بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Ghaderi


موارد یافت شده: 171

1 - برخاستگاه شیل‌های پاره‌سازند اول سازند شیرگشت‌ در جنوب‌ کوه‌های درنجال، شمال طبس (چکیده)
2 - Update and observations on the extraction of ostracods (Crustacea) from the Permian hard carbonate rocks of Iran (چکیده)
3 - The first report on the occurrence of the conodont Iapetognathus in the Ordovician (Tremadocian) of Iran (چکیده)
4 - بررسی ارتباط بین معیارهای تنوع زمینی و درجه حساسیت‌پذیری چشم‌اندازها در پهنه کپه داغ شرقی (چکیده)
5 - Biostratigraphy, microfacies and reservoir quality of the Oligocene Qom Formation (Kharzan section, Northwest of Ardestan, Central Iran) (چکیده)
6 - آمونیت‌های باژوسین ـ باتونین سازند دلیچای در برش چینه شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران (چکیده)
7 - Exceptions to the temperature–size rule: no Lilliput Effect in end‐Permian ostracods (Crustacea) from Aras Valley (northwest Iran) (چکیده)
8 - آمونیت‌های کالووین سازند دلیچای در برش چینه‌‌شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران (چکیده)
9 - سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری توالی‌های ووچیاپینگین در برش قره‌گز جنوب جلفا، شمال باختر ایران) براساس بازوپایان (چکیده)
10 - Orbital obliquity evolution during the late Paleozoic ice age across the northeastern gondwana: Implications for regional sea-level change trigger and reservoir quality assessment (چکیده)
11 - کنودونت‌های تریاس پیشین سازند سرخ‌شیل در برش چینه‌شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور (چکیده)
12 - کنودونتهای ووچیاپینگین در باختر جلفا، شمال باختری ایران (چکیده)
13 - Investigation of Geological Diversity Based on the Degree of Sensitivity and the Amount of Equilibrium and Resilience of the Geosystem Case study: The Eastern Kopet-Dagh Zone) (چکیده)
14 - Gradual warming prior to the end‐Permian mass extinction (چکیده)
15 - زیست چینه نگاری توالی ووچیاپینگین و چانگزینگین پیشین بر مبنای آمونوئیدها در شمال باختر ایران (چکیده)
16 - Two fossilized swamps containing in situ Sphenophyta stems, rhizomes, and root systems from the Middle Jurassic Hojedk Formation, Kerman area (Iran) (چکیده)
17 - Paleogene Molluscan Communities in the Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
18 - زیست چینه نگاری و تعیین سن نهشته‌های الیگوسن در شمال غرب اردستان (چکیده)
19 - آخرین یافته‌ها از فونای کنودونتی کامبرین ـ اردویسین البرز، کپه داغ و ایران مرکزی و معرفی بایوزن‌های استاندارد جهت تقسیم بندی زمانی (چکیده)
20 - A new record of the Permian ammonoid family Cyclolobidae from Julfa (NW Iran) (چکیده)
21 - The Changhsingian (Late Permian) ammonoids from Baghuk Mountain (Central Iran) (چکیده)
22 - The first record of the Floian (Early Ordovician) conodonts in the EastCentral Iran (Kalmard Block) (چکیده)
23 - زیست‌ چینه‌نگاری ماکروفسیل‌های گیاهی سازند هجدک منطقه چاه-رخنه، جنوب‌غرب طبس و تحلیل آب و هوای دیرینه (چکیده)
24 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند دلیچای در برش چینه شناسی باغی، شمال باختری اسفراین، براساس زیای آمونیتی (چکیده)
25 - Biostratigraphy of Baghamshah Formation based on calcareous nannofossils in the Southwest Tabas, Iran (چکیده)
26 - Blankenbyl, Heinrich (چکیده)
27 - New and revised small shelly fossil record from the lower Cambrian of northern Iran (چکیده)
28 - آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در ناحیه نراق (چکیده)
29 - ماکروفسیل های گیاهی سازند هجدک و تحلیل آب و هوای دیرینه در برش چینه‌شناسی سراپرده، شمال کرمان (ایران مرکزی) (چکیده)
30 - Baghuk Mountain (Central Iran): high-resolution stratigraphy of a continuous Central Tethyan Permian–Triassic boundary section (چکیده)
31 - دیرینه‌بوم‌شناسی نانوفسیل‌های آهکی اقیانوس نئوتتیس در سازند بغمشاه (برش ریزو) (چکیده)
32 - Gastropods in love: a fossilized mating behavior of coupling ampullinids in the Paleocene of Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
33 - تاریخچه انباشت توالیهای رسوبی سازند تیرگان در برش‌های تاقدیس اشلیر و طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق) (چکیده)
34 - Ostracods from the end‐Permian mass extinction in the Aras Valley section (north‐west Iran) (چکیده)
35 - Biostratigraphy of Campanian—Maastrichtian sequences and facies analysis in Anaran and Samand Anticlines, Zagros, Iran (چکیده)
36 - آثار فرسایش زیستی و قشرسازی بر روی فسیل نرم‌تنان: مطالعه موردی از سازند چهل‌کمان در برش شیخ، باختر حوضه رسوبی کپه‌داغ (چکیده)
37 - Stratigraphic distribution of shallow-water benthic foraminifera from the Lower Cretaceous Taft formation, Central Iran (Yazd Block), with evidence for the importance of hiatuses (چکیده)
38 - مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران (چکیده)
39 - کنودونت‌های اردوویسین سازند کتکویه در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد (باختر طبس) (چکیده)
40 - Aras Valley (northwest Iran): high-resolution stratigraphy of a continuous central Tethyan Permian–Triassic boundary section (چکیده)
41 - بازوپایان ووچیاپینگین برش چینه شناسی قره‌گز در جنوب جلفا، شمال باختر ایران (چکیده)
42 - ماکروفسیل‌های گیاهی، اثرفسیل‌ها، آنالیز رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه ‌شناسی ده‌شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی) (چکیده)
43 - Systematic paleontology and taphonomic studies of Ypresian mollusks at the Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
44 - تطابق سازند گورپی در دو یال شمالی و جنوبی طاقدیس کبیرکوه بر اساس روزن‌داران پلانکتون (چکیده)
45 - بررسی ماکروفسیل های گیاهی ژوراسیک میانی منطقه کلشانه، بررسی فراوانی نسبی و اندکس مشابهت سورنسون (چکیده)
46 - پالینوفاسیس رسوبات شیلی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاقدیس اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
47 - دیرینه بوم شناسی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ) (چکیده)
48 - Oxygen isotope curves from the end-Permian mass extinction interval – influence of global warming on ostracod diversity (چکیده)
49 - Ammonoid evolution and early warning signs for global warming during the end-Permian mass extinction (چکیده)
50 - سنگ چینه نگاری سازند شیرگشت در برش چینه شناسی جنوب کوه عاشقان (چکیده)
51 - کوپرولیتهای اردوویسن در سازند شیرگشت، جنوب کوه بنرگ (چکیده)
52 - The morphospace of Late Permian coiled nautiloids (چکیده)
53 - زیست چینه‌نگاری سازند چمن‌بید در برش قرونه، رشته کوه‌های بینالود بر اساس نانوفسیل‌های آهکی (چکیده)
54 - Early Changhsingian (Late Permian) ammonoids from NW Iran (چکیده)
55 - The Late Permian araxoceratid ammonoids: a case of repetitive temporal and spatial unfolding of homoplastic conch characters (چکیده)
56 - زیست چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضه کپه داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد (چکیده)
57 - زیست چینه نگاری سازند هجدک در منطقه کالشور، جنوب غرب طبس بر مبنای ماکروفسیل‌های گیاهی و تحلیل آب و هوای دیرینه (چکیده)
58 - New stratigraphic data for the Lower Cretaceous Tirgan Formation, Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
59 - مرجان‌های پرمین عضو باغ‌ونگ سازند جمال در شمال طبس، جایگاه چینه شناختی و زیست جغرافیای دیرینه (چکیده)
60 - زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران (چکیده)
61 - Sporadoceratid ammonoids from the Shotori Range -east-central Iran- – a case of putative gigantism caused by hydraulic sorting? (چکیده)
62 - زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه برمبنای نانو فسیلهای آهکی در حاشیه باختری طبس (برش ریزو) (چکیده)
63 - ماکروفسیل‌های گیاهی انتهای تریاس پسین - ژوراسیک میانی در برش پابدانای جنوبی (شمال کرمان) (چکیده)
64 - تحلیل آماری ویژگی‌های دیرینه بوم‌شناختی و جایگاه زیست‌جغرافیایی دیرینه بازوپایان در توالی‌های سازند جلفا (لوپینگین پیشین)، شمال باختر ایران (چکیده)
65 - Early Permian Tabulate Corals from the Jamal Formation, East-Central Iran (چکیده)
66 - نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل اوولیتهای آهن‌دار سازند شیشتو، جنوب شرق طبس (چکیده)
67 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک (چکیده)
68 - تعیین سن عضو بیدستان (سازند نایبند) در شمال باختری فردوس براساس روزن داران (چکیده)
69 - زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون با تاکید بر مرز کرتاسه - پالئوژن در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌غرب ایران (چکیده)
70 - روزن‌داران کف‌زی و جلبک‌های آهکی سازند تیرگان در برش‌های طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق): محدودیت‌ها و کاربردهای آن‌ها در مطالعات زیست چینه‌ای (چکیده)
71 - مرجانهای تابولای پرمین سازند جمال در برش شش انگشت، شمال طبس (چکیده)
72 - ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در تاقدیس آق‌دربند، برش‌های چینه‌شناسی کال‌ملک و آب‌بلوچ، شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ (چکیده)
73 - آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌ غرب ایران (چکیده)
74 - The Cambrian explosion in Iran: new insights from small shelly fossils of the Ediacaran-Cambrian transition in the Soltanieh and Alborz Mountains (چکیده)
75 - Ostracod diversity and environmental conditions of the Aras Valley section (NW-Iran) during the end Permian mass extinction (چکیده)
76 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری توالیهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره‌بیل بر پایه کنودونتها (چکیده)
77 - مرجانهای پرمین عضو باغ ونگ سازند جمال در کوه شش انگشت طبس، ایران مرکزی (چکیده)
78 - Pre–mass extinction decline of latest Permian ammonoids (چکیده)
79 - Latest Permian carbonate carbon isotope variability traces heterogeneous organic carbon accumulation and authigenic carbonate formation (چکیده)
80 - ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق) (چکیده)
81 - Pre-mass extinction decline of latest Permian Ammonoids (چکیده)
82 - کنودونتهای سیلورین در برش چینه شناسی رباط قره‌بیل، باختر کپه داغ (چکیده)
83 - گروههای ریختاری روزن داران کف زی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
84 - سنگ چینه نگاری طبقات معادل با سازند نیور در برش چینه شناسی رباط قره بیل، باختر بجنورد (چکیده)
85 - زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند چهل کمان بر مبنای فونای ماکروفسیلی در برش شیخ واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
86 - اثر لی‌لی‌پوتی در فونای گاستروپودی در طول مرز انقراضی پالئوسن پسین ـ ائوسن پیشین (چکیده)
87 - زیست چینه نگاری و سنگ چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (در چاه 104) (چکیده)
88 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ سفید (چاه شماره 119) (چکیده)
89 - ارزیابی شرایط انباشت رسوبات شیلی سازند تیرگان بر مبنای محتوای پالینولوژیکی در برشهای طاهرآباد و اشلیر (چکیده)
90 - مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی سازند هجدک در چاه شماره یک منطقه کالشور، جنوب غرب طبس (چکیده)
91 - پالینوفاسیس سازند دلیچای در شمال شرق دره زوکوه اوزون، البرز شرقی (چکیده)
92 - بررسی ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک میانی منطقه چاه رخنه، بررسی فراوانی نسبی و مقایسه با سایر فلوریزونهای ایران (چکیده)
93 - زیست چینه نگاری، بررسی ریزرخساره‌ها و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نار، حوضه زاگرس (چکیده)
94 - جلبک‌های آهکی و ریزمرجانیان سازند تیرگان در خاور حوضه رسوبی کپه داغ و معرفی گونه Permocalculus? halimedaformis برای اولین بار از ایران (چکیده)
95 - Disparate Permian-Triassic carbonate-carbon isotope trends explained by a diagenetic model forced with spatially heterogeneous organic matter fluxes (چکیده)
96 - ماکروفسیلهای گیاهی انتهای تریاس پسین ـ ژوراسیک میانی در برش ده‌شیخ (شمال کرمان) (چکیده)
97 - پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش شمال شرق دره زو، البرز شرقی (چکیده)
98 - Limitations and opportunities for Permian-Triassic carbonate-carbon isotope stratigraphy posed by microbial-controlled diagenetic mineral additions (چکیده)
99 - Contributions to the ongoing work on the international chronostratigraphy of the Cambrian: preliminary data from the Terreneuvian of Iran and Series 2 of Mexico (چکیده)
100 - Permian Calcareous algae from the Khachik Formation at the Ali Bashi Mountains, NW of Iran (چکیده)
101 - Investigating the paleoecological characteristics of Abtalkh Formation at Bahadorkhan Section (Central Kopet-Dagh) based on planktonic and benthic foraminifera (چکیده)
102 - کنودونت‌های پرمین پسین ـ تریاس پیشین برش زال در شمال باختر ایران (چکیده)
103 - حفاری‌های زیستی واقع در صدف اویسترهای سازند چهل کمان در برش شیخ (چکیده)
104 - پالینولوژی سازند تیرگان در برشهای چینه شناسی طاهرآباد و اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
105 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار ـ شمال فروافتادگی دزفول (چکیده)
106 - کنودونتهای ووچیاپینگین برش زال در شمال باختر ایران (چکیده)
107 - نانوکنوسهای سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
108 - بررسی ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار، شمال فروافتادگی دزفول (چکیده)
109 - معرفی ماکروفسیلهای گیاهی برش سراپرده(شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر (چکیده)
110 - الأحافیر الکلسیة الدقیقة من الحجر الجیری الطباشیری لمتکون الأبدراز Abderaz العلوی والجزء السفلی لمتکون الأبتالخ Abtalkh، فی منطقة کوبت – دوغ Kopet - Dogh شمال شرق إیران (چکیده)
111 - Eutrophication, microbial-sulfate reduction and mass extinctions (چکیده)
112 - نانوفسیلهای آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
113 - Discerning primary versus diagenetic signals in carbonate carbon and oxygen isotope records: An example from the Permian–Triassic boundary of Iran (چکیده)
114 - The ammonoids from the Late PermianParatirolitesLimestone of Julfa (East Azerbaijan, Iran) (چکیده)
115 - مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران (چکیده)
116 - زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
117 - اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus ? halemidiformis از توالیهای کربناته سازند تیرگان (خاورحوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
118 - Flourishing ocean drives the end-Permian marine mass extinction (چکیده)
119 - روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه داغ) (چکیده)
120 - بوم شناسی دیرینه و بررسی نحوه استقرار براکیوپودهای ووچیاپینگین (جلفین) در برشهای چینه شناسی شمال باختر ایران (چکیده)
121 - بررسی تغییرات اکسیژن و مواد مغذی در توالیهای رسوبی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزنداران کفزی (چکیده)
122 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزن داران پلانکتونیک (چکیده)
123 - بررسی تغییرات سطح آب دریا بر مبنای روزن داران کف زی آگلوتینه و آهکی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) (چکیده)
124 - Lithostratigraphy and carbonate microfacies across the Permian-Triassic boundary near Julfa (NW Iran) and Abadeh (Central Iran) (چکیده)
125 - Stable carbon and nitrogen isotopes of Permian-Triassic Boundary sections in the regions of Julfa (NW Iran) and Abadeh (Central Iran) (چکیده)
126 - Problems of stratigraphic correlation of the Permian-Triassic transitional beds in the Transcaucasus and Central Iran (چکیده)
127 - Carbonate microfacies and δ13C and δ15N systematics across the Permian-Triassic boundary near Julfa (NW Iran) (چکیده)
128 - High resolution stratigraphy and extinction patterns of the Ammonoidea at the Permian-Triassic boundary of NW Iran (چکیده)
129 - Early Triassic microbialites and carbonate factory changes across the Permian-Triassic boundary near Julfa (NW Iran) and Abadeh (Central Iran) (چکیده)
130 - Morphological evolution and extinction patterns of the Ammonoidea at the Permian-Triassic boundary of Iran (چکیده)
131 - زیست چینه نگاری توالیهای چانگزینگین در شمال باختر ایران بر اساس کنودونتها (چکیده)
132 - زیست چینه نگاری توالیهای ووچیاپینگین (جلفین) برش زال، شمال باختر ایران بر اساس براکیوپودها (چکیده)
133 - ریزرخساره ها و چینه نگاری سنگی سازند چمن بید در شمال روستای گوجگی، شمال خاوری مشهد (چکیده)
134 - بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز (چکیده)
135 - مطالعه گسترش فرامینیفرهای ائوسن ـ الیگوسن در برش اسلام قلعه (جنوب غرب مشهد) (چکیده)
136 - پالینوفاسیس و محیط رسوبی سازند شمشک در حوضه بینالود (روستای بار) (چکیده)
137 - زیست چینه نگاری رسوبات مرز پرمین ـ تریاس در جنوب آمل بر اساس کنودونتها (چکیده)
138 - شکوفایی حیات در آغاز اردویسین؛ با مثالی از رسوبات اردویسین پیشین ایران مرکزی (چکیده)
139 - زیست چینه نگاری پاره سازند دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها (چکیده)
140 - بیواستراتیگرافى سازند شیرگشت در برش میوگدار (میان­گدار) واقع در جنوب باخترى طبس بر اساس کنودونتها (چکیده)
141 - نگرشی نو بر بیواستراتیگرافی پاره سازند اول برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس و تعیین مرز کامبرین ـ اردویسین بر اساس کنودونتها (چکیده)
142 - مطالعه ویژگیهای صنعتی خاک رسهای منطقه همدان از دیدگاه تولید آجر (چکیده)
143 - معرفی گونه جدید براکیوپود Triplesia bojnurdiansis n. sp در توالیهای اردویسین پسین جنوب بجنورد برای اولین بار از ایران (چکیده)
144 - زیست چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوههای کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونتها (چکیده)
145 - زیست چینه نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها (چکیده)
146 - The role of microbial anaerobic respiration in the end-Permian mass extinction (چکیده)
147 - High-resolution of the Changhsingian succession in Iran and correlation with China (چکیده)
148 - The Lilliput Effect in the latest Permian ammonoids from Iran (چکیده)
149 - Lithostratigraphy and carbonate microfacies across the Permian–Triassic boundary near Julfa (NW Iran) and in the Baghuk Mountains (Central Iran) (چکیده)
150 - Faunal changes near the End Permian Extinction: the brachiopods of the Ali Bashi Mountains, NW Iran (چکیده)
151 - High-resolution stratigraphy of the Changhsingian (Late Permian) successions of NW Iran and the Transcaucasus based on lithological features, conodonts and ammonoids (چکیده)
152 - براکیوپودها، شاخصی برای بررسی همزیستی در مطالعات بوم شناختی: مثالی از براکیوپودهای پرمین پسین شمال باختری ایران (چکیده)
153 - Age assignment of section 4 of Teichert et al. (1973) at Ali Bashi Mountains (Julfa, NW Iran) (چکیده)
154 - اثرفسیلهای دریایی عمیق در رسوبات ائوسن میانی ـ پسین جنوب مشهد و کاربرد آن در تفسیر محیط رسوبی (چکیده)
155 - نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگی ها و راهکارها (چکیده)
156 - مطالعه و معرفی ماکروفسیلهای گیاهی توآرسین ـ باژوسین منطقه گراخک ـ شاندیز، شمال خاور ایران (چکیده)
157 - معرفی گونه Metopaster parkinsoni Forbes, 1848، از خانواده گنیاستریده (ستاره‌های دریایی) در توالیهای کرتاسه شمال خاور ایران و بررسی اولین فرآیندهای بیواستراتینومیکی بر روی آن (چکیده)
158 - Introducing some echinoderms from the Tirgan Formation, Kopeh-Dagh Basin, NE of Iran (چکیده)
159 - معرفی میکروپروبلماتیکهای سازند نایبند در برش حسن‌آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیطهای رسوبی دیرینه (چکیده)
160 - سنگهای آهن دار اوولیتی و موقعیت چینه شناسی آنها در سازند شیشتو واقع در حوض دوراه، جنوب شرق طبس (چکیده)
161 - اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری (چکیده)
162 - مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) (چکیده)
163 - بررسی زیست چینه ای و میکروفاسیس رسوبات کرتاسه پیشین در جنوب گناباد (چکیده)
164 - معرفی فسیلهای میکروپروبلماتیک تریاس پسین در شمال باختری فردوس (چکیده)
165 - معرفی فرامینیفرهای تریاس پسین سازند نایبند در شمال باختری فردوس (چکیده)
166 - مطالعه کورتکس اووئیدهای آهندار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل آنها (چکیده)
167 - شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد (چکیده)
168 - نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس (چکیده)
169 - خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران (چکیده)
170 - معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد (چکیده)
171 - تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان (چکیده)