بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Kohansal


موارد یافت شده: 184

1 - نقش آموزش های ترویجی در سرمایه اجتماعی کشاورزان خراسان رضوی (چکیده)
2 - تحلیل عوامل موثر بر ابعاد توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی؛ کاربرد معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (چکیده)
3 - THE EFFECTS OF GOOD GOVERNANCE ON THE AGRICULTURAL SECTOR (چکیده)
4 - USING THE FUZZY NETWORK ANALYSIS PROCESS TO PRIORITIZE THE FACTORS AFFECTING THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX FROM THE PERSPECTIVE OF FOOD INDUSTRY EXPERTS IN IRAN (چکیده)
5 - تعیین عوامل حکمرانی در بخش کشاورزی با استفاده از فازی نوع دوم (چکیده)
6 - بررسی نوسانات نرخ ارز بر صادرات و ارزش ‌افزوده صنایع‌ غذایی ایران (کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری) (چکیده)
7 - ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست (چکیده)
8 - Investigating the Effect of Economic Variables on Export of Iranian Traditional and Agricultural Goods (چکیده)
9 - Simulation the Effects of climate change and market prices on farm’s structure by using an agent based model (چکیده)
10 - تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران (چکیده)
11 - Impact of Industrial Agglomeration on Productivity: Evidence from Iran’s Food Industry (چکیده)
12 - عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی (چکیده)
13 - تعیین مؤلفه های حکمرانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیست در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
14 - Sustainable economic rural development system pattern in Ghaemshahr: an application of the developed TOP-MARD core model (چکیده)
15 - بررسی وضعیت صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد مزیت نسبی، ساختار بازار جهانی و نقشهریزی تجاری ایران (چکیده)
16 - ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا (چکیده)
17 - تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت (چکیده)
18 - Climate vulnerability index fluctuation: a case of Iran (چکیده)
19 - بررسی عوامل موثر بر نابرابری سطوح درآمدی روستاییان در چهارچوب مدل سه شاخگی -موردمطالعه: روستاهای شهرستان اسلامشهر- (چکیده)
20 - The Effect of Fluctuations in Climate Parameters on Wheat Market (چکیده)
21 - بررسی و شناسایی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی با استفاده از رگرسیون فضایی: مطالعه موردی دشت نیشابور (چکیده)
22 - الگوی تأثیرگذاری نهاده‌ها بر ریسک تولید گندم آبی و دیم (شرق استان گلستان) (چکیده)
23 - Estimating Spatial Effects of Transport Infrastructure on Agricultural Output of Iran (چکیده)
24 - بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ (چکیده)
25 - آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلویی (چکیده)
26 - مدل سازی هیدرو اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابور (چکیده)
27 - An integrated hydro-economic modeling to evaluate marketing reform policies of agricultural products (چکیده)
28 - دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهار (چکیده)
29 - برآورد تأثیر کاهش یارانه‌‌های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن (چکیده)
30 - اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
31 - ارزیابی شوک‌های قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی در مناطق شهری ایران (چکیده)
32 - بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار (چکیده)
33 - Determining the Optimum Brands Diversity of Cheese Using PSO (Case Study: Mashhad) (چکیده)
34 - سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
35 - مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد (چکیده)
36 - داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
37 - ارزیابی عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی- ﺧـﻮد ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺟﻤﻌـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮک (ARIMA-ANN) در پیش بینی صادرات زعفران ایران (چکیده)
38 - بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه (چکیده)
39 - ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی (چکیده)
40 - بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا (چکیده)
41 - اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان (چکیده)
42 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
43 - بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
44 - عوامل موثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر صادرات و سرمایه‌گذاری (چکیده)
45 - The Role of Entrepreneurship in National Income Formation (In Developed Countries and Less Developed Countries (چکیده)
46 - تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای بر اساس برش های آلفای نامحدود) (چکیده)
47 - Estimation of Passenger Rail Demand Function in Tehran Province by using Ols Method (چکیده)
48 - بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG) (چکیده)
49 - Investigating Symmetrical and Asymmetrical Cointegration of the Factors Affecting the Passenger Rail Demand in Tehran Province (چکیده)
50 - مقایسه اختلاف منطقه‌ای بهره‌وری عوامل واسطه در تولید بخش‌های مختلف اقتصادی (چکیده)
51 - Effects of rice cultivation restriction policy, Case study: Marvdasht city (چکیده)
52 - بررسی عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
53 - کاربرد مدل برنامه‎ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله‎ای جهت تدوین الگوی بهینه کشت (مطالعه‌ی موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد) (چکیده)
54 - پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک (چکیده)
55 - جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن (چکیده)
56 - بررسی شکست‌های ساختاری چندگانه نامعین در قیمت‌های کشاورزی (مطالعه موردی محصولات دامی) (چکیده)
57 - بررسی و تحلیل تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم آبی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
58 - ارزیابی اقتصادی پرورش شترمرغ در استان همدان (چکیده)
59 - بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برشاخص عملکرد زیست محیطی (چکیده)
60 - بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران، دهه 80 (چکیده)
61 - Study For Effect of Macroeconomic Variables on Environmental Performance Indicators (چکیده)
62 - کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراین (چکیده)
63 - ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب (چکیده)
64 - بررسی رابطه بین تولید گندم، قیمت تضمینی آن و تولید ناخالص ملی در ایران طی سالهای 1387-1361 (چکیده)
65 - Study For Changes In Social Welfare In Iran, 1380s (چکیده)
66 - ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن (چکیده)
67 - Applying Multinomial Logit model for determining socio-economic factors effecting major choice of consumers in food purchasing: The case of Mashhad (چکیده)
68 - برآورد ارزش اقتصادی آب با استفاده از رهیافت برنامه­ ریزی ریاضی مثبت در شهرستان قوچان (چکیده)
69 - The relationship between energy consumption and value added in Iranian economy (چکیده)
70 - Estimation of major factors on exports of livestock with point out to effects of trade liberalization (چکیده)
71 - Relation Between variations Price Agriculture of Iran With Inflation And GDP (چکیده)
72 - The survey of development role of financial markets on the agriculture sector growth in Iran (چکیده)
73 - تعیین عوامل موثر بر سطح زیر کشت کلزا در استان همدان با استفاده از مدل دو مرحله ای هکمن (چکیده)
74 - تحلیل اقتصادی روش های آبیاری قطره ای و کلاسیک در زراعت گندم و مقایسه آن با روش آبیاری جویچه ای (چکیده)
75 - تعیین کننده های مؤثر بر پذیرش ارقام اصلاح شده گندم آبی در استان همدان (چکیده)
76 - مقایسه بهره وری عوامل تولید در دو سیستم آبیاری بارانی و نشتی در زراعت سیب زمینی در دشت کبودرآهنگ (چکیده)
77 - Impact of Technological Change on Wheat Production Risk in Northwest of Iran (چکیده)
78 - بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی (چکیده)
79 - Particle swarm optimization approach to portfolio fuzzy optimization (چکیده)
80 - The Survey of Tomato Demand in Iran (چکیده)
81 - بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مالکیت ماشینهای کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
82 - The process of estimating the recreational value of Sarein spas using visitors’ welfare changes (چکیده)
83 - Relationship between Financial Ratios and Stock Prices for the Food Industry Firms in Stock Exchange of Iran (چکیده)
84 - Review of economic issues in marketing Mohammadi flower Fars Case Study: Darab city (چکیده)
85 - Agricultural impact on economic growth in Iran using ARDL approach co integration (چکیده)
86 - Wheat Production Response to the Shocks of some Economic Variables in Iran (Vector Autoregression Model Framework (چکیده)
87 - Study of Causal Relationship among Product Cost, Infield and Price of Cotton in Iran’s Agriculture (1996-2012) (چکیده)
88 - The Estimation of Agriculture Share in Economic Growth of Iran by Using OLS Method (چکیده)
89 - Agricultural Impact on Economic Growth in Iran Using Johansen Approach Cointegration (چکیده)
90 - Grain Marketing Margins Evaluation in Iran A Case Study: Bean (چکیده)
91 - Effect of exchange rate fluctuations on export of medicinal plants using the ARDL approach (چکیده)
92 - Management of water agriculture regarding to profit index - Case study: Mashhad-Chenaran weald in Iran (چکیده)
93 - Investigating Factors Marketing Pomegranate in Fars (چکیده)
94 - Factors Affecting Tendency to Use more Water Qanats: Case Study Arsanjan – Iran (چکیده)
95 - Study of Relation Wheat Price Variation, Wheat Insurance and Subsidies Paid to Wheat in Iran Agriculture (چکیده)
96 - An Analysis of Olive Marketing in Economic (Case Study: Fars Province, Iran (چکیده)
97 - Productivity growth of barley in Iran (چکیده)
98 - Environmental efficiency, innovation and corporate performance in management human resources (چکیده)
99 - کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
100 - تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حاملهای انرژی بر صنعت خودروسازی (چکیده)
101 - تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده استان خراسان رضوی با استفاده از برنامه‏ ریزی خطی چند هدفه فازی و تابع عضویت هذلولی (مقایسه الگوهای برنامه‏ ریزی ریاضی) (چکیده)
102 - عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان کارآفرین (مطالعة موردی زنان استان مازندران) (چکیده)
103 - تعیین الگوی بهینه کشت با هدف تولید محصولات زراعی ارگانیک به کمک رهیافت برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته(ELGP)، (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (چکیده)
104 - Determination comparative advantage of main agricultural products in Fars and Mazandaran provinces during 2006 to 2010 (چکیده)
105 - Economic Evaluation of Maize Production in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province (Case study of Gachsaran city (چکیده)
106 - تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار (چکیده)
107 - بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای) (چکیده)
108 - Farm decision making by applying a Constraint multi objective model: a case study in Iran (چکیده)
109 - بررسی پتانسیل اشتغالزایی بخش کشاورزی در عرصه‌های اقتصاد شهر و روستا: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
110 - The survey of energy demand in Islamic countries by using of panel data (چکیده)
111 - A Study on Effective Factors on Private Sector Investment in Iran’s Agriculture: Unrestricted Error Correction Model Application (چکیده)
112 - Considering Fluctuations of Stability Level of Underground Water to Improve Water Usage Model in Agriculture Department Case study: FARS province, ZARRIN DASHT town (چکیده)
113 - به کار گیری شبکه عصبی در رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم و تعیین حق بیمه آن (مطالعه موردی شهرستان قاین) (چکیده)
114 - عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
115 - بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، صادرات و واردات برنج ایران (چکیده)
116 - بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی (چکیده)
117 - بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه به بازارهای شهرداری با استفاده از تحلیل تمایزی: مطالعه موردی بازارهای میوه شهرداری مشهد (چکیده)
118 - بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ (چکیده)
119 - پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموار سازی هالت وینترز (چکیده)
120 - بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی (چکیده)
121 - بررسی و اولوی تبندی شیوه های خدمات رسانی نوین در بازارهای ارزاق شهرداری مشهد (چکیده)
122 - بررسی و ارزیابی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری با استفاده از برنامه ریزی چند معیاری :مطالعه موردی بازارهای میوه و ارزاق شهرداری مشهد (چکیده)
123 - چگونه تغییر اقلیم تولید گندم را در مشهد متاثر می سازد؟ (چکیده)
124 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در آموزشهای اجرایی توسط پروژه بین المللی ترسیب کربن (چکیده)
125 - برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
126 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه زرشک کاران (مطالعه موردی: شهرستان قاین ) (چکیده)
127 - بررسی و ارائه شیوه‏ های نوین خدمات رسانی در بازارهای ارزاق شهرداری: مطالعه موردی بازارهای ارزاق شهرداری مشهد (چکیده)
128 - عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبی (چکیده)
129 - ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی (چکیده)
130 - ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قند (چکیده)
131 - بررسی تاثیر بیمه بر بهره وری گندم کاران (چکیده)
132 - الگوی مدیریت استراتژیک ریسک (چکیده)
133 - Choosing and Ranking Irrigation Methods and the Study of Effective Factors of Adoption in Khorasan Razavi Province in Iran (چکیده)
134 - بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندم (چکیده)
135 - امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی (چکیده)
136 - عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران (چکیده)
137 - عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک (چکیده)
138 - برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی (چکیده)
139 - تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی (چکیده)
140 - سنجش درجه توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
141 - The impact of liberalization on agricultural import in Iran (چکیده)
142 - بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغداران (چکیده)
143 - بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگور (چکیده)
144 - بررسی عوامل موثربربیمه دامداری ها (چکیده)
145 - کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) (چکیده)
146 - بررسی نقش و عملکرد ترویج کشاورزی بر مدیریت منابع آبی، مطالعه موردی گندم‎کاران دشت مشهد (چکیده)
147 - ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان (چکیده)
148 - Financial Planning of Soil Conservation Based on Potential Demand of Credit (چکیده)
149 - بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران (چکیده)
150 - Introducing a lexicographic goal programming for environmental conservation program in farm activities (چکیده)
151 - بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
152 - بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی (چکیده)
153 - طراحی الگوی زراعی پایدار( مطالعه موردی: شهرستان تربت جام) (چکیده)
154 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
155 - مدیریت خشکسالی در بخش کشاورزی با بهره گیری از الگوی کشت بهینه مبتنی بر منطق فازی مطالعه موردی دشت تایباد (چکیده)
156 - تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار (چکیده)
157 - مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص گردشگری الکترونیک (e- tourism) (چکیده)
158 - بررسی عوامل موثر بر کاهش ضایعات برداشت غلات – کاربرد روش AHP و برنامه ریزی آرمانی (چکیده)
159 - ارزیابی اقتصادی ایجاد گاوداری شیری مطالعه موردی شهرستان گناباد (چکیده)
160 - بررسی اثرات ریسک قیمتی مواد غذایی در انتخاب جیره ی بهینه گاو شیری (چکیده)
161 - استفاده از برنامه ریزی ترکیبی غیر خطی (MINP) در تعیین اندازه بهینه ماشین آلات (چکیده)
162 - زمان‌بندی بهینه خط تولید کیک و کلوچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ترکیبی خطی (چکیده)
163 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بادام مطالعه موردی شهرستان تفت (چکیده)
164 - بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه پنبه مطالعه موردی : استان خراسان شمالی (چکیده)
165 - Government Monetary and Fiscal Policies Effects on Economic and Social Duality in Iran (چکیده)
166 - انتخاب و رتبه بندی سیستم‌های آبیاری بارانی و سنتی در استان خراسان رضوی (چکیده)
167 - A survey of the factors influencing on Choosing Tourism Destination in Iran (application of Discriminant analysis) (چکیده)
168 - Effect of Credit Accessibility of Farmers on Agricultural Investment and Investigation of Policy Options in Khorasan-Razavi Province (چکیده)
169 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
170 - بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی (چکیده)
171 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
172 - بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار بر تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
173 - بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد (چکیده)
174 - تعیین الگوی بهینه کشت زراعی براساس دو دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی (چکیده)
175 - کاربرد مدل برنامه‌ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه‌ای (چکیده)
176 - کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات‌زراعی (چکیده)
177 - Factors Influencing of Farmers Access to Credit and Role on Investment (چکیده)
178 - الگوی شبیه سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان (چکیده)
179 - بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی بیمه محصولات کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان مشهد) (چکیده)
180 - Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran (چکیده)
181 - بررسی نقش بیمه در تولید گندم (چکیده)
182 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز) (چکیده)
183 - برآرود شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات منتخب کشاورزی (چکیده)
184 - مدیریت انرژی با تاکید بر پایداری بخش زراعت (چکیده)