مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فاطمه حیدری , محبت محبی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی در فرمولاسیون خمیرآبه هت تهیه ناگت مرغ کم چرب, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (17), شماره (3), سال (2021-7), صفحات (25-37)
 2. بهاره سالمی , ناصر صداقت , محمدجواد وریدی , سیدمحمود موسوی , فریده طباطبائی یزدی , توسعه مدل سینتیکی عمر ماندگاری برای کاهوی برش خورده تازه رقم رومین، بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده منفذدار, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (115), شماره (18), سال (2021-9), صفحات (235-246)
 3. عاطفه سرادقی توپکانلو , فخری شهیدی , علی جوادمنش , سید علی مرتضوی , محمدجواد وریدی , سحر روشنک , Isolation and Identification of Yellow Spot Causing Microbial Agents on Chicken Sausage Based on Culture and Molecular Methods, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (114), سال (2021-8), صفحات (1-14)
 4. آسیه قیافه شیرزادی , محمدجواد وریدی , الناز میلانی , بررسی اثر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط اکستروژن آرد کامپوزیت گندم سن زده- کینوا در فرمولاسیون میان وعده غذایی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (17), شماره (105), سال (2020-11), صفحات (1-14)
 5. فاطمه ژانداری , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , فریده طباطبائی یزدی , محمدرضا عدالتیان دوم , سحر روشنک , Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrot, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (96), سال (2020-1), صفحات (27-42)
 6. مهسان ایرجی فر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , یونس زاهدی , ارزیابی اثر اسید لاکتیک بر ویژگیهای بافتی و الگوی پروتئولیز عضله دو سر ران شتر یک کوهانه, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (37-54)
 7. شکیبا کیانیانی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , بررسی اثر جایگزینی ژل آلوئهورا با چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و حسی سوسیس حاوی 40درصد گوشت قرمز, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (1-11)
 8. حنان لشکری , محمدجواد وریدی , محمد هادی اسکندری , مهدی وریدی , تاثیر افزودن آب انار بر ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، میکروبی و حسی پنیر فتای بدون آبگیری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (83), سال (2019-1), صفحات (299-314)
 9. مریم اکبریان , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , سحر روشنک , بررسی اثر پالسمای سرد بر ویژگیهای میکروبی و شیمیایی زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (425-439)
 10. وحیده سالار کریمی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , بررسی تأثیر جایگزینی آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (8), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (15-30)
 11. نسترن اکبرزاده , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , الناز میلانی , ارزیابی تأثیر متغیر های فرایند اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus), فناوری های نوین غذایی, سال (2017-4)
 12. رامین رهبری , محمدجواد وریدی , علی شریف , مهدی نصیری محلاتی , بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (9), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (41-47)
 13. محمدابراهیم گوهرجو , محمدرضا عدالتیان دوم , فخری شهیدی , فریده طباطبائی یزدی , محمدجواد وریدی , شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (323-339)
 14. مهدی کاویانی , مهدی وریدی , ستار طهماسبی انفرادی , محمدجواد وریدی , تعیین بهترین زمان برداشت ارقام ماری و شنگه بر اساس برخی پارامتر های تعیین کننده کیفیت زیتون, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (84), سال (2019-2), صفحات (397-410)
 15. مهسان ایرجی فر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , یونس زاهدی , ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگی‌های کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (28), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (145-160)
 16. الناز قبادی , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , صمغ دانه شنبلیله: بهینه سازی استخراج و ارزیابی ویژگی های ضد اکسایشی, فناوری های نوین غذایی, دوره (5), شماره (3), سال (2018-6), صفحات (447-468)
 17. بهنام فیوضی , محمدجواد وریدی , الناز میلانی , فخری شهیدی , بهینه سازی متغیر های فرمولاسیون و شرایط فرآیند اکستروژ محصول اسنک حجیم حاوی آرد کنجاله بنه, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (7), شماره (3), سال (2018-3), صفحات (27-35)
 18. محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , میثم وجدی , اعظم شریف پورلاطانی , طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی هوا، خلاء و اتمسفر اصلاح شده, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (74), سال (2018-4), صفحات (213-225)
 19. سحر نایبندی آتشی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , محبت محبی , محمدجواد وریدی , بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک ‏کردن با هوای‏ داغ گوشت شترمرغ, فناوری های نوین غذایی, دوره (4), شماره (15), سال (2017-6), صفحات (65-76)
 20. فرشته سبزی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , مطالعه اثر آبغوره بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی گوشت گاو, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (53-70)
 21. حنان لشکری , محمدجواد وریدی , محمد هادی اسکندری , مهدی وریدی , بهینه سازی تولید پنیر فتای بدون آبگیری با استفاده از طرح آماری مخلوط, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (74), سال (2018-4), صفحات (283-298)
 22. نعیمه کاظمی طاسکوه , محمدحسین حدادخداپرست , محمدجواد وریدی , فریده طباطبائی یزدی , اثر ترکیبی آب اُزنه و اسیدلاکتیک بر بار آلودگی میکروبی لاشۀ مرغ در مرحلۀ سرد کردن در کشتارگاه, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (211-220)
 23. مهدی وریدی , محمد فرهادی چیتگر , محمدجواد وریدی , احمد بالندری , مقایسه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه ژنوتیپ زرشک بومی استان سمنان, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2016-6), صفحات (250-260)
 24. سمیرا فیضی , مهدی وریدی , فاطمه زارع , محمدجواد وریدی , بررسی اثر تغییرات pH بر خواص عملکردی ایزوله پروتئین شنبلیله, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2016-3), صفحات (521-534)
 25. محمد قبادی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی فیبرهای غذایی گندم، چغندرقند و سیب زمینی, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (27), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (1-12)
 26. یونس زاهدی دیزج یکان , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , ارزیابی اثر جنس و نوع عضله بر الگوی پروتئولیز پروتئینهای میوفیبریلی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی در مدت زمان ترد شدن, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-10), صفحات (97-116)
 27. محمد فرهادی چیتگر , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی سه گونه زرشک بومی ایران, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (24), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (63-76)
 28. زهرا احمدیان کوچکسرائی , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , هاشم پورآذرنگ , تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن دانه کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرکنجد, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (136-147)
 29. یونس زاهدی دیزج یکان , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis), پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (79-96)
 30. نعیمه کاظمی طاسکوه , محمدجواد وریدی , محمدحسین حدادخداپرست , فریده طباطبائی یزدی , اثرآب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سردکردن, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (9-14)
 31. عادله سلیمانی , محمدجواد وریدی , علیرضا صادقی ماهونک , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-8), صفحات (115-120)
 32. محمد فرهادی چیتگر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , فخری شهیدی , بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (107-115)
 33. فاطمه حیدری , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغ, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (291-298)
 34. سمیرا فیضی , مهدی وریدی , فاطمه زارع , محمدجواد وریدی , بررسی ترکیب شیمیایی، پارامترهای رنگ و خصوصیات عملکردی آرد شنبلیله و مقایسه آن با آرد سویا, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (121-138)
 35. هما بقائی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , زرین اسحاقی , بررسی اثر و شرایط کشتار بر چگونگی کاهشpH و پروتئولیز گوشت شترمرغ طی زمان ترد شدن با استفاده از SDS-PAGE, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-7), صفحات (36-17)
 36. بهاره عمادزاده , محمدجواد وریدی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از کشتار, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (164-171)
 37. بهاره عمادزاده , محمدجواد وریدی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2011-3), صفحات (271-276)
 38. هما بقائی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر راندمان، ترکیب وزنی و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار لاشه شترمرغ ور ارزیابی اقتصادی آن, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (196-203)
 39. عادله سلیمانی , محمدجواد وریدی , صادقی ماهونک علیرضا , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقاله, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (115-120)
 40. مریم عابدینی , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , سیدحسن مرعشی , بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2010-2), صفحات (51-57)
 41. هما بقائی , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , مهدی نصیری محلاتی , فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-5), صفحات (411-420)
 42. علی اکبر غلامحسین پورکازرونیان , محمدجواد وریدی , محمد الهی , فخری شهیدی , بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-5), صفحات (85-94)
 43. علی غلامحسین پور , محمد الهی , محمدجواد وریدی , فخری شهیدی , بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آن, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2008-4), صفحات (23-35)
 44. محمدجواد وریدی , تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-3), صفحات (159-166)
 45. علی گنجلو , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)
 46. حمیدبهادر قدوسی , مهدی نصیری محلاتی , محمدجواد وریدی , بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شتر, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-3), صفحات (157-163)

انگلیسی

 1. hannan lashkari , Mohammad Javad Varidi , Mohammad Hadi Eskandari , Mehdi Varidi , Effect of Pomegranate Juice on the Manufacturing Process and Characterization of Feta-Type Cheese during Storage, Journal of Food Quality, Volume (2020), No (1), Year (2020-11), Pages (1-11)
 2. Mohammad GHobadi , Arash Koocheki , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Varidi , Encapsulation of curcumin using Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate/Alyssum homolocarpum seed gum complex nanoparticles, Innovative Food Science and Emerging Technologies, Volume (72), No (102728), Year (2021-8), Pages (102728-14)
 3. Mohammad GHobadi , Mohammad Javad Varidi , Arash Koocheki , Mehdi Varidi , Effect of heat treatment on the structure and stability of Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate/Alyssum homolocarpum seed gum nanoparticles, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (182), No (1), Year (2021-7), Pages (26-36)
 4. bahareh salemi , Nasser Sedaghat , Mohammad Javad Varidi , Seyed Mahmoud Mousavi , Farideh Tabatabaei yazdi , The combined impact of calcium lactate with cysteine pretreatment and perforation‐mediated modified atmosphere packaging on quality preservation of fresh‐cut ‘Romaine’ lettuce, Journal of Food Science, Volume (86), No (3), Year (2021-3), Pages (715-723)
 5. MohammadEbrahim Goharjoo , Mohammad Reza Edalatian Dovom , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Mohammad Javad Varidi , Evaluation of the ginger and yogurt serum different levels on the lactic flora biodiversity in fermented carrot, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (45), No (2), Year (2020-12)
 6. Mohammad GHobadi , Arash Koocheki , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Varidi , Fabrication and characterization of Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate-Alyssum homolocarpum seed gum complex coacervate, Polymer Testing, Volume (89), No (1), Year (2020-9), Pages (106636-106645)
 7. Neda Khatib , Mohammad Javad Varidi , Mohebbat Mohebbi , Mehdi Varidi , سید محمد هاشم حسینی , Replacement of nitrite with lupulon–xanthohumol loaded nanoliposome in cooked beef-sausage: experimental and model based study, Journal of Food Science and Technology, Volume (57), No (7), Year (2020-2), Pages (2629-2639)
 8. mohammad malekiayask , Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi , الهام آذرپژوه , Hot air drying kinetics of novel functional carrot snack: Impregnated using polyphenolic rich osmotic solution with ultrasound pretreatment, Journal of Food Process Engineering, Volume (43), No (2), Year (2019-12)
 9. Mohammad Javad Varidi , Mehdi Varidi , meisam vajdi , ma sharifpour , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Best Precision–Recall Confidence Threshold and F-Measure to Determine Quality of Camel Meat by Support Vector Regression Based Electronic Nose, International Journal of Food Engineering, Volume (15), No (9), Year (2019-7)
 10. Neda Khatib , Mohammad Javad Varidi , Mohebbat Mohebbi , Mehdi Varidi , سیدمحمد هاشم حسینی , Co‐encapsulation of lupulon and xanthohumol in lecithin‐based nanoliposomes developed by sonication method, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (43), No (9), Year (2019-6)
 11. FATEMEH HEYDARI , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Varidi , Mohebbat Mohebbi , ارزیابی کیفی برگر شتر با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه اصلی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (14), No (6), Year (2019-3), Pages (139-146)
 12. meisam vajdi , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Varidi , Mohebbat Mohebbi , Using electronic nose to recognize fish spoilage with an optimum classifier, Journal of Food Measurement and Characterization, Year (2019-1)
 13. ZAHRA ALLAHDAD , motahareh nasiri , Mehdi Varidi , Mohammad Javad Varidi , Effect of sonication on osmotic dehydration and subsequent air-drying of pomegranate arils, Journal of Food Engineering, Volume (244), No (5), Year (2019-3), Pages (202-211)
 14. samira Feyzi , Mehdi Varidi , F.Zare , Mohammad Javad Varidi , Effect of drying methods on the structure, thermo and functional properties of fenugreek (Trigonella foenum graecum ) protein isolate, Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume (98), No (5), Year (2017-1), Pages (1880-1888)
 15. samira Feyzi , Mehdi Varidi , F. Zare , Mohammad Javad Varidi , A comparison of chemical, structural and functional properties offenugreek (Trigonella foenum graecum) protein isolates producedusing different defatting solvents, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (105), No (1), Year (2017-6), Pages (27-35)
 16. Younes Zahedi , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Varidi , Proteome Changes of Biceps Femoris Muscle of Iranian One-Humped Camel and It's Relationship with Meat Quality Traits, Food Technology and Biotechnology, Volume (54), No (3), Year (2016-7), Pages (324-334)
 17. Fatemeh Heydari , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Varidi , Mohebbat Mohebbi , Study on quality characteristics of camel burger and evaluating its stability during frozen storage, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (10), No (1), Year (2016-1), Pages (148-155)
 18. zahra ahmadian koochaksaraei , Mehdi Varidi , Mohammad Javad Varidi , Hashem Puorazrang , Study of stability characteristics of sesame milk: effect of pasteurization temperature, additives, and homogenisation pressure, Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, Volume (7), No (5), Year (2015-1), Pages (677-686)
 19. samira feyzi , Mehdi Varidi , Fatemeh zare , Mohammad Javad Varidi , Fenugreek (Trigonella foenum graecum) seed protein isolate: extraction optimization, amino acid composition, thermo and functional properties, Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume (95), No (15), Year (2015-2), Pages (3165-3176)
 20. zahra ahmadian koochaksaraei , Mehdi Varidi , Mohammad Javad Varidi , Hashem Puorazrang , Influence of processing conditions on the physicochemical and sensory properties of sesame milk: A novel nutritional beverage, LWT- Food Science and Technology, Volume (57), No (1), Year (2014-6), Pages (299-305)
 21. hamideh amjadi , Mohammad Javad Varidi , Hassan Marashi , Ali Javadmanesh , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Development of rapid PCR-RFLP technique for identification of sheep, cattle and goat’s species and fraud detection in Iranian commercial meat products, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (34), Year (2012-4), Pages (8594-8599)
 22. Aliakbar Gholamhosseinpour , Mohammad Javad Varidi , Mohammad Elahi , Fakhri Shahidi , Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 2), American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (40), No (2), Year (2008-3), Pages (150-155)
 23. Aliakbar Gholamhosseinpour , Mohammad Javad Varidi , Mohammad Elahi , Fakhri Shahidi , Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 1), American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (4), No (1), Year (2008-3), Pages (72-75)
 24. , Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi , Mehdi Nassiri Mahallati , orange-cantaloupe seed beverage :nutritive value, effect of storage time and condition on chemical ,sensory and microbial properties, World Applied Sciences Journal, Volume (3), No (5), Year (2008-3), Pages (753-758)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. آسیه قیافه شیرزادی , محمدجواد وریدی , الناز میلانی , بررسی خصوصیات تغذیه ای گیاه کینوا و کاربرد آن در صنایع غذایی , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2020-02-13
 2. بهرام قاسمی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , سید احمد امامی , بررسی آنتی اکسیدان های طبیعی (رزماری، مریم گلی، میخک و مرزنجوش) در گوشت و فرآورده های آن , دومین همایش ملی روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی , 2017-02-27
 3. محمد فرهادی چیتگر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , فخری شهیدی , اثرهیدروژن پراکسید برپایداری آنتوسیانین های عصاره زرشک بی دانه , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29
 4. سپیده دارائی پور , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , مروری بر خواص دارویی دمنوش فراسودمند حاوی برگ گیاه قاصدک , همایش ملی دانشجویی گیاهان دارویی طب مکمل , 2018-12-12
 5. سپیده دارائی پور , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی , امکان تولید دمنوش فراسودمند با استفاده از برگ قاصدک، چای سبز، چای ترش و دارچین , اولین همایش ملی ایدههای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , 2018-12-01
 6. سمیرا اسمعیل زاده آشینی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , بررسی ویژگی های شیمیایی و تغذیه ای هسته خرما و کاربردهای آن در صنایع غذایی , مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذای , 2017-02-28
 7. نسترن اکبرزاده , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , الناز میلانی , مروری بر تاثیر فرآیند اکستروژن بر ویژگی های آرد حبوبات , کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی , 2016-11-02
 8. فاطمه ژانداری , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , تخمیر آب هویج با استفاده از پروبیوتیک ها , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2016-10-18
 9. محمد مالکی ایسک , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , الهام آذر پژوه , بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش , دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران , 2016-09-28
 10. فاطمه ژانداری , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , تخمیر آّب هویج با استفاده از پروبیوتیک ها , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران , 2016-10-18
 11. وحیده سالار کریمی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , ویژگی ها و کاربردهای آرد بلوط در صنایع غذائی , روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذائی , 2016-12-21
 12. مهرنوش میری , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , کاربرد اسانس و عصاره های گیاهی بر افزایش زمان ماندگاری فرآورده های دریائی , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذائی , 2015-09-09
 13. شکیبا کیانیانی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , بررسی اثرات سلامت بخش ژل آلئوورا و کاربرد آن در صنایع غذائی , سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند , 2016-02-07
 14. عادله نعمت الهی , محمدجواد وریدی , حمید بهادر قدوسی , مهدی وریدی , بررسی اثر جایگزینی شیر گاو با شیر کنجد بر خصوصیات فیزیکو شیمیائی ماست , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذائی , 2015-09-09
 15. نسترن اکبرزاده , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , الناز میلانی , مروری بر تاثیر اکستروژن بر ویژگی های آرد حبوبات , غلات ، نان و فرآورده های آردی , 2016-11-02
 16. نعیمه کاظمی طاسکوه , محمدحسین حدادخداپرست , محمدجواد وریدی , بررسی اثر اسید استیک و آب ازن دار بر شمارش کلی میکرو ارگانیزم های لاشه مرغ , کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , 2015-11-11
 17. میثم وجدی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی خلاء و اتمسفر اصلاح شده , همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 18. میثم وجدی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , محبت محبی , کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای هوشمند گاز در صنعت غذا با رویکرد پدافند غیر عامل , روش های افزایش ماندگاری فراورده های غذایی , 2015-03-03
 19. مُطهره نصیری , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , فرشته سبزی , بررسی اثر فرایند آب زدایی اسمزی به کمک فراصوت بر رنگ، بافت و ریز ساختار دانه های انار , روش های افزایش ماندگاری فراورده های غذایی , 2015-03-03
 20. مجتبی دهقان دهنوی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , بررسی اثر pH، دما و قدرت یونی بر پایداری سوسپانسیون های کلوئیدی (مطالعه موردی دوغ) , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17
 21. مُطهره نصیری , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , فرشته سبزی , اثر فراصوت بر آبزدایی اسمزی دانه های انار , همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2014-11-12
 22. اعظم شریف پورلاطانی , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , مروری بر کاربرد انواع خلاء و ترکیب گازهای مختلف در بسته بندی گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده , همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی , 2015-02-25
 23. میثم وجدی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , محبت محبی , کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در مقابله با بیوتروریسم غذایی (مطالعه موردی: فساد ماهی قزل آلا) , همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی , 2013-11-21
 24. میثم وجدی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , محبت محبی , ساخت و کاربرد سیستم بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای نیمه رسانای اکسید فلز - شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جایگزین برای طبقه بندی فساد ماهی , اولین همایش ملی سلامت غذا تولید تبدیل مصرف , 2014-10-15
 25. نعیمه کاظمی طاسکوه , محمدحسین حدادخداپرست , محمدجواد وریدی , فریده طباطبائی یزدی , تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17
 26. نعیمه کاظمی طاسکوه , محمدجواد وریدی , محمدحسین حدادخداپرست , فریده طباطبائی یزدی , بررسی نقش سرد کردن غوطه وری بر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبی لاشه های مرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17
 27. اعظم شریف پورلاطانی , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , مروری بر کاربرد انواع خلاء و ترکیب گازهای مختلف در بسته بندی گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده , همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی , 2014-02-26
 28. زهرا احمدیان کوچکسرائی , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , هاشم پورآذرنگ , اثر متغیرهای تولید بر رنگ، خصوصیات حسی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های نوشیدنی گیاهی فراسودمند تهیه شده از دانه کنجد , اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 29. زهرا احمدیان کوچکسرائی , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , هاشم پورآذرنگ , بررسی متغیر های موثر بر پایداری و رنگ نوشیدنی گیاهی فراسودمند تهیه شده از کنجد , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 30. محمد فرهادی چیتگر , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , علی حیدری , اندازه گیری ترکیبات شیمیایی و املاح معدنی هسته و میوه دو گونه زرشک وحشی خراسان شمالی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 31. سمیرا فیضی , مهدی وریدی , فاطمه زارع , محمدجواد وریدی , مطالعه الگوی الکتروفورز آرد شنبلیله چربی گیری شده با سه حلال در دو شرایط احیاء شده و غیر احیاء , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 32. محمد فرهادی چیتگر , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , اصغر ترابی , پایداری آنتوسیانین های عصاره سه گونه زرشک در اثر تغییرات pH , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 33. محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار , همایش ملی انار , 2011-10-05
 34. محمد فرهادی چیتگر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , بررسی برخی از خواص فیزیکوشیمیایی زرشک سیاه , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان داروئی , 2012-09-26
 35. زهرا احمدیان کوچکسرائی , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی , هاشم پورآذرنگ , تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن کنجد بر ویژگی های شیمیایی شیر آن , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16
 36. فاطمه حیدری , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , محبت محبی , مطالعه اثر جایگزینی گوشت شتر بر ویژگی های کیفی برگر , اولین کنگره ملی شتر , 2012-04-17
 37. نعیمه کاظمی طاسکوه , محمدجواد وریدی , محمدحسین حدادخداپرست , فریده طباطبائی یزدی , اثر ازن بر کاهش جمعیت میکروبی لاشه هرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد , همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28
 38. محمد فرهادی چیتگر , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , بررسی سنیتیک پایداری حرارتی آنتوسیانین های زرشک , همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28
 39. محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , مطالعه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار , همایش ملی انار , 2011-10-05
 40. هما بقائی , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن , هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور , 2007-11-14
 41. هما بقائی , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , تولید نوشیدنی میوه ای از دانه طالبی و بررسی ماندگاری آن طی زمان نگهداری , هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی کشور , 2007-11-14
 42. علی اکبر غلامحسین پورکازرونیان , محمدجواد وریدی , محمد الهی , فخری شهیدی , بهینه سازی فرآیند سنتی تولید نبات , نخستین همایش علوم و مهندسی صنایع غذایی , 2008-05-29