودکان دبستانی (چکیده)
176 - رابطه بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی (چکیده)
177 - تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲ (چکیده)
178 - ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار (چکیده)
179 - سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
180 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر یادداری و انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
181 - اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست (چکیده)
182 - تبیین نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیتهای ... (چکیده)
183 - تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط (چکیده)
184 - اثرتوالی تمرین برانتقال جانبی سرویس کوتاه بدمینتون (چکیده)
185 - تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد قهرمانان ورزشی (چکیده)
186 - روانشناسی کاربردی در ورزش والیبال (چکیده)
187 - تأثیر تصویرسازی آرامش (آرام سازی)، پیاده روی و روش ترکیبی بر پُرفشارخونی (چکیده)
188 - مقایسه انتقال دوطرفه مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربه پا به توپ فوتبال (چکیده)
189 - مقایسة مؤلفه های خود پندارة ورزشی کشتی گیران شرکت کننده در بازی های آسیایی 2006 قطر (چکیده)
190 - تأثیر تمرینات هوازی منتخب برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 (چکیده)
191 - طراحی و ساخت دستگاه پردازنده و رسم کننده الگوهای هماهنگی دو دست (چکیده)
192 - مقایسه تاثیر آرایش تمرین جسمانی و ذهنی بر انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
193 - مقایسه خودپنداره ورزشی کشتی گیران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)
194 - مقایسه سوگیری ورزشی (ورزش گرایی) ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
195 - The Effect of practices Arrangement on Retention and Transfer of Speed Parameter on Tracking Task (چکیده)
196 - The comparison between wrestler s athletic self - concept participating in 2006 Asian s Games (چکیده)
197 - تأثیر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
198 - مقایسة خودپندارة ورزشی کشتی گیران شرکت- کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)
199 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
200 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
201 - مقایسة تأثیر تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت دریبل فوتبال (چکیده)
202 - اثر روش های تمرینی منتخب بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
203 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
204 - مقایسه اثر دو روش مشاهده ای الگوی ماهر و در حال یادگیری بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون (چکیده)
205 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)