بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: امید علی خوارزمی


موارد یافت شده: 113

1 - A pathological analysis of challenges related to systems thinking studies in Iran (چکیده)
2 - تحلیل فضایی تأثیر گردشگری تجاری بر توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: محدوده تجاری دهشیخ- سیگار، شهرستان لامرد) (چکیده)
3 - بررسی نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برارتقای فرهنگ شهروندی درشهرمشهد(مطالعه موردی: منطقه یک وسه) (چکیده)
4 - بررسی چالش های ارتقا میزان تاب آوری شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (چکیده)
5 - تحلیلی بر پیشران های گردشگری شهر مشهد (چکیده)
6 - بررسی ابعاد اثرگذار بر کارکرد پارک علم و فناوری خراسان در تبدیل شهر مشهد به شهر دانش (چکیده)
7 - ارزیابی شاخصهای شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد (چکیده)
8 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
9 - تاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن (چکیده)
10 - ارزیابی زیست پذیری شهری در کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل (چکیده)
11 - تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلانشهر مشهد، با رویکرد آینده پژوهی (چکیده)
12 - تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری (چکیده)
13 - ارائة سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404 (چکیده)
14 - ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری (چکیده)
15 - بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران) (چکیده)
16 - The evaluation of Urban Life quality, with emphasis on health, Case Study: Mashhad City (چکیده)
17 - تحلیل کیفی چالشهای انسانی و مردم در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (چکیده)
18 - تحلیل کیفی چالش های نهادی و سازمانی در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (چکیده)
19 - تحلیل استراتژیک دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد (چکیده)
20 - تفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد) (چکیده)
21 - بررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد: چالش ها و فرصت ها (چکیده)
22 - زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ (چکیده)
23 - برنامه ریزی شهری جهت ارتقای سلامت بانوان در مشهد با بهره گیری از ویتامین G (چکیده)
24 - بررسی سناریو های محتمل شکل گیری شهر نوآور در کلان شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
25 - ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد (چکیده)
26 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
27 - ارزیابی زیرساخت های گردشگری (اقامتی ، مالی و جاذبه ها ) در شهر مشهد (چکیده)
28 - بررسی وضعیت زیرساخت های گردشگری کلانشهر مشهد ( با تاکید بر زیرساخت اطلاع رسانی و حمل و نقل) (چکیده)
29 - بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان (چکیده)
30 - Investigating factors affecting bicycle sharing system acceptability in a developing country: The case of Mashhad, Iran (چکیده)
31 - Systems analysis of implementing an electronic city in Bojnord, Iran (چکیده)
32 - تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی (چکیده)
33 - آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر- (چکیده)
34 - Analysis the Relation between Emotional Intelligence Components and Employee Performance (چکیده)
35 - ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون (چکیده)
36 - تحلیلی بر نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در شکل گیری و گسترش اسکان غیرر سمی کلانشهر مشهد (چکیده)
37 - بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داد ههای ماهواره ای چند زمانة شهر شاندیز طی سالهای 79-94 (چکیده)
38 - تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران بر اساس نگرش سیستمی (چکیده)
39 - بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد (چکیده)
40 - ارزیابی نقش و تاثیر عوامل سیاسی-قانونی در شکل گیری دولت محلی در ایران بر اساس تفکر سیستمی (چکیده)
41 - Evaluation of quality of urban life with emphasis on health; A case study in Mashhad city (چکیده)
42 - تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (چکیده)
43 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
44 - Evaluation and Relocating Bicycle Sharing Stations on Mashhad City Using Multi Criteria Analysis (چکیده)
45 - Modeling Effective Factors in Relationship between Knowledge Management and Innovation in Mashhad Metropolitan Municipality (چکیده)
46 - How Imbalanced Development of the Cities in Developing Countries Affects Citizens’ Approach to Bicycle Sharing System: A Case Study of Mashhad, Iran (چکیده)
47 - ارزیابی شاخصها و زیرشاخصهای طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی : شهر مشهد (چکیده)
48 - اریابی پتانسیل های شهر مشهد جهت تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک با تاکید بر فضاهای بازی و سبز-سلامت و بهداشت کودکان (چکیده)
49 - سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404 (چکیده)
50 - Qualitative Evaluation of the Potentials of Mashhad To become an Age-Friendly City (چکیده)
51 - Investigating the Moderating Effect of Career Growth on the Relationship between Job Resources and Job Engagement: The Case of Vice Chancellor for Planning and Development of Mashhad Municipality (چکیده)
52 - تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد (چکیده)
53 - تحلیل وضعیت شکل گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
54 - تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر تبریز) (چکیده)
55 - The Impact of Built Environment Characteristics on Energy Consumption Using Geographically Weighted Regression in Mashhad, (چکیده)
56 - تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
57 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب (چکیده)
58 - ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی (چکیده)
59 - تحلیل تحوّلات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی (چکیده)
60 - اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی‌ با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی‌ و استاندارد EN13816 (چکیده)
61 - ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد (چکیده)
62 - تاثیر تقاضا‌های شغلی‌ بر تعلق خاطر شغلی‌ کارکنان (چکیده)
63 - بررسی تحلیلی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پیاده سازی نظام جانشین پروری در شهرداری مشهد (چکیده)
64 - به‌کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
65 - Analayzing Factors Impacting on Entrepreneurship Using Systems Thinking: Case of Pardis Science and Technology Park in Tehran (چکیده)
66 - رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور (چکیده)
67 - امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد (چکیده)
68 - تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 (چکیده)
69 - آینده پژوهیِ تبارشناسانه ( رویکردی شایسته در آینده پژوهیِ پدیده های جغرافیایی) (چکیده)
70 - بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد (چکیده)
71 - بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد (چکیده)
72 - A survey on recreation management approach for central settings of Mashhad, before and after Islamic Revolution (Case study: Samen Region) (چکیده)
73 - Study and Comparison Knowledge Management Implementation Based on the Key Success Factors in Mashhad Municipality of Region Samen (چکیده)
74 - بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد (چکیده)
75 - بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش (با تاکید بر کلانشهر مشهد) (چکیده)
76 - ارزیابی تاثیرعوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد (چکیده)
77 - Comparative Study of Global Experiences Related to Urban Branding Process and Presenting a Soloution for Mashhad Metropolis (چکیده)
78 - تحلیل سیستمی تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس (چکیده)
79 - ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
80 - شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد (چکیده)
81 - ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تاکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد (چکیده)
82 - ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی (چکیده)
83 - سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حمل و نقل درون شهری در کلان شهر مشهد بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
84 - تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
85 - Assessing Effective Factors for the Formation of City Image in Mashhad from the Viewpoint of Tourists by Structural Equation Modeling (چکیده)
86 - Evaluation of the Current Situation of Smart Mobility in Metropolis of Mashhad (چکیده)
87 - ارزیابی شاخص‌‌های فضایی-کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند (چکیده)
88 - ارزیابی میزان مشارکت ذینفعان در مقاوم سازی بافت های فرسوده در مقابل بحران های طبیعی: نمونه موردی کوی سیّدی شهر مشهد (چکیده)
89 - ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنوردبا تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (چکیده)
90 - مدلسازی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان: مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
91 - ارزیابی زیر ساخت‌های نوآوری در ایران (مطالعه موردی و بازنگری مراکز رشد شهر مشهد) (چکیده)
92 - تاثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهر ها: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس تهران (چکیده)
93 - ارزیابی سیستمی‌ بعد اجتماعی در استقرار شهر الکترونیک بجنورد (چکیده)
94 - تاثیر مشارکت بر نوآوری در شهر تهران: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس (چکیده)
95 - Evaluating the Organizational Aspect of Implementing Electronic-City in Bojnord Based on Systems Thinking (چکیده)
96 - ارزیابی فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در مشهد براساس شاخص های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
97 - اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( (چکیده)
98 - Evaluating Dimensions of Social Capital and its Role in Improving Knowledge Management (Case of Robaat Karim Municipality) (چکیده)
99 - Role of Safe Water in Urban Environments : Accessing and Obstacles (چکیده)
100 - Evaluation of the Urban Environmental Quality in Golbahar New Town (چکیده)
101 - Inequality of Region in Eastern Iran (A Review on Khorasan Razavi Province) (چکیده)
102 - Transfer of Technology from Iranian Universities to Industry: University Perspective (چکیده)
103 - بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرین (چکیده)
104 - ارزیابی نقش پارک علم و فناوری خراسان رضوی در ارتقا ظرفیت‌های نوآوری شهر مشهد (چکیده)
105 - بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذر بر پیاده سازی شهر الکترونیک در سبزوار (چکیده)
106 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
107 - امکان سنجی استقرار اتوبوس گردشگری در شهر مشهد (چکیده)
108 - مزایا و الزامات دولت محلی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل (چکیده)
109 - مدیریت جامع پسماندهای شهری با اولویت تفکیک از مبدا (چکیده)
110 - The Role of Furniture Cluster in Promoting Knowledge City Concept in Iran (چکیده)
111 - Promoting the Concept of Knowledge Cities through University-Industry Collaboration in the Iranian Context (چکیده)
112 - بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد) (چکیده)
113 - Knowledge Cities and the Role of Industrial Cluster: Case of North East Saffron and Food Clusters in the City of Mashhad (چکیده)