بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Omid Ali Kharazmi


موارد یافت شده: 154

1 - بهبود مدل‌سازی توسعه فضایی شهرها با تلفیق روش‌های یادگیری ماشین و مدل‌ CA-Markov مطالعه موردی: کلان‌شهر قم) (چکیده)
2 - مدل سازی مفهومی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه گردشگری کشاورزی با رویکرد سیستمی مورد: روستاهای شهرستان محلات (چکیده)
3 - بررسی پاسخ های مختلف به ریسک نشست در حفاری مکانیزه تمام مقطع باTBM(مطالعه موردی:پروژه خط 2قطار شهری مشهد) (چکیده)
4 - نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: کلانشهرمشهد (چکیده)
5 - ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه هشت شهر مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران با تأکید بر ابعاد محیطی و فرهنگی (چکیده)
6 - بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار شهر بجنورد (چکیده)
7 - اندازه گیری کیفیت خدمات در حمل و نقل عمومی شهرمشهد با استفاده ازرویکرد سروکوال اصلاحی با تاکید بر بعد تضمین (چکیده)
8 - سنجش کیفیت خدمات بارویکردسروکوال اصلاحی وباتاکید برعوامل ملموس و قابلیت اطمینان: مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهرمشهد (چکیده)
9 - تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد (چکیده)
10 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای تحقق شهر شبانه در کلانشهر مشهد با تأکید بر شاخصهای سرزندگی شهری (چکیده)
11 - A systematic literature review on collaborative innovation in the public sector (چکیده)
12 - تحلیل استراتژیک وضعیت فناوری‌های نوین پسماند در کلانشهر مشهد (چکیده)
13 - راهکارهای اثربخش ارتقاء وضعیت مدیریت پسماند با استفاده از فناوری های نوین در کلانشهر مشهد (چکیده)
14 - Pathological Evaluation of Using Scenario Planning in Academic Theses Focusing on Tourism-Related Subjects (چکیده)
15 - Evolutionary and Structural Evaluation of Innovation Ecosystems with the Aim of Mapping and Increasing Performance of Mashhad’s Gold and Jewelry Innovation Ecosystem (چکیده)
16 - Generating transition policy scenarios for university–industry collaboration in Iran using systems thinking (چکیده)
17 - بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تکید بر نظریه شهر اکولوژیک (چکیده)
18 - شناسایی ریسک های پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس شهری و اولویت بندی آنها (نمونه موردی: طرح بزرگ میدان شهدای مشهد) (چکیده)
19 - قابلیت سنجی نواحی روستایی شهرستان نیشابور از نظر جاذبه های گردشگری (چکیده)
20 - تحلیل سناریوهای تأثیر شیوع کووید- 19 بر هوشمندسازی مدیریت شهری با تأکید بر شهرداری مشهد (چکیده)
21 - چالشهای محیط زیست هوشمند در کالنشهر مشهد با استفاده از مدل DPSIR (چکیده)
22 - Systemic evaluation of human resources risks in the public sector (چکیده)
23 - Effect of knowledge resources on innovation and the mediating role of dynamic capabilities: case of medical tourism sector in Iran (چکیده)
24 - Identifying barriers affecting citizen participation in community‐driven development projects in Afghanistan: A case study of Herat city (چکیده)
25 - Systems Evaluation of University-Industry Collaboration Efficiency in Iran: Current Situation and Proposed Policy Framework (چکیده)
26 - Designing a Brand Model for the City of Mashhad: Reference to Sports Functionality (چکیده)
27 - Contextual challenges of smart city implementation in Mashhad, Iran's second‐largest metropolis (چکیده)
28 - Mashhad urban management practices during the COVID-19 pandemic: a qualitative study to identify challenges, current and future measures (چکیده)
29 - بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان در شهرداری بجنورد با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک شده (چکیده)
30 - گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات) (چکیده)
31 - تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس) (چکیده)
32 - بیوتروریسم و تهدید عناصر زیرساخت خدمات عمومی شهری (چکیده)
33 - Assessment of the age friendly city indicators in Mashhad focusing on urban managers and the elderly (چکیده)
34 - شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهر مشهد: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوا (چکیده)
35 - روستا در - قدرت و در قدرت. دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران (چکیده)
36 - تحلیل اثرگذاری شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان) (چکیده)
37 - تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) (چکیده)
38 - اولویت بندی و بررسی سیستمی روابط بین ابعاد ریسک عملیاتی منابع انسانی (چکیده)
39 - گونه­ شناسی گردشگران بر اساس نوع اقامت در شهر مشهد (چکیده)
40 - A pathological analysis of challenges related to systems thinking studies in Iran (چکیده)
41 - تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) (چکیده)
42 - عوامل متمایزکننده الگوهای انتخاب محل اقامت گردشگران داخلی در شهر مشهد (چکیده)
43 - تحلیل فضایی تأثیر گردشگری تجاری بر توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: محدوده تجاری دهشیخ- سیگار، شهرستان لامرد) (چکیده)
44 - بررسی نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برارتقای فرهنگ شهروندی درشهرمشهد(مطالعه موردی: منطقه یک وسه) (چکیده)
45 - بررسی چالش های ارتقا میزان تاب آوری شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (چکیده)
46 - تحلیلی بر پیشران های گردشگری شهر مشهد (چکیده)
47 - بررسی ابعاد اثرگذار بر کارکرد پارک علم و فناوری خراسان در تبدیل شهر مشهد به شهر دانش (چکیده)
48 - ارزیابی شاخصهای شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد (چکیده)
49 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
50 - تاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن (چکیده)
51 - ارزیابی زیست پذیری شهری در کلانشهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل (چکیده)
52 - تبیین سناریوهای دستیابی به شهر سبز در کلانشهر مشهد، با رویکرد آینده پژوهی (چکیده)
53 - تحلیل میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در زیرساخت آب شهری (چکیده)
54 - ارائة سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404 (چکیده)
55 - ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری (چکیده)
56 - بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران) (چکیده)
57 - The evaluation of Urban Life quality, with emphasis on health, Case Study: Mashhad City (چکیده)
58 - تحلیل کیفی چالشهای انسانی و مردم در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (چکیده)
59 - تحلیل کیفی چالش های نهادی و سازمانی در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (چکیده)
60 - تحلیل استراتژیک دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد (چکیده)
61 - تفکر سیستمی و کاربرد آن در مدیریت ریسک فردی متخصصین منابع انسانی (شهرداری مشهد) (چکیده)
62 - بررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد: چالش ها و فرصت ها (چکیده)
63 - زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ (چکیده)
64 - برنامه ریزی شهری جهت ارتقای سلامت بانوان در مشهد با بهره گیری از ویتامین G (چکیده)
65 - بررسی سناریو های محتمل شکل گیری شهر نوآور در کلان شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
66 - ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد (چکیده)
67 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
68 - ارزیابی زیرساخت های گردشگری (اقامتی ، مالی و جاذبه ها ) در شهر مشهد (چکیده)
69 - بررسی وضعیت زیرساخت های گردشگری کلانشهر مشهد ( با تاکید بر زیرساخت اطلاع رسانی و حمل و نقل) (چکیده)
70 - بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان (چکیده)
71 - Investigating factors affecting bicycle sharing system acceptability in a developing country: The case of Mashhad, Iran (چکیده)
72 - Systems analysis of implementing an electronic city in Bojnord, Iran (چکیده)
73 - تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی (چکیده)
74 - آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر- (چکیده)
75 - Analysis the Relation between Emotional Intelligence Components and Employee Performance (چکیده)
76 - ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون (چکیده)
77 - تحلیلی بر نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در شکل گیری و گسترش اسکان غیرر سمی کلانشهر مشهد (چکیده)
78 - بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داد ههای ماهواره ای چند زمانة شهر شاندیز طی سالهای 79-94 (چکیده)
79 - تحلیل نقش عوامل اجتماعی- فرهنگی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران بر اساس نگرش سیستمی (چکیده)
80 - بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد (چکیده)
81 - ارزیابی نقش و تاثیر عوامل سیاسی-قانونی در شکل گیری دولت محلی در ایران بر اساس تفکر سیستمی (چکیده)
82 - Evaluation of quality of urban life with emphasis on health; A case study in Mashhad city (چکیده)
83 - تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (چکیده)
84 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
85 - Evaluation and Relocating Bicycle Sharing Stations on Mashhad City Using Multi Criteria Analysis (چکیده)
86 - Modeling Effective Factors in Relationship between Knowledge Management and Innovation in Mashhad Metropolitan Municipality (چکیده)
87 - How Imbalanced Development of the Cities in Developing Countries Affects Citizens’ Approach to Bicycle Sharing System: A Case Study of Mashhad, Iran (چکیده)
88 - ارزیابی شاخصها و زیرشاخصهای طراحی دوچرخه های اشتراکی در جهت ارتقای مقبولیت آن از دیدگاه مشترکین و کارشناسان (مطالعه ی موردی : شهر مشهد (چکیده)
89 - اریابی پتانسیل های شهر مشهد جهت تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک با تاکید بر فضاهای بازی و سبز-سلامت و بهداشت کودکان (چکیده)
90 - سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404 (چکیده)
91 - Qualitative Evaluation of the Potentials of Mashhad To become an Age-Friendly City (چکیده)
92 - Investigating the Moderating Effect of Career Growth on the Relationship between Job Resources and Job Engagement: The Case of Vice Chancellor for Planning and Development of Mashhad Municipality (چکیده)
93 - تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد (چکیده)
94 - تحلیل وضعیت شکل گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
95 - تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر تبریز) (چکیده)
96 - The Impact of Built Environment Characteristics on Energy Consumption Using Geographically Weighted Regression in Mashhad, (چکیده)
97 - تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
98 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب (چکیده)
99 - ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی (چکیده)
100 - تحلیل تحوّلات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی (چکیده)
101 - اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی‌ با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی‌ و استاندارد EN13816 (چکیده)
102 - ارزیابی عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات الکترونیک توسط شهروندان شهر مشهد (چکیده)
103 - تاثیر تقاضا‌های شغلی‌ بر تعلق خاطر شغلی‌ کارکنان (چکیده)
104 - بررسی تحلیلی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پیاده سازی نظام جانشین پروری در شهرداری مشهد (چکیده)
105 - به‌کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
106 - Analayzing Factors Impacting on Entrepreneurship Using Systems Thinking: Case of Pardis Science and Technology Park in Tehran (چکیده)
107 - رمزگشایی از فضامندی پدیده جهانی شدن با تاکید بر شاکله ی مفهومی تریالکتیک لوفور (چکیده)
108 - امکان سنجی نظریه شهر اکولوژیک با تأکید بر بعد فضای سبز در شهر مشهد (چکیده)
109 - تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 (چکیده)
110 - آینده پژوهیِ تبارشناسانه ( رویکردی شایسته در آینده پژوهیِ پدیده های جغرافیایی) (چکیده)
111 - بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد (چکیده)
112 - بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد (چکیده)
113 - A survey on recreation management approach for central settings of Mashhad, before and after Islamic Revolution (Case study: Samen Region) (چکیده)
114 - Study and Comparison Knowledge Management Implementation Based on the Key Success Factors in Mashhad Municipality of Region Samen (چکیده)
115 - بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد (چکیده)
116 - بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش (با تاکید بر کلانشهر مشهد) (چکیده)
117 - ارزیابی تاثیرعوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد (چکیده)
118 - Comparative Study of Global Experiences Related to Urban Branding Process and Presenting a Soloution for Mashhad Metropolis (چکیده)
119 - تحلیل سیستمی تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس (چکیده)
120 - ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
121 - شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد (چکیده)
122 - ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تاکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد (چکیده)
123 - ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی (چکیده)
124 - سنجش وضعیت ایمنی و سهولت تردد و حمل و نقل درون شهری در کلان شهر مشهد بر اساس شاخص های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
125 - تحلیل سیستمی نقش عوامل جغرافیایی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
126 - Assessing Effective Factors for the Formation of City Image in Mashhad from the Viewpoint of Tourists by Structural Equation Modeling (چکیده)
127 - Evaluation of the Current Situation of Smart Mobility in Metropolis of Mashhad (چکیده)
128 - ارزیابی شاخص‌‌های فضایی-کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند (چکیده)
129 - ارزیابی میزان مشارکت ذینفعان در مقاوم سازی بافت های فرسوده در مقابل بحران های طبیعی: نمونه موردی کوی سیّدی شهر مشهد (چکیده)
130 - ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنوردبا تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (چکیده)
131 - مدلسازی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر شهر از دیدگاه شهروندان: مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
132 - ارزیابی زیر ساخت‌های نوآوری در ایران (مطالعه موردی و بازنگری مراکز رشد شهر مشهد) (چکیده)
133 - تاثیر اعتماد بر شکوفایی نوآوری در شهر ها: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس تهران (چکیده)
134 - ارزیابی سیستمی‌ بعد اجتماعی در استقرار شهر الکترونیک بجنورد (چکیده)
135 - تاثیر مشارکت بر نوآوری در شهر تهران: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس (چکیده)
136 - Evaluating the Organizational Aspect of Implementing Electronic-City in Bojnord Based on Systems Thinking (چکیده)
137 - ارزیابی فضاهای باز شهری و حمل و نقل درون شهری در مشهد براساس شاخص های شهر دوستدار سالمند (چکیده)
138 - اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( (چکیده)
139 - Evaluating Dimensions of Social Capital and its Role in Improving Knowledge Management (Case of Robaat Karim Municipality) (چکیده)
140 - Role of Safe Water in Urban Environments : Accessing and Obstacles (چکیده)
141 - Evaluation of the Urban Environmental Quality in Golbahar New Town (چکیده)
142 - Inequality of Region in Eastern Iran (A Review on Khorasan Razavi Province) (چکیده)
143 - Transfer of Technology from Iranian Universities to Industry: University Perspective (چکیده)
144 - بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارآفرینی بر مبنای تفکر سیستمی با محوریت دانشگاههای کارآفرین (چکیده)
145 - ارزیابی نقش پارک علم و فناوری خراسان رضوی در ارتقا ظرفیت‌های نوآوری شهر مشهد (چکیده)
146 - بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذر بر پیاده سازی شهر الکترونیک در سبزوار (چکیده)
147 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
148 - امکان سنجی استقرار اتوبوس گردشگری در شهر مشهد (چکیده)
149 - مزایا و الزامات دولت محلی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل (چکیده)
150 - مدیریت جامع پسماندهای شهری با اولویت تفکیک از مبدا (چکیده)
151 - The Role of Furniture Cluster in Promoting Knowledge City Concept in Iran (چکیده)
152 - Promoting the Concept of Knowledge Cities through University-Industry Collaboration in the Iranian Context (چکیده)
153 - بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 مشهد) (چکیده)
154 - Knowledge Cities and the Role of Industrial Cluster: Case of North East Saffron and Food Clusters in the City of Mashhad (چکیده)