مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. عبدالرضا نخبه زعیم , محسن جهان , علیرضا بخشتی , بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در تولید ذرت علوفه ای با استفاده از روش شناسی سطح- پاسخ, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2023-8)
 2. علی جهان , محسن جهان , شجره نامه اخلاق زیست محیطی, اطلاعات حکمت و معرفت, دوره (18), شماره (1), سال (2023-6), صفحات (71-77)
 3. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , اثر اسیدهای آلی، کودهای زیستی و دو گونه میکوریزا روی پایه مادری بر برخی ویژگی‎های جوانه‎زنی بذر و رشدی گیاهچه گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.), علوم و فناوری بذر ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2022-2), صفحات (19-32)
 4. حمیدرضا بهره ور , محسن جهان , پرویز رضوانی مقدم , اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در تولید سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (20), شماره (2), سال (2022-7), صفحات (179-196)
 5. شهاب اقبالی شاه آباد , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , معصومه صالحی , شبیه‌سازی نمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده‌های مزرعه‌ای, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (20), شماره (4), سال (2023-2), صفحات (1-20)
 6. عین اله حسامی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , روزبه فرهودی , امین رضا جمشیدی , محمد معتمدی , ارزیابی بقایای گیاهان پیش‌کشت بر پویایی معیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L) رقم NS640 در دو نوع بافت خاک, اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (15), شماره (3), سال (2021-10), صفحات (417-434)
 7. حمیدرضا بهره ور , محسن جهان , پرویز رضوانی مقدم , اثر روش های مدیریتی نظام زراعی بر عملکرد، ازای عملکرد و شاخص تنوع علف‌های هرز در سیب زمینی (Solanum tuberosum L.), پژوهشهای زراعی ایران, سال (2021-12)
 8. محسن نوری , محسن جهان , حمید رضا خزاعی , مهدی نصیری محلاتی , کوروش شجاعی , ارزیابی تثیر میزان و کارایی مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط قوچان, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2021-11)
 9. شهاب اقبالی شاه آباد , محسن جهان , معصومه صالحی , مهدی نصیری محلاتی , تعیین دماهای کاردینال و واکنش فتوپریودی مراحل مختلف رشدی لاین های کینوا با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, سال (2021-10)
 10. محسن جهان , علی جهان , جستجویی تطبیقی در باب توصیه به خو شبین بودن در دو رهیافت اخلاقی - دینی و علمی - تجربی, اطلاعات حکمت و معرفت, شماره (159), سال (2021-10), صفحات (43-48)
 11. شهاب اقبالی شاه آباد , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , معصومه صالحی , بررسی واکنش مراحل نموی لاینهای امیدبخش کینوا به دما و فتوپریود, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2021-6)
 12. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , میلاد صالح آبادی , نگار ناصری , صدیقه عباسی , استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد همزمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, سال (2021-6)
 13. سیده سمیرا طباطبائی , محسن جهان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثرات ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد و کود نیتروژن بر شاخص‌های رشدی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش‌کمبود آب, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2022-1), صفحات (151-164)
 14. معصومه فرهادی , محسن جهان , محمد بنایان اول , بررسی اعتبار و امکان استفاده از داده های شبکه بندی شده AgMERRA برای مطالعات اقلیمی-کشاورزی در استان خراسان شمالی, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2021-5)
 15. حمیدرضا توکلی کاخکی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , علیرضا بهشتی , (Triticum aestivum L.) ارزیابی بیلان نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم ایران, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (12), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (523-540)
 16. عین اله حسامی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , روزبه فرهودی , ارزیابی اثر برگرداندن بقایای گیاهان زراعی مختلف بر عملکرد ذرت و برخی ویژگی- های خاک در شرایط آب و هوایی شوشتر, اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (12), شماره (41), سال (2020-11), صفحات (134-147)
 17. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , نگار ناصری آبکوه , میلاد صالح آبادی , اثر تاریخ و روش کاشت بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت ‎تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (30), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (1-19)
 18. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , تعیین مؤلفه های اصلی در بهره وری مصرف آب لوبیا، کنجد و ذرت در پاسخ به کاربرد هیدروژل سوپرجاذب رطوبت, حفاظت منابع آب و خاک, دوره (9), شماره (3), سال (2020-6), صفحات (73-92)
 19. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , نگار ناصری , میلاد صالح آبادی , تجزیه عاملی کارآیی مصرف آب و برخی صفات کمی و عملکرد در کنجد ) Sesamum indicum L. ) تحت تأثیر کاربرد نیتروژن و نهاده های بوم سازگار در شرایط تنش خشکی, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (27), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (19-39)
 20. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , اثر سطوح سوپرجاذب رطوبت، مدیریت تغذیه و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات خاک، کارآیی مصرف آب و خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolous vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (12), شماره (3), سال (2019-11), صفحات (1-20)
 21. حمید مروی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , محمد آرمین , تأثیر تنش خشکی و مقادیر مصرف کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.), اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (12), شماره (40), سال (2020-4), صفحات (18-26)
 22. دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت تأثیر تراکم گیاهی و کاربرد کود شیمیایی اوره و کودهای مختلف آلی, علوم باغبانی, دوره (33), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (387-403)
 23. حسن قاسمیان اردستانی , محسن جهان , امیرحسین شیرانی راد , ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای منتخب کلزا در کشتهای پاییزه و زمستانه تحت رژیمهای مختلف آبیاری, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (153-163)
 24. دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , کاربرد نهادههای بومسازگار در زراعت گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (679-698)
 25. سارا اسدی , محمد بنایان اول , محسن جهان , علیرضا فریدحسینی , مقایسه شاخصهای مختلف طیفی پوشش گیاهی برای ارزیابی از دور شاخص سطح برگ گندم ( Triticum aestivum L. ( زمستانه در مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (913-934)
 26. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه بذر گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) حاصل از پایه های مادری تیمارشده با کودهای بیولوژیک و شیمیایی در تاریخ ها و روش‌های کاشت مختلف, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (181-199)
 27. سیده سمیرا طباطبائی , محسن جهان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثر کاربرد کودهای زیستی و کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط تنش‌کمبود آب, تنش های محیطی در علوم زراعی, سال (2020-3)
 28. صغری حسین زاده , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثر نسبت های جایگزینی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و شاخص های کارآیی مصرف نیتروژن, علوم زراعی ایران, دوره (49), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (267-287)
 29. نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فاطمه رنجبر , تأثیر مدیریت های تغذیه ای بر شاخص های رشدی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (299-312)
 30. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , فراتحلیل اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبت بر عملکرد گیاهان زراعی در ایران, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (17), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (207-220)
 31. نادر مدافع بهزادی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی کیفی وسمه (Indigofera tinctoria L) در سطوح مختلف آبیاری در منطقه بم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (49-65)
 32. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در کنجد (Sesamum Indium L.)، ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا (Phaseolous vulgare L.) در پاسخ به کاربرد اسید سالیسیلیک تحت شرایط کم آبیاری, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (28), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (249-266)
 33. دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر تاریخ‎ و روش‎ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (48), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (825-841)
 34. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب سه گونه ی زراعی لوبیا-Phaseolus vulgaris L.-،کنجد -Sesamum indicum L.-و ذرت -Zea mays L.-در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری, علوم آب و خاک, دوره (22), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (373-394)
 35. شیوا قلعه نویی , علیرضا کوچکی , محمدتقی ناصری پور یزدی , محسن جهان , اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (588-602)
 36. اسداله خاکی نجف آبادی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط (Vigna unguiculata L.) و لوبیا چشم بلبلی (Panicum miliaceum L.) ارزن معمولی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (691-708)
 37. حسین صحابی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تأثیر مبدأ بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L), زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (269-277)
 38. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , میلاد صالح آبادی , نگار ناصری , بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) تحت‎تأثیر تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی مختلف, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (33), شماره (4), سال (2017-7), صفحات (649-662)
 39. عین اله حسامی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , روزبه فرهودی , تاثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی ‌های زراعی ذرت رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (67-81)
 40. احمدرضا رضوی , محسن جهان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی نصیری محلاتی , جذب و کارایی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (136-149)
 41. محمدرضا درگاهی , محسن جهان , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستان, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (1395), شماره (112), سال (2016-12), صفحات (50-62)
 42. حمید مروی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , محمد آرمین , تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (17-35)
 43. حسین صحابی , محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی, زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (123-131)
 44. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی ( Echium amoenum) در نظام زراعی کم نهاده, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (27), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (45-61)
 45. رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , حسین رجائی شریف آبادی , عباسعلی ناصریان , اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کیفی علوفه ماشک گل خوشه ای در شرایط گلخانه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (699-710)
 46. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فرانک نوربخش , بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های به روش سطح پاسخ (Zea mays L.) اگرواکولوژیکی ذرت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (746-764)
 47. روشنک شهریاری احمدی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , رضا خراسانی , اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.), زراعت و فناوری زعفران, دوره (6), شماره (2), سال (2018-6), صفحات (181-196)
 48. دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مقایسه خصوصیات جوانه زنی و رشدی گیاهچه ی بذور گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) حاصله از پایه مادری در تراکم های گیاهی مختلف و در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی, اکو فیزیولوژی بذر, دوره (1), شماره (2), سال (2015-10), صفحات (117-135)
 49. حمیدرضا توکلی کاخکی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , سید علیرضا بهشتی , ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندم, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (699-718)
 50. نادر مدافع بهزادی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی وسمه -Indigofera tinctoria L.-, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (1067-1079)
 51. دکتر مخمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهد, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (555-573)
 52. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فرانک نوربخش , بررسی اثر مقادیر افزایش یافته ی سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (746-764)
 53. حمیده خلیل زاده , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک ازطریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (786-796)
 54. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , حمیده خلیل زاده , ریحانه بیگناه , احمدرضا رضوی , بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (823-839)
 55. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فرانک نوربخش , بررسی و مقایسه ی سناریوهای مختلف اقتصادی و زیست محیطی از طریق بهینه سازی مصرف سوپرجاذب رطوبت، اسید هیومیک و کود دامی در زراعت لوبیا (Phaseolus vulgaris L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (10-30)
 56. روح اله حسن زاده , محسن جهان , ناصر مجنون حسینی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , تأثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.), علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (46), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (277-286)
 57. عفت غلامی شرفخانه , محسن جهان , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (179-189)
 58. هدا محمدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران, علوم محیطی, دوره (14), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (39-50)
 59. نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فرهاد رجالی , بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و (Pimpinella anisum L.) کیفی گیاه دارویی انیسون, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (62-70)
 60. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2015-9)
 61. پرویز رضوانی مقدم , ریحانه بیگناه , محسن جهان , بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (574-581)
 62. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (543-553)
 63. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , اثر اصلاح کننده های خاک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum), علوم باغبانی, دوره (31), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (25-39)
 64. محمد بهزاد امیری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , تأثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یک نظام‌ زراعی اکولوژیک, علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (216-231)
 65. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , حمیده خلیل زاده , ریحانه بیگناه , سید احمدرضا رضوی , کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه با استفاده از روش سطح-پاسخ, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2015-6), صفحات (823-839)
 66. ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Trigonella foenum-graecum L.) و شنبلیله (Coriandrum sativum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (369-377)
 67. محسن جهان , شیوا قلعه نویی , امین خاموشی , محمد بهزاد امیری , بررسی ویژگی های اگرواکولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت، اسیدهیومیک و دورهای آبیاری, علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (240-254)
 68. رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , اثر کاربرد حاصلخیز کننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (sorghum bicolor), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (109-119)
 69. رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان , اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2015-7), صفحات (391-398)
 70. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم های مختلف گیاهی, علوم باغبانی ایران, سال (2016-6), صفحات (1-18)
 71. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , فاطمه رنجبر , معصومه آریایی , نفیسه کمایستانی , اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید‌هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شرایط مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2014-6), صفحات (753-766)
 72. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص‌های رشدی ریحان ) (Ocimum basilicum L., بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (363-372)
 73. محسن جهان , رضوان سهرابی رنانی , فریما دعائی , محمد بهزاد امیری , اثر هیدروژل سوپر جاذب رطوبت در خاک و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مشهد, کشاورزی بوم شناختی, دوره (2), شماره (3), سال (2014-6), صفحات (71-90)
 74. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , جواد شباهنگ , فائزه احمدی , فرزانه سلیمانی فرزقی , بررسی اثرات گیاهان پوششی زمستانه و ریزوباکترهای تحریک‌کننده‌ی رشد بر جنبه‌هایی از حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول در یک سیستم ارگانیک تولید ریحان (Ocimum basilicum L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (562-572)
 75. ویدا مختاری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (401-407)
 76. محسن جهان , نفیسه کمایستانی , فاطمه رنجبر , امکان‌سنجی استفاده از سوپر جاذب رطوبت به‌‌منظور کاهش تنش خشکی وارده به ذرت (Zea mays L.) در یک نظام زراعی کم‌‌نهاده در شرایط مشهد, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (272-281)
 77. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , بررسی کمیت و کیفیت تولید کدو پوستکاغذی (Cucurbita pepo L.) تحتتأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum)، تلقیح با ریزوباکتریهای تحریککنندهی رشد گیاه و کاربرد کودهای آلی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (337-356)
 78. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , جواد شباهنگ , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , اثر کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی(Cucurbita pepo L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (73-87)
 79. محسن جهان , معصومه آریائی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیائی , اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (1-15)
 80. محمد بهزاد امیری , رضا قربانی , محسن جهان , حمیدرضا احیائی , ارزیابی برخی خصوصیات جوانه‌زنی و سبز شدن بذور رازیانه (Mill. Foeniculum vulgare) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (649-658)
 81. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , فروغ دهقانی پور , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (751-763)
 82. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیائی , کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده‌, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2012-8), صفحات (435-447)
 83. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد دانیال سالاری , رضا قربانی , اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepo, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-10), صفحات (726-737)
 84. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2), صفحات (878-890)
 85. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (70-82)
 86. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-1), صفحات (117-128)
 87. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (129-142)
 88. محسن جهان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-9), صفحات (53-67)
 89. محسن جهان , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , فرهاد رجالی , معصومه آریایی , احسان ابراهیمی , اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (375-390)
 90. محسن جهان , آرش کوچکی , تأثیر کشت ارگانیک بابونه بر ترکیبات شیمیایی آن, پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2004-2)
 91. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , لیلا تبریزی رائینی , الهام عزیزی , محسن جهان , ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-6)
 92. محسن جهان , آرش کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فروغ دهقانی پور , اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2007-7)
 93. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , محسن جهان , بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8), صفحات (111-116)

انگلیسی

 1. Mohsen Jahan , The fourth pillar of sustainability, International Journal of Sustainable Society, Volume (15), No (4), Year (2023-1), Pages (407-443)
 2. maryam javadi , Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , شناسایی و ارزیابی دانش و روش‌های بومی مورد استفاده در افزایش تنوع زیستی: مطالعه موردی در بوم‌نظام‌های زراعی غرب خراسان رضوی, پژوهشهای زراعی ایران, Year (2023-4)
 3. Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , Quantification of the ecophysiological advantages of mycorrhiza-maize symbiosis: A promising approach for sustainable food production systems, chemical and biological technologies in agriculture, Year (2022-10)
 4. masoumeh farhadi , Mohammad Bannayan Aval , Mohammad Hassan Fallah , Mohsen Jahan , Identification of climatic and management factors influencing wheat’s yield variability using AgMERRA dataset and DSSAT model across a temperate region, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, Year (2022-9)
 5. Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , Modeling the response of sesame (Sesamum indicum L.) growth and development to climate change under deficit irrigation in a semi-arid region, PLOS Climate, Volume (1), No (6), Year (2022-6)
 6. Mostafa Amjadian , Mohsen Jahan , Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf , The Effect of Nitrogen and Moisture Superabsorbent on the Yield, Biological Traits, and Nitrogen Percentage in the Pumpkin seeds, Annual Research & Review in Biology, Year (2021-11)
 7. hossein shafapoor , Mohsen Jahan , Mohammad Bannayan Aval , Mehdi Nassiri Mahallati , بررسی امکان کشت پاییزه و تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و بهترین رقم مقاوم به بولت چغندرقند در منطقه خراسان بزرگ, پژوهشهای زراعی ایران, Year (2022-4)
 8. Mohsen Jahan , maryam javadi , بهینه‌سازی میزان کاربرد آب آبیاری، پلیمر سوپراذب رطوبت و کود دامی با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM): مطالعه روی کند (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک, پژوهشهای زراعی ایران, Volume (20), No (3), Year (2022-6), Pages (255-274)
 9. Mohsen Jahan , Shiwa Qale Nawi , Challenges and Opportunities Faced on Food Production Systems in Arid and Semi-Arid Regions under Climate Change Conditions, Annals of Agricultural and Crop Sciences, Volume (7), No (2), Year (2022-2), Pages (1109-1115)
 10. Mohammad B Amiri , Mohsen Jahan , Parviz Rezvani Moghaddam , An exploratory method to determine the plant characteristics affecting the final yield of Echium amoenum Fisch. & C.A. Mey. under fertilizers application and plant densities, Scientific Reports, Volume (12), No (1), Year (2022-2)
 11. Mohsen Jahan , Azizi G , , Mehdi Nassiri Mahallati , Investigation of Species and Functional Diversity and Community Structure for Weeds in Wheat and Sugar Beet Fields Across the Provinces of Iran, Journal of Wildlife and Biodiversity, Volume (4), No (2), Year (2022-1), Pages (1-3)
 12. Mohsen Jahan , maryam javadi , Einallah Hesami , Muhammad B. Amiri , Nutritional Management Improved Sesame Performance and Soil Properties: a Function-Based Study on Sesame as Affected by Deficit Irrigation, Water Superabsorbent, and Salicylic Acid, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Volume (21), No (4), Year (2021-12), Pages (2702-2717)
 13. Mehdi Nassiri Mahallati , Mohsen Jahan , Using the AquaCrop model to simulate sesame performance in response to superabsorbent polymer and humic acid application under limited irrigation conditions, International Journal of Biometeorology, Volume (64), No (12), Year (2020-12), Pages (2105-2117)
 14. Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , Can Superabsorbent Polymers Improve Plants Production in Arid Regions?, Advances in Polymer Technology, Volume (2020), Year (2020-3), Pages (1-8)
 15. reza kamaei , فرزانه فرامرزی , Mahdi Parsa , Mohsen Jahan , The effects of biological, chemical, and organic fertilizers application on root growth features and grain yield ofSorghum, Journal of Plant Nutrition, Volume (42), No (18), Year (2019-11), Pages (2221-2233)
 16. Mohsen Jahan , Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , Mehdi Nassiri Mahallati , seyyed mohamad daniyal salari , The effects of manure application and branch management methods on some agroecological aspects of summer squash -Cucurbitapepo L.- in a low input cropping system, International Journal of Agricultural Sciences, Volume (3), No (2), Year (2013-2), Pages (428-434)
 17. Sara Asadi , Mohammad Bannayan Aval , Mohsen Jahan , Alireza Faridhosseini , Using the red-near infrared spectral to estimate ground cover based on vegetative indices, International Journal of Remote Sensing, Volume (40), No (18), Year (2019-4), Pages (7153-7168)
 18. Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , M.B. Amiri , The efect of humic acid and water super absorbent polymer application on sesame in an ecological cropping system: a new employment of structural equation modeling in agriculture, chemical and biological technologies in agriculture, Volume (6), No (1), Year (2019-1), Pages (1-15)
 19. Mohsen Jahan , mohamad behzad Amiri , Optimizing application rate of nitrogen, phosphorus and cattle manure in wheat production: An approach to determine optimum scenario using Response -Surface Methodology, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Volume (18), No (1), Year (2018-1), Pages (13-26)
 20. mohammad kazem tahami , Mohsen Jahan , hamide khalilzade , Maryam Mehdizadeh Hakkak , Plant growth promoting rhizobacteria in an ecological cropping system: A study on basil (Ocimum basilicum L.) essential oil production, Industrial Crops and Products, Volume (107), Year (2017-11), Pages (97-104)
 21. Mohsen Jahan , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , - - , The effects of different manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo L., American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (4), No (6), Year (2008-4), Pages (748-752)
 22. Mohsen Jahan , Alireza Koocheki , mohammad kazem tahami , mohamad behzad amiri , Mehdi Nassiri Mahallati , The Effects of Simultaneous Application of Different Organic and Biological Fertilizers on Quantitative and Qualitative Characteristics of Cucurbita pepo L., Journal of Life Sciences, Volume (6), No (10), Year (2012-10), Pages (1145-1149)
 23. Mohsen Jahan , Maryam Jahani Kondori , The effect of chemical and organic fertilizers on saffron flowering, Acta Horticulturae, Volume (2007), No (127), Year (2007-4), Pages (81-86)
 24. Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , mohamad behzad Amiri , hamidreza ehyaee , Radiation absorption and use efficiency of sesame as affected by biofertilizers in a low input cropping system, Industrial Crops and Products, Volume (43), No (127), Year (2013-5), Pages (606-611)
 25. Mohsen Jahan , Ali Jahan , Organic production of German chamomile (Matricaria recutita L.) intercropped with pot marigold (Calendula officinalis L.), Planta Medica, Volume (76), No (12), Year (2010-8), Pages (122-122)
 26. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , قربانعلی اسدی , Effect of organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production, Aspects of Applied Biology, Year (2007-7)
 27. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , Ghorban Ali Asadi , Impact of organic amendments and compost extracts on tomato production and storability in agroecological systems, Agronomy for sustainable development, Volume (28), No (2), Year (2008-4), Pages (307-311)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. المیرا ملکان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , محسن جهان , بررسی محلول پاشی غلظت‌های متفاوت عصاره آبی پنیرک قرمز (Malva sylvestris) تحت تنش خشکی بر کنترل علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) در گلخانه , هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27
 2. محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی , اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی، , 2018-11-14
 3. المیرا ملکان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , محسن جهان , تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris- در گلخانه , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 4. المیرا ملکان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی راستگو , محسن جهان , پاسخ های مورفولوژیک گیاه پنیرک قرمز -Malva sylvestris L.- به تنش خشکی در شرایط کنترل شده , پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04
 5. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , اثر کاربرد همزمان نیتروژن، اسیدهای آلی و سوپرجاذب رطوبت بر کارآیی مصرف آب گیاه دارویی کنجد در شرایط کم آبیاری به روش تجزیه به عامل ها , کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-14
 6. صدیقه عباسی , محسن جهان , تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط مشهد )Cicer arietinum L.( , هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-07-12
 7. صدیقه عباسی , محسن جهان , تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر توسعه ریشه گیاه نخود ( Cicer arietinum L. ) , سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی؛ بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار , 2017-06-25
 8. دکتر محمد بهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , مطالعه برخی خصوصیات کمی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط استفاده از اسید هیومیک، اسید فولویک و کودهای زیستی , همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-07-20
 9. نادر مدافع بهزادی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه .Indigofera tinctoria L , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-02-19
 10. مرتضی تابش , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 11. احمدرضا رضوی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , اثر کودهای آلی، زیستی، شمیایی و کشت مخلوط بر عدد کلروفیل متر در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 12. محسن جهان , فریما دعائی , رضوان سهرابی رنانی , بررسی اثرات دور آبیاری، کاربرد پلیمر سوپر‌جاذب در خاک و محلول‌پاشی اسیدهیومیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط مشهد , دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , 2013-08-27
 13. نفیسه کمایستانی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , فرهاد رجالی , بررسی تاثیر منابع تغذیه ای مختلف روی گناه دارویی انیسون Pimpinella anisum , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 14. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیائی , اثر کودهای زیستی بر کارآیی جذب و مصرف نور کنجد (Sesamum indicum) در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر (Lathyrus sativus) و شبدر ایرانی (Trifolium resopinatum) , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 15. محمد بهزاد امیری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک در تولید اکولوژیک گوجه فرنگی (esculentum Lycopersicom ) , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , 2012-03-05
 16. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , بر همکنش اثرات گیاهان پوششی و ریزوباکتری های محرک رشد گیاه ( PGPR) بر برخی شاخص های رشدی، عملکرد محصول و تولید اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در یک نظام زراعی کم نهاده , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , 2012-03-05
 17. ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها , همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01
 18. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , محمد کاظم تهامی , اثر کودهای بیولوژیک بر تولید اسانس و برخی خصوصیات کمی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت گیاهان پوششی زمستانه , همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01
 19. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , محمد کاظم تهامی , اثر گیاهان پوششی زمستانه خلر و شبدر ایرانی بر فعالیت باکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد گیاه و میزان نیتروژن، ای‌سی و پی‌اچ خاک در کاربرد همزمان کودهای آلی در یک نظام اکولوژیک تولید کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) , همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01
 20. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , جایگزینی نهاده‌های شیمیایی با کودهای آلی و بیولوژیک در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی در کشت اکولوژیک کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) , همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01
 21. محسن جهان , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیائی , برهمکنش اثرات گیاهان پوششی (خلر و شبدر ایرانی) و کودهای زیستی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در نظام زراعی اکولوژیک با تأکید بر عملیات خاکورزی حداقل , اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار , 2011-05-26
 22. محسن جهان , فائزه احمدیان یزدی , فرزانه سلیمانی فرزقی , مهسا اقحوانی شجری , محمد بهزاد امیری , حمیدرضا احیائی , اثرات برخی کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی بر ویژگی های رشدی و عملکرد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) , دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2011-03-02
 23. محسن جهان , حمیده خلیل زاده , محمد بهزاد امیری , محمد کاظم تهامی , مهسا اقحوانی شجری , ریحانه بیگناه , اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی(Cucurbita pepo L.) , دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2011-03-02
 24. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کودهای آلی بر شاخص های رشد، عملکرد و درصد اسانس بخش رویشی گیاه دارویی ریحان , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24
 25. محسن جهان , سیدمحمددانیال سالاری , جواد شباهنگ , , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , اثرات زمان کاربرد کود دامی و استفاده از انواع کود زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo) , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24
 26. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کود های آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , 2010-03-10
 27. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر عملکرد بخش رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , 2010-03-10
 28. سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان , تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum). , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو , 2010-03-10
 29. محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , سیدمحمددانیال سالاری , اثر سطوح مختلف کود دامی بر ویژگی‌های رشدی و اسانس بابونه Matricaria chamomilla L , همایش کاربرد کودهای آلی در باغبانی و کشاورزی پایدار , 2010-03-03
 30. محسن جهان , سیدمحمددانیال سالاری , حسن عاقل , معصومه آریائی , جواد شباهنگ , مطالعه برخی ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم‌پوست‌کاغذیpepo L.) (Cucurbitaدر واکنش به کود دامی و استفاده از قیم , اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی , 2010-02-23
 31. محسن جهان , معصومه آریایی , فرهاد رجالی , رضا قربانی , تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک , اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی , 2010-02-23
 32. مهدی نصیری محلاتی , لیلا تبریزی رائینی , الهام عزیزی , محسن جهان , ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-28

انگلیسی

 1. Mohsen Jahan , mohamad behzad Amiri , Factor analysis of yield and yield components of bean affected by organic acids and water superabsorbent , 20th National and 8th International Congress on Biology, , 2018-08-22
 2. Mohsen Jahan , mohamad behzad Amiri , Effect of water stress on yield and yield components of bean, sesame, and maize in conditions of superabsorbent application , 20th National and 8th International Congress on Biology , 2018-08-22
 3. دکتر محمد بهزاد امیری , Parviz Rezvani Moghaddam , Mohsen Jahan , Effect of Plant Density, Planting Date and Method on Yield and Yield Components and Some Phytochemical Characteristics of Echium amoenum , 7th National Congress on Medicinal Plants, , 2018-05-12
 4. Mohsen Jahan , mohamad behzad Amiri , نقش اسید سالیسیلیک در بهبود کارآیی مصرف آب کنجد، ذرت و لوبیا در شرایط تنش رطوبتی , کنگره توسعه همکاری‎های علمی منطقه‎ای (علوم صنایع غذایی و کشاورزی)، , 2018-08-24
 5. Mohsen Jahan , mohamad behzad Amiri , بررسی صفات مرتبط با کارآیی مصرف آب در کنجد، ذرت و لوبیا با استفاده از تجزیه به عامل‎ها , کنگره توسعه همکاری‎های علمی منطقه‎ای (علوم صنایع غذایی و کشاورزی)، , 2018-08-24
 6. Mohsen Jahan , mohamad behzad Amiri , استفاده از روش باکس بنکن در تعیین سطوح بهینه هیدروژل سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در ذرت , کنگره توسعه همکاری‎های علمی منطقه‎ای (علوم صنایع غذایی و کشاورزی) , 2018-08-24
 7. Mohsen Jahan , mohamad behzad Amiri , Ali Jahan , The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) on quantitative and qualitative characteristics of Sesamum indicum L. in condition of cultivation of cover crops , 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 8. Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , mohamad behzad Amiri , Radiation absorption and use efficiency of sesame as affected by biofertilizers in a low input cropping system , 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 9. Mohsen Jahan , - - , mohamad behzad Amiri , Effects of winter cover crops in a reduced tillage cropping system on PGPRs activities and soil N levels in simultaneous application of organic manures in a low input production system of Cucurbita pepo L. , 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 10. Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , mohamad behzad Amiri , mohammad kazem tahami , The effects of winter cover crops and plant growth promoting rhizobacteria on fertility of soil and crop yield in an organic production system of Ocimum basilicum , 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology , 2012-09-06
 11. Mohsen Jahan , mohamad behzad Amiri , mohammad kazem tahami , S. Bajouri , The effect of biofertilizers and winter cover crops on essential oil production and some agroecological characteristics of basil (Ocimum basilicum L)in an organic cropping system.) , 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology , 2012-09-02
 12. Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , mohamad behzad Amiri , hamidreza ehyaee , (.Effect Of Cover Crops And Biofertilizers On Radiation Absorption And Use Efficiency Of Sesame(SESAMUM INDICUM L , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 13. Mohsen Jahan , Ali Jahan , Organic production of German Chamomile (Matricaria chamomilla L.) intercropped with Pot Marigold (Calendula officinalis L.) , 58th International Congress and Annual Meeting of the , 2010-08-29
 14. Mohsen Jahan , - - , The Effects of Time of Manure Application and Different Biological Fertilisers on Quantitative and Qualitative Characteristics of Cucurbita Pepo L. , Tropentag 2010 , 2010-09-14
 15. Mohsen Jahan , Arash Koocheki , Organic production of German Chamomile (Matricaria chamomilla L.) intercropped with Pot Marigold (Calendula officinalis L.) , 6th IFOAM-Asia Conference-Benign environment and safe food , 2004-09-07
 16. Alireza Koocheki , Maryam Jahani Kondori , , , Mohsen Jahan , Effect of biofertilizer and inorganic fertilizer on generative growth and yield of saffron under high corn density , 3rd International Symposium on Saffron Forthcoming Challenges in Cultivation Research and Economics , 2009-06-20
 17. Mohsen Jahan , Maryam Jahani Kondori , The effects of chemical and organic fertilizers on saffron flowering , Second International Symposium on Saffron Biology and Technology , 2006-10-28
 18. Alireza Koocheki , Reza Ghorbani , Mohsen Jahan , غلامعلی اسدی , Impact of Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability , Organic Agriculture in Asia , 2008-03-13
 19. Mohammad Khajeh Hosseini , , , Mohsen Jahan , Development of dormancy breaking treatments to enable germination testing of seeds of medicinal plants grown in IRAN , 28 th ISTA Congress , 2007-05-07
 20. Mohsen Jahan , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , فروغ دهقانی پور , The effects of different cattle manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo , 16th IFOAM Organic World Congress , 2008-06-16
 21. Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , Mehdi Nassiri Mahallati , Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and free-living nitrogen-fixing bacteria on growth characteristics of corn under organic and conventional cropping systems , 16th IFOAM Organic World Congress , 2008-07-16
 22. Reza Ghorbani , Alireza Koocheki , Mohsen Jahan , Ghorban Ali Asadi , Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production , What Organic will deliver? , 2006-09-18