بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین صادقی


موارد یافت شده: 265

1 - Variation in Insecticidal Susceptibility of Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), and its Coccinellid Predator, Oenopia conglobata L. (Coleoptera: Coccinellidae) (چکیده)
2 - Parasitoid wasps diversity (Hymenoptera: Ichneumonidae) in diverse 11 habitats of northeastern Iran (چکیده)
3 - The 11 November 2018 Mayotte event was observed at the Iranian Broadband seismic stations (چکیده)
4 - Two new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Lamiaceae species from semi-arid and arid environment in East Iran (چکیده)
5 - Four new species (Trombidiformes: Eriophyoidea: Eriophyidae) and one new record of Aceria from arid and semi-arid areas in East Iran   (چکیده)
6 - Three new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Leguminosae species from semi-arid and arid environment in East Iran (چکیده)
7 - Three new Aceria spp. (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) associated to Artemisia spp. (Compositae) from South Khorasan province, East Iran   (چکیده)
8 - Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran (چکیده)
9 - Two new species of eriophyid mites (Trombidiformes: Eriophyoidea) associated with Clematis orientalis (Ranunculaceae) from East Iran (چکیده)
10 - EVALUATING THE SENSITIVITY OF ANALYZING THE SEISMIC HAZARD TO THE TYPE OF EMPIRICAL ATTENUATION RELATIONSHIPS (چکیده)
11 - Laboratory and field evaluation of entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
12 - Three new vagrant eriophyoid species (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) associated to Rosaceae species from South Khorasan province, East Iran (چکیده)
13 - Characterization and evaluation of the pathogenic potential of a native isolate of the insect associated nematode Acrobeloides maximus (Rhabditida: Cephalobidae) from Kerman provinces, Iran (چکیده)
14 - The 11 November 2018 monotonic event near Mayotte island, east Africa observed by the Iranian broadband seismic stations (چکیده)
15 - Factors influencing functional response, handling time and searching efficiency of Anthocoris minki Dohrn (Hem.: Anthocoridae) as predator of Psyllopsis repens Loginova (Hem.: Psyllidae) (چکیده)
16 - Two new species and an additional record of eriophyoids (Acari: Trombidiformes: Eriophyidae) from semi-arid and arid environments in East Iran (چکیده)
17 - Loop-mediated isothermal amplification combined with PCR for specific identification of injurious mite, Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) (چکیده)
18 - Clonostachys rosea, a new and promising entomopathogenic fungus infecting pupa of jujube fruit fly, Carpomya vesuviana (چکیده)
19 - Gall-inducing Aphids -Hemiptera: Aphidoidea: Eriosomatinae- Associated with Salicaceae and Ulmaceae in Razavi Khorasan Province, with New Records for Fauna of Iran (چکیده)
20 - Two new species of Eriophyidae (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Tilia begoniifolia Steven (Tiliaceae) in Golestan province of Iran (چکیده)
21 - Direct and Indirect Effects of Aphis gossypii -Hemi.: Aphididae- and Lasius brunneus -Hym.: Formicidae- Mutualism on Cotton Yield in Field Condition (چکیده)
22 - برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای (چکیده)
23 - A new species, a redescription of Aceria lamii -Liro, 1943- and two new records of eriophyoid mites -Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea- on weeds in Golestan province, Iran (چکیده)
24 - واکنش تابعی و تداخل سن شکارگر Anthocoris minki Dohrn 1860 (Hem.: Anthocoridae) روی پسیل زبان گنجشک Psyllopsis repens loginova 1963 (Hem.: Psyllidae) (چکیده)
25 - Effects of elevated CO2 and water stress on population growth of the twospotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), on sweet pepper under environmentally controlled conditions (چکیده)
26 - ارائه ی چارچوبی جامع جهت ارزیابی آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه در مناطق شهری (چکیده)
27 - Two new eriophyoid mite species (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Quercus castaneifolia in Iran (چکیده)
28 - تعیین مشخصات و پتانسیل بیماریزایی جدایه ای بومی از نماتودهای بیمارگر حشرات بر روی لاروهای کرم خراط Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
29 - Rapid identification of Bactrocera zonata (Dip.: Tephritidae) using TaqMan real-time PCR assay (چکیده)
30 - Combination of morphological characters and DNA-barcoding confirms Problepsis cinerea -Butler, 1886- -Geometridae: Sterrhinae: Scopulini- as a new genus and species for the fauna of Iran (چکیده)
31 - Trichopsomyia ochrozona (Stackelberg, 1952) (Diptera: Syrphidae) recorded from Iran for the first time with a key to the West Palaearctic Trichopsomyia Williston, 1888 species (چکیده)
32 - Prey preference and prey switching in Anthocoris minki Dohrn (Hemiptera: Anthocoridae) (چکیده)
33 - شته های گالزای صنوبر در استان خراسان رضوی با معرفی دو گونه جدید برای فون ایران (چکیده)
34 - ارائه روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرآیند آشکارسازی تغییرات (چکیده)
35 - A survey on the tribes Phaeogenini and Platylabini (Ichneumonidae: Ichneumoninae) with two generic records for the fauna of Iran (چکیده)
36 - A Multiplex PCR Assay for Simultaneous Discrimination of Two Predominant Spider Mites of the Genus Tetranychus (Acari: Tetranychidae) in Greenhouses of Iran (چکیده)
37 - Success of aphid parasitoids and their hosts varies with ant attendance: A field study (چکیده)
38 - Two new Diptacus species (Acari: Trombidiformes: Diptilomiopidae) from Iran (چکیده)
39 - تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس (چکیده)
40 - بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران (چکیده)
41 - تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
42 - بیمارگری جدایه‌ای بومی از نماتود‌های مرتبط با حشرات، Acrobeloides maximus، علیه لارو‌های کرم خراط،Zeuzera pyrina ، در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
43 - Two new species of eriophyoid mites (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) on Zelkova carpinifolia (Ulmaceae) from Iran (چکیده)
44 - اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
45 - Aphid suitability for the predatory hoverfly Episyrphus balteatus altered with elevating atmospheric CO2 and sinigrin (چکیده)
46 - بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی (چکیده)
47 - Multicore parallelization of 3D ray tracing algorithm using OpenMP (چکیده)
48 - Acoustic detection of different stages of the confused flour beetle (Triboium confusum) in grain bulks using an audio sensor (چکیده)
49 - کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) درشهرستان مشهد (چکیده)
50 - اولین گزارش چهار گونه از خانواده ی Eulophidae از ایران (چکیده)
51 - New records of eriophyoid mites (Acari: Trombidiformes, Eriophyidae) from Golestan province of Iran (چکیده)
52 - New records of eriophyoid mites from Iran (Acari: Trombidiformes: Eriophyoidea) and a description of a new Brevulacus Manson species (چکیده)
53 - تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی (چکیده)
54 - New records of Black Fungus Gnats (Diptera: Sciaridae) from Iran, including the reinstatement of Bradysia cellarum Frey (چکیده)
55 - First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran (چکیده)
56 - مطالعه کفشدوزک‌های شکارگر شته‌های Cinara روی درختان کاج در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب (چکیده)
57 - Survey on ants (Hymenoptera: Formicidae) and their aphid partners (Homoptera: Aphididae) in Northeast and Center of Iran (چکیده)
58 - Performance of a predatory hoverfly feeding on Myzus persicae (Hem. Aphididae) reared on two brassicaceous plants varies with ant attendance (چکیده)
59 - Comparative study on the efficacy of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis and a neem based insecticide on adults and larvae of Xanthogaleruca luteola (Mull) (Col: Chyrsomelidae) in laboratory Conditions (چکیده)
60 - تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش (چکیده)
61 - تاثیر رابطه همیاری شته و مورچه بر نرخ پارازیتیسم و رشد جمعیت شته Acyrthosiphon gossypii Mordvilko, 1914 (Hem.: Aphidae) بر روی Cardaria draba (L.) (چکیده)
62 - برهمکنش شته- سیرفید شته خوار: تاثیر حضور مورچه های همیار (چکیده)
63 - معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد (چکیده)
64 - اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران (چکیده)
65 - First report of four Curculionidae (Coleoptera) from Center and Northeast of Iran (چکیده)
66 - Coccinellid Biodiversity on the Coniferous trees Thuja orientalis and Pinus mugo in Urban Landscape of Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
67 - Three new records of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from Iran (چکیده)
68 - Three eriophyoid mite species (Acari: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iran (چکیده)
69 - Symbiotic ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with aphids (Hemiptera: Aphididae) in Golestan province, Iran (چکیده)
70 - مطالعه نسبت پواسون در ناحیه زمین‌لرزه های 1391 اهر-ورزقان (چکیده)
71 - A study on the spider fauna of Dargaz and Kalat Counties in Razavi Khorasan Province, Iran (Arachnida: Araneae) (چکیده)
72 - بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد (چکیده)
73 - تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج (چکیده)
74 - Biocontrol of Zeuzera pyrina using entomopathogenic nematodes in Iran (چکیده)
75 - تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری (چکیده)
76 - Oviposition preference of aphidophagous hoverflies toward oviposition site quality: The presence of intra- and interspecific competitor, glucosinolate content, and prey species (چکیده)
77 - An Annotated Checklist of the Jumping Plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of Iran (چکیده)
78 - Eriophyid mites (Acari: Trombidiformes: Eriophyidae) of Elm trees in Iran (چکیده)
79 - On the role of sinigrin (mustard oil) in a tritrophic context: plant–aphid–aphidophagous hoverfly (چکیده)
80 - New records of eriophyoid mites (Eriophyoidea: Eriophyidae, Diptilomiopidae) from Iran (چکیده)
81 - Investigation on the mutualistic interactions of ant species and the aphids, Cinara spp. (Hemiptera: Aphididae) on Pinus mugo trees in urban green space of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran (چکیده)
82 - New faunistic records of spiders (Araneae) from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
83 - First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran (چکیده)
84 - بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد (چکیده)
85 - تنوع گونه ای سن های شکارگر فعال روی درختان کاج Pinus mugo در فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
86 - بررسی جمعیت و چرخه زندگی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola(Col: Chyrsomelidae) در منطقه مشهد (چکیده)
87 - سمیت تماسی اسانس سیر (Allium sativum L.) و نارنگی (Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle) روی حشرات کامل سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica (L.) (چکیده)
88 - Dynamic soil properties of some deep trenches in Mashhad city, NE Iran (چکیده)
89 - Biocontrol potential of the entomopathogenic nematodes Heterorhabditis bacteriophora and Steinernema carpocapsae on pistachio root beetle larvae, Capnodis cariosa hauseri (Coleoptera: Buprestidae), under laboratory conditions (چکیده)
90 - تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان (چکیده)
91 - A GROUND MOTION PREDICTION EQUATION FOR CAV IN ZAGROS (چکیده)
92 - First record ofKarnyothripsWatson (Thysanoptera: Phlaeothripidae) from Iran (چکیده)
93 - Evaluation of the effect of ant-aphid mutualism on cotton plant yield in the field condition (چکیده)
94 - Entomopathogenic fungi as promising biocontrol agents for the rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens (چکیده)
95 - فون مورچه‌های همیار شته‌ها در استان گلستان (چکیده)
96 - استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و داده¬های لایدار در مدلسازی اکوسیستم (چکیده)
97 - چگونگی پایش تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای (چکیده)
98 - بررسی حساسیت لارو سن 3 و حشره کامل سوسک برگخوار نارونXanthegaleroca luteola (Col:chrysomelidae) به ترکیب تیامتوکسام (آکتارا) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
99 - مطالعه کفشدوزک های روی درختان کاج و سرو در فضای سبز شهری شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب (چکیده)
100 - مورچه های همزیست با شته های درختان کاج Pinus mugo در فضای سبز شهرستان مشهد (چکیده)
101 - تغییرات زمانی و مکانی مقادیر شاخص‌های تنوع زیستی مگس‌های سیرفیده (Dip.: Syrphidae) درتعدادی از بوم نظام‌های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
102 - New records of ant (Hymenoptera: Formicidae) to the fauna of Iran: Camponotus alii Forel, 1890 and Proformica korbi (Emery, 1909) (چکیده)
103 - مقایسه روش های مختلف تعیین اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه نگاری خراسان (چکیده)
104 - Empirical relationships of shear wave velocity, SPT-N value and vertical effective stress for different soils in Mashhad, Iran (چکیده)
105 - A new species of the family Mesopsocidae (Insecta: Psocoptera) on ash trees from Iran (چکیده)
106 - Ants (Hymenoptera: Formicidae) and their aphid partners (Homoptera: Aphididae) in Mashhad region, Razavi Khorasan Province, with new records of aphids and ant species for Fauna of Iran (چکیده)
107 - بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد (چکیده)
108 - Hover-Flies (diptera: syrphidae) of Kerman Province, Iran (چکیده)
109 - Simulation of 2003 Bam (Iran) earthquake using empirical Green’s function method via very small and near-fault events (چکیده)
110 - معرفی کنه های شکارگر مزواستیگمات و پرواستیگمات(Acari: Trombidiformes , Mesostigmata)مرتبط با مواد غذایی انباری در مشهد (چکیده)
111 - اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایران (چکیده)
112 - Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Iran: annotated list and zoogeographical analysis (چکیده)
113 - A new species of the genus Vittacus Keifer (Acari: Eriophyidae) from Iran (چکیده)
114 - Parasitoids (Hymenoptera: Pteromalidae, Diapriidae) of Carpomya vesuviana Costa (Diptera: Tephritidae) in South Khorasan province of Iran (چکیده)
115 - First report of Lachesilla quercus KOLBE, 1880 (Psocoptera: Psocomorpha: Lachesillidae) from Iran (چکیده)
116 - New data and records of spiders from North-Eastern Iran (Arachnida: Araneae) (چکیده)
117 - Five new records of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Iran (چکیده)
118 - نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران (چکیده)
119 - Eight New records of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Iran (چکیده)
120 - Effects of low ozone concentrations and short exposure (چکیده)
121 - Efficacy of two entomopathogenic nematodesHeterorhabditis bacteriophoraandSteinernema carpocapsaefor control of the leopard moth borerZeuzera pyrina(Lepidoptera: Cossidae) larvae under laboratory conditions (چکیده)
122 - گزارش های جدیدی از پشه های گالزای (Diptera:Cecidomyiidae) درختان بید (Salix caprea Kilmarnock) در ایران (چکیده)
123 - New contribution to the eriophyoid (Acari: Eriophyidae) fauna of Iran (چکیده)
124 - گزارش یک جنس و گونه جدید از Phlaeothripidae، Karnyothrips flavipes از ایران (چکیده)
125 - First record of the velvet ants (Hymenoptera: Mutillidae) reared from puparia of the ber fruit fly Carpomya vesuviana Costa (Diptera: Tephritidae) in Iran (چکیده)
126 - Spatial Variability of Shear Wave Velocity Using Geostatistical Analysis in Mashhad City, NE Iran (چکیده)
127 - Host preferences of aphidophagous hoverflies from field distribution of their larvae (چکیده)
128 - تعیین رابطه کاهیدگی بیشنه شتاب افقی مستقل از جهت برای شمال ایران (چکیده)
129 - برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی (چکیده)
130 - گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران (چکیده)
131 - مشخصه های تنش زمین ساختی در فلات ایران با استفاده از تعیین ساز و کار کانونی زمین لرزه های ثبت شده (چکیده)
132 - First report of Graphopsocus cruciatus (L INNAEUS ) and Ectopsocopsis cryptomeriae (E NDERLEIN ) (Psocoptera: Psocomorpha: Stenopsocidae and Ectopsocidae) from Iran (چکیده)
133 - اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی شته خردل Hem.: Aphididae))Lipaphis erysimi (چکیده)
134 - A Checklist of Iranian Tarsonemid Mites (Acari: Trombidiformes) with a New Record for Iran (چکیده)
135 - تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور (چکیده)
136 - Responses of Episyrphus balteatus DeGeer (Diptera: Syrphidae) in relation to prey density and predator size (چکیده)
137 - تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
138 - تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
139 - معرفی برخی از کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Bdelloidea، Erythraeoidea و Raphignathoidea در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
140 - ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان (چکیده)
141 - Real-Time Mapping of PGA Distribution in Tehran Using TRRNet and peeqMap (چکیده)
142 - Susceptibility of immature stages of the Indian meal moth, Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) to ozonated water (چکیده)
143 - Effects of insect pollinators on onion seed production quality and quantity (چکیده)
144 - معرفی تعدادی از کنه‌های خانواده اریوفیده Acari: Eriophyidae)) مرتبط با علف‌های هرز در استان خراسان رضوی (چکیده)
145 - تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز (چکیده)
146 - S-wave anisotropy in the aftershock region of the 2003 Bam, Iran, earthquake-Mw 6.5 (چکیده)
147 - آنالیز امواج لرزه ای Passive بعنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربنی در جنوب غرب ایران (چکیده)
148 - Strong ground motion simulation of the 2003 Bam, Iran, earthquake using the empirical Green’s function method (چکیده)
149 - برآورد اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S برای زلزله سال 1382 بم (چکیده)
150 - DISRAY: A distributed ray tracing by map-reduce (چکیده)
151 - New species and records of eriophyid mites from Iran (چکیده)
152 - تنوع زیستی زنجرک های مزارع چغندر قند در شهرستان مشهد و گزارش گونه های جدید برای استان خراسان رضوی (چکیده)
153 - تنوع زیستی سرخرطومی های مزارع چغندر قند در استان خراسان رضوی (چکیده)
154 - برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) (چکیده)
155 - Four new eriophyoid mite species (Acari: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iran (چکیده)
156 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Apoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
157 - faunistic study of Raphignathoidea mites (Acari: Prostigmata) in Mashhad, Razavi Khorasan province of Iran (چکیده)
158 - گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد (چکیده)
159 - اولین گزارش دو گونه کنه تارتن (Acari: Tetranychidae)در ایران (چکیده)
160 - بررسی تاثیر ازن گازی در کنترل شب پره هندیPlodia interpunctella (چکیده)
161 - ارزیابی تاثیر ازن محلول در آب بر مرگ و میر مراحل نابالغ شب پره هندیPlodia interpunctella (چکیده)
162 - شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
163 - فون کنه های خانواده های Ixodidae و Argasidae مرتبط با حیوانات اهلی در استان خراسان رضوی،ایران (چکیده)
164 - کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
165 - بخشی از فون کنه های مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد ایران (چکیده)
166 - زنبور های گرده افشان بالا خانواده Apoidea مزارع یونجه و پیاز شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
167 - برآورد اقتصادی تاثیر حشرات گرده افشان بر کیفیت و کمیت تولید بذر دو رقم پیاز تجاری مشهد و چناران (چکیده)
168 - طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی (چکیده)
169 - Influence of Geographical Direction and Pistachio Cultivar on the Capture (چکیده)
170 - اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار ( Aphis punicae Pass.) در ایران (چکیده)
171 - اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی (چکیده)
172 - گزارش کفشدوزک Coccinella magnopunctata (Col.: Coccinellidae)از ایران (چکیده)
173 - اولین گزارش Gonia ornata Meigen 1826 (Diptera: Tachinidae) پارازیتوئید لارو Agrotis sp. (Lepidoptera: Noctuidae (چکیده)
174 - معرفی بخشی از کنه های درختان میوه(acari)شهرستان بیرجند (چکیده)
175 - بررسی تنوع گونه ای قاب بالان خانواده کارابیده در اکوسیستم های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
176 - اولین گزارش کنه اریوفید Shevtchenkella recki (Bagd.) (Acari, Eriophyidae) ، از روی پسته در ایران (چکیده)
177 - Phylogenetic Analysis on Some Iranian White Grubs with New Data about Natural Pathogen of Polyphylla adspersa (چکیده)
178 - Tydeoid Mites (Acari: Triophtydeidae, Iolinidae, Tydeidae) of Razavi Khorasan (چکیده)
179 - اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae) Anthidium diadema) از ایران (چکیده)
180 - A SOFTWARE FOR GENERATION OF SHAKING MAP: FUNDAMENTAL TOOL FOR ESTIMATING DAMAGE AND RAPID RESPONSE FOLLOWING AN EARTHQUAKE (چکیده)
181 - STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF THE 2003 BAM EARTHQUAKE USING THE EMPIRICAL GREEN’S FUNCTION METHOD (چکیده)
182 - The performance of Brevicoryne brassicae on ornamental cabbages grown in CO2-enriched atmospheres (چکیده)
183 - مطالعه دامنه میزبانی سوسک سبزلاک پشتی (Cassida rubiginosa(Col. Chrysomelidae) عامل کنترل بیولوژیک گیاه خارلته (Cirsium arvense) (چکیده)
184 - Successful application of S-transform time-frequency method in hydrocarbon reservoirs and low frequency shadows detection (چکیده)
185 - An investigation on low-frequency passive seismic waves as a hydrocarbon indicator in SW-Iran (چکیده)
186 - Nine eriophyoid mite species from Iran (Acari, Eriophyidae (چکیده)
187 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان (Hym.: Apoidea) مزارع پیاز و یونجه در مشهد وچناران (چکیده)
188 - بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
189 - نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری (چکیده)
190 - تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم (چکیده)
191 - A field study on the effects of the herbicide Tribenuron methyl on biodiversity of wheat aphids (Homoptera: (چکیده)
192 - اولین گزارش چهار گونه کنه از خانواده تترانیکیده (Acari: Tetranychidae) درایران (چکیده)
193 - Prediction of large peak ground acceleration with artificial neural network and support vector machine (چکیده)
194 - peeqMap: A software for producing emergency earthquake maps (چکیده)
195 - Rapid magnitude estimation for moderate to large earthquakes using strong motion records in the Iranian plateau (چکیده)
196 - Ground and tiger beetles (Coleoptera: Carabidae) from Kerman and Khorasan provinces of Iran (چکیده)
197 - Studies on species composition of carabid beetles in North Eastern provinces of Iran (Coleoptera: Carabidae) (چکیده)
198 - مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد (چکیده)
199 - تنوع گونهای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مهولات، استان خراسان رضوی (چکیده)
200 - شبیه سازی فرآیند فرزکاری در عملیات خشن تراشی پره های کمپرسور موتورهای هوایی با استفاده از روش المان محدود (چکیده)
201 - شبیه سازی دینامیکی فرایند فرزکاری با بار جانبی کم و بررسی اثر عمق برش و نرخ پیشروی (چکیده)
202 - The Effect of Geographical Direction and Cultivar on the Capture of Adult Pistachio Psylla, Agonoscena Pistaciae Burckhardt and Lauterer (Homoptera: Psyllidae) (چکیده)
203 - PREDICTION OF HORIZONTAL RESPONSE SPECTRA OF STRONG GROUND MOTIONS IN IRAN AND ITS REGIONS (چکیده)
204 - استفاده از خط شناسه گذاری (Barcoding) در شناسایی Tetranychus urticae (چکیده)
205 - کنه های بالا خانواده ‏Tetranychoidea(Acari:Prostigmata)‎‏ مرتبط با درختان و ‏درختچه های پارک های جنگلی در مشهد (چکیده)
206 - پارامتر های چشمه زمینلرزه 25 مهر 1388 تهران (چکیده)
207 - تعیین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین برای رخداد های متوسط تا بزرگ در فلات ایران (چکیده)
208 - تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران (چکیده)
209 - New data to the knowledge of ground beetles ‎‎(Coleoptera: Carabidae) fauna of Iran‎ (چکیده)
210 - A contribution to the fauna of weevils. (Coleoptera: Curculionidae) associated with sugar beet fields in North–East of Iran (چکیده)
211 - اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏،از روی صنوبر دلتوئیدس در ایران (چکیده)
212 - تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم ‏شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)‏ (چکیده)
213 - بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس (چکیده)
214 - رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران (چکیده)
215 - ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان (چکیده)
216 - مقایسه تحلیل پایداری شیبهای موردی در حوزه برمهان (چکیده)
217 - تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی (چکیده)
218 - شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک (چکیده)
219 - نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم (چکیده)
220 - تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان (چکیده)
221 - Mites (Acari: Prostigmata & Mesostigmata) inhabiting green plantings in urban environment of north-eastern Iran, including six new records (چکیده)
222 - Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from Iran, with descriptions of three new species, one new record and a checklist (چکیده)
223 - بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی (چکیده)
224 - بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر (چکیده)
225 - Land slide hazard zonation usinf the relative effect method (چکیده)
226 - Comparision of predicted an actual behaviour of engineering chractrization of the Kallat tunnel, Iran (چکیده)
227 - Landslide hazard zonation using relative effect method: A case study in Bormahan basin, northeast Iran (چکیده)
228 - شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل (چکیده)
229 - مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای (چکیده)
230 - ارزیابی جذابیت نسبی تعدادی از گیاهان گلدار برای سیرفید های شته خوار(Diptera: Syrphidae) (چکیده)
231 - Genetic diversity of Iranian populations of melolonthids (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) based on mtDNA analysis (چکیده)
232 - The Effects of Collection Methods on Species Diversity of Family Syrphidae (Diptera) in Neyshabur, Iran (چکیده)
233 - Lacewings (Neuroptera: Chrysopidae & Hemerobiidae) from North eastern and East Provinces of Iran (چکیده)
234 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته (چکیده)
235 - Species composition of Hover flies caught by Malaise and Yellow water traps in Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
236 - Estimation of Site Response and Qs Factor in the KhorasanSeismic Network Using Inversion Method (چکیده)
237 - potential of cassida rubiginosa as a biological control agent for cirsium arvense (چکیده)
238 - تنوع گونه ای خانواده سیرفیده در بوم نظام های کشاورزی شهرستان نیشابور (چکیده)
239 - شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم و پیش بینی نواحی پایداری (چکیده)
240 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک خارلته (چکیده)
241 - Biological control of Cirsium arvense by using native insects (چکیده)
242 - introduction of some arthropode herbivore for biocontrol of canada thistle(cirsium arvense (L.)(scop (چکیده)
243 - Response of aphidophagous hoverflies (Diptera, syrphidae) to herbicide in winter wheat (چکیده)
244 - جنبه‌هایی از زیست‌شناسی و پرورش سیرفید شته‌خوار Syrphus ribesii L. (Diptera: Syrphidae) (چکیده)
245 - Abundance of adult hoverflies (Diptera: Syrphidae) on different flowering plants (چکیده)
246 - SOME PROPERTIES OF a-AMYLASE IN THE SALIVARY GLAND OF EURYGASTER INTEGRICEPS (PUT) (HET.: SCUTELLERIDAE) (چکیده)
247 - معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها (چکیده)
248 - 3D velocity structure of the 2003 Bam earthquake area (SE Iran): Existence of a low-Poisson s ratio layer and its relation to heavy damage (چکیده)
249 - Temporal Seismic Observation and Preliminary Hypo – center Determination of Aftershocks of the 2003 (چکیده)
250 - Horse flies (Diptera: Tabanidae) from the province of Khorasan (Iran) (چکیده)
251 - the relationship between oviposition preference and larval performance in an aphidophagous hover fly (چکیده)
252 - بررسی بیولوژی و مبارزه تلفیقی با شب پره های زمستانی در مزارع چغندر قند شیروان (چکیده)
253 - Oviposition preferences of aphidophagous hoverflies (چکیده)
254 - the effect of egg load and host deprivation on oviposition dehaviour in aphidophagous hoverflies (چکیده)
255 - tomographic low-velocity anomalies in the uppermost mantle around the northeastern edge of mantle ar (چکیده)
256 - seismic station correction: evidence for locaal geophysical anomalies (چکیده)
257 - hoverfly larvae in aphid colonies (چکیده)
258 - معرفي بخشي از فون مگس هاي خانواده (diptera - tabanidae) مشهد (چکیده)
259 - بخشی از فون مگسهای سیرفیده (diptera: syrphidae) منطقه مشهد و کلید شناسایی جنس ها (چکیده)
260 - بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل(Dipt. Syrphidae) در شهرستان بردسکن(خراسان رضوی) (چکیده)
261 - فراوانی سیرفید های بالغ روی گل های مختلف (چکیده)
262 - Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake: Adapting Theory for Fault Branching (انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل) (چکیده)
263 - Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, interred from the aftershock d (چکیده)
264 - The Injurious Arthropods of wild Pistachio Trees (pistacia Vera: Anacardiaceae) In Northeastern Iran (چکیده)
265 - تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار (چکیده)