بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: منصور مشرقی


موارد یافت شده: 195

1 - بررسی پتانسیل سنتز سبز نانوذرات اکسید سریم توسط جدایه های بومی باکتری لومینسانس (چکیده)
2 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی CeO2NPs تولید شده توسط روشناور لیز شده باکتری Vibrio sp. VLC (چکیده)
3 - Biosynthsis, characterization and antibacterial properties of CuO nanoparticles of cold tolerant Microbacterium sp (چکیده)
4 - Evaluating cytotoxic effects of biosynthetic nanoparticles on human esophageal carcinoma cells (چکیده)
5 - Green synthesis of CuONPs by psychrotrophic Stentrophomonas sp. and its antibacterial activity (چکیده)
6 - High antibacterial and photocatalytic activity of solution combustion synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles: Effect of fuel to oxidizer ratio and complex fuels (چکیده)
7 - Multifunctional CuO nanoparticles with cytotoxic effects on KYSE30 esophageal cancer cells, antimicrobial and heavy metal sensing activities (چکیده)
8 - Optimization of complete RB-5 azo dye decolorization using novel cold-adapted and mesophilic bacterial consortia (چکیده)
9 - A heterodinuclear complex of s-d block containing sodium-I-, manganese-II- and the enrofloxacinate anion: Preparation, crystal structure and antibacterial activity (چکیده)
10 - Application of the bacterial cellulose as a bioscaffold (چکیده)
11 - آنالیزآماری بیان آنتی‌ژن MAGE-A4 درسرطان های وابسته وپیش بینی عرضه آنتی ژن بامولکول HLA-B37 مبتنی برروش های بیوانفورماتیکی (چکیده)
12 - Selenium nanoparticle as a bright promising anti-nanobacterial agent (چکیده)
13 - Significant hemolytic activity of a Bacillus strain isolated from aquaculture water of shrimps farm (چکیده)
14 - Screening hemolytic activity of luminescent Vibrios with further hemolysin extraction and molecular weight determination (چکیده)
15 - Augmentation of bacterial cellulose production by various treatments and density alteration of corn steep liquor and beet molasses (چکیده)
16 - Application of corn steep liquor as factory overplus products and nitrogen source for optimization process of bacterial cellulose production using response surface methodology (چکیده)
17 - Assessment the lethal dosage of bacterial toxins for designing a series of novel immunotoxins (چکیده)
18 - Synthesis, characterization and antibacterial properties of silver nanoparticles by a psychrotolerant strain (چکیده)
19 - Green synthesis of silver nanoparticles by Streptomyces sp. OSIP1 and its antibacterial activity (چکیده)
20 - Green synthesis and antibacterial activity of rosemary (Rosmarinus officinalis) assisted superparamagnetic iron oxide nanoparticles (چکیده)
21 - Investigating Cellulase Producing Potential of Two Iranian Thermoascus aurantiacus Isolates in Submerged Fermentation (چکیده)
22 - Characterization, antibacterial and cytotoxicity studies of grapheneFe3O4 nanocomposites and Fe3O4 nanoparticles synthesized by a facile solvothermal method (چکیده)
23 - Multifunctional fluorescent titania nanoparticles: green preparation and applications as antibacterial and cancer theranostic agents (چکیده)
24 - TiO2 nanoparticles and TiO2@graphene quantum dots nancomposites as effective visible/solar light photocatalysts (چکیده)
25 - Synthesis, characterization and magnetic properties investigation of Ag-CoFe2O4-GO nanocomposite (چکیده)
26 - A sensitive electrochemical aptasensor based on single wall carbon nanotube modified screen printed electrode for detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
27 - Evaluating of the synergistic anticancer effects of E. coli DH5α and glycyrrhizic acid compound on growth of CT26 colon cancer cells (چکیده)
28 - Prodrug converting enzyme gene delivery by E. coli for colon cancer therapy (چکیده)
29 - LUMINESCENT VIBRIO FISCHERI AS A PLATFORM FOR BIOSYNTHESIS OF CUO NANOPARTICLES (چکیده)
30 - Application of Luminescent Bacteria for Biosynthesis of TiO2 Nanoparticles with Fluorescent Property (چکیده)
31 - Antibacterial Activity of Biogenic Titanium Dioxide Nanoparticles Mediated by Vibrio VLC under Visible Light Spectrum (چکیده)
32 - Comparison of a genetically engineered strain with a naturally occurring bacterium in biosynthesis of platinum nanoparticles (چکیده)
33 - تولید زیستی نانوذرات سلنیوم با استفاده از آرکی های نمکدوست (چکیده)
34 - Antibacterial activity of poly-l-arginine under different conditions (چکیده)
35 - Extracellular biosynthesis of platinum nanoparticles using Supernatant and cell-free extract of Bacillus safensis MN18 (چکیده)
36 - Biosynthesis of Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) by Bacillus safensis MN18 isolated from the Caspian Sea (چکیده)
37 - Antimicrobial and anticancer effects of the pigments extracted from yeasts isolated from Persian Gulf shrimp( Litopenaeus vannamei) (چکیده)
38 - Evaluation of resistance to telluride potassium salt and potential synthesizing tellurium nanoparticles by some of the salt-loving archaea, marine bacteria and luminescence (چکیده)
39 - سنتز زیستی نانو ذرات اکسید مس با باکتری لومینسانسNRLL B-11177 Vibrio fischeri و بررسی خواص ضد باکتریایی آن‌ها (چکیده)
40 - سنتز زیستی نانوذرات اکسیدروی با باکتری دریایی Marinobacter adhaerens (چکیده)
41 - Development of a polymerase chain reaction-temporal temperature gradient gel electrophoresis assay for identification of Salmonella enterica subspecies enterica using a hypothetical non-specific endonucleas S. entericae gene sequence (چکیده)
42 - An in-silico expression assay of the MAGE family in malignances (چکیده)
43 - Assessment the lethal dosage of bacterial toxins for designing a series of novel immunotoxins (چکیده)
44 - تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از آرکیهای نمکدوست (چکیده)
45 - ارزیابی فعالیت ضد لاروی نانوذرات نقره واکسید مس بر روی حشرات آفت Ephestia kuehniella وGalleria mellonella در برهمکنش با باکتری Bacillus sp.A4 (چکیده)
46 - مهار رشد لارو آفت های Ephestia kuehniella و Galleria mellonella با استفاده از باکتری های بدست آمده از خاک باغ های آلوده به حشرات آفت (چکیده)
47 - Optimization of Protease Production by Psychrotrophic Rheinheimera sp. with Response Surface Methodology (چکیده)
48 - BIOSYNTHESIS OF ZNO NANOPARTICLES USING LUMINESCENT VIBRIOS (چکیده)
49 - سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4 (چکیده)
50 - سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4 (چکیده)
51 - Synthesis of silver nanoparticles by a marine luminescent vibrio isolated from the water of Persian Gulf (چکیده)
52 - ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF OUTER MEMBRANE VESICLES FROM A CLINICAL ISOLATE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA (چکیده)
53 - GENOTOXIC EFFECTS OF OUTER MEMBRANE VESICLES FROM A CLINICAL ISOLATE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA ON HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES USING MICRONUCLEUS ASSAY (چکیده)
54 - Biosynthesis and antibacterial activity of gold nanoparticles coated with reductase enzymes (چکیده)
55 - Luminescent Vibrios isolated from an Iranian shrimp farm: Their biosensory application and luciferase enzyme activity (چکیده)
56 - Application of immobilized Vibrio harveyi A92M8 as a potential microbial biosensor for the detection of biohazardous (چکیده)
57 - Removal of anthropogenic lead pollutions by a potent Bacillus species AS2 isolated from geogenic contaminated site (چکیده)
58 - Biosynthesis of silver nanoparticles by a luminescent bacterium Vibrio fischeri NRRL B-11177 (چکیده)
59 - بررسی تاثیر Pseudomonas putida و Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله Trigonella foenum-graecum (چکیده)
60 - Characterization and Molecular Identification of Extracellular Polymeric Substance (EPS) Producing Bacteria from Activated Sludge (چکیده)
61 - A novel halo-alkali-tolerant and thermotolerant chitinase from Pseudoalteromonas sp. DC14 isolated from the Caspian Sea (چکیده)
62 - جداسازی و خالص سازی مخمر از میگوی Litopenaues vannamei (چکیده)
63 - کاربرد سلولی باکتریهای لومینسانس (چکیده)
64 - Genetically modified luminescent bacteria Ralostonia solanacerum, Pseudomonas syringae, Pseudomonas savastanoi, and wild type bacterium Vibrio fischeri in biosynthesis of gold nanoparticles from gold chloride trihydrate (چکیده)
65 - اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره با نانوذرات سنتزی نقره علیه باکتریهای غذازاد (چکیده)
66 - Synthesis, structural, optical and antibacterial properties of Mg (1-x) Ag(x) O (x= 0, 0.01) nanopowders (چکیده)
67 - قابلیت رنگ زدایی رنگهای آزو در برخی سویه های بومی ایران (چکیده)
68 - بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات طلا علیه باکتری گرم منفی Escherichia coli و باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus (چکیده)
69 - بیوسنتز نانوذرات طلا با باکتری های لومینسانس طبیعی و مهندسی ژنتیک شده (چکیده)
70 - Evaluation of Antimicrobial and Healing Activities of Frog Skin on Guinea Pigs Wounds (چکیده)
71 - Preparation, Characterization and Antibacterial Activity of Manganese Oxide Nanoparticles (چکیده)
72 - بهینه سازی نور و رشد گونه های ویبریو لومینسانس جداشده از استخر پرورش میگو جنوب شرق کشور (چکیده)
73 - مدل سازی منحنی رشد باکتری Pseudomonas putida KT2440 با استفاده از مدل ریاضی گامپرتز (چکیده)
74 - بررسی تولید بیوسورفکتانت و کاهش کشش سطحی در باکتری های Pseudomonas putida و Pseudomonas fluorescens (چکیده)
75 - بررسی اثر دما، pH و مقدار دکانال بر میزان نشر نور لومینسانس باکتری اشرشیاکلی مقاوم به آرسنیک به عنوان یک بیوسنسور (چکیده)
76 - INFLUENCE OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNJI ON GROWTH AND (چکیده)
77 - استفاده از بیوسنسور میکروبی دستکاری ژنتیکی شده بعنوان یک ابزار کنترل کیفی آب چاههای مناطقی از خراسان رضوی (چکیده)
78 - بررسی کیفی آب چندین چاه در مشهد توسط بیوسنسور میکروبی لومینسانس (چکیده)
79 - بررسی تاثیر فلزات سنگین و بعضی دیگر از ترکیبات معدنی بر بیوسنسور میکروبی E.coli SM10 S1 luxAB (چکیده)
80 - بررسی حساسیت بیوسنسور میکروبی لومینسانس به چندین ترکیب آلی پرخطر (چکیده)
81 - معرفی ساختار و نحوه عملکرد بیوسنسور میکروبی لومینسانس حساس به آرسنیک (چکیده)
82 - Size comparison of biogenic selenium nanoparticles that produced using bacteria isolated from glass factory sewage (چکیده)
83 - Effect of doping on structural and optical properties of ZnO nanoparticles: study of antibacterial properties (چکیده)
84 - Resistance of nanobacteria isolated from urinary and kidney stones to broad-spectrum antibiotics (چکیده)
85 - Antibacterial Potential and Toxicity Assay of Synthetic Zinc Oxide Nanoparticles against Luminescent Vibrios Isolated from the Eastern- Southern Shrimp Farm of Iran (چکیده)
86 - Application of a lux AB bacterial biosensor to investigate the potential usage of selenium and silver nanoparticles for bacterial disinfection of lettuce (چکیده)
87 - Antibacterial properties of Mg (1-x ) Ag (x) O (x=0.03) nanocomposite (چکیده)
88 - Preparation of antimicrobial wound dressing composed of fish swim bladder & NanoMg(0.97) Ag(0.03) O (چکیده)
89 - Antibacterial and antibiofilm potential of synthetic zinc oxide nanoparticles (ZnO) against luminescent Vibrios isolated from Iranian shrimp farm water (چکیده)
90 - Effect of ZnO nanoparticles on growth and light emission of Vibrio fischeri (چکیده)
91 - Light output reaction of a luxAB bacterial biosensor to various amount of preservatives concentrations used in milk (چکیده)
92 - بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS (چکیده)
93 - جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده EPS از برکه های لجن فعال فاضلاب بجنورد (چکیده)
94 - کاربرد روش سطح پاسخ به منظور بهینه کردن تولید پروتئاز توسط سویه مقاوم به سرمای Rheinheimera (چکیده)
95 - جداسازی باکتری های سرمادوست و مقاوم به سرما تولید کننده پروتئاز از ارتفاعات بینالود (چکیده)
96 - Optimization of biomass and biokinetic constant in Mazut biodegradation by indigenous bacteria BBRC10061 (چکیده)
97 - بررسی تجزیه زیستی نفت کوره سنگین توسط مدل های سینتیکی و معادله جدید سه پارامتری (چکیده)
98 - بهینه سازی تجزیه زیستی مازوت توسط میکروارگانیسم های بومی به روش تاگوچی (چکیده)
99 - Dopant induced changes in physical properties of ZnO:Mg nanosuspensions: Study of antibacterial activity (چکیده)
100 - Molecular identification of chitinolytic bacteria from Caspian Sea with potential application in biofuel production (چکیده)
101 - Mechanisms of hepatitis B virus-induced hepatocellular carcinoma (چکیده)
102 - Preparation of biological dressing As an antibacterial activate for wound composed of fish swim bladder (FSB) & aloe Vera and to study its effect on bacterial growth (چکیده)
103 - Production of selenium nanoparticle using bacteria isolated from glass factory sewage (چکیده)
104 - مقاومت نانوباکتری های جدا شده ازسنگ های ادراری در برابر تابش چشمه نوترون (چکیده)
105 - Biodegradation of heavy fuel oil by newly isolated strain Enterobacter cloacae BBRC10061: Study of unstructured kinetic models and innovative equation (چکیده)
106 - تولیذ پلی هیذروکسی بوتیرات ( PHB ) از پساب کارخانه شیر توسط باکتری Alcaligenes eutrophus PTCC1615 (چکیده)
107 - بررسی ترکیبات موثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره علیه برخی پاتوژن های مواد غذایی (چکیده)
108 - جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (چکیده)
109 - بررسی هیدروژئوشیمی و کیفیت منابع آب منطقه تاریک دره، شمال تربت جام (چکیده)
110 - Resistance of nanobacteria isolated from urinary and kidney stones to broad-spectrum antibiotics (چکیده)
111 - ارزیابی باکتری های تجزیه کننده نفت و توانایی آن ها در رفع آلودگی های زیست محیطی وابسته (چکیده)
112 - بررسی پتانسیل رنگبری، رنگ آزوی Disperse red60 توسط سودوموناس پوتیدا از پساب کارخانجات نساجی (چکیده)
113 - اثر فاکتورهای مختلف بر رنگبری از رنگ آزو Remazol Black 5 توسط سودوموناس پوتیدا (چکیده)
114 - Pharmaceutical application of frog skin on full-thickness skin wound healing in mice (چکیده)
115 - Study of survival and activity of lux marked Escherichia coli SM10S1 under different antibacterial treatments in lettuce (چکیده)
116 - جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای سرمادوست از ارتفاعات بینالود (چکیده)
117 - تعیین خصوصیات باکتریهای مقاوم به سرب و تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) در مناطق آلوده طبیعی و صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
118 - بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط باکتری های بومی دریاچه خزر (چکیده)
119 - بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE (چکیده)
120 - ارائه پرایمرهای مناسب به منظور شناسایی باکتری های مختلف گونه سالمونلا انتریکا به روش PCR- TTGE (چکیده)
121 - The first identification of nanobacteria from patients with urinary and kidney stones in Iran (چکیده)
122 - CuO:Fe nanoparticles: preparation, characterization and antibacterial properties (چکیده)
123 - بهینه سازی رشد باکتری Acidithiobacillus thiooxidans در جهت افزایش گوگردزدایی (چکیده)
124 - Study on biodegradation of Mazut by newly isolated strain Enterobacter cloacae BBRC10061improving and kinetic investigation (چکیده)
125 - Topical effects of frog ‘‘Rana ridibunda’’ skin secretions on wound healing and reduction of wound microbial load (چکیده)
126 - Design of a microbial sensor for SDS diagnosis in basis of luminescent bacteria Vibrio fischeri (چکیده)
127 - شناسایی قارچ های سلولازی جنگل های ایران به روش کشت (چکیده)
128 - بررسی قارچ های مولد آنزیم CBHI از جنگل های ایران به روش مولکولی (چکیده)
129 - Study of Antibacterial Effects of a New Synthetic Substance 1, 1 - (Ethane-1, 2-diyl)dipyridinium dichromate(VI) Using Microplate Method (چکیده)
130 - تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE (چکیده)
131 - تغییرات رشد باکتری اسیدی تیوباسیلوس اکسیدانس در میزان گوگرد، دما و pH های متفاوت (چکیده)
132 - جداسازی و شناسایی مولکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلولازی آنها (چکیده)
133 - جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران (چکیده)
134 - معرفی گونه های تریکودرما با قابلیت آنزیم اندوگلوکانازی در خاک های جنگلی بومی ایران (چکیده)
135 - طراحی بیوسنسور میکروبی تشخیص افلاتوکسین M1 بر پایه باکتری بیولومینسانس V. fischeri (چکیده)
136 - Investigation on the effect of some mass gain diets on a luminescent microbial biosensor (چکیده)
137 - پیش بینی میزان تاثیر عوامل بهبود دهنده تجزیه زیستی مازوت به وسیل مدل ریاضی سه پرامتری (چکیده)
138 - جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های بومی تجزیه کننده مازوت و بررسی قدرت تجزیه کنندگی آنها (چکیده)
139 - مقایسه اثرات ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره های الکلی رزماری (Rosmarinus officinalis)، علف چای (Hypericum Perforatum) و کاجیره (Carthamus Tinctorius) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشرشیاکولی O157 (چکیده)
140 - The Effect of Peganum harmala and Teucrium polium Alcoholic Extracts on Growth of Escherichia coli O157 (چکیده)
141 - Deposition of Copper Oxide Nanostructured Thin Films and Study of The Influence of Fe3+ Doped on The Structural, Optical and Antibacterial Properties of CuO Thin Films (چکیده)
142 - Examination of a genetically engineered bacterium as a biosensor to compare the quality of different milk brands (چکیده)
143 - همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum (چکیده)
144 - اثر pH بر روی فعالیت مهار رشد پلی- ال- آرژینین علیه باکتری.Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
145 - بررسی کیفیت منابع آب در منطقه افیولیتی رباط سفید با استفاده از شاخص آلودگی MI (چکیده)
146 - ردیابی باکتری های لومینسانس در حوضچه های پرورش میگو نواحی خلیج فارس (چکیده)
147 - کاربرد آنالیز ژن 16s rRNA در شناسایی باکتریهای لومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس (چکیده)
148 - تثیبت باکتری لومینسانس V.fisheri به روش سل _ ژل بر روی بستر سیلیکا با کاربری تشخیص SDS (چکیده)
149 - Study of structural and antibacterial properties of Fe doped CuO nanoparticles; prepared by a chemical method (چکیده)
150 - FABRICATION OF CuO:Fe NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD AND STUDY OF STRUCTURAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES (چکیده)
151 - CuO:Fe nanoparticles: preparation, characterization and antibacterial properties (چکیده)
152 - بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانو ذرات اکسید مس با ناخالصی آهن به روش سل-ژل (چکیده)
153 - بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
154 - بررسی محیط کشت های مختلف بر روی حلالیت پپتید ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین و رشد باکتری E.coli O157:H7 (چکیده)
155 - شناسایی و ردیابی باکتریهای تجزیه کننده نفتی موجود در چشمه های هیدروکربوری در جنوب غرب ایران - میدان نفتی تنگ بیجار (چکیده)
156 - Deposition and characterization of ZnO:Mg thin films: the study of antibacterial properties (چکیده)
157 - بررسی آلایندگی فلز سنگین کروم در منابع آب منطقه رباط سفید (چکیده)
158 - Biochemical characteristics of luminescent vibrios isolated from the Caspian seas and the Persian Gulf (چکیده)
159 - Identification of luminous bacteria in Caspian seawater using 16s rRNA gene analysis (چکیده)
160 - ردیابی، جداسازی و قدرت تجزیه کنندگی باکتریهای تغذیه کننده از نفت درچشمه های هیدروکربوری در ناحیه تنک بیجار، استان ایلام (چکیده)
161 - اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی (چکیده)
162 - کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم (چکیده)
163 - طراحی سنسور میکروبی تشخیص SDS بر اساس باکتری بیولومینسانس V. fischeri (چکیده)
164 - باکتریهای لومینسانس و کاربردهای آن (چکیده)
165 - Investigation of structural and antibacterial properties of CuO:Fe nanoparticles preparedvia sol-gel method (چکیده)
166 - Synthesis, characterization and antimicrobial properties of Cu/ZnO composite nanoparticles (چکیده)
167 - جنبه های ایمنی زیستی و ایجاد مقاومت به سرمازدگی در گیاهان با استفاده از میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده (چکیده)
168 - بررسی ایمین زیستی آبهای زیرزمینی با استفاده از بیوسنسور میکروبی لومینسانس (چکیده)
169 - Construction and characterization of a lux-marked phenanthrene degrading bacterium (چکیده)
170 - Effect of various concentrations of Crocus sativus and Cannabis sativa extracts on luminescent biosensor Escherichia coli SM10 S1 (چکیده)
171 - بقاء و احیاء میکروارگانیزم مهندسی ژنتیک شده Alcaligenes eutropus H850Lr که با ژن luxAB مارکدار شده (چکیده)
172 - Influence of Matric Potential on Survival and Activity of Genetically Engineered Ralstonia eutropha H850Lr (چکیده)
173 - Characterization of Bacteria Degrading Petroleum Derivatives Isolated from Contaminated Soil and Water (چکیده)
174 - تشکیل پیریت اتوژنیک به روش ژئومیکروبیولوژی در آزمایشگاه و کاربرد آن در رسوبهای دریایی جنوب شرق ژاپن (چکیده)
175 - STRUCTURAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF SOL-GEL DRIVED ZnO:Mg NANOPARTICLES (چکیده)
176 - Characterization of ZnO:Mg nanoparticles prepared via sol-gel method: study of antibacterial properties (چکیده)
177 - Structural and optical characterization of ZnO:Mg thin films deposited by spraypyrolysis method: study of antibacterial properties (چکیده)
178 - کانی سازی کلسیت اتوژنیک تحت نفوذ فعالیت های میکروبی در رسوبات دریایی جنوب شرق ژاپن (چکیده)
179 - بررسی اثرات غلظت های مختلف عصاره آبی بر بیوسنسور میکروبی لومینسانس E.coli SM10 S1 (چکیده)
180 - Over-expression of nisin gene in co-cultures of L.lactis with some indicator bacteria examined by conventional and absolute quantitative Real-time RT-PCR assays (چکیده)
181 - Molecular iodine promoted synthesis of new pyrazolo[3,4-d] pyrimidine derivatives as potential antibacterial agents (چکیده)
182 - Comparative investigation on bactericidal activity of TiO2 based thin film on indicator pathogenic gram positive and gram negative bacteria (چکیده)
183 - Application of Bacterial Spores in Nanobiotechnology (چکیده)
184 - Activity of genetically engineered luminescent bacteria on TiO2-coated glass (چکیده)
185 - بررسی اثرات غلظت های مختلف عصاره آبی زعفران بر بیوسنسور میکروبی لومینسانس E.coli SM10 S1 (چکیده)
186 - باکتری های بی هوازی و رسوب گذاری در دریاهای عهد حاضر، مثالی از جنوب شرق ژاپن (چکیده)
187 - چرخه متان در رسوبات و ارتباط آن با کانی زایی اتیزنیک: مثالی از جنوب شرق زاپن (چکیده)
188 - بررسی اثرات ممانعت کننده گیاه کلپوره(Teucrium polium) بر مراحل مختلف رشد باکتری اشریشیا کلی 0157 (چکیده)
189 - Relation between tetracycline concentraiton and surface electrostatic charge changes of text (چکیده)
190 - biosafety issues in biotechnology and engineering of microorganisms (چکیده)
191 - بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری (چکیده)
192 - Survival and activity of Lux-marked phenanthrene-degrading Pseudomonas stutzeri P16 under different (چکیده)
193 - ميكروارگانيزمها و نقش انها در تجزيه الودگي هاي نفتي (چکیده)
194 - بقا و فعاليت يك ميكروارگانيزم تجزيه كننده فنانترين ماركدار شده با ژن لومينسانس (چکیده)
195 - هشدارهایی در بهره گیری از هورمون رشد (چکیده)