بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Esmat Mahdikhani Moghadam


موارد یافت شده: 205

1 - New data on four plant parasitic and plant associated nematodes in Southern Khorasan province, eastern Iran (چکیده)
2 - Data on four species of Longidorus Micoletzky, 1922 (Nematoda: Longidoridae) from southern and southeastern Iran, including description of a new species (چکیده)
3 - Comparative analysis of antioxidant enzyme activity and defence responses in root‐knot nematode resistant and susceptible carrot cultivars (چکیده)
4 - Assessing the Efficacy of some Bacillus species in controlling Meloidogyne javanica and Fusarium solani f. sp. cucurbitae in cucumber (چکیده)
5 - ارزیابی تولید مثل نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) بر روی سه رقم پسته (چکیده)
6 - مقایسه‌ی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و پاسخ‌های دفاعی در ژنوتیپ‌های هویج مقاوم و حساس به نماتد ریشه‌گرهی (چکیده)
7 - تاثیر برخی از عناصر کم مصرف بر فعالیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گیاه گوجه فرنگی (چکیده)
8 - Effect of Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita on Barley: Morphological Alterations and the Role of Enzymes in Interactions (چکیده)
9 - Penetration and Development of Meloidogyne javanica on Four Pistachio Rootstocks and Their Defense Responses (چکیده)
10 - Constitutive and Inducible Expression of Genes Related to Salicylic Acid and Ethylene Pathways in a Moderately Resistant Tomato Cultivar Leads to Delayed Development of Meloidogyne javanica (چکیده)
11 - ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) (چکیده)
12 - بررسی توانایی کنترل کنندگی قارچ Trichoderma harzianum BIبه تنهایی و در ترکیب باسه ترکیب شیمیایی تیامین، ریبوفلاوین و هگزانوئیک اسید علیه نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
13 - The biochemical changes in two moderately resistant and highly susceptible tomato cultivars at the later stages of Meloidogyne javanica infectio (چکیده)
14 - Gene deletion patterns in non-aflatoxigenic strains of Aspergillus flavus (چکیده)
15 - Morphological and molecular characterisation of Xiphinema index populations in vineyards from Southwestern Iran (چکیده)
16 - ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجهفرنگی نسبت به نماتد ریشهگرهی (چکیده)
17 - IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF ROOT-KNOT NEMATODE SPECIES IN POMEGRANATE ORCHARDS OF EASTERN IRAN (چکیده)
18 - IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF SOME PLANT-PARASITIC NEMATODES IN VINEYARDS OF SOUTH – WESTERN OF IRAN (چکیده)
19 - ارزیابی فنوتیپی، بیماری‌زایی و مولکولی جدایه‌های استرپتومایسس بیمارگر سیب‌زمینی در خراسان رضوی (چکیده)
20 - Study of Plant Parasitic Nematodes and Description of New Record (Rotylenchus alius) Associated with Barley (Hordium vulgare L.) in Khorasan Razavi Province, Northeast Iran (چکیده)
21 - TWO NEW NEMATODE SPECIES FROM PISTACHIO FAUNA IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE OF IRAN (چکیده)
22 - ارزیابی برخی از فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسان رضوی (چکیده)
23 - شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه های عمده Meloidogyne و پراکنش آنها در باغات انار استان های خراسان (چکیده)
24 - بررسی نسبی تولید آنزیم لیپاز و کیتیناز قارچهای جدا شده از نماتد سیستی چغندرقند در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
25 - بررسی فعالیت آنزیمی پروتئاز و لیپاز چند گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) و تأثیر آن بر کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی ) Meloidogyne javanica ) (چکیده)
26 - Entomopathogenic Nematodes as Potential Biological Control Agents of Subterranean Termite, Microcerotermes diversus (Blattodea: Termitidae) in Iraq (چکیده)
27 - Molecular and phenotypic characterization two strains of Photorhabdus luminescens associated with Iraqi Heterorhabditis bacteriophora (چکیده)
28 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی درختان پسته استان خراسان رضوی (چکیده)
29 - اولین گزارش از حضور Meloidogyne cruciani در باغ‏های پسته استان کرمان (چکیده)
30 - نماتد های ریشه گرهی Meloidogyne spp. درباغات انار شرق کشور (چکیده)
31 - مطالعه تعدادی از خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های بیماریزا و غیر بیماریزای xanthomonas (چکیده)
32 - Assessment of Genetic Diversity amongXanthomonas arboricolapv. pruniStrains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran (چکیده)
33 - Study of Psilenchus species in pistachio gardens of Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
34 - GENOTYPIC AND BIOCHEMICAL VARIATION IN THE RESPONSE OF BARLEY TO THE ROOT-KNOT NEMATODE (MELOIDOGYNE JAVANICA) AT SEEDLING STAGE (چکیده)
35 - Molecular characterizations of the entomopathogenic nematodes, Heterorhabditis bacteriophora and Oscheius myriophilus from Iraq (چکیده)
36 - POSSIBILITY OF THE BIOCONTROL OF MELOIDOGYNE JAVANICA USING THE FUNGUS TRICHODERMA HARZIANUM UNDER GREENHOUSE CONDITION (چکیده)
37 - Morphological variation and molecular study of the root lesion nematode Pratylenchus thornei (چکیده)
38 - Heterorhabditis bacteriophora: first entomopathogenic nematode from Iraq (چکیده)
39 - بررسی اثر بازدارندگی اسانس های گیاهی بر مراحل لاروی و تخم نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (چکیده)
40 - شناسایی گونه های جنس Helicotylenchus از باغات مرکبات شمال استان خوزستان (چکیده)
41 - جداسازی گونه های Streptomyces از مزارع و انبارهای سیب زمینی خراسان رضوی (چکیده)
42 - بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار (چکیده)
43 - شناسایی سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانوادهTylenchidae در باغات میوه شهرستان ارومیه (چکیده)
44 - Effect of some Probiotic Bacteria as Biocontrol Agents of Meloidogyne incognita and Evaluation of Biochemical Changes of Plant Defense Enzymes on Two Cultivars of Pistachio (چکیده)
45 - تشخیص بیماری سفیدک پودری هلو با استفاده از پردازش تصویر و شبکه¬ی عصبی (چکیده)
46 - معرفی قارچهای همراه نماتد سیستی چغندرقند (Heterodera schachtii) از مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
47 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی نهالستانهای میوه در استان خراسان شمالی (چکیده)
48 - کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
49 - Exploring Possible Variation among Iranian Erwinia amylovora Strains Using Multilocus Typing and Tandem Repeat Analysis (چکیده)
50 - تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخصهای بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) (چکیده)
51 - Morphological and molecular characterization and phylogenetic position of a new record, Tylenchorhynchus zeae, and some known species of Telotylenchidae Siddiqi,1960 and Merliniidae Siddiqi, 1971 from Iran (چکیده)
52 - کاربرد توام دوگونه از Trichoderma و Bacillus subtilis در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) (چکیده)
53 - معرفی گونه های باکتریایی اندوفیت Pseudomonas rhodesiae وsp. Acinetobacter مؤثر بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی خیار (چکیده)
54 - Biocontrol of Planococcus citri (Hemiptera: Pseudococcidae) by Lecanicillium longisporum and Lecanicillium lecanii under laboratory and greenhouse conditions (چکیده)
55 - Study of some mononchids (Nematoda: Mononchida) from Iran (چکیده)
56 - جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضوی (چکیده)
57 - ارزیابی واکنش رقم های تجاری و امید بخش ایرانی به نماتد ریشه گرهی (چکیده)
58 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی (چکیده)
59 - بررسی اثر تلفیقی قارچ تریکودرما و باکتری باسیلوس بر جوانه زنی بذر گیاه گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
60 - شناسایی و تاثیر باکتری های اندوفیت بر جوانه زنی بذر و شاخص های رشدی گیاه خیار (چکیده)
61 - ردیابی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی Xanthomonas arboricola pv. pruni باغات هسته دار خراسان رضوی (چکیده)
62 - گونه هایی از بالاخانوادهAphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی (چکیده)
63 - Description of Ektaphelenchus berbericus n. sp. (Rhabditida: Ektaphelenchinae) from eastern Iran (چکیده)
64 - بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی (چکیده)
65 - Four new records of plant parasitic nematodes from Iran (چکیده)
66 - Morphological, morphometric and molecular characterization of merlinius microdorus (geraert, 1966) siddiqi, 1970, scutylenchus rugosus (siddiqi, 1963) siddiqi, 1979 (merliniidae), and psilenchus curcumerus rahaman, ahmad and jairajpuri, 1994 (psilenchidae) and approaches to phylogenetic relationships (چکیده)
67 - Description of tylenchorhynchus iranensis sp. N. (nematoda: telotylenchidae) from iran (چکیده)
68 - شناسایی گونه های جنس (Aphelenchoides Fischer, 1849 (Nematoda: Aphelenchoididae جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی (چکیده)
69 - First report of the nematodes Filenchus orientalis and Hemicriconemoides californianus on faba bean in Iran (چکیده)
70 - Description of Basiria birjandiensis n. sp (Nematoda: Tylenchidae) from South Khorasan province with a checklist of the family Tylenchidae Orley 1880 from Iran (چکیده)
71 - A checklist of the family Pratylenchidae Thorne, 1949 from Iran (چکیده)
72 - New records of two new plant nematode species from pomegranate gardens in southern Khorasan Province of Iran (چکیده)
73 - از باغات هسته دار استان خراسان رضوی دارای علائم Xanthomonas جداسازی باکتری (چکیده)
74 - بررسی تولید آنزیم کیتیناز توسط چندین جدایه از قارچ تریکودرما و تاثیر آن در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
75 - شناسایی پنج نماتد انگل گیاهی از خانواده Dolichodoridae درباغات استان آذربایجان غربی (چکیده)
76 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر عناب در استان خراسان جنوبی (چکیده)
77 - بررسی میزان فعالیت آنزیمی چندین جدایه از قارچ تریکودرما در توانایی بیوکنترلی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
78 - Morphological, molecular and phylogenetic study of Filenchus aquilonius as a new species for Iruanian Nematofauna and some other known Nematodes from Iran Based on D2D3 segments of 28 srRNA Gene (چکیده)
79 - شناسایی نماتد های پارازیت گیاهی جمع آوری شده از مزارع حبوبات در استان خراسان شمالی (چکیده)
80 - اولین گزارش Paratrophurus hungaricus در باغات استان آذربایجان غربی (چکیده)
81 - آنالیز مولکولیHelicotylenchus digonicus بر اساس توالی 28SrDNA (چکیده)
82 - آنالیز مولکولی و توالی یابی گونه Xiphinema index از خراسان جنوبی و موقعیت فیلوژنتیکی آن بر اساس دامنه D2-D3 (چکیده)
83 - Characterization of Aspergillus sectionFlavi from pistachio soils in Iran (چکیده)
84 - Studies on Aspergillus Section Flavi from Peanut in Iran (چکیده)
85 - شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (چکیده)
86 - کارائی دو روش بذرمال و خاک مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏ فرنگی (چکیده)
87 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف نماتدMeloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگرRAPD-PCR (چکیده)
88 - Studies on Aspergillus Flavus Link. Isolated From Maize in Iran (چکیده)
89 - Characterization of Iranian Nonaflatoxigenic Strains ofAspergillus flavus Based on Microsatellite-primed PCR (چکیده)
90 - بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
91 - اولین گزارش نماتد Boleodorus pakistanensis برای فون نماتدهای ایران از گیاه پنبه در استان خراسان جنوبی (چکیده)
92 - گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران (چکیده)
93 - Analysis of Soil Populations of Aspergillus flavus Link. fromPistachio Orchards forVegetative Compatibility in Iran (چکیده)
94 - بررسی فرآورده های گیاهی میخک هندی در کنترل نماتد ریشه گرهی (چکیده)
95 - بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica (چکیده)
96 - تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن‌ها (چکیده)
97 - Efficacy of Bacillus thuringiensis Cry14 toxin against root knot nematode, Meloidogyne javanica (چکیده)
98 - New records of plant parasitic nematodes Nothotylenchus ferepolitor andNeopsilenchus paragracilis from rhizosphere of Allium cepa in Iran (چکیده)
99 - Evaluation of repeat sequences on plasmid pEA29 of Erwinia (چکیده)
100 - شناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی (چکیده)
101 - معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری (چکیده)
102 - ردیابی مولکولی آلودگی ذرت به گونه های مهم آسپرژیلوس (چکیده)
103 - بکارگیری واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوس های مهم ذرت (چکیده)
104 - بررسی تنوع ژنی recA در جدایه های باکتری Erwinia amylovora بدست آمده از پنج میزبان مختلف (چکیده)
105 - گزارش دوگونه نماتدی جدیدبرای فون نماتد های ایران از گیاه زعفران (چکیده)
106 - First preliminary study of plant parasitic nematodes of Ziziphus ziziphus in the world from Southern Khorasan province in Iran (چکیده)
107 - ردیابی ژنphID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris (چکیده)
108 - The rare genus Apratylenchoides Sher,1973 (Nematoda: Pratylenchidae) fromfaba bean in Iran (چکیده)
109 - Occurrence of Soil-Borne Cereal Viruses and Molecular Characterization of The COAT PROTEIN GENE OF BARLEY YELLOW MOSAIC VIRUS ISOLATES FROM IRAN (چکیده)
110 - پیش بینی اپیتوپ های افکتور پراکسی ردکسین در نماتد Globodera rostochiensis (چکیده)
111 - بررسی احتممالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری E. amylovora (چکیده)
112 - ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناسهای فلورسنت (چکیده)
113 - The first report of Bacillus pumilus influence against Meloidogyne javanica in Iran (چکیده)
114 - The nematicidal potential of localBacillusspecies against the root-knot nematode infecting greenhouse tomatoes (چکیده)
115 - بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه هایBacillus spp در کنترل بیماری ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
116 - تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچFusarium oxysporum f. sp. ciceris (چکیده)
117 - ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار (AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (چکیده)
118 - ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجه فرنگی نسبت به نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه (چکیده)
119 - شناسایی آنزیم توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه های نژاد 1 قارچFusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
120 - شناسایی نماتدهای دو زیر راسته Tylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی (چکیده)
121 - Plant parasitic nematodes from rhizosphere of saffron (Crocus sativus L.) with two new records of Geocenamus squamatus and Filenchus pratensis from Iran (چکیده)
122 - Root lesion nematodes associated with faba bean fields in Iran with two new records of Pratylenchus crassi Das & Sultana (1979) and P. teres Khan & Singh (1974) (چکیده)
123 - پاسخ های دفاعی پنبه به گونه های قارچ تریکودرما و اثر آن در کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani (چکیده)
124 - Rhizoplane colonization and growth promoting of Tomato by Trichoderma strains (چکیده)
125 - Differential display of abundantly expressed genes of Trichoderma harzianum during colonization of tomato germinated seeds and roots (چکیده)
126 - New records of Boleodorus Thorne, 1941 from Berberis vulgaris L. in Iran (چکیده)
127 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
128 - گونه های دو جنس Geocenamus و Merlinius از مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
129 - ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه (چکیده)
130 - ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگی (چکیده)
131 - شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس های عامل موزاییک خاکزاد غلات در برخی از استان های ایران (چکیده)
132 - ارزیابی قابلیت کنترل بیولوژیکی جدایه های گونه های تریکودرما علیه Bipolaris australiensis و Botrytis cinerae عوامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
133 - معرفی قارچهای عامل پوسیدگی بنه ی زعفران برای اولین بار در دنیا از ایران (چکیده)
134 - بررسی نقش سیستمGacدر الگوی پراکنشPseudomonas fluorescens در ریشه گندم (چکیده)
135 - تفاوت جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مناطق عمده کشت بادام زمینی در ایران (چکیده)
136 - پراکنش جمعیت هایAspergillus section Flavi در باغات پسته استان خراسان رضوی (چکیده)
137 - ردیابی ژنphlDدر سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم در استان خراسان رضوی (چکیده)
138 - معرفی گونه هایی از دو جنسPratylenchus و Ditylenchus از مزارع سبزیکاری حومه مشهد (چکیده)
139 - غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی (چکیده)
140 - بررسی فعالیت نماتدکشی عصاره های آبی-الکلی و استونی خرزهره روی نماتد ریشه گرهی (چکیده)
141 - کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
142 - بررسی جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مزارع ذرت دانه ای استان های فارس و اردبیل (چکیده)
143 - اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک (چکیده)
144 - Comparative morphological and molecular study of Iranian populations of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter,1984 and other members of ‘H. avenae group’ (چکیده)
145 - مقایسة جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی (چکیده)
146 - Differential display of abundantly expressed genes of Trichoderma harzianum duringcolonization of tomato germinating seeds and roots (چکیده)
147 - بررسی اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتری Bacillus subtilis در کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه (چکیده)
148 - ارزیابی اثر باکتری های گرم مثبت اندوسپوردار فراریشه در کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (چکیده)
149 - شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی (چکیده)
150 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی (چکیده)
151 - Plant Extracts to Control Meloidogyne incognita on Cucumber (چکیده)
152 - Morphometrical and genetic diversity of Meloidogyne javanica from the north east of Iran (چکیده)
153 - Does Trichoderma harzianum really increase growth parameters in plants (چکیده)
154 - How may Trichoderma application affect vegatative and qualitative traits in tulip ( Darwin hybride) cultivar (چکیده)
155 - the effect of Trichoderma on pollanthes qualitative and quantitative properties (چکیده)
156 - گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیر راسته Aphelenchinaبرای فون نماتد های ایران (چکیده)
157 - شناسایی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزایی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی (چکیده)
158 - معرفی گونه هایی از جنسHelicotylenchus Steiner, 1945 در مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
159 - بررسی اثرعصاره برگ درمنه و کرچک در کاهش جمعیت نماتد ریشه گرهی خیار( Meloidogyne incognita ) (چکیده)
160 - Effects of heavy metals and organic matter on nematode population in soil (چکیده)
161 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
162 - شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه هایPythium ultimum جمع آوری شده ازاستان های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
163 - شناسایی چهار گونه نماتد Belonolaimid از مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی (چکیده)
164 - Studies on Growth Disorders of Pistachio Caused by Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Mahvelat Iran (چکیده)
165 - شناسایی و بررسی بیماریزائی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی (چکیده)
166 - شناسایی و تعیین حساسیت به متالاکسیل در جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از مزارع صیفی در استان های خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
167 - شناسایی و ارزیابی بیماریزایی جدایه های Pythium ultimum جمع آوری شده از مزارع صیفی در استان های خراسان رضوی وشمالی بر روی گیاهچه خیار (چکیده)
168 - شناسایی مورفولوژی گونه هایpythium در مزارع صیفی جات استان خراسان رضوی (چکیده)
169 - شناسایی گروه های مختلف تاکسونومیکی قارچ های Rhizoctonia spp مربوط به پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند با آنالیز rDNA-ITS و PCR-RFLP (چکیده)
170 - Anti- nematode activity of alcoholicextracts and oil of some medicinal plants against the root knot nematode Meloidogyne incognita (چکیده)
171 - مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP (چکیده)
172 - مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی (چکیده)
173 - تعیین فعالیت ضد نماتدی عصاره الکلی برگ و روغن دانه کرچک علیه نماتد مولد گره ریشه(Meloidogyne incognita) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
174 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی راسته Tylenchida در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی (چکیده)
175 - جداسازی و تنوع ژنتیکی درون گونه ای Meloidogyne cruciani با نشانگر RAPD-PCR در منطقه جیرفت (چکیده)
176 - جمعیت های مختلف Psilenchus spp در ایران همراه با معرفی یک گونه جدید برای فون نماتدهای جهان (چکیده)
177 - شناسایی جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و ITS-PCR-RFLP در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی (چکیده)
178 - تنوع مرفولوژیکی و ژنتیکی جمعیت های مختلف گونه Meloidogyne javanica بر روی میزبانهای مختلف در استان خراسان رضوی (چکیده)
179 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
180 - جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای آن بانشانگرRAPD (چکیده)
181 - مطالعه مکانیسمهای آنتاگونیستی و ژنهای رمز کننده آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول در سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنتاگونیستی علیه فوزاریم (چکیده)
182 - First report of Ektaphelenchoides compsi from Iran (چکیده)
183 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف Meloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با نشانگر RAPD-PCR (چکیده)
184 - گزارش 4 گونه از جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی (چکیده)
185 - ارزیابی اثر پودر چند گیاه دارویی در کنترل نماتد مولد گره ریشه در گوجه فرنگی (چکیده)
186 - معرفی دو جنس جدید Megadorus و Paratrophurus و گونه های آنها از مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
187 - معرفی 9 گونه از جنس Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
188 - کاربرد نشانگرAFLP درتفکیک گونه های پیتیوم در مزارع صیفی استان خراسان رضوی (چکیده)
189 - بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
190 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزا استان خراسان شمالی (چکیده)
191 - Management of root knot nematode( Meloidogyne incognita) on Cucumber with the extract and oil of nematicidal plants (چکیده)
192 - INTRASPECIES GENETIC DIVERSITY IN MELOIDOGYNE JAVANICA ISOLATES FROM TOMATO IN IRAN (چکیده)
193 - IDENTIFICATION DIFFERENT POPULATIONS OF HETERODERA SCHACHTII IN IRAN WITH BASED OF MORPHOLOGY AND ITS-PCR-RFLP (چکیده)
194 - PLANT-PARASITIC NEMATODES ASSOCIATED WITH ROSMARINUS OFFICINALIS IN IRAN (چکیده)
195 - Evaluation of Trichoderma harzianum and T. virens for antagonistic activity against cyst forming nematode, Heterodera schachtii (چکیده)
196 - کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
197 - classification and genetic variability of rhizoctonia isolates associatied with sugar beet in Iran (چکیده)
198 - شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان (چکیده)
199 - Genetic diversity in the fungus Fusarium solani f. sp. cucurbitae Race 1 , the causal agent of root and crown rot of cucurbits in Iran, using molecular markers (چکیده)
200 - وجود نماتد سیستی غلاتHeterodera avenae در مزارع گندم در استان فارس (چکیده)
201 - بررسی امکان کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقند با استفاده از قارچ تریکودرمادر استان خراسان رضوی (چکیده)
202 - چندشکلی آنزیمی در گونه های Meloidogyne در ایران (چکیده)
203 - شناسایی و تعیین پراکندگی گونه های Heterodera در مزارع چغندر قند منطقه مشهد (چکیده)
204 - شناسایی نژاد 1 قارچ Fusarium solani f.sp. cucurbitae جدا شده از جالیز در استان های خراسان رضوی، شمالی و برخی از مناطق استان فارس به روش کلاسیک و مولکولی (چکیده)
205 - عکس العمل ارقام نخود به بیماری برق زدگی در منطقه مشهد (چکیده)