بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad


موارد یافت شده: 122

1 - نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی خطر عود به اعتیاد (چکیده)
2 - نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی (چکیده)
3 - اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش پریشانی روان شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه (چکیده)
4 - نقش میانجی گری تفکر خلاق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین مشهد (چکیده)
5 - رابطه بین نشخوار فکری و پریشانی روان شناختی زنان مطلقه (چکیده)
6 - رابطة سخت کوشی و برونگرایی با عملکرد تحصیلی (چکیده)
7 - مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان تیپ شخصیتی نوع D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی (چکیده)
8 - پیش‌بینی بار ارزشی تظاهرات هیجانی چهره‌ای داینامیک بر اساس توان مطلق امواج مغزی با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرام کمی در دوران نوجوانی (چکیده)
9 - Childrens psychological well-being, anxiety, depression, and stress: The role of addicted and non-addicted parents (چکیده)
10 - اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت (چکیده)
11 - اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر تاب آوری زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی (چکیده)
12 - نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی (چکیده)
13 - اثربخشی مشاوره گروهی به روش ساختاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی (چکیده)
14 - اثربخشی طرحواره‌درمانی بر شخصیت سنخ D بر حافظهٔ کاری و حافظهٔ آینده‌نگر و پیروی از درمان بیماران کرونر قلب (چکیده)
15 - بررسی نقش بهزیستی روانشناختی در پیشبینی امنیت اجتماعی و احساس سلامت زنان نابارور (چکیده)
16 - بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور (چکیده)
17 - اثربخشی گروه درمانی‌ بین‌فردی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی (چکیده)
18 - نقش اختلالات شخصیت در تبیین نارسایی کنش های اجرایی مجرمان (چکیده)
19 - بررسی کارکردهای شناختی کارکنان برج مراقبت فرودگاههای کشور (چکیده)
20 - نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیشبینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روانشناختی و خودکنترلی در معتادان (چکیده)
21 - نقش امنیت روانی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور با میانجی‌گری مذهب (چکیده)
22 - نقش امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سربازان با میانجیگری خودکنترلی (چکیده)
23 - Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy in Reducing Disappointment, Psychological Distress, and Psychasthenia among Systemic lupus Erythematosus (SLE) Patients (چکیده)
24 - نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی (چکیده)
25 - پیامدهای روانشناختی سرطان پستان در ایران: مرور نظام مند متون پژوهشی (چکیده)
26 - اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
27 - The effect of acoustic feedback in an auditory Posner paradigm: delay effect and bias in ERP (چکیده)
28 - Neuroticism and Frontal EEG Asymmetry Correlated With Dynamic Facial Emotional Processing in Adolescents (چکیده)
29 - ساخت نسخه ایرانی سنجه مهارگری زناشویی و آشسکار ساختن ویژگی های روان سنجی آن (چکیده)
30 - بررسی نقش روابط کلامی – غیر کلامی در پیش بینی ترس از صمیمیت زوجین (چکیده)
31 - بررسی میزان پاسخگویی دانش آموزان به کوشش های حافظه ی کاری دیداری در تسک CORSI (چکیده)
32 - نقش رضایت زناشویی در امید به زندگی با میانجیگری شوخی طبعی (چکیده)
33 - بررسی اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش شکفتگی زنان سرپرست خانواده (چکیده)
34 - عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی (چکیده)
35 - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مادران دارای فرزند سندرم داون (چکیده)
36 - Visual working memory performance based on fixations and saccades in children with and without specific learning disorder: An eye - tracking study (چکیده)
37 - نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازان (چکیده)
38 - پیش‎بینی اهمال‎کاری تحصیلی دانش‎آموزان از طریق خودناتوان‎سازی و استرس‎ناشی‎از انتظارات تحصیلی (چکیده)
39 - Comparing psychological disorders in addicts treated under NA Association and TC Centers (چکیده)
40 - ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد (چکیده)
41 - اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی (چکیده)
42 - اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شخصیت سنخ D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری و حافظه آینده نگر (چکیده)
43 - اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان (چکیده)
44 - نقش ناگویی خلقی در پیش بینی سبک های حل تعارض زوجین (چکیده)
45 - Predicting Neuroticism Based on EEG Power Oscillations: Fearful Face as a Mediator Role (چکیده)
46 - بررسی میزان پاسخگویی دانش آموزان به کوشش های حافظه کاریدیداری در تسک COSI (چکیده)
47 - Comparison of Prospective Memory and Cognitive Abilities in Addicts treated by Methadone-Maintenance/without Me thadone-Maintenance and Normal People (چکیده)
48 - مقایسه انعطاف‎پذیری شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی (چکیده)
49 - مقایسه حافظه کاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی (چکیده)
50 - بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران (چکیده)
51 - اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمن (چکیده)
52 - نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی (چکیده)
53 - مقایسه وضعیت روان‌شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و افراد سالم (چکیده)
54 - تأثیر عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش‌ها و باورهای پیش از ازدواج: پژوهش کیفی (چکیده)
55 - عنوان : نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست (چکیده)
56 - اثربخشی گروه درمانی ایماگوتراپی برافزایش احساس انسجام زنان متاهل بین 20 تا 40 ساله مشهد (چکیده)
57 - اثربخشی گروه درمانی ایماگوتراپی برافزایش تمایز یافتگی زنان متاهل بین 20 تا 40 ساله مشهد (چکیده)
58 - بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی (چکیده)
59 - پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
60 - پیش بینی حافظه آینده نگر بلند مدت با توجه به انطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
61 - رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی (چکیده)
62 - مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی (چکیده)
63 - پیش بینی انگیزش پیشرفت باتوجه به خودکارآمدی در دانش آموزان متوسطه (چکیده)
64 - رابطه بلوغ عاطفی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
65 - نقش سواد عاطفی در پیش بینی طلاق عاطفی با میانجیگری حل تعارض (چکیده)
66 - بررسی ارتباط زیارت امام رضا(ع) با احساس شادکامی و رضایت از زندگی (چکیده)
67 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای ناکارآمد معلولان جسمی حرکتی شهر مشهد در سال 1394 (چکیده)
68 - آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی (چکیده)
69 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد معلولان (چکیده)
70 - اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حمله وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترال (چکیده)
71 - Effect of Cognitive Pain Self-Management Program on Depression, Anxiety, and Stress in Women with Chron ic Musculoskeletal Pain: A Pilot Study (چکیده)
72 - بررسی نقش اعتقادات مذهبی در پیش بینی افسردگی، امید و شادکامی سالمندان (چکیده)
73 - تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان (چکیده)
74 - پیامدهای روانشناختی مهاجرت های خارجی (چکیده)
75 - بررسی اصول اساسی بهداشت روانی از دیدگاه اسلام (چکیده)
76 - مفهوم شناسی ایثار با نگرش به منابع اسلامی و روان شناسی و پیامدهای فردی و اجتماعی آن (چکیده)
77 - اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادران (چکیده)
78 - اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار ایثار و اطاعت مادران (چکیده)
79 - اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مستبدانه مادران (چکیده)
80 - مقایسه رضایت زناشویی و نگرش مذهبی زنان استفاده کننده از ماهواره و زنان غیر استفاده کننده (چکیده)
81 - بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش هوش هیجانی دانش آموزان با مشکل بینایی (چکیده)
82 - ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان (چکیده)
83 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی دختران بی سرپرست (چکیده)
84 - compare the effectiveness of specialized addiction treatment clinics (out patient) and the NA approach in reducing mental disorder of addicts (چکیده)
85 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر خودکارآمدی دختران بی سرپرست (چکیده)
86 - مقایسه ناگویی خلقی و آزار دیدگی از طرف همسر در زنان شاغل و خانه دار (چکیده)
87 - برّرسی وضعیّت استفاده از ماهواره در بین زنان (چکیده)
88 - تربیت هیجانی با استفاده از آموزه های اسلامی (چکیده)
89 - بررسی رابطه رضایت از زندگی و سرسختی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان (چکیده)
90 - اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله دینی بر مهارتهای درون فردی (چکیده)
91 - بررسی رابطه خود افشایی و رضایت زناشویی در دبیران زن شهر مشهد (چکیده)
92 - مقایسه صمیمیت زناشویی در افراد درون گرا و برون گرا (چکیده)
93 - مقایسه طلاق عاطفی در افراد درونگرا و برونگرا (چکیده)
94 - پیش بینی دلزدگی زناشویی از طریق همدم طلبی- دوری گزینی در دانشجویان زن متاهل (چکیده)
95 - بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی (چکیده)
96 - مقایسه تاب آوری،سخت کوشی در بین دختران فراری،بی سرپرست و عادی در سطح مشهد (چکیده)
97 - اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زناشویی بر تعارضات زناشویی، کیفیت زندگی و همراهی عاطفی در زنان (چکیده)
98 - اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های زناشویی بر تعارضات زناشویی در زنان (چکیده)
99 - مقایسه سبک های دفاعی وجهت گیری مذهبی دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشهد (چکیده)
100 - پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد (چکیده)
101 - The relationship between rumination and mental health components in alcohol abusers (چکیده)
102 - رابطه تاب‌ آوری و فرسودگی شغلی با تاکید بر نگرش مذهبی در کارمندان زندان (چکیده)
103 - رابطه هوش هیجانی، سلامت روانی با رضایت زناشویی پرسنل زندان شهر چناران (چکیده)
104 - the effectiveness of group new reality therapy based on choice theory in motivation for change of substance abusers (چکیده)
105 - Reliability and validity of Farsi version of Parsian and Dunning spirituality questionnaire (چکیده)
106 - مقایسه سبک حل مساله و سازگاری زناشویی در مادران کودک استثنایی و عادی (چکیده)
107 - اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله دینی بر هوش هیجانی همسران جانبازان شهر مشهد (چکیده)
108 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن (چکیده)
109 - The relationship between rumination and impulsiveness in (چکیده)
110 - تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان مواد (چکیده)
111 - Emotional education through islamic teachings (چکیده)
112 - Effectiveness of group new reality therapy based on choice theory in substance abusers’ hopefulness (چکیده)
113 - The effectiveness of group reality therapy based on choice theory in the quality of life of substance abusers (چکیده)
114 - Choice theory and effective learning (چکیده)
115 - Investigation of Theory of Mind in ADHD and Normal Children and i ts Relationship with Response Inhibition (چکیده)
116 - تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان (چکیده)
117 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی (چکیده)
118 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان‌شناختی (چکیده)
119 - مقایسه اثر بخشی درمانگری شناختی– رفتاری(CBT) و درمانگری فعال سازی رفتاری(BAT) در اصلاح عملکرد شناختی ( حافظه کاری و زمان واکنش ساده(SRT)) سوء مصرف کنندگان هروئینی در افغانستان (چکیده)
120 - بررسی اثرات مصرف مواد اعتیادآور، بر کارکردهای عصب- روانشناختی معتادان شهر شیراز (چکیده)
121 - رابطه احساس انسجام روانی و ابعاد فرزند پروری با اهمالکاری تحصیلی (چکیده)
122 - مقایسه کنش وری عصب -روان شناختی (زمان کنشی )درمعتادان وافراد عادی (چکیده)