بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Esfahani


موارد یافت شده: 206

1 - Magnesium nanoparticle modified cement-based composites: Performance and compatibility in repair applications (چکیده)
2 - A new damage detection approach under variable environmental or operational conditions (چکیده)
3 - Strengthening of reinforced concrete beams using fiber-reinforced cementitious matrix systems fabricated with custom-designed mortar and fabrics (چکیده)
4 - The Effect of GGBFS with Steel and Carbon Fibers on the Mechanical Properties and Durability of Concrete (چکیده)
5 - Experimental evaluation of post-tensioned hybrid coupled shear wall system with TADAS steel dampers at the beam-wall interface (چکیده)
6 - شناسایی خواص فیزیکی- مکانیکی دوغاب پایه سیمانی حاوی مواد معدنی و استفاده از آن در تقویت تیرهای بتن مسلح (چکیده)
7 - تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن مسلح کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست تیر بتنی ساخته شده از ماده مرکب سیمانی مهندسی شده (چکیده)
9 - Shear strengthening of RC beams using FRCM system made with industrial wastes (چکیده)
10 - The effect of tensile reinforcement on the behavior of CFRP strengthened reinforced concrete beams: An experimental and analytical study (چکیده)
11 - Fracture characteristics of various concrete composites containing polypropylene fibers through five fracture mechanics methods (چکیده)
12 - بررسی عملکرد غشائی در ظرفیت باربری تیرهای بتن مسلح لاغر مقید (چکیده)
13 - Effect of using Engineered Cementitious Composites (ECC) on failure behavior of flat slab-column connections (چکیده)
14 - Performance of RC beam-column joints with hybrid GFRP-steel reinforcement under cyclic and axial loads (چکیده)
15 - Performance Based Review and Fine-Tuning of TRM-Concrete Bond Strength Existing Models (چکیده)
16 - Damage diagnosis of bridge girders via modal flexibility deflections, inertia force vectors, and strain energies (چکیده)
17 - Experimental and numerical investigation of shear performance of RC beams strengthened with FRP using grooving method (چکیده)
18 - Constitutive modeling of steel fiber-reinforced concrete (چکیده)
19 - Damage Localization of RC Beams via Wavelet Analysis of Noise Contaminated Modal Curvatures (چکیده)
20 - Bond Behavior Investigation Between Steel Reinforced Grout Composites and Masonry Substrate (چکیده)
21 - تأثیر روش های تقویت با FRP و FRCM بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح (چکیده)
22 - بررسی تقویت تیرهای بتن مسلح در معرض خوردگی آرماتور به کمک مواد پایه سیمانی مسلح الیافی (FRCM) (چکیده)
23 - Experimental Study on Size Effect and Fracture Properties of Polypropylene Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete (چکیده)
24 - تأثیر میزان تسلیح خارجی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد پایه سیمانی مسلح الیافی (چکیده)
25 - Bond strength characterization and estimation of steel fibre reinforced polymer - concrete composites (چکیده)
26 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی و مواد پایه سیمانی مسلح الیافی (چکیده)
27 - رفتار برش منگنه‌ای دال تخت مرکب از بتن‌های معمولی و مواد مرکب سیمانی مهندسی تحت لنگر نامتعادل (چکیده)
28 - Influence of Magnetized Water on Mechanical Properties and Durability of Recycled Aggregate Concrete (چکیده)
29 - بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم (چکیده)
30 - Free vibration of rectangular liquid tanks: experiments and the finite element method (چکیده)
31 - Numerical study on the flexural behaviour of normal- and high-strength concrete beams reinforced with GFRP bar, using different amounts of transverse reinforcement (چکیده)
32 - بررسی رفتار مکانیکی بتن ساخته شده با الیاف بازیافتی پت برای کاربردهای سازهای (چکیده)
33 - Frature Mechanics of Concrete and Fracture Parameters of ECC (Engineered (Cementitious Composites (چکیده)
34 - An investigation on the properties of cementitious mortars made with electric arc furnace dust and red mud (چکیده)
35 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با میلگرد GFRP به روش NSM تحت بار ثابت در بلند مدت (چکیده)
36 - تأثیر ضایعات غبار کوره آهنگدازی، پودر مرمر و پودر شیشه به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر رفتار مالتهای پایه سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلین (چکیده)
37 - شناسایی خسارت در سازههای خرپایی بهکمک شبکههای عصبی مصنوعی (چکیده)
38 - بررسی رفتار دال های تخت پس از برش پانچینگ برای جلوگیری از تخریب پیشرونده (چکیده)
39 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست، خواص مکانیکی و جمعشدگی بتن سبک دانه (چکیده)
40 - Experimental analysis on tensile strengthening properties of steel and glass ber reinforced inorganic matrix composites (چکیده)
41 - Wavelet-based damage localization and severity estimation of experimental RC beams subjected to gradual static bending tests (چکیده)
42 - بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی ( RCS) (چکیده)
43 - بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتنی با میلگردهای پلیمری مسلح الیافی و فولادی تحت تاثیربارهای چرخه ای (چکیده)
44 - ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده (چکیده)
45 - استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت (چکیده)
46 - رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECC (چکیده)
47 - چقرمگی و دوام بتن سنگدانه بازیافتی ساخته شده با آب مغناطیسی (چکیده)
48 - بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده در برش به روش NSM همراه با مطالعات موردی (چکیده)
49 - A multi-fiber approach with directional stiffness matrix in reinforced concrete structures (چکیده)
50 - اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP (چکیده)
51 - بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیبدیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورقهای GFRP (چکیده)
52 - بررسی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته دوگانه پسکشیده مجهز به ادوات اصطکاکی در ناحیة اتصال تیر به دیوار (چکیده)
53 - The cyclic response of circular reinforced concrete column to foundation connections strengthened with shape memory alloy bars (چکیده)
54 - An experimental study on post-punching behavior of flat slabs (چکیده)
55 - یابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورقهای CFRP (چکیده)
56 - بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
57 - رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با روش NSM-SMA/FRP (چکیده)
58 - ارائه روشی تحلیلی از ترکیب المان قابی بتن مسلح فیبری شبه تیموشنکو و تئوری میدان فشاری (چکیده)
59 - Experimental evaluation of self-centering hybrid coupled wall subassemblies with friction dampers (چکیده)
60 - Investigating loading rate and fibre densities influence on SRG - concrete bond behaviour (چکیده)
61 - Effect of concrete strength and longitudinal reinforcement arrangement on the performance of reinforced concrete beams strengthened using EBR and EBROG methods (چکیده)
62 - Studies on non-linear characteristics of reinforced concrete beams using frequency response data (چکیده)
63 - Experimental Investigation of the Effect of Hybrid Fiber Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars (چکیده)
64 - Effective strain of CFRP in RC beams strengthened in shear with NSM reinforcements (چکیده)
65 - Flexural Behavior of Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars and Effects of the Added Micro and Macro Fiber (چکیده)
66 - Damage detection of multi-girder bridge superstructure based on the modal strain approaches (چکیده)
67 - بررسی آزمایشگاهی اتصالات خارجی تیربه ستون بتن مسلح با میلگردهای فولادی و آلیاژهای حافظه دار شکلی تحت تاثیربارهای چرخه ای (چکیده)
68 - Macromodel-based simulation of membrane action in reinforced concrete structural members (چکیده)
69 - Experimental study on effect of EBRIG shear strengthening method on the behavior of RC beams (چکیده)
70 - تاثیر مقاومت بتن و ضخامت دال تخت بتنی بر جلوگیری از خرابی پیشرونده ناشی از حذف ناگهانی یک ستون میانی (چکیده)
71 - Effect of fiber hybridization on energy absorption and synergy in concrete (چکیده)
72 - کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت (چکیده)
73 - بررسی دوام بتن با الیاف ترکیبی در برابر چرخههای ذوب و یخبندان به کمک مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی (چکیده)
74 - Shear strengthening of RC beams using EBRIG CFRP strips: a comparative study (چکیده)
75 - Effect of fibers and hybrid fibers on the shear strength of lightweight concrete beams reinforced with GFRP bars (چکیده)
76 - Experimental and numerical study of the RC beams shear-strengthened with NSM technique (چکیده)
77 - Strengthening of circular RC column-foundation connections with GFRP/SMA bars and CFRP wraps (چکیده)
78 - بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP (چکیده)
79 - بهبود مقاومت و نفوذپذیری بتن سنگدانه بازیافتی با استفاده از فناوری آب مغناطیسی (چکیده)
80 - مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P (چکیده)
81 - Strengthening of Two-way RC Slabs with Central Opening (چکیده)
82 - رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP در مقاطع با فولاد کم و زیاد (چکیده)
83 - تأثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله (چکیده)
84 - بررسی تأثیر رطوبت و پیش‌بارگذاری در زمان نصب مصالح FRP بر روی رفتار خمشی تیرهای تقویت شده (چکیده)
85 - Exterior Concrete Beam-column Connection Reinforced with Glass Fiber Reinforced Polymers -GFRP- bars under CyclicL loading (چکیده)
86 - The effect of transverse and flexural reinforcement on deflection and cracking of GFRP bar reinforced concrete beams (چکیده)
87 - رابطه سازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشی (چکیده)
88 - Comparative study on flexibility based methods for damage diagnosis of bridge structures (چکیده)
89 - Tensile modeling of steel fiber reinforced concrete (چکیده)
90 - رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی دایرهای تقویت شده به وسیله ورق CFRP (چکیده)
91 - Investigation of utilizing hybrid fiber-reinforced concrete for pavement (چکیده)
92 - ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت (چکیده)
93 - ظرفیت برش دوطرفه دال‌های تخت ساخته شده از بتن خودمتراکم‌ شونده سبک (چکیده)
94 - CONSIDERATIONS FOR IN-SITU APPLICATION OF SUSTAINABLE RESTORATIVE MATERIALS IN THE PASARGADAE WORLD HERITAGE SITE (چکیده)
95 - Numerical Study of Bond – Slip Mechanism in Advanced Externally Bonded Strengthening Composites (چکیده)
96 - Behavior of exterior concrete beam-column joints reinforced with Shape Memory Alloy (SMA) bars (چکیده)
97 - Evaluation of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Exposed to Severe Environmental Conditions (چکیده)
98 - A mixed finite element formulation for Timoshenko fiber models based on the local stress field (چکیده)
99 - Influence of transverse reinforcement on bond strength of tensile splices (چکیده)
100 - Bond between Normal Strength and High Strength Concrete (HSC) and reinforcing Bars in Splices in Beams (چکیده)
101 - Local Bond Strength of Reinforcing Bars in Normal Strength and High Strength Concrete (HSC) (چکیده)
102 - Establishment and experimental validation of an updated predictive equation for the development and lap-spliced length of GFRP bars in concrete (چکیده)
103 - Damage Identification of a Multi-Girder Bridge Super-structure by Mindilin Approach (چکیده)
104 - Effects of tensile steel bars arrangement on concrete cover separation of RC beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
105 - PREDICTION OF BIAXIAL BENDING BEHAVIOR OF STEEL-CONCRETE COMPOSITE BEAM-COLUMNS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (چکیده)
106 - مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح و دورپیچی با پلیمرهای مسلح الیافی (چکیده)
107 - Damage and plasticity constants of conventional and high-strength concrete part II: STATISTICAL EQUATION DEVELOPMENT USING GENETIC PROGRAMMING (چکیده)
108 - DAMAGE AND PLASTICITY CONSTANTS OF CONVENTIONAL AND HIGH-STRENGTH CONCRETE PART I: STATISTICAL OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHM (چکیده)
109 - خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی (چکیده)
110 - استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال های تیر-ستون تحت بارگذاری چرخه یی (چکیده)
111 - Crack Propagation Analysis in Concrete Gravity Dams Using Fracture Mechanics Concepts (چکیده)
112 - تاثیر مقاومت بتن بر خرابی پیشرونده¬ی دال¬های بتن مسلح (چکیده)
113 - تاثیر ضخامت دال بر خرابی پیشرونده دال های بتن مسلح (چکیده)
114 - کاربرد ANFIS در تشخیص خسارت دال‌های بتن پیش‌تنیده (چکیده)
115 - تشخیص آسیب در دال های بتنی پیش تنیده به کمک داده های مودال (چکیده)
116 - Application of the strut-and-tie method for steel fiber reinforced concrete deep beams (چکیده)
117 - بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو (چکیده)
118 - بررسی تأثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی (چکیده)
119 - تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال (چکیده)
120 - تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP (چکیده)
121 - اثر وزن حسگر بر روی دادههای به دست آمده از آزمون مودال (چکیده)
122 - اثر دانه بندی سبکدانه پومیس فاروج و افزودنیها روی دوام بتن سبکدانه در برابر یخزدگی (چکیده)
123 - بهبود عملکرد اتصال تیر-ستون بتنآرمه با استفاده از بتن فوق توانمند الیافی (چکیده)
124 - Relationship of Tensile Strength of Steel fiber reinforced Concrete Based on Genetic Programming (چکیده)
125 - در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی در خرابی پیشرونده قاب بتن مسلح (چکیده)
126 - Damage detection in bridge structures by the Ritz vectors in the modal strain space (چکیده)
127 - Experimental Analysis of Exterior Beam-Column Joints with Headed Bars under Cyclic Loading (چکیده)
128 - تحلیل یقین‌اندیشانه مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت (چکیده)
129 - اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC) (چکیده)
130 - بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار (چکیده)
131 - طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) (چکیده)
132 - اثر بتن خودتراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر- ستون بتنی (چکیده)
133 - تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP (چکیده)
134 - بازتوزیع لنگر تیرهای سراسری بتن آرمه (چکیده)
135 - تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته (چکیده)
136 - شناسایی خسارت‌های تدریجی در سازه‌ها به کمک داده‌های ارتعاشی مودال (چکیده)
137 - Flexural ductility of reinforced concrete beams with lap-spliced bars (چکیده)
138 - استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP (چکیده)
139 - بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودال (چکیده)
140 - بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
141 - سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن (چکیده)
142 - ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
143 - ارزیابی شدت خسارت در سازه‌ها به کمک انرژی سیگنال‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی (چکیده)
144 - Structural Damage Identification Based on Modal Data and Wavelet Analysis (چکیده)
145 - طراحی طول وصله برای تأمین مقاومت و شکل ‌پذیری خمشی تیرهای بتن آرمه وصله‌دار (چکیده)
146 - Bond Strength of Lap-Spliced GFRP Bars in Concrete Beams (چکیده)
147 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آب (چکیده)
148 - اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی (چکیده)
149 - تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعی (چکیده)
150 - مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار (چکیده)
151 - مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP (چکیده)
152 - تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
153 - Effective Moment of Inertia Prediction of FRP-Reinforced Concrete Beams Based on Experimental Results (چکیده)
154 - اثر آرماتورهای هسته بر شکل پذیری و کارائی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی (چکیده)
155 - استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP (چکیده)
156 - اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی (چکیده)
157 - Flexibility based method for the extent of damage in degrading bridge structures after in-service loading (چکیده)
158 - بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش های مودال (چکیده)
159 - پیوستگی بتن فوق توانمند UHPC و آرماتور فولادی (چکیده)
160 - پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتی (چکیده)
161 - بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
162 - تقویت برش پانچینگ دال های تخت با استفاده از صفحات پلیمری- الیافی (CFRP) (چکیده)
163 - بررسی شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله دار (چکیده)
164 - بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن (چکیده)
165 - ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی (چکیده)
166 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) (چکیده)
167 - Damage Detection in Reinforced Concrete Beams Based on the Ritz Vectors (چکیده)
168 - ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال (چکیده)
169 - بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره آب (چکیده)
170 - Damage assessment of reinforced concrete beams by modal test (چکیده)
171 - بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی (چکیده)
172 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری (چکیده)
173 - Structural Damage Identification of Reinforced Concrete Beams Strengthened by CFRP Sheets (چکیده)
174 - Effects of concrete shrinkage and temperature on the dynamic characteristic of reinforced concrete beams (چکیده)
175 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
176 - مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری (چکیده)
177 - punching shear strength of interior slab-column connnections strengthened with carbon fiber reinforced polymer sheets (چکیده)
178 - Studies on damage and FRP strengthening of reinforced concrete beams by vibration monitoring (چکیده)
179 - مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری (چکیده)
180 - بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
181 - تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف (چکیده)
182 - بررسی اثر پوشش های پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند (چکیده)
183 - A comparison between bond strength of steel and GFRP bars in self-consolidating concrete (SCC) (چکیده)
184 - ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی (چکیده)
185 - بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن (چکیده)
186 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (چکیده)
187 - استفاده از ورق های CFRP برای افزایش مقاومت برش پانچینگ دالهای تخت (چکیده)
188 - تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP (چکیده)
189 - بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن (چکیده)
190 - بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
191 - Crack propagation analysis in concrete gravity dams using fracture mechanics concepts (چکیده)
192 - Punching shear strength of reinforced concrete slabs strengthened with glass fiber-reinforced polymer laminates. Paper by Cheng-Chin Chen and Chung-Yan Li, Discussion (چکیده)
193 - Top bar effect of steel bars in self-consolidating concrete-SCC (چکیده)
194 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
195 - Bond strength of glass fiber reinforced polymer reinforcing bars in normal and self-consolidation concrete (چکیده)
196 - Development/splice length of reinforcing bars (چکیده)
197 - Effect of cyclic loading on punching shear strength of slabs strengthened with CFRP sheets (چکیده)
198 - Behavior of coupling beams Strengthened with CFRP Sheets (چکیده)
199 - Axial compressive strength of reinforced concrete columns wrapped with Fiber Reinforced Polymers (FRP) (چکیده)
200 - ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
201 - مدل‌سازی تیرهای پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی (چکیده)
202 - بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
203 - بررسی مقاومت برشی منگنه‌ای (پانچینگ) دال‌های بتن سبک ساخته شده از سنگ‌دانه‌های معدنی سبک (چکیده)
204 - واکنش قلیایی - سیلیس سنگدانه های بتنی (چکیده)
205 - رفتار ستون های لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری آرماتورهای جانبی (چکیده)
206 - تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دورگیری فولادهای عرضی (چکیده)