بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی


موارد یافت شده: 202

1 - فهرست مندرجات مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی به انضمام نمایه پدیدآوران شماره های 1 تا 159 (دوره چهل ساله) (چکیده)
2 - دوسویگی سیمای روایتگر در هزار و یک شب و رمان بلندیهای بادگیر و همسانی این دو از این چشم انداز (چکیده)
3 - بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان (با تأکید بر ویژگی نمود فعل) (چکیده)
4 - نگاهی به استفاده تمثیلی مولوی از داستان اصحاب کهف (چکیده)
5 - خاتم الاولیاء (چکیده)
6 - نگرشی بر اغراض(رثا) در اشعار نیشابوریان در دوره های سامانی و غزنوی (چکیده)
7 - علی (ع)در شعر حسان بن ثابت (چکیده)
8 - عوامل رشد علمی و سیاسی نیشابور در قرون گذشته (چکیده)
9 - حسان بن ثابت در شعر فارسی (چکیده)
10 - مشاهیر ادب عربی در نیشابور از خلال یتیمه الدهر(خاندان میکالی) (چکیده)
11 - سبب تنزیه پیامبر (ص) از شعر (جایگاه شعر نزد پیامبر) (چکیده)
12 - گویای خاموش (سیری در داستان دژ هوش‌ربا یا قلعه‌ی ذات الصور) (چکیده)
13 - نگاهی پدیدارشناسانه به تجربه‌ی وجود و مواجهه‌ی با آن در بوف کور و تهوّع (چکیده)
14 - بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه و قرآن و حدیث (چکیده)
15 - بررسی وضعیت اجتماعی -اقتصادی بزهکاران وتاثیر ان برادامه بزهکاری (چکیده)
16 - مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین (چکیده)
17 - نقش روحانیون زرتشتی در تقویت حکومت ساسانی و دیانت زرتشتی (چکیده)
18 - رویایی مانی با زرتشتیگری در دوره ساسانی (چکیده)
19 - مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دوره ساسانی (چکیده)
20 - مفهوم قید و انواع آن در زبانهای روسی و فارسی (چکیده)
21 - تأثیر دین در حبس سخنوران عرب (چکیده)
22 - صور خیال در حبسیات عربی (چکیده)
23 - جلوه هایی از بازتاب ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
24 - از کلام اشعری تا باورهای صوفیانه (تأثیر کلام اشعری بر باب اول مصباح الهدایه) (چکیده)
25 - بررسی تطبیقی و تحلیل ساختاری روایت یوسف (چکیده)
26 - اهمیت منابع آب و خاک در نظام برنامه ریزی از دیدگاه تثبیت جمعیت روستایی،نمونه شهرستان نیشابور (چکیده)
27 - بررسی عارضه نارسا خوانی در درس زبان فارسی دانش آموزان دوره ابتدایی (چکیده)
28 - سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق) (چکیده)
29 - تصویر مرگ در شعر جاهلی (چکیده)
30 - تطور رثاء در قرن دوم هجری (چکیده)
31 - نحو،نیاز بیان در طول زمان (چکیده)
32 - زهیر حکیم شعرای جاهلی و بررسی شعر او (چکیده)
33 - سجایای انسانی در مرثیه جاهلی (چکیده)
34 - تحلیل انتقادی زندگینامه های مولوی (چکیده)
35 - فاشیسم ایتالیائی وناسیونال سوسیالیسم المانی (چکیده)
36 - بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد (چکیده)
37 - مفهوم پدیده انقلاب و روند ابعاد تحول (چکیده)
38 - ترکیب های فعلی زبان روسی و نحوه بیان آن ها در زبان فارسی (چکیده)
39 - مشکلات یادگیری افعال حرکتی در زبان روسی برای زبان آموزان فارسی زبان (چکیده)
40 - ارائه فرایندهای واژگانی به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی تأثیر آن در درک مفاهیم آموزشی (چکیده)
41 - ویژگی های تصویر سوررئالیستی (چکیده)
42 - نمادگرایی در شعر عرفانی (چکیده)
43 - اهمیت هجا و ساختار آن به عنوان یک واحد زبانی در جریان فرایند تولید گفتار (چکیده)
44 - بررسی گویش عربی جنوب خراسان (چکیده)
45 - بیگانه در دیار (چکیده)
46 - تلخندهای فلسفی شاهنامه (چکیده)
47 - نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی (چکیده)
48 - سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
49 - عبدالطیف بیرجندی و قصص انبیای وی (چکیده)
50 - اسلوب تضمین (چکیده)
51 - حقایق خیالی داستان دقوقی در مثنوی (چکیده)
52 - نقش ساختار اوایی کلمه در موسیقی شعر عربی (درشعر معاصر عربی) (چکیده)
53 - تکرارقافیه در شعر حافظ (چکیده)
54 - تضاد (طباق) در روند و سیر تاریخی و روند دگرگونیها در بوته نقد و تحلیل (چکیده)
55 - نگرش و دیدگاه اخلاقی آرتور میلر در نمایشنامه نویسی (چکیده)
56 - حکایات زاهدان و صوفیان درهزار و یک شب (چکیده)
57 - بررسی کارآیی تدریس واژگان به دوروش «مجموعه مرتبط معنایی» و «مجموعه غیر مرتبط معنایی» (چکیده)
58 - تدریس دستور زبان انگلیسی بر مبنای تحلیل کلام در متون علمی (چکیده)
59 - اخوان ثالث در آیینه آثارش (چکیده)
60 - شیوه تصویرگری نیما در اشعار آزاد (چکیده)
61 - بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) (چکیده)
62 - بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد (چکیده)
63 - اخوان در خیمه خیام (چکیده)
64 - پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی (چکیده)
65 - ریشه شناسی و وجه تسمیه (پاسارگاد) اولین ‌پایتخت ‌پارسیان (چکیده)
66 - تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسه رستم و اسفندیار شاهنامه فردوسی بر اساس قالب لباو و التسکی (چکیده)
67 - رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسی (چکیده)
68 - نحوه پردازی واژه ها در ذهن: مدل دسترسی فعال سازی تعاملی مفهوم بنیاد (چکیده)
69 - مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد «کشته شدن هکتور» و حماسه رستم و اسفندیار بر پایه الگوی لباو و والتسکی (چکیده)
70 - تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
71 - بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشی (چکیده)
72 - نقدی بر نگرش اسطوره از منظر لوی استراوس (چکیده)
73 - سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی (چکیده)
74 - بررسی مبانی تحول شعر فارسی در سه دورة سنت مدرنیسم پست مدرنیسم (چکیده)
75 - بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان (چکیده)
76 - سام نامه از کیست؟ (چکیده)
77 - سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن (چکیده)
78 - نقش مخاطب در تحول شعر فارسی (چکیده)
79 - نقد مبانی فصاحت (چکیده)
80 - جدایی گزینی فضایی مکانی ، مورد شهر مشهد (چکیده)
81 - حکایت های مشایخ در مثنوی های عطار و کمّ و کیف نقل و روایت آنها (چکیده)
82 - شخصیت بهرام گور در شاهنامه وهفت پیکر (چکیده)
83 - تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی (چکیده)
84 - شناخت اجتماعی و زبان (چکیده)
85 - یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی (چکیده)
86 - نظام بی نظامی- نکته‌ای در ساخت غزل حافظ (چکیده)
87 - در زبان فارسی جمله ساخت ثابتی ندارد (چکیده)
88 - الگوها و محور جانشینی، مبانی یادگیری زبان هستند (چکیده)
89 - تاریخ و ادبیات- سلطان محمود مرد یا کشته شد- (چکیده)
90 - ساختمان جمله و جملة مبنا (چکیده)
91 - مقام استاد (یوسفی) در عالم تحقیق و ادب فارسی (چکیده)
92 - کلمه «معنی و لفظ» آیا دلالت ذاتی است یا وضعی؟ (چکیده)
93 - کاربرد یافته‌های زبان شناسی در ترجمه (چکیده)
94 - سواد اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون چگونگی کسب سواد اطلاعاتی (چکیده)
95 - افزایش‌تفکرانتقادی از طریق مباحثه ادبی در کلاس‌های زبان انگلیسی (چکیده)
96 - بررسی مشخصه های وابسته به جنسیت در نوشتار دانش آموزان پیش دانشگاهی (چکیده)
97 - از مسیح تا یسوع (بررسی و مقایسه آخرین وسوسه مسیح و یسوع ابن الانسان) (چکیده)
98 - در غیاب متن: تحلیلی بنیامتنی از داستن قلعه ذات الصور (چکیده)
99 - شابی و رمانتیسم (چکیده)
100 - شعر مدرن ایران، کتاب مقدس (چکیده)
101 - نگاهی به شاعر مؤید به «روح القدس» از زوایه دیگر (چکیده)
102 - مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی (چکیده)
103 - قصه شعری در ادب عربی (چکیده)
104 - ساختار صرفی و نحوی متون فنی روسی (چکیده)
105 - دنیا از دیدگاه زهیر بن ابی سلمی (چکیده)
106 - جایگاه میکالیان نیشابور در ادب عربی (ابوالفضل میکالی) (چکیده)
107 - تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان (چکیده)
108 - تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ (چکیده)
109 - تاثیر آزمونهای زبان بر آموزش و یادگیری زبان ( بررسی موردی آزمونهای زبان کارشناسی ارشد در علوم انسانی ) (چکیده)
110 - بررسی رسائل بدیع الزمان از خلال تیمیمه الدهر (چکیده)
111 - فرآيند ترجمه ماشيني و محدوديت هاي آن (چکیده)
112 - انسجام واژگاني در داستان هاي كوتاه فارسي براي كودكان (چکیده)
113 - تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی (چکیده)
114 - انگاره های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدایت (چکیده)
115 - پل شكسته، ارتباط ميان نويسنده و مردم در ادبيات قرن 20 (چکیده)
116 - ملاک های مقایسه علوم انسانی و غیر علوم انسانی (چکیده)
117 - ثنويت در ادبيات مزديسني (چکیده)
118 - تحول كاربرد حروف اضافه در تاريخ زبان فارسي (چکیده)
119 - زبان در زبان مولانا (چکیده)
120 - نگاهي به انواع جمله در زبان عربي (چکیده)
121 - جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر او (چکیده)
122 - درجه دشواري متون و متدولوژي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان (چکیده)
123 - نگاهي تازه به واژگان اضداد در زبان عربي (چکیده)
124 - رباعیات خیام، شعر یا فلسفه (چکیده)
125 - نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور (1931-1981م) (چکیده)
126 - آسيابهايي كه با قنات كار ميكنند (چکیده)
127 - شترگلو(كارآمدترين سازه آبي در مناطق نيمه خشك) (چکیده)
128 - قنات و ارزش اقتصادي آن (چکیده)
129 - تحليل و توزيع فضايي مساجد در شهر مشهد (چکیده)
130 - تحليل فضايي توزيعه جرم و جنايت در شهر مشهد (چکیده)
131 - نگاهي به سنت فرهنگ نويسي در زبان عربي (چکیده)
132 - بررسي و توصيف ضمير پنهان در زبان فارسي و برخي نتايج نظري آن (چکیده)
133 - گفتار و دستور زبان آغازي با توجه به كودكان فارسي زبان (چکیده)
134 - نفي در زبان فارسي (چکیده)
135 - فعلهاي تركيبي فعلهاي بيشخص (چکیده)
136 - رنگ در شعر معاصر (چکیده)
137 - نگاه قرآن به شعر (چکیده)
138 - باورهاي علماي شيعه درباره ظهور امام زمان (عج) و سقوط خلافت عباسي در قرن هفتم هجري /سيزدهم ميلادي (چکیده)
139 - مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري (چکیده)
140 - توصيف و تجويز در نحو عربي (چکیده)
141 - سماع در سروده هاي مولوي (چکیده)
142 - جلوه گاه افتاب خاوري (چکیده)
143 - بررسي موردي فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استانوويچ (چکیده)
144 - نقش گوشتها در كمك به از ميان بردن برخي ابهامات واژگاني متون كهن فارسي دري (چکیده)
145 - بهشت و دوزخ در دين زرتشتي (چکیده)
146 - بررسي تطبيقي هستي شناسي از منظر كانت و سهروردي (چکیده)
147 - نظر و انديشه در قطعيات (چکیده)
148 - علي(ع) در اغوش وحي (چکیده)
149 - مهدی(عج) در کلام علی (ع) (چکیده)
150 - قضاوت مقلد و مجتهد متجزي (چکیده)
151 - نقش الگوسازي در رشد و سقوط انسان (چکیده)
152 - سماحت و سهولت در شریعت اسلام (چکیده)
153 - سهيلي و الروض الانف (چکیده)
154 - آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) (چکیده)
155 - امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی از منظر امیرمومنان علی(ع) (چکیده)
156 - پژوهشي درباره كتاب جامعه (چکیده)
157 - حدوث و قدم نفس در ایینه قران و حدیث (چکیده)
158 - مرداويچ زياري (از خاك بر خاستگان) (چکیده)
159 - مطبوعات خراسان در فاصله سالهاي 1320 تا مرداد 1332 (چکیده)
160 - ريشه هاي يك تهاجم در خراسان (چکیده)
161 - تصورات استعلايي و نمادهاي عروج (چکیده)
162 - دروغ (بررسي عوامل موثر بر دروغ گويي) (چکیده)
163 - بررسي پديده مهاجرت و اثرات ان بر زندگي اجتماعي و اقتصادي شهري (چکیده)
164 - قدرت وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون) (چکیده)
165 - جامعه شناسي سالخوردگي (چکیده)
166 - نگاهي بر دانش نوين (جامعه شناسي پزشكي) (چکیده)
167 - مرگ بي رنج و انتخاب اصلح در ناسيونال سوسياليسم (چکیده)
168 - ابعاد گفتمان مولا علي (ع)) در نهج البلاغه (چکیده)
169 - ديداري ديگر با خاقاني (چکیده)
170 - شيعه در اثار ثعالبي (چکیده)
171 - نقش بافت در فهم واژگاني قراني (چکیده)
172 - فراهنجاري در قران (چکیده)
173 - روش مشاهده و تحليل علمي در نهج البلاغه (چکیده)
174 - بررسي كنشهاي گفتار در خطبه يكصد و يازدهم نهج البلاغه (چکیده)
175 - مولانا کاشی آملی، شاعر پارسی گوی شیعی سده هفتم هجری - پژوهشی (چکیده)
176 - هماهنگي قالب و مضمون در خطبه جهاد، گفتاري پيرامون زيباييهاي ادبي خطبه جهاد در بهج البلاغه (چکیده)
177 - بررسي مراعات نظير (چکیده)
178 - جلوه هاي حضور قرآن در نهج البلاغه (چکیده)
179 - ملمع پردازي در شعر فارسي (چکیده)
180 - معرفی نسخه قصص الانبیای بوشنجی / نابی (چکیده)
181 - كهن الگوي حيات و جاودانگي در آيين ها (چکیده)
182 - نام آوايي (پيوند طبيعي لفظ و معني) در قرآن كريم (چکیده)
183 - توصيه امام علي (ع) به زمامداران (چکیده)
184 - قضا و قدر و جبر و اختيار در مثنوي معنوي (چکیده)
185 - عظمت هند و فرهنگ آن از ديدگاه اديبان ايراني (چکیده)
186 - اسكندر و اسكندرنامه ها بحثي از مبحث حماسه هاي تاريخي در ادبيات فارسي (چکیده)
187 - نچف اشرف و سير تحول آن (چکیده)
188 - عوامل ركود صنايع دستي در نواحي روستايي شهرستان مشهد (چکیده)
189 - بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدمات (چکیده)
190 - شكل پيل ديدم چون عمود (چکیده)
191 - ادبيات قديم در نگاهي نو (چکیده)
192 - بررسي تطبيقي عوامل محيطي موثر بر مهاجرت در سكونتگاههاي روستايي نيشابور در دو دهه 65- 1355 و 75-1365 (چکیده)
193 - نگاهي به تجربه هاي موفق كشورهاي در جال توسعه در زمينه كنترل مهاجرت (چکیده)
194 - زنان و امنيت شهري (چکیده)
195 - آسیب شناسی فرهنگی در اندیشه امام علی (ع) (چکیده)
196 - رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخل های واژگانی (چکیده)
197 - بررسی ریشه شناختی نام «چشمه سو»(چشمه سبز) (چکیده)
198 - قرایتی نو از قصه ی شهر سنگستان (چکیده)
199 - وقف دردوره ایلخانان مغول درایران(736-616 هجری قمری) (چکیده)
200 - سام شپرد و ادبیات نمایشی مدرن و پست مدرن (چکیده)
201 - بررسی ساختواژی پسوند نام آوایی است در گویشهای خراسان (چکیده)
202 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)