بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Habib Rajabi Mashhadi


موارد یافت شده: 269

1 - بررسی تحلیلی به کارگیری ریزشبکه برای مصرف کننده های پر مصرف مسکونی در ایران (چکیده)
2 - A bi-level economic evaluation of interruptible loads for daily energy acquisition of a distribution company (چکیده)
3 - Enhancing Peak Shaving through Nonlinear Incentive-Based Demand Response: A Consumer-Centric Utility Optimization Approach (چکیده)
4 - A Price-Based Load Flow Algorithm in Decentralized Distribution Markets (چکیده)
5 - Reliability Improvement in Distribution Systems Via Game Theory (چکیده)
6 - Reliability-Centered Maintenance for Overhead Transmission Lines in Composite Power System (چکیده)
7 - Estimating the Short-term Price Elasticity of Residential Electricity Demand in Iran (چکیده)
8 - ارائه مدل علّی حلقوی بهبود متوسط خاموشی هر مشترک در سال برای شرکتهای توزیع برق در بستر پویایی شناسی سیستمها (چکیده)
9 - Incentive-based Demand Response Economic Model for Peak Shaving Considering Load Serving Entity Profit Maximization (چکیده)
10 - بررسی و تحلیل تقابل تلفات و پروفیل ولتاژ به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفه در سیستم های قدرت در حضور سیستم های انتقال قدرت انعطاف پذیر (چکیده)
11 - A swarm intelligence-based robotic search algorithm integrated with game theory (چکیده)
12 - الگوریتم بهینه سازی ژنتیک هیبرید تقویت شده با پایگاه داده مجازی جهت ارزیابی طرح های توسعه تولید و شبکه انتقال (چکیده)
13 - دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند (چکیده)
14 - معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق (چکیده)
15 - استراتژی های تعمیر و نگهداری ژنراتورهای نیروگاهی و تدوین برنامه تست (چکیده)
16 - رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش (چکیده)
17 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی تلفیقی بر نفوذ نیروگا ه های فتوولتاییک مقیاس خانگی (چکیده)
18 - طراحی یک مدل بهینه تشویق محور پاسخ تقاضا به منظور کاهش اوج مصرف برق با در نظر گرفتن سود جمع کننده (چکیده)
19 - ارزش گذاری منابع تولید پراکنده به منظور توسعه شبکه توزیع برق به کمک نظریه بازیها (چکیده)
20 - Non-technical loss detection in limited-data low-voltage distribution feeders (چکیده)
21 - طراحی تعرفه برق پلکانی و زمان مصرف با استفاده از اطلاعات مشترکین خانگی (چکیده)
22 - بررسی نقش دولت در توسعه انرژی بادی در ایران با بهره گیری از مدل نفوذ فناوری (چکیده)
23 - مکان یابی ظرفیت بهینه منابع فتوولتاییک و ذخیره ساز با هدف تاب آوری شبکه توزیع با در نظر گرفتن کاهش تلفات سیستم (چکیده)
24 - Optimal Energy Scheduling Considering Consumers Preference in a Smart Home (چکیده)
25 - The Long Term Effect of Iran\\\'s Photovoltaic Support Policy on Consumers\\\' Electricity Price (چکیده)
26 - Importance of Gas-Fired Power Plants Location in Integrated Operation of Power and Natural Gas Systems: Peak Load Condition Analysis (چکیده)
27 - Loss estimation in power distribution networks with limited information using clustering techniques (چکیده)
28 - A Game Theory Approach to Distribution System Reliability Improvement Based on Customer Requests (چکیده)
29 - Wide-area security assessment based on informative variables of power system (چکیده)
30 - Demand dispatch on dispatchable prosumer PEVs in a smart microgrid: A comprehensive framework (چکیده)
31 - Analytical approach to estimate structural and behavioral impact of renewable energy power plants on LMP (چکیده)
32 - نقد ﺩرس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردﻱ: گروﻩ مهندسی برق ﺩانشگاﻩ فردوسی مشهد (چکیده)
33 - Structural and behavioural evaluation of renewable energy power plants' impacts on transmission network congestion using an analytical approach (چکیده)
34 - Application of Distribution Locational Marginal Price in optimal simultaneous distributed generation placement and sizing in electricity distribution networks (چکیده)
35 - Enhancement of Distribution System Reliability: A Framework Based on Cournot Game Model (چکیده)
36 - An entropy-based self-adaptive simulated annealing (چکیده)
37 - Corrigendum to “MILP Approach for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Interconnected Power Systems” [Electr. Power Syst. Res. 158 (2018) 267–274] (چکیده)
38 - Market-Based Customer Reliability Provision in Distribution Systems Based on Game Theory: A Bi-Level Optimization Approach (چکیده)
39 - هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف شبکه و حفاظت پایلون (چکیده)
40 - ارزیابی اهمیت تلفات در تعیین قیمت حاشیه ای محلی توزیع در بهره برداری شبکه توزیع (چکیده)
41 - Distribution Network Reconfiguration with the Application of DLMP using Genetic Algorithm (چکیده)
42 - Parameter Uncertainty in the Optimal Coordination of Overcurrent Relays (چکیده)
43 - Optimistic Initial Value Analysis in a Greedy Selection Approach to MAB Problems (چکیده)
44 - Generalized Differential Evolution (چکیده)
45 - Distribution Locational Marginal Price Analysis Considering Technical Constraints (چکیده)
46 - MILP Approach for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Interconnected Power Systems Electric Power Systems Research (چکیده)
47 - بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان (چکیده)
48 - Information extraction from effective descriptor variables in reconstruction of power system security region by considering correlation between loads (چکیده)
49 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر نفوذ نیروگاههای فتوولتائیک مقیاس خانگی از دیدگاه یادگیری فناوری (چکیده)
50 - بررسی تاثیر تعرفه گذاری بازخوردی بر نفوذ نیروگاههای فتوولتائیک مقیاس خانگی (چکیده)
51 - طراحی بهینه در تجدید سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز HV برای رسیدن به ولتاژ مجاز جدید به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
52 - Reconstruction of Security region with high information content using effective attributes extraction (چکیده)
53 - تخمین بار ترانسفورماتورهای شبکه توزیع با استفاده از الگوی بار، در شرایط اطالعات محدود (چکیده)
54 - تعیین زمان بهینه جایگزینی و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع (چکیده)
55 - مطالعه تاثیر افزایش ظرفیت نیروگاه بادی خواف بر شبکه خراسان (چکیده)
56 - تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) (چکیده)
57 - A novel mutation operator based on the union of fitness and design spaces information for Differential Evolution (چکیده)
58 - Application of Stochastic Dynamic Programming in Demand Dispatch-based optimal operation of a Micro-grid (چکیده)
59 - Applying Hybrid Interval Linear Programming and Genetic Algorithm to Coordinate Distance and Directional Overcurrent Relays (چکیده)
60 - Evaluation of Price-sensitive Loads' Impacts on LMP and Market Power Using LMP Decomposition (چکیده)
61 - Power Generation Scheduling of Thermal Units Considering Gas Pipelines Constraints (چکیده)
62 - Stator turn-to-turn fault detection of synchronous generator using Total Harmonic Distortion (THD) analyzing of magnetic flux linkage (چکیده)
63 - Determining Appropriate Buses and Networks for Applying Demand Side Management Programs by Structural Analysis of EENS (چکیده)
64 - An integrated model for generation maintenance coordination in a restructured power system involving gas network constraints and uncertainties (چکیده)
65 - مدلی جدید برای تامین انرژی شرکت توزیع برق در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک (چکیده)
66 - استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) (چکیده)
67 - بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (چکیده)
68 - ارزیابی و مدیریت عملکرد تصفیه خانه های نیمه مکانیکال از طریق پیش بینی کیفیت پساب خروجی آنها توسط مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
69 - Improvement of the Aircraft Traffic Management Advisor Optimization Using a Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
70 - A Fast Calculation Method for Analyzing the Effect of Wind Generation on ATC (چکیده)
71 - Distribution Substations Load Estimation with Minimal Meter Placement through a Fuzzy C-Means Clustering Approach (چکیده)
72 - انتخاب ظرفیت و مکان بهینه پست‌های توزیع به منظور افزایش بهره‌وری شبکه با استفاده از روش جابجایی ترانسفورماتورها (چکیده)
73 - Effects of Natural Gas Network on Optimal Operation of Gas-Fired Power Plants (چکیده)
74 - Robust and stable gene selection via Maximum–Minimum Correntropy Criterion (چکیده)
75 - Optimal coordination of distance and overcurrent relays considering a non‐standard tripping characteristic for distance relays (چکیده)
76 - Fast Voltage and Power Flow Contingency Ranking Using Enhanced Radial Basis Function Neural Network (چکیده)
77 - On-line Voltage and Power Flow Contingencies Rankings Using Enhanced Radial Basis Function Neural Network and Kernel Principal Compnent Analysis (چکیده)
78 - A fast static security assessment method based on radial basis function neural networks using enhanced clustering (چکیده)
79 - دیسپچ تقاضا ابزا ری برای مدیریت عدم قطعیت ناشی از واحدهای برق بادی (چکیده)
80 - بهره بردا ری یکپارچه شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن سوخت جایگزین (چکیده)
81 - پخش بار شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم شب تابها (چکیده)
82 - Optimal coordination of distance and directional overcurrent relays considering different network topologies (چکیده)
83 - ارزیابی آسیب پذیری سیستم قدرت بر مبنای نظریه گراف و امنیت استاتیکی شبکه (چکیده)
84 - ارزیابی آسیب پذیری بر مبنای امنیت استاتیکی و سنجش میزان تنومندی شبکه برق خراسان (چکیده)
85 - تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفات غیر فنی به کمک اطلاعات ماهانه مصرفی و تخمین حالت (چکیده)
86 - قیمت‌گذاری حاشیه‌ای محلی هزینه انتقال شبکه گاز طبیعی و اثر آن بر بهره‌برداری سیستم قدرت (چکیده)
87 - Effect of Wind Speed and Load Correlation on ELCC of Wind Turbine Generator (چکیده)
88 - Effects of Interruptible Load on Decision Making of a Distribution Company in Competitive Environments (چکیده)
89 - DC Voltage Control and Power-Sharing of Multi-Terminal DC Grids Based on Optimal DC Power Flow and Flexible Voltage Droop Strategy (چکیده)
90 - Effects of Wind Speed Forecasting Error on Control Performance Standard Index (چکیده)
91 - Reliability‐centred maintenance for circuit breakers in transmission networks (چکیده)
92 - Cobweb theory‐based generation maintenance coordination in restructured power systems (چکیده)
93 - Evaluation of price-sensitive loads’ impacts on transmission network congestion using an analytical approach (چکیده)
94 - Considering Pilot Protection in the Optimal Coordination of Distance and Directional Overcurrent Relays (چکیده)
95 - Preprocessing of Distance and Directional Overcurrent Relays Coordination Problem Considering Changes in Network Topology (چکیده)
96 - Two simple overmodulation algorithms for space vector modulated three‐phase to three‐phase matrix converter (چکیده)
97 - Modeling and Implementation of Demand Dispatch in a Smart Micro-grid (چکیده)
98 - ارزیابی اقتصادی انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهد (چکیده)
99 - اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویا (چکیده)
100 - Circuit breakers maintenance planning for composite power systems (چکیده)
101 - Multi‐objective expansion planning approach: distant wind farms and limited energy resources integration (چکیده)
102 - An augmented NSGA-II technique with virtual database to solve the composite generation and transmission expansion planning problem (چکیده)
103 - Application of Radial Basis Neural Networks in Fault Diagnosis of Synchronous Generator (چکیده)
104 - Study on application offlux linkage of synchronous generator for loss of excitation detection (چکیده)
105 - ارائه ی مدل در اولویت بندی مکان های نصب نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (چکیده)
106 - برنامه ریزی توسعه ی نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت (چکیده)
107 - Wind Generation Following Using Demand Dispatch Via Smart Grid Platform (چکیده)
108 - A Novel Adaptive Agent-Based Algorithm to Find Mixed Nash Equilibrium in Static Games (چکیده)
109 - Designing Optimal Bidding Curve in Electricity Pay-as-Bid Markets (چکیده)
110 - مدیریت بهینه انرژی منابع تولید پراکنده جهت شرکت در بازار برق (چکیده)
111 - ارائه روشی جدید برای تخمین تلفات شبکه توزیع در محیط رقابتی در حضور واحدهای تولید پراکنده (چکیده)
112 - Effect of Demand Dispatch on Operation of Smart Hybrid Energy Systems (چکیده)
113 - اولویت بندی باس ها جهت اعمال برنامه های مدیریت مصرف از دیدگاه قابلیت اطمینان (چکیده)
114 - A fast static security assessment method based on radial basis function neural networks using enhanced clustering (چکیده)
115 - Analysis of the Probability Distribution of LMP by Central Limit Theorem (چکیده)
116 - Modeling of the Maximum Entropy Problem as an Optimal Control Problem and its Application to pdf Estimation of Electricity Price (چکیده)
117 - LMP decomposition: A novel approach for structural market power monitoring (چکیده)
118 - Price-Takers’ Bidding Strategies in Joint Energy and Spinning Reserve Pay-as-Bid Markets (چکیده)
119 - probabilistic model for assessing the reliability of wind farms in a power system (چکیده)
120 - A Novel Technique for Joint Energy and Reserve Dispatch Considering Lost Opportunity Cost (چکیده)
121 - Optimal Placement of a Defined Number of Phasor Measurement Units in Power Systems (چکیده)
122 - ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان) (چکیده)
123 - طبقه بندی پستهای فوق توزیع خراسان بر اساس الگوی تغییرات بار با استفاده از یک روش ترکیبی (چکیده)
124 - ارزیابی فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه در ارتباط با رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان (چکیده)
125 - Imperialist Competitive Algorithm for Reactive Power Dispatch Problem in Electricity Markets (چکیده)
126 - Biomedical Signal Denoising by Adaptive Wavelet Design Using Genetic Algorithms (چکیده)
127 - Study on application of flux linkage of synchronous generator for loss of excitation detection (چکیده)
128 - Fast Voltage and Power Flow Contingencies Ranking using Enhanced Radial Basis Function Neural Network (چکیده)
129 - Bidding analysis in joint energy and spinning reserve markets based on pay-as-bid pricing (چکیده)
130 - On-line Voltage and Power Flow Contingencies Rankings Using Enhanced Radial Basis Function Neural Network and Kernel Principal Component Analysis (چکیده)
131 - A strength Pareto evolutionary algorithm–based conflict assessment framework of electricity market participants’ objectives in generation maintenance scheduling (چکیده)
132 - تعیین تعداد و موقعیت بهینه جایگاه های کلرزنی در روش ضدعفونی اقماری (چکیده)
133 - Optimum Switching Pattern of Matrix Converter Space Vector Modulation (چکیده)
134 - Application of PSO for Selective Harmonic Elimination in a PWM AC/AC Voltage Regulator (چکیده)
135 - بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمه مکانیکال (چکیده)
136 - ارائه شاخصی جدید به منظور کاهش قیود در مساله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن عدم قطعیتها (چکیده)
137 - برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع (چکیده)
138 - مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع (چکیده)
139 - Full Survey on SPIT and prediction of how VoIP providers compete in presence of SPITTERS using Game-Theory (چکیده)
140 - Analysis of Magnetic Flux Linkage Distribution in Salient- Pole Synchronous Generator with Different Kinds of Inter- Turn Winding Faults (چکیده)
141 - Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in a Microgrid System Using a Hybrid Particle Swarm Optimization (چکیده)
142 - JSM: Job Submission Manager for Large-Scale Distributed Systems based on Game Theory (چکیده)
143 - A Fair Active Queue Management Approach Based on Supply and Demand Model (چکیده)
144 - بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI (چکیده)
145 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار (چکیده)
146 - شبیه سازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتم PSO (چکیده)
147 - برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
148 - تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی (چکیده)
149 - A Risk-Based Bidding Strategy in an Electricity Multimarket (چکیده)
150 - Artificial neural network approach for locating internal faults in salient-pole synchronous generator (چکیده)
151 - ارائه یک مدل تحلیلی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در محیط رقابتی برمبنای تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی (چکیده)
152 - A GAME THEORETIC APPROACH TO STUDY THE QUANTUM KEY DISTRIBUTION BB84 PROTOCOL (چکیده)
153 - Measurement of Power Supplier’s Market Power Using a Proposed Fuzzy Estimator (چکیده)
154 - Development of an analytical model for generation expansion planning as a tool to provide guidelines for preventing instability in the long‐term electricity market (چکیده)
155 - An optimal energy‐efficient clustering method in wireless sensor networks using multi‐objective genetic algorithm (چکیده)
156 - تخمین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
157 - A genetic algorithm-based regression to predict resistance of plate gird-ers subjected to patch loading (چکیده)
158 - OPTIMUM DESIGN OF PLATE GIRDERS BY GENETIC ALGORITHM (چکیده)
159 - Static Security Assessment Using Radial Basis Function Neural Networks Based on Growing and Pruning Method (چکیده)
160 - ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش و برش (چکیده)
161 - ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار HHI بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص (چکیده)
162 - مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی در قیمت دهی مبتنی بر تابع مطلوبیت Q-learning به کمک الگوریتم (چکیده)
163 - A Novel Flux- Based Method for Synchronous Generator Loss of Excitation Protection (چکیده)
164 - Analysis of Energy and Reserve Markets Interaction Using a New Market Simulator (چکیده)
165 - تقویت مدل AR در پیشبینی کوتاه مدت قیمت باکمک شبکه عصبی (چکیده)
166 - مدل سازی تبانی واح دهای تولیدی در بازار برق با کمک نظریه بازی ها (چکیده)
167 - مقایسه روش‌های تعیین وزن‌های شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه و اولویت‌بندی گزینه‌های موجود برای انتخاب ساختگاه سد (چکیده)
168 - An Adaptive Q-Learning Algorithm Developed for Agent-Based Computational Modeling of Electricity Market (چکیده)
169 - Game Theory based View to the Quantum Key Distribution BB84 Protocol (چکیده)
170 - Motion Estimation Using the Gradient Method by Genetic Algorithm (چکیده)
171 - مدیریت مصرف و برنامه ریزی بهینه یک مصرف کننده صنعتی با توجه به تعرفه های متفاوت روزانه (چکیده)
172 - A Novel Algorithm for Coalition formation in multiagent systems using cooperative game theory (چکیده)
173 - تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق (چکیده)
174 - Analysis of Interaction Between Energy-spinning Reserve and Replacement Reserve Markets (چکیده)
175 - پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از مدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف (چکیده)
176 - A New Hybrid Particle Swarm Optimization for Optimal Coordination of Over Current Relay (چکیده)
177 - Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies Using Interval Linear Programming (چکیده)
178 - ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی (چکیده)
179 - A new genetic algorithm with lamarckian individual learning for generation scheduling (چکیده)
180 - جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک (چکیده)
181 - Automating the Design of Ultra-Low-Voltage, Low-Power Analog Integrated Circuits using Improved Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (چکیده)
182 - Economic Dispatch Problem Considering Natural Gas Transportation Cost (چکیده)
183 - Iran’s Stock Market Prediction By Neural Networks and GA (چکیده)
184 - Market clearing price and load forecasting using cooperative co-evolutionary approach (چکیده)
185 - بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
186 - Evaluating the efficiency of divestitur epolicyin promoting competitiveness using ananalytical method and agent-based computational economics (چکیده)
187 - طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی (چکیده)
188 - بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
189 - ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
190 - شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی (چکیده)
191 - تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
192 - پیش بینی زمان شکست ولتاژ عایقها با آموزش شبکه عصبی MLP به کمک قوانین فازی (چکیده)
193 - تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
194 - زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
195 - بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
196 - مسیریابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
197 - مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM (چکیده)
198 - بررسی مساله قیمت دهی با توجه به محدودیتهای بازار برق ایران و مطالعه موردی بازار برق خراسان (چکیده)
199 - یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق (چکیده)
200 - ارائه روشی جدید برای دیسپچ همزمان انرژی، رزرو بار در محیط تجدید ساختار شده (چکیده)
201 - تحلیل و برآورد ظرفیت ترانزیت در شبکه های انتقال به کمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
202 - رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب (چکیده)
203 - مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها (چکیده)
204 - A New Approach for Maintenance Scheduling of Generation Units in Power Market (چکیده)
205 - Optimal Dispatch of Generation, Spinning Reserve and Load Under Competitive Environment Using Genetic Algorithm (چکیده)
206 - Computing and Analysis of Transfer Capability in Different Scenarios for Khorasan Transmission Network Using Genetic Algorithm (چکیده)
207 - Promoting the optimal Maintenance Schedule of Generation Units in a Competitive Environment Based on Genetic Algorithm (چکیده)
208 - Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
209 - A New Fuzzy Inference Method for Systems with Large Number of Rules (چکیده)
210 - تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقه ای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمت دهی (چکیده)
211 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده (چکیده)
212 - تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران (چکیده)
213 - اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی (چکیده)
214 - Incentives and Disincentives in Maintenance Scheduling of Generating Units in Power Market (چکیده)
215 - برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (چکیده)
216 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی (چکیده)
217 - تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (چکیده)
218 - ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته (چکیده)
219 - مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid (چکیده)
220 - A Modified Genetic Algorithm Comparable to Quantum GA (چکیده)
221 - QRS جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس PSO و GA الگوریتم ترکیبی ECG در سیگنال (چکیده)
222 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
223 - شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
224 - Modeling the Supplier Agents Risk Strategy based on Fuzzy Logic Combined with the Q-Learning Algorithm (چکیده)
225 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری (چکیده)
226 - Generation Maintenance Scheduling in Power Market Based on Genetic Algorithm (چکیده)
227 - Detecting Hidden Information from a Spread Spectrum Watermarked Signal by Genetic Algorithm (چکیده)
228 - A Novel Approach for Maintenance Scheduling of Generating Units in a Competitive Environment (چکیده)
229 - Cooperative Co-evolutionary Approach to Electricity Load and Price Forecasting in Deregulated Electricity Markets (چکیده)
230 - تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ (چکیده)
231 - آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (چکیده)
232 - تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت (چکیده)
233 - مدیریت و اصلاح الگوی مصرف بار روزانه یک مصرف کننده بزرگ در محیط بازار برق به کمک روشهای هوشمند (چکیده)
234 - Considering Different Network Topologies in Optimal Overcurrent Relay Coordination Using a Hybrid GA (چکیده)
235 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)
236 - تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP (چکیده)
237 - ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)
238 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (چکیده)
239 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه (چکیده)
240 - تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان (چکیده)
241 - A New Method for Simulation of Electrical Tree Growth in Solid Insulating Using Cellular Automata (چکیده)
242 - طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو (چکیده)
243 - بررسی اهمیت پیش بینی میزان تقاضا در پیش بینی قیمت برق با تفکیک قیمت برق به مولفه های مختلف در فضای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
244 - Optimal Supply Bidding with Risk Management in an Electricity Pay-as-Bid Auction (چکیده)
245 - بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی (چکیده)
246 - طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (چکیده)
247 - رویکردی جدید در پیش‎بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
248 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
249 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
250 - بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
251 - بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق (چکیده)
252 - پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته (چکیده)
253 - معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر آنالیز ریسک برای ارزیابی شاخص انتقال توان (چکیده)
254 - FAST IMAGE SEGMENTATION USING C-MEANS BASED (چکیده)
255 - Robust Camera Calibration of Soccer Video using Genetic Algorithm (چکیده)
256 - الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه (چکیده)
257 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
258 - مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران (چکیده)
259 - هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
260 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته (چکیده)
261 - A NEURAL NETWORK EVALUATION OF THE ULTIMATE RESISTANCE OF PLATE GIRDERS SUBJECTED (چکیده)
262 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
263 - مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان (چکیده)
264 - Supplier’s optimal bidding strategy in electricity pay-as-bid auctionComparison of the Q-learning and a model-based approac (چکیده)
265 - Intelligent and Robust Genetic Algorithm Based Classifier (چکیده)
266 - A risk‐based approach for bidding strategy in an electricity pay‐as‐bid auction (چکیده)
267 - Risk analysis of bidding strategies in an electricity pay as bid auction: A new theorem (چکیده)
268 - Application of Q-learning with temperature variation for bidding strategies in market based power systems (چکیده)
269 - Q-adjusted annealing for Q-learning of bid selection in market-based multisource power systems (چکیده)