بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Alireza Vakili


موارد یافت شده: 295

1 - i>In vitro/i> adding an antibiotic resistant bacteria (i>Lactococcus lactis/i>) modulate ruminal nutrient disappearance kinetics of diets varying in lactose/starch ratios (چکیده)
2 - تاثیر ترکیبات متفاوت با ویژگی بافری بر سرنوشت نیتروژن یره‌های با نسبت‌های متفاوت علوفه به مواد متراکم در شرایط برون تنی (چکیده)
3 - Investigation of the Effects of Barley Grain Removal and Replacement of Wheat Bran with it, in the Diet of Saanen Dairy Goats (چکیده)
4 - ارزیابی روغن دانه کتان و ویتامین های محلول در چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیر خوار (چکیده)
5 - بررسی قابلیت هضم انواع خلر فرآوری شده در سیستم تولید گاز و محیط شکمبه و روده در شرایط برون تنی (چکیده)
6 - تأثیر سطوح مختلف ساپونین بر گوارش پذیری، فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
7 - اثر مکمل روغن کتان و تزریقویتامینهای (E,3DA,)بر عملکرد ومتابولیتهای سرم گوسالههای ماده شیرخوار (چکیده)
8 - Toward Modeling the In Vitro Gas Production Process by Using Propolis Extract Oil Treatment: Machine Learning and Kinetic Models (چکیده)
9 - Effect of processed barley grain on in vitro rumen fermentation and fate of nitrogen6 metabolism (چکیده)
10 - Operational conditions and potential benefits of grains micronization for ruminant: A review (چکیده)
11 - Diets containing processed barley grain as a potential rumen bypass starch source enhance productive responses of lactating Holstein dairy cows (چکیده)
12 - Effect of dietary supplementation or cessation of magnesium-based alkalizers on milk fat output in dairy cows under milk fat depression conditions (چکیده)
13 - اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر جمعیت کل باکتری ها، متانوژن ها و پروتوزوآ در شرایط برون تنی (چکیده)
14 - بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز دانه خلر فرآوری شده با روش های مختلف حرارتی (چکیده)
15 - بررسی اثر فرآوردههای فرعی انار (روغن و پوست انار) بر تولید گاز متان در شرایط برون تنی (چکیده)
16 - اثر دانه خلر فرآوری شده (آسیاب شده و اکسترود شده) به جای کنجاله سویا در استارتر بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
17 - تاثیر مقادیر متفاوت الیاف گوارش ناپذیر غیر محلول در شوینده خنثی و شکل فیزیکی خوراک آغازین بر ویژگیهای تولیدی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
18 - اثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیرخوار نژاد هلشتاین (چکیده)
19 - تاثیر ویتامین های A,D,E و روغن دانه کتان بر عکس العمل فیزیولوژیکی و عملکردی گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
20 - بررسی تاثیر روغن کتان و ویتامین‌های محلول در چربی بر شاخص‌های عملکردی و سلامتی گوساله‌های شیری هلشتاین (چکیده)
21 - تاثیر پرتوی مادون قرمز و عملکرد های مختلف میکرونایزر فلیکر بر قابلیت هضم برون تنی روده ای نشاسته دانه جو (چکیده)
22 - In Vitro Effect of the Inorganic Buffers in the Diets of Holstein Dairy Cow Varying in Forage: Concentrate Ratios on the Rumen Acid Load and Methane Emission (چکیده)
23 - ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذبهای سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجههای تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
24 - Effect of Encapsulated Choline Chloride on Performance, Carcass Characteristics and Some Blood Parameters in Broiler Chicks (چکیده)
25 - Performance of Holstein Calves, Heifers and First‐Lactating Cows Fed Starter Diets with Different Protein Levels and Types of Soybean Meal (چکیده)
26 - In vitro Effect of Essential Oils on Rumen Fermentation and Microbial Nitrogen Yield of High Concentrate Dairy Cow Diet (چکیده)
27 - Invitro Utilizable Crude Protein at the Duodenum of Dairy Cows of Various Ecotypes of Kochia scoparia Fertilized with Nitrogen (چکیده)
28 - The effect of adding ethanolic saffron petal extract and vitamin E on growth performance, blood metabolites and antioxidant status in Baluchi male lambs (چکیده)
29 - Radon transfer from water to milk (چکیده)
30 - Evaluation of Potential New Opportunities for Herbal Plants as Natural Products on Rumen Fermentation Patterns in vitro (چکیده)
31 - تعیین مقدار رادون و سایر فراسنجه های موثر بر کیفیت شیرهای پاستوریزه ی موجود در بازار کرمان (چکیده)
32 - Method of Production and Assessment of an Encapsulated Choline Chloride and Its Effects on Growth Performance and Serum Lipid Indices in Broilers (چکیده)
33 - Milk Production and Composition, and Intake of Holstein Lactating Cows Fed Diets with Partial Substitution of Soybean Meal with Flaked Field Pea (چکیده)
34 - Effects of Using Mentha pulegium and Ziziphora clinopodioides Essential Oils as Additive on in vitro study (چکیده)
35 - بررسی اثرات ناشی از حذف دانه جو و جایگزینی سبوس گندم با آن در جیره بزهای شیری سانن (چکیده)
36 - In vitro effect of heat processed flaxseed on ruminal fermentation and methane emission response (چکیده)
37 - The impact of silage additives on undigested NDF and potential digestible NDF of corn, whole barley and alfalfa silages (چکیده)
38 - Effect of various silage additives applied in corn, alfalfa and whole barley on in vitro duodenum utilizable crude protein in dairy cows (چکیده)
39 - Effect of varying sources of protein in glucogenic dairy diets on in vitro rumen microbial nitrogen yield (چکیده)
40 - Effects of saffron petals ethanolic extract and vitamin E on plasma antioxidant status in Baluchi male lambs (چکیده)
41 - Altering undigested neutral detergent fiber through additives applied in corn, whole barley crop, and alfalfa silages, and its effect on performance of lactating Holstein dairy cows (چکیده)
42 - Comparing Logistic and Michaelis-Menten Multiphasic Models for Analysis of in vitro Gas Production Profiles of some Starchy Feedstuffs (چکیده)
43 - The Effects of Phenolic Compounds in Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Fermentation, Methane Production and Microbial Population (چکیده)
44 - بررسی تأثیر عمل‌آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو در شرایط برون‌تنی (چکیده)
45 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام با نسبت بهینه پروتئین تجزیه پذیر به غیر تجزیه پذیر شکمبه ای بر روی تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی (چکیده)
46 - تعیین ارزش غذایی گلبرگ زعفران با استفاده ازتکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
47 - Effect of Supplementing Mixed Plant Essential Oils on Milk Yield and Composition, Ruminal Fermentation, and Candidate Blood Parameters of Holstein Lactating Dairy Cows (چکیده)
48 - بررسی فعالیت فیتازی باکتری های بی هوازی شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
49 - Effect of Varying Sources of Energy and Protein in Glucogenic a nd Lipogenic Dairy Diets on in Vitro Rumen Microbial Nitrogen Yield and Duodenal Utilizable Crude Protein (چکیده)
50 - جداسازی باکتریهای شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برونتنی (چکیده)
51 - تاثیر افزودن اوره و ترکیبات محرک تخمیر به سیلاژ تفاله چغندر قند بر فراسنجه های تولید گاز برون تنی شکمبه ای (چکیده)
52 - تأثیر میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت های خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره بر فراسنجه های تولید گاز تخمیر برون تنی شکمبه ای (چکیده)
53 - Effect of Physical Processing of Pea (Pisum sativum) on Nitrogen Fractionation and Intestinal Protein Digestion (چکیده)
54 - Influence of barley grain treated with alkaline compounds or organic extracts on ex vivo site and extent of digestion of starch (چکیده)
55 - Effect of Additives on In Vitro Intestinal Utilizable Crude Protein in Dairy Cows and Mobile Bag Nutrient Digestibility of Corn, Alfalfa and Whole Barley Silages (چکیده)
56 - اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام (چکیده)
57 - In Vitro Yield of Microbial-N from Fermentation of Glucogenic and Lipogenic Diets Provided by Different Sources of Rumen Degradable Amino Acids (چکیده)
58 - The Effects of Various Essential Oils of Medical Plant Seeds and Spices on Digestion Characteristics and Population Changes of Ruminal Anaerobic Fungi in in vitro Condition (چکیده)
59 - ارزش غذایی سبوس گندم کارخانجات آرد استان خراسان رضوی در تابستان و زمستان و تاثیر جایگزینی سبوسهای تابستانه بجای جو، بر عملکرد بزهای شیری سانن (چکیده)
60 - EVALUATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AND TOTAL PHENOLIC OF HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF SAFFRON PETAL (چکیده)
61 - Effect of Essential Plant Oil Used as an Additive to Alter Silage Fermentation in Ruminant by In Vitro (چکیده)
62 - The Effect of Spent Mushroom Substrate on Blood Metabolites in Kurdish Male Lambs (چکیده)
63 - A novel approach to determine synchronization index oflactating dairy cow diets with minimal sensitivity to random variations (چکیده)
64 - Effect of Brown Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Gas Production (چکیده)
65 - تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی (چکیده)
66 - The Effect of Herbal Plant Mixture (HPM) on Gas Production Kinetics in In Vitro (چکیده)
67 - اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیتهای شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاین (چکیده)
68 - تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی (چکیده)
69 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده (چکیده)
70 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی (چکیده)
71 - In vitro Ruminal Acid Load and Methane Emission Responses to Supplemented Lactating Dairy Cow Diets with Inorganic Compounds Varying in Buffering Capacities (چکیده)
72 - (Effect of Peppermint Essential Oil versus a Mixture of Formic and Propionic Acids on Corn Silage Volatile Fatty Acid Score (چکیده)
73 - Modelling Anaerobic Digestion of Cow Manure to predict Methane Flow Rate (چکیده)
74 - Dose‐Response Effects of Various Rumen Microbial Modifier Essential Oils on Protein Degradation Using in vitro Gas Production Technique (چکیده)
75 - Risk factors affecting the culling of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
76 - A comparison of nutritional value of raisin wastes obtained from two Iranian grape varieties by in vitro rumen fermentation (چکیده)
77 - ارزیابی تغییزات فصلی بز تزکیب و تولید شیز گاوهای هلشتاین تغذیه شده با دانه کتان (چکیده)
78 - تاثیر فراوری سیلاژ یونجه با اسید فرمیک بر پروتئین حقیقی جذب شده در روده باریک (چکیده)
79 - بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی دانهی کتان و تأثیر آن بر متابولیسم و سیستم ایمنی گوسفند با استفاده از مدل برونتنی و درونتنی (چکیده)
80 - تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی (چکیده)
81 - تعییه تزکیب شیمیبیی ی ارسش غذایی گلبزگ سعفزان بب استفبد اس ریش کیس بَی وبیل وًی (چکیده)
82 - مقایس ریش اَی بزین تىی س مزحل ای آوزیمی ی بخص بىذی ویتزیژن بزای تخمیه ویتزیژن غیز قابل استفاد مىابع خ رًاکی وطخ اًرکىىذگان (چکیده)
83 - Bassia ( تأثیر مرحله رشد بلوغ گیاه بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تخمیرپذیری شکمبه ای علوفه کوشیا اسکوپاریا با استفاده از روش های برون تنی )scoparia (L.) A.J.Scott (چکیده)
84 - بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی (چکیده)
85 - تاثیر اسانسهای گیاهی آویشن، پونه و مرزه بختیاری بر فراسنجههای تولید گاز و تولیدنیتروژن میکروبی در شرایط برون تنی (چکیده)
86 - تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی (چکیده)
87 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شدهجو با استفاده از افزودنیهای شیمیایی یا زیستی و تاثیر آن بر الیاف هضم نشده ( uNDF ( در شرایط برون تنی: دیدگاه نو در ارزیابی علف ترش شده (چکیده)
88 - بهینه روش عمل آوری علف ترش شده ذرت با استفاده از افزودنیهای میکروبی و شیمیایی و تاثیر آن بر ترکیب شیمیایی، فراسنجههای تولید گاز و تولید پروتئین میکروبیدر شرایط برون تنی (چکیده)
89 - بررسی کنش تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا و فرآوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های تخمیرپذیری و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک (چکیده)
90 - تاثیر فراوری دانه جو پرک شده در مقابل آردی بر تولید پروتئین میکروبی حاصل از جیره های گلوکوژنیک و مقایسه (چکیده)
91 - اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
92 - Effect of Essential Oils of Various Plants as Microbial Modifier to Alter Corn Silage Fermentation and in vitro Methane Production (چکیده)
93 - Rumen Degradability and Model Prediction of Nutrient Supply to Ruminants from Different Processed Soybean Meals (چکیده)
94 - In vitro Estimation of Microbial Nitrogen Production and Ruminal Fermentation Responses to Levels and Applying Duration of a Commercial Enzyme Mixture (چکیده)
95 - Truly absorbed protein in the small intestine content of alfalfa hay harvestedat various blooming (چکیده)
96 - Truly absorbed protein in the small intestine content of alfalfa hay harvestedat various blooming (چکیده)
97 - تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیمهای کبدی دخیل در متابولیسم در بره های پرواری (چکیده)
98 - The Effect of Spent Mushroom Substrate on Blood Metabolites and Weight Gain in Kurdish Male Lambs (چکیده)
99 - Truly Absorbed Microbial Protein Synthesis, Rumen Bypass Protein, Endogenous Protein, and Total Metabolizable Protein from Starchy and Protein-Rich Raw Materials: Model Comparison and Predictions (چکیده)
100 - تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین (چکیده)
101 - اثر برخی اسانس های گیاهی بر تجزیه پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین (چکیده)
102 - Effect of Dietary Crude Protein Level on UT‐B Expression and Nitrogen Efficiency in Growing Baluchi Male Lambs Fed Low or High Concentrate Diets (چکیده)
103 - The effect of chemical processing of soybean meal on in vitro ruminant intestinal available protein (چکیده)
104 - اثر مرحله گلدهی بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک یونجه خشک (چکیده)
105 - بررسی تولید گاز علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی (چکیده)
106 - اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه برنج در شرایط برون تنی (چکیده)
107 - تأثیر ظرفیت بافری مخلوط ترکیبات معدنی بر ارزش اسیدزایی شکمبه ای جیره های با نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی (چکیده)
108 - MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE (چکیده)
109 - The estimation of ruminal protein degradation parameters of various feeds using in vitro modified gas production technique (چکیده)
110 - اثر نسبتهای مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های بلوچی در حال رشد (چکیده)
111 - برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیهپذیری، انرژی خالص برای شیردهی، تجزیهپذیری مادهخشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده از تکنیک تولید گاز (چکیده)
112 - Effect of Addition Molasses on the Degradability Kinetics, Net Energy for Lactation, In Vitro Dry Matter Digestibility and Metabolizable Energy of Potato Plant Silage in Ruminant Animals (چکیده)
113 - Using DVE/OEB System to Predict Protein Value of Soybean Meal, Yasmino Max® and Fishmeal for Ruminants (چکیده)
114 - Evaluation of Antioxidative Efficacy of Treated Linseed using In Vitro Rumen Culture (چکیده)
115 - Fermentation Characteristics and Aerobic Stability of Triticale Silage Treated with Formic Acid or a Mixture of Formic and Propionic Acids (چکیده)
116 - In vitro Effect of Garlic Oil and Turmeric Extract on Methane Production from Gas Test Medium (چکیده)
117 - The daily radon dose in body organs caused by drinking milk and water (چکیده)
118 - Thyme and cinnamon essential oils: Potential alternatives formonensin as a rumen modifier in beef production systems (چکیده)
119 - Microbiological, Biochemical and Rheological Changes Throughout Ripening of Kurdish Cheese (چکیده)
120 - Effect of Some Plant Essential Oils on In vitro Ruminal Methane Production and on Fermentation Characteristics of a Mid-forage Diet (چکیده)
121 - Influence of sodium hydroxide treatment of barley grain on in vitro rumen gas production and microbial-N yield (چکیده)
122 - In vitro effect of the adding of sodium hydroxide on rumen gas production of whole barley grain (چکیده)
123 - تعیین ترکیب شیمیایی علوفه هیدروپونیک جو (چکیده)
124 - تاثیر اسانس گیاهان رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز جیره با نسبت های مختلف کنسانتره به علوفه در شرایط برون تنی (چکیده)
125 - اثر اسانس های گیاهی رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز خوراک های دان های در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
126 - برآورد اثرات سطوح مختلف ملاس بر روی کنتیک تجزیه پذیری، انرژی خالص برای شیردهی،تجزیه پذیری ماده خشک آزمایشگاهی و انرژی قابل متابولیسم بوته سیب زمینی سیلو شده با استفاده ازتکنیک تولید گاز (چکیده)
127 - اثرافزودن آنزیم خارج سلولی زایلاناز برتولید گاز و خصوصیات تخمیر شکمبهای کاه جو در شرایط برون تنی (چکیده)
128 - مقایسه بخشهای نیتروژندار برخی مواد خوراکی غنی از پروتئین عبوری با استفاده از روش CNCPS (چکیده)
129 - ارزیابی ارزش پروتئین برخی از مواد خوراکی غنی از نیتروژن با استفاده از روش نوینDVE/OEB (چکیده)
130 - تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری ارقام مختلف جو ایران با روش in situ (چکیده)
131 - تاثیر مکمل نمودن اسانسهای گیاهی در جیره بر تغییرات روزانه pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه گاوهای نر هلشتاین (چکیده)
132 - اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز سیلاژ ذرت درشرایط برون تنی (چکیده)
133 - تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری نشاسته ارقام مختلف جو ایران با روش برون تنی (چکیده)
134 - تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی بر تولید و ترکیبات شیر و غلظت آفلاتوکسین M1 شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
135 - تاثیر مقادیر مختلف آفلاتوکسین B1 بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
136 - Effect of Addition Molasses on theDegradability Kinetics, Net Energy for Lactation, In Vitro Dry Matter Digestibility andMetabolizable Energy of Potato Plant Silage in Ruminant Animals (چکیده)
137 - Comparison of Truly absorbed protein in the small intestine (DVE) and balance between the rumen available N and fermentable energy (OEB) content of various feed protein sources (چکیده)
138 - Effect of Level and Duration of Application of a Commercial Enzyme Mixture on In Vitro Ruminal Fermentation Responses of a Mid-Forage Total Mixed Ration (چکیده)
139 - EFFECT OF CUMIN AND OREGANO ESSENTIAL OILS Effect of Cumin and Oregano Essential Oils AT THREE DIFFERENT CONCENTRATIONS ON IN VITRO GAS PRODUCTION PARAMETERS OF CORN SILAGE (چکیده)
140 - INFLUENCE OF SODIUM HYDROXIDE TREATMENT OF BARLEY GRAIN ON IN VITRO APPARENT AND TRUE SUBSTRATE DEGRADABILITY AND MICROBIAL-N PRODUCTION (چکیده)
141 - Assessment of feeding extruded flaxseed on egg characteristics, hatchability, and growth performance of English white quails (چکیده)
142 - Dose response effects of some Iranian native essential oils on in vitro ruminal methane production (چکیده)
143 - Effect of level of Natuzyme@ on methane production in diets with varoius forage sources (چکیده)
144 - Nutritional evaluation of several extruded linseed product by in vitro gas production technique (چکیده)
145 - Effect of microwave irradiation on in vitro gas production parameters of linseed (چکیده)
146 - In Vitro Rumen Fermentation Characteristics of Intact or Oil Free of Various Protein Sources (چکیده)
147 - In vitro Effect of Increasing Levels of Natuzyme® on Fermentation Responses of Corn Silage Based Diet (چکیده)
148 - Effect of Aflatoxin B1 on in vitro Rumen Microbial Fermentation Responses Using Batch Culture (چکیده)
149 - Effect of Esterified Glucomannan on Carryover of Aflatoxin from Feed to Milk in Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
150 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay on ruminal fermentation, blood metabolites, and milk fatty acid composition in Saanen dairy goats fed a diet containing fish oil (چکیده)
151 - Study of Existing Radon In Milk and Its Effect on Body Organs (چکیده)
152 - Effect of Dietary Energy Source on Ruminal Fermentation, Venous Blood Gases and Various Blood Metabolites of Baluchi Sheep (چکیده)
153 - Introducing and validation of SYBR Green Real-Time PCR method to determinate sex ratio in bovine semen (چکیده)
154 - Influence of prolonged vs. Instant use of Natuzyme® on in vitro fermentation of two ruminant s diets (چکیده)
155 - The Effects of Thyme and Cinnamon Essential Oils on Performance, Rumen Fermentation and Blood Metabolites in Holstein Calves Consuming High Concentrate Diet, (چکیده)
156 - استفاده از روش Real time-PCR برای شمارش جمعیت پروتوزای شکمبه در جیره بره های پرواری (چکیده)
157 - جنبه های حقوقی و اخلاقی اختراعات بیوتکنولوژی (چکیده)
158 - شناسایی مولکولی تنوع زیستی فلورلاکتیکی ایزوله شده از پنیرمحلی کردی در طول دوره رسیدگی (چکیده)
159 - بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time - PCR (چکیده)
160 - بررسی اثر مقادیر مختلف کربوهیدرات غیر فیبری در جیره قبل از زایش بر پروفیل متابولیکی گاوهای شیرده هلشتاین در بعد از زایش (چکیده)
161 - فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین یونجه ی خشک و پودر ماهی به روش نوین برون تنی (چکیده)
162 - تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر فاکتورهای خونی بره های نر بلوچی (چکیده)
163 - فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین کنجاله ی سویا و کنجاله ی کلزا در شرایط برون تنی (چکیده)
164 - اثر اسانس های گیاهی آویشن ودارچین بر عملکرد، فراسنجه های تخمیری شکمبه و متابولیت های خونگوساله های پرواری تغذیه شده با جیره های حاوی مواد متراکم بالا (چکیده)
165 - اثر استفاده از ضایعات کشمش بر فراسنجه های خونی میش های بلوچی (چکیده)
166 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای سانن (چکیده)
167 - اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن (چکیده)
168 - Effects of pistachio by-product in replacement of lucerne hay on microbial protein synthesis and fermentative parameters in the rumen of sheep (چکیده)
169 - اثرات عصاره آبی-الکلی گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در موش های صحرایی نر (چکیده)
170 - بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی مریم گلی(Salvia officinalis L.) بر برخی فاکتورهای خون موش صحرایی نرویستار (چکیده)
171 - بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موشهای صحرایی (چکیده)
172 - تاثیر عصاره مریم گلی(Salvia officinalis L.) بر اندیکس طحال و تغییرات بافت شناسی آن در موش های نر نژاد ویستار (چکیده)
173 - تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه (چکیده)
174 - اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
175 - شمارش جمعیت کل باکتریهای شکمبه با استفاده از روش Real time-PCR (چکیده)
176 - بررسی تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بره های نر بلوچی (چکیده)
177 - پروفیل اسیدهای چرب شیر میش های بلوچی تغذیه شده با مقادیر مختلف ضایعات کشمش (چکیده)
178 - Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep (چکیده)
179 - Poisonous Effects of Phosalone as an Insecticide on Rumen Degradability of Dry Matter according to in situTechnique (چکیده)
180 - تأثیر عصاره آبی گیاه گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی وایمنی خون درموش های صحرایی نر (چکیده)
181 - Effect of Diet Containing Different Amount of Wheat Dried Distillers’ Grain as a Substitute for Alfalfa Hay on Holstein Lactating Cow Responses (چکیده)
182 - تخمین فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و دیواره سلولی و تولید گاز پوسته الیاف دار دانه پنبه (شولوخه) عمل آوری شده با هیدروکسید سدیم (چکیده)
183 - Effect of climate on the in vitro first-order ruminal disappearance kinetics of dry matter in grain of semi-arid native barley cultivars (چکیده)
184 - To Determine Protein Degradation of Alfalfa Hay Using in Vitro Gas Production Technique (چکیده)
185 - Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population (چکیده)
186 - Fermentation Characteristics, In Situ Rumen Degradation and Nutritional Value of Whole Crop Barley Ensiled with Microbial Inoculant or Ammonium Propionate for Lactating Dairy Holstein Cows (چکیده)
187 - Fermentation Characteristics, In Situ Rumen Degradation and Aerobic Stability of Whole Crop Barley Ensiled with Urea or Aqueous Ammonia (چکیده)
188 - The effects of some essential oils on ruminal fermentation in Baloochi lambs (چکیده)
189 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
190 - The Effect of glucogenic and lipogenic diets on blood metabolites of Baloochi sheep (چکیده)
191 - The effects of garlic oil (Allium sativa), turmeric powder (Curcuma longa Linn) and Monensin on Total apparent digestibility of nutrients in Baloochi lambs (چکیده)
192 - Effect of various medicinal plant essential oils obtained from semi-arid climate on rumen fermentation characteristics of a high forage diet using in vitro batch culture (چکیده)
193 - Effect of semi-arid native fennel (Foeniculuim vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of various ruminant fiber source feeds (چکیده)
194 - Determination of sex ratio in bovine semen by quantitative Syber greeb real time PCR (چکیده)
195 - In vitro effect of oil content of various protein sources on ruminal protein fermentation (چکیده)
196 - The effect of subcutaneous administration of thyme and black pepper essential oils on sheep hematological responses (چکیده)
197 - Effects of Trogonella foenum-graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
198 - Hematological and plasma biochemical parameter responses of white Wistar rats received intraperitoneal injection of Achilla Eriophora essential oil (چکیده)
199 - Bulk density, chemical composition and in vitro gas production parameters of Iranian barley grain cultivars grown at different selected climates (چکیده)
200 - Whole crop barley silage characteristics treated with sugar beet molasses or dried sugar beet pulp (چکیده)
201 - Chemical composition and In situ dry matter degradation of whole crop barley silage treated with urea or anhydrous ammonia (چکیده)
202 - The effects of glucogenic and lipogenic diets on plasma glucose and urea nitrogen concentration of Baloochi sheep (چکیده)
203 - In vitro effect of non-fiber carbohydrates on gas production parameters of various fibrous feeds (چکیده)
204 - The effect of supplementation with monensin, garlic oil or turmeric powder on rumen pH and ammonia-N concentration responses of sheep (چکیده)
205 - The effect of various semi-arid native plant essential oils on in vitro acid load of a low forage diet (چکیده)
206 - Effect of various semi-arid medicinal plant essential oils on in vitro ruminal methane emission and feed fermentation efficiency. (چکیده)
207 - Effects of semi-arid medicinal herb essential oils on growth of pure culture of Butyrivibrio fibrisolvens SH13. (چکیده)
208 - The Effect of Rumen Acid Load on Postpartum Performance and Blood Metabolic Responses in Transition Holstein Cows (چکیده)
209 - Effects of Trogonella foenum graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
210 - استفاده از اسید تانیک برای محافظت دانه جو از تخمیر شکمبه ای (چکیده)
211 - ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
212 - The Effect of Heat or Heat-Xylose Processing on Nitrogen Fractions and <I>in Situ</I>/<i>In Vitro</i> Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Guar Meal (چکیده)
213 - Effects of Diets Containing Monensin, Garlic Oil or Turmeric Powder on Ruminal and Blood Metabolite Responses of Sheep (چکیده)
214 - Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Chemically Treated Alfalfa Silage and the Effect of the Silage Containing Diets on Performance of Holstien Lactating Dairy Cows (چکیده)
215 - تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده (چکیده)
216 - تاثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
217 - تاثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برن تنی (in vitro) (چکیده)
218 - تاثیر اسانس های گیاهی بر بار اسیدی مایع شکمبه گوسفند در شرایط برون تنی (چکیده)
219 - The Effect of Physically Effective Fiber and Soy Hull on the Ruminal Cellulolytic Bacteria Population and Milk Production of Dairy Cows (چکیده)
220 - The determine of chemical characteristies of Iranilln flaxseed (چکیده)
221 - The determine of chemical characteristics and in vitro gas production parameters of chemically treated cottonseed hull (چکیده)
222 - Quantification of Cellulolytic Bacteria Using In Vitro Culture Containing Treated or Untreated Cottonseed hulls Determined by Real-time Polymerase Chain Reaction (چکیده)
223 - تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده (چکیده)
224 - ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه های تولید گاز ارقام مختلف دانه های جو ایران در شرایط برون تنی (چکیده)
225 - تاثیر خوراک های حاوی روغن سیر، پودر زردچوبه یا موننزین برpH ، غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و برخی از متابولیت های پلاسمای خون بره های نر بلوچی (چکیده)
226 - تأثیراسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
227 - تأثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برون تنی (in vitro ) (چکیده)
228 - تشخیص اندومتریت در گاوهای شیری هلشتاین به وسیله درجه بندی ترشحات رحمی و تاثیر آن برفاکتورهای تولیدمثلی (چکیده)
229 - In Situ Ruminal Degradation of Sesame (Sesamum indicu) Stover Treated with Sodium Hydroxide, Urea or Sulfuric Acid (چکیده)
230 - Effect of Black Pepper (Pepper Nigrum) Essential Oil on In Vitro Gas Production Parameters of Alfalfa Hay, Barley Grain or Sugar Beet Pulp (چکیده)
231 - In Vitro Effect of Peppermint (Mentha Piperita) Essential Oil on Gas Production Parameters of Wheat Straw Supplemented by Various Water Soluble Sugars or Starch (چکیده)
232 - In situ Ruminal Degradation and in vitro Gas Production of Chemically Treated Sesame Stover (چکیده)
233 - اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف (چکیده)
234 - Effect of Biological and Chemical Additives on Fermentation Responses and Degradation Characteristics of Whole Crop Barely Silage (چکیده)
235 - Impact of climate on chemical composition and in vitro organic matter digestibility of semi-arid barley grain varieties determined by gas production technique. (چکیده)
236 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on fungi populations in rumen fluid as determined by real time polymerase chain reaction in Holstein steers. (چکیده)
237 - Effect of supplemented diets with sucrose and/or starch on ruminal peptide-N concentration of Holstein steers. (چکیده)
238 - The effect of microwave irradiation on gas production parameters of cottonseed hulls using medium containing ruminal bacterial isolation (چکیده)
239 - An in vitro gas production technique to evaluate the effect of microwave irradiation on fermentation potential of cottonseed hulls using medium of ruminal fungal isolation (چکیده)
240 - Effect of cumin essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay, barley grain and sugar beet pulp. (چکیده)
241 - Effect of fennel (Foeniculume vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay supplemented with sucrose or starch (چکیده)
242 - In vitro effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil and non-fiber carbohydrates on gas production parameters of alfalfa (چکیده)
243 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
244 - Nitrogen fractionations, in situ ruminal degradation and post-ruminal crude protein disappearance of overheat and overheat-xylose processed guar meal (چکیده)
245 - Effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil on in vitro gas production parameters of lucerne hay and cottonseed hulls (چکیده)
246 - The effect of non-fibre carbohydrates supplementation on methanogenesis bacteria and protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
247 - Effect of various Iranian native medicinal herbs or spices on in vitro ruminal disappearance of lucerne hay (چکیده)
248 - Use of real-time polymerase chain reaction assay for monitoring in vitro ruminal cellulolytic bacteria population as affected by non-structural carbohydrates (چکیده)
249 - In vitro gas production parameters of sesame (Sesamum indicum) straw treated with sodium (چکیده)
250 - Artificial Neural Network Models of the Ruminal pH in Holstein Steers (چکیده)
251 - خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه غنی شده بااسید کلریدریک و اوره و تاثیر آنها بر ویژگیهای تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
252 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
253 - In vitro first order Kinetic Disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
254 - The effect of grain sources on in vitro rumen acid load of close-up dry cow diets (چکیده)
255 - Fertility response of high producing Iranian Holstein dairy cowse (چکیده)
256 - In vitro effect of non-fiber carbohydrate content of high forage dairy cow diets on ruminal acid load values (چکیده)
257 - Effect of diets supplemented by sucrose and/or starch on Ruminococcuse albuse populations in the rumen fluid of Holstein steers determined by real time-PCR (چکیده)
258 - The effect of propionic acid or propionate ammonium on chemical composition and in situ dry matter degradation of whole crop barley (چکیده)
259 - In situ dry degradation coefficients of whole crop barley silage treated with lactobacillus plantarum or mixed with pediococcus pentosaceus plus propionbacter freudenreichii (چکیده)
260 - Screening the activity of medicinal plants or spices on in vitro ruminal methane production (چکیده)
261 - Ruminal dry matter degradation of sodium hydroxide treated cottonseed hulls using in situ technique (چکیده)
262 - The effect of supplementated diet by sucrose and/or starch on fibrobacter succinogenes population in ruminal fluid of Holstein steers determined by real-time PCR (چکیده)
263 - Effect of medicinal herbs or spices on in vitro ruminal nutrients disappearance of alfalfa hay (چکیده)
264 - The effect of concentrate to forage ratios on Ruminococcus albus population in rumen fluid of Holstein steers determined by real time PCR (چکیده)
265 - Chemical composition and in situ dry matter degradation of various organic acid treated whole crop barley silage (چکیده)
266 - In situ dry matter degradability coefficients of whole crop barley silage treated with Lactobacillus plantarum or mixed with Pediococcus pentosaceus plus Propionbacter freudenreichii (چکیده)
267 - The effect of fluctuations in rumen pH on protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
268 - In vitro Gas Production Parameters of Sesame (Sesamum indicum) Stover Treated with Sodium Hydroxide and/or Urea (چکیده)
269 - The effect of silver nano-particles (Nanosilver) on in vitro gas production of barley grain and lucerne hay (چکیده)
270 - Evaluation of mathematical models to describe protein fraction degradation kinetics of various oilseed meals (چکیده)
271 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
272 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrateto alfalfa hay ratios (چکیده)
273 - The effect of rumen pH on dry matter degradation kinetics of alfaalfa using in situ technique (چکیده)
274 - Comparison of mathematical models to evaluate various ill situ ruminant feed crude protein degradation kinetics (چکیده)
275 - Comparison of ill-vitro enzyme procedure with the mobile nylon bag technique for estimating ruminal and post-ruminal disappearance of Iranian fced protein (چکیده)
276 - Chemical composition, and rumina! and post-ruminal protein disappearance of lucerne silage treated with formic acid (چکیده)
277 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
278 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
279 - The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR (چکیده)
280 - The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR (چکیده)
281 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
282 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
283 - The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique (چکیده)
284 - Sequence determination of 16s ribosomal RNA for ruminal ammoniabacters of Holstein cows (چکیده)
285 - تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن (چکیده)
286 - تخمین نسبت ناپدید شدن شکمبه ای و بعد شکمبه ای پروتئین برخی از اقلام خوراکی با روش کیسه های نایلونی متحرک و روش آنزیمی (چکیده)
287 - Ruminal Peptide and Ammonia Nitrogen Concentrations in Holstein Steers Fed Diets Differing in Concentrate to Alfalfa Hay Ratios (چکیده)
288 - The effect of season on performance and blood metabolites of Holstein steers fed low or high grain diets in semi-arid climate (چکیده)
289 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets differing in concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
290 - The effect of fluctuation in rumen pH on Fibrobacter succinogenes population in rumen fluid as (چکیده)
291 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
292 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
293 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
294 - The effect of different concentrate: Lucerne hay ratio on crude protein degradation of various feeds using in situ technique (چکیده)
295 - Venous blood gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)