بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تصادفی


موارد یافت شده: 129

1 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (چکیده)
2 - ویژگیهایی از تبدیل کل زمان آزمون (چکیده)
3 - بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGE (چکیده)
4 - مقابله با عدم قطعیت انرژی بادی به کمک برنامهریزی تصادفی پاسخگویی بار مبتنی بر تجهیزات برنامهریز مصرف انرژی (چکیده)
5 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن (چکیده)
6 - پایش پروفایل‏های خطی ساده با استفاده از نمودار کنترل GLR با بازه نمونه برداری متغیر و متغیرهای مستقل تصادفی (چکیده)
7 - غالب بودن شانسی: معیاری برای مقایسه سیستم های پیچیده در فضای شانس (چکیده)
8 - برآورد غلظت ریزگردها با استفاده از متغیرهای آب و هوایی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (چکیده)
9 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان (چکیده)
10 - حل مسأله زمانبندی دروس دانشگاهی با ریسک لغو شدن دروس با استفاده از روش برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای (چکیده)
11 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
12 - تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
13 - ارائه الگوی محاسباتی دسترسپذیری خدمات فناوری اطلاعات به صورت چند لایه (چکیده)
14 - تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس (چکیده)
15 - تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید (چکیده)
16 - بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفی (چکیده)
17 - مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی* (چکیده)
18 - مسایل کنترل بهینه تصادفی تنظی مکننده های خطی درجه دوم با فرایند پخش جهشی (چکیده)
19 - ویژگیهایی از سالخورده گی دو بعدی با ساختار وابستگی ارشمیدسی (چکیده)
20 - حفظ برخی ترتیب های تصادفی وابسته در سیستم های منسجم (چکیده)
21 - تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکلات توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
22 - ارایه مدل برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای برای زنجیره‌تامین سبز محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن قرارداد‌ تخفیف (چکیده)
23 - طراحی فیلترکالمن غیرخطی برای سیستمهای مرتبه کسری تصادفی غیرخطی همراه با نویز اندازه‌گیری با توزیع استیودنت تی (چکیده)
24 - بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
25 - تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی (چکیده)
26 - اثر ورتکس‌های تصادفی بر نرخ انتقال حرارت از یک ذره کروی (چکیده)
27 - تلاطم قیمت و مدلسازی آن در بازار انرژی (چکیده)
28 - نرخ ارز واقعی به عنوان سازوکار انتقال پولی جدید در اقتصاد ایران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
29 - همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی) (چکیده)
30 - بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
31 - بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی ( مورد مطالعه : کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی ) (چکیده)
32 - رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن (چکیده)
33 - آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
34 - مدل سازی و گسترش مسئله تخصیص تصادفی بیماران به اتاق¬های عمل جراحی (چکیده)
35 - نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
36 - بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
37 - اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (چکیده)
38 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
39 - شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) (چکیده)
40 - اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا (چکیده)
41 - عدم قطعیت در فرآیند های تصادفی و ‏زنجیرهای مارکف‎ ‎فازی ‏ (چکیده)
42 - مقایسه‌ی تصادفی ‎G سیستم‌های ‎k‎ از ‎n‎ با مولفه‌ی آماده بکار سرد (چکیده)
43 - کاربرد ترتیب های تصادفی وابسته در قابلیت اعتماد (چکیده)
44 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
45 - بررسی اثر توزیع تصادفی ناخالصی در ترانزیستورهای بدون پیوند (چکیده)
46 - بهره‌برداری بهینه از مخزن سد لار کاربرد برنامه‌ریزی تصادفی نادقیق پنج مرحله‌ای (چکیده)
47 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان (چکیده)
48 - انتخاب سبد بهینه‌ی پروژه‌ها در شرایط عدم اطمینان با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای با قابلیت جایگزینی پروژه‌ها در طول اُفق زمانی (چکیده)
49 - تعیین کارایی فنی همراه با ریسک تولید برنج: مطالعه موردی; شهرستان مرودشت استان فارس (چکیده)
50 - تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستان (چکیده)
51 - ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی (چکیده)
52 - مدیریت بقایای گندم با استفاده از معیار کارایی تصادفی در استان فارس (چکیده)
53 - تغیین راهبردهای مناسب کم آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی (چکیده)
54 - تخصیص بهینه ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیت (چکیده)
55 - معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه ی موردی واحد های مرغداری در منطقه ی سیستان (چکیده)
56 - مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد کارده با استفاده از برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای (چکیده)
57 - تعیین راه بردهای بهینه ی آبیاری ذرت دانه یی با استفاده از معیارهای برتری تصادفی مطالعه ی موردی منطقه ی زرقان فارس (چکیده)
58 - بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز) (چکیده)
59 - مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی (چکیده)
60 - اجماع داده سلسله مراتبی مبتنی بر تراوش داده حسگر ها در شبکه بیسیم (چکیده)
61 - مدل سازی و گسترش مساله تخصیص تصادفی کارکنان (چکیده)
62 - ‌معرفی مساله تخصیص کارکنان در شرایط عدم قطعیت (چکیده)
63 - تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل های پیش بینی سود (چکیده)
64 - ناحیه‌بندی مرز اندوکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با شدت روشنایی غیریکنواخت (چکیده)
65 - ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی (چکیده)
66 - ارائه مدل مکانیابی تصادفی تسهیلات با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی (چکیده)
67 - ویژگیهایی از مدلهای شکننده گی جمعی (چکیده)
68 - همگرایی کامل شکلهای دوخطی و درجه دوم متغیرهای تصادفی زیرگاوسی وابسته (چکیده)
69 - بهینه سازی بازده سهام با استفاده از بازده های فازی تصادفی (چکیده)
70 - شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی (چکیده)
71 - تابع توزیع کندال و ترتیب های تصادفی (چکیده)
72 - مشخصه سازی مبتنی بر رکورد ها در یک مدل تصادفی (چکیده)
73 - برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی) (چکیده)
74 - مکان‌یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته و الگوریتم جنگل تصادفی (چکیده)
75 - ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی (چکیده)
76 - مدلسازی دینامیک سرمایه گذاری در توسعه تولید با در نظر گرفتن پاسخگویی بار (چکیده)
77 - بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات (چکیده)
78 - ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلویی (چکیده)
79 - اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
80 - ویژگیهایی از رده توزیعهای دارای نرخ خطر تعمیم یافته صعودی (چکیده)
81 - آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون (چکیده)
82 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
83 - موزاییک بندی تصادفی و کاربرد آن در مکانیک ریزساختارها (چکیده)
84 - برآورد کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی مطالعه موردی شهرستان سیرجان (چکیده)
85 - برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی (چکیده)
86 - ترتیب تصادفی کل زمان آزمون تعمیم یافته و کاربردهای آن (چکیده)
87 - کاربردهایی از اعداد تصادفی و شبیه سازی (چکیده)
88 - مشخصه سازی بر اساس آنتروپی رکوردها در یک مدل تصادفی (چکیده)
89 - یک الگوریتم شاخه و کران برای مسأله زمانبندی استوار کار کارگاهی (چکیده)
90 - اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum L.) (چکیده)
91 - آنتروپی باقیمانده تجمعی در توزیعهای گسسته (چکیده)
92 - بررسی کارایی تخصیصی و فنی کشاورزان تحت پوشش بیمه (مطالعه موردی: جوکاران استان خراسان رضوی) (چکیده)
93 - ترتیبهای تصادفی وابسته مثبت با استفاده از تابع مفصل (چکیده)
94 - ترتیب تصادفی EW و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
95 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی (چکیده)
96 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین (چکیده)
97 - اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) (چکیده)
98 - مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
99 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
100 - کاربرد تحلیل پاسخ های رتبه ای طولی در درمان دارویی اختلالات روانی بر بیماری لیکن پلان دهانی (چکیده)
101 - پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها (چکیده)
102 - روش مونت کارلو برای حل معادلات بکر-دورین بامتوسط مونومر ثابت (چکیده)
103 - ویژگی هایی از ترتیبهای تصادفی در حالت گسسته (چکیده)
104 - برآوردگرهای فازی بیزی براساس متغیرهای تصادفی بیزی (چکیده)
105 - زون آلتراسیون سیلیسی منطقه سرسفیدال با نگرشی ویژه برفرآوری و کاربردهای صنعتی آن (چکیده)
106 - برخی ویژگیهای متغیر های تصادفی وابسته (چکیده)
107 - یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفی (چکیده)
108 - نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
109 - استنباط آماری در مورد میانگین متغیرهای تصادفی فازی (چکیده)
110 - آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟ (چکیده)
111 - روشهای رانگ-کوتای حافظه پایین برای معادلات دیفرانسیل تصادفی (چکیده)
112 - نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی (چکیده)
113 - فواصل اطمینان آماری با داده های فازی (چکیده)
114 - مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال (چکیده)
115 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
116 - محاسبه تنش های رینولدز در جریان پشت و روی یک استوانه با مقطع مستطیلی با استفاده از روش ورتکس های تصادفی (چکیده)
117 - نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
118 - ترتیبهای تصادفی TTTو GTTTو برخی ویژ گیهای آنها (چکیده)
119 - بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی (چکیده)
120 - پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته (چکیده)
121 - مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین بدنی و ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال (چکیده)
122 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
123 - ترتیبهای تصادفی وابسته مثبت (چکیده)
124 - تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته (چکیده)
125 - برآورد تابع بقا برای فرایندهای تصادفی زمان گسسته (چکیده)
126 - بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسان (چکیده)
127 - ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی) (چکیده)
128 - شبیه سازی جریان های آرام و در هم در داخل کانال با انبساط ناگهانی با روش گردابه های تصادفی (چکیده)
129 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)