بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: PCR


موارد یافت شده: 322

1 - A Rapid Identification of i>Salmonella enterica/i> in Chicken Skin Using an invA Molecular Marker (چکیده)
2 - مقایسه روش های HRM و DGGE جهت بررسی ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری های اراضی مختلف (چکیده)
3 - Parasitological and molecular study of nosemosis in migratory apiaries in Hormozgan Province, southern Iran (چکیده)
4 - بررسی مولکولی بسنوئتیا کاپره در جنوب غربی ایران منطقه بهبهان (چکیده)
5 - Detection of Trypanosoma evansi infection in the one humped camel (Camelus dromedarius) from Northern of Iran using real time PCR (چکیده)
6 - Virulence gene profiles and intimin subtypes of Shiga toxin‐producingEscherichia coliisolated from healthy and diarrhoeic calves (چکیده)
7 - Survey on O157:H7 enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) in cattle in Golestan province, Iran (چکیده)
8 - Study on Salmonella contamination of traditionally produced edible poultry eggs (چکیده)
9 - Isolation and molecular identification of Avibacterium paragallinarum in suspected cases of infectious coryza (چکیده)
10 - TGM2, HMGA2, FXYD3, and LGALS4 genes as biomarkers in acquired oxaliplatin resistance of human colorectal cancer: A systems biology approach (چکیده)
11 - The first molecular isolation of Halicephalobus gingivalis from horses in Iran (چکیده)
12 - Association between proliferation status of infected and non-infected mononuclear cells with tissue lesions in acute bovine theileriosis (چکیده)
13 - Antibiotic resistance and enterotoxin gene profiles of Staphylococcus aureus isolated from raw milk in Iran (چکیده)
14 - Investigating the Prevalence of i>Mycobacterium Avium Subspecies Paratuberculosis/i> (MAP) in Industrial Dairy herds using Ziehl-Neelsen Staining, Culture, and PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
15 - Optimization of Molecular Sex Identification in Ostrich Based on Multiplex PCR (چکیده)
16 - Production of Somatic Hybrids of Pleurotus florida Through Hyphae Anastomosis Fusion with Agaricus bisporus (چکیده)
17 - بررسی میزان شیوع پاتوتیپهای اشریشیا کولای مولد اسهال از غذاهای آماده مصرف (چکیده)
18 - آمین های بیوژنیک در فرآورده های لبنی (چکیده)
19 - Gene deletion patterns in non-aflatoxigenic strains of Aspergillus flavus (چکیده)
20 - Performance of Immunohistochemistry vs Real-time PCR Methods for Detecting Mycobacterial Infections of Cattle Screened by Comparative Tuberculin Test. (چکیده)
21 - Use of a gyrB PCR-RFLP method to diagnose tuberculosis and identify the causative Mycobacterium sp. in cattle and humans (چکیده)
22 - شناسایی گونه های سالمونلا در فرآورده های خام مرغ با استفاده از کاوشگر اختصاصی به کمک روش Real Time PCR (چکیده)
23 - Molecular diagnosis of dermatophyte isolates from canine and feline dermatophytosis in Northeast Iran (چکیده)
24 - Nosema ceranae Enfeksiyonunun İran, Mazandaran İlinde Mikroskopik ve Moleküler Çalışması (چکیده)
25 - VEGF-C and p53 Gene Expression in the Normal and Neoplastic Mammary Gland of Canines: A Pilot Study (چکیده)
26 - تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR (چکیده)
27 - شناسایی ملکولی گونه های کلامیدیا در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشه (چکیده)
28 - 36 J.Vet.Parasitol.200-0064-480/$2.50 © IAAVP, India PCR-RFLP for the identification Theileria spp. in dairy cattle and Hyalomma anatolicum in North East Iran (چکیده)
29 - Evaluation of curcumin and CM11 peptide alone and in combination against amastigote form of Iranian strain of L. major (MRHO/IR75/ER) in vitro (چکیده)
30 - Pathology, immunohistochemistry and molecular study of cattle screened by comparative tuberculin test for diagnosis latent form of Johne’s disease (چکیده)
31 - A Study of Association of Toxoplasma gondii Infection With Schizophrenia in Mashhad Area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
32 - Internatuinal Journal of Radiation Research (چکیده)
33 - Evaluation of MexAB-OprM efflux pump and determination of antimicrobial susceptibility in Pseudomonas aeruginosa human and veterinary isolates (چکیده)
34 - Investigation the Effect of Low, Medium and High Dose of X-Radiation on the Expression of E-cadherin in Colorectal Cancer Cell Line (چکیده)
35 - Mechanism and pattern of resistance to some ACCase inhibitors in winter wild oat (Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne) biotypes collected within canola fields (چکیده)
36 - Molecular detection of Theileria spp. and Babesia spp. in sheep and vector ticks in Ramsar and Tonkabon areasofMazandaran Province, Iran (چکیده)
37 - تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران (چکیده)
38 - The Therapeutic Effects of an Antimicrobial Peptide Protonectin (IL-12) on A549 Cancer Cell Line (چکیده)
39 - Synergy between parthenolide and arsenic trioxide in adult T-cell leukemia/lymphoma cells in vitro (چکیده)
40 - تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (چکیده)
41 - Preliminary study of Cytauxzoon felis infection in outdoor cats in Mashhad, Iran (چکیده)
42 - Molecular detection of Theileria annulata in dairy cattle and vector ticks in the Herat area , Afghanistan (چکیده)
43 - Rapid quantitative detection of Listeria monocytogenes in chicken using direct and combined enrichment/qPCR method (چکیده)
44 - Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran (چکیده)
45 - Rapid identification of Salmonella enteriditis in chicken skin using invA molecular marker (چکیده)
46 - استفاه از روش PCR معمولی به منظور شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در کبد مرغ (چکیده)
47 - A Case-Control Study of Relationship between Toxoplasma gondii Infection and Schizophrenia by Using Serological and Molecular Methods (چکیده)
48 - PCR assay targeting nox gene (NADH oxidase) for rapid identification of Brachyspiracanis in dogs (چکیده)
49 - Evaluation of resistance genes to phenolic antibiotics in poultry salmonella (چکیده)
50 - Detection of some quinolone resistance plasmid genes (qnrA, qnrB, qnrS) in Escherichia coli isolated from human urinary tract infection (چکیده)
51 - Development and Validation of a Real-Time PCR Assay for the Identification of a Common Agrotis Species: Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
52 - شناسایی و تشخیص ژن های مولد زرالنون در سویه های Fusarium graminearum جدا شده از دانه های ذرت (چکیده)
53 - تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک (چکیده)
54 - TWIST1, MMP‐21, and HLAG‐1 co‐overexpression is associated with ESCC aggressiveness (چکیده)
55 - شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران (چکیده)
56 - Major and minor toxins of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased sheep (چکیده)
57 - جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی استرپتوکوکوسهای گروه PCR غیرانتروکوکی- در برخی پرندگان با روشهای کشت و - D و C (چکیده)
58 - Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish (Danio rerio) Larvae (چکیده)
59 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
60 - Fraud detection in sausages, cold cut and ground meat by Multiplex PCR method (چکیده)
61 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
62 - Detection and Identification of Salmonella Typhimurium in Chicken Gizzard Using Conventional PCR (چکیده)
63 - A rapid method for separating and concentration of food-borne pathogenes using elution from ready-to-eat vegetables (چکیده)
64 - شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش PCR-duplex (چکیده)
65 - جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus (چکیده)
66 - Inhibitory Effect of Biologically Synthesized Silver Nanoparticle on Growth and Virulence of E. coli (چکیده)
67 - Combination of competitive PCR and cultivation methods for differential enumeration of viable Lactobacillus acidophilus in bio‐yoghurts (چکیده)
68 - Genotyping of human cystic echinococcosis in Northeastern Iran (چکیده)
69 - بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی (چکیده)
70 - Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination (چکیده)
71 - تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (چکیده)
72 - THE SEARCH FOR FIMA AND CSGA GENES IN ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UPEC) BY MULTIPLEX PCR (چکیده)
73 - Evaluation of Estrogen Receptor α and ß Genes Expression in Normal and Neoplastic Mammary Gland in Dogs by Real-time PCR (چکیده)
74 - تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای (چکیده)
75 - Molecular investigation of Lawsonia intracellularis in diarrheic and healthy captive ostriches (Struthio camelus) in Iran (چکیده)
76 - Rapid identification of Bactrocera zonata (Dip.: Tephritidae) using TaqMan real-time PCR assay (چکیده)
77 - A Parasitologic and Molecular Survey of Hepatozoon canis Infection In Stray Dogs In Northeastern Iran (چکیده)
78 - Evaluation of anti-leishmanial effect of CM11 on amastigote form of Leishmania major applying Real-time PCR (چکیده)
79 - Detection of Mycoplasma bovis in bulk tank milk samples by nested PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
80 - Anaplasma infection in ticks infestating sheep and goat grazed in Savadkooh, Mazandaran (چکیده)
81 - Ticks harboring Ehrlichia on sheep and goat grazed in Savadkooh, Mazandaran (چکیده)
82 - Molecular Study of Sheep Malignant Theileriosis at Barka Region in the Sultanate of Oman (چکیده)
83 - Identification and characterization of Theileria ovis surface protein (ToSp) resembled TaSp in Theileria annulata (چکیده)
84 - Anaplasma spp. identification in hard ticks of Iran: First report of Anaplasma bovis in Haema physalis inermis (چکیده)
85 - Study of the association between ERα expression, age and menopause of Iranian women with breast cancer (چکیده)
86 - Detection of resistant genes ESBL in Escherichia coli isolated from patients with Urinary Tract Infection in Ghaem and Emam Reza hospitals in Mashhad (چکیده)
87 - Evaluating the performance of IFAT, RDT, and semi-nested PCR for detection of Leishmania infantum infection on sera sample in symptomatic dogs (چکیده)
88 - Detection of Coxiella burnetii in aborted fetuses of cattle and sheep using polymerase chain reaction assay in Mashhad city, Iran (چکیده)
89 - Molecular typing of Salmonella isolates by REP PCR (چکیده)
90 - Virulence genes of the Pseudomonas aeruginosa associated with bovine mastitis (چکیده)
91 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
92 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
93 - The Effects of Various Essential Oils of Medical Plant Seeds and Spices on Digestion Characteristics and Population Changes of Ruminal Anaerobic Fungi in in vitro Condition (چکیده)
94 - Detection of equine herpesvirus-1 and equine herpesvirus-4 in mules and donkeys by real time PCR (چکیده)
95 - تعیین میزان شیوع کلامیدیاپسیتاسی در طوطی های به ظاهر سالم در شهر مشهد (چکیده)
96 - Molecular detection of Neospora caninum infection in ovine aborted fetuses, in Mashhad (چکیده)
97 - Molecular identification of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Northeastern Iran (چکیده)
98 - تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف (چکیده)
99 - Physiological and gene expression analysis of extreme chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes in response to salinity stress (چکیده)
100 - Detection of Mycoplasma capricolum capricolum from Goat Breeds Boer of Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
101 - Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data (چکیده)
102 - Genetic identification of cattle hydatid cyst isolates from northeast and southwest Iran (چکیده)
103 - بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان (چکیده)
104 - تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش (چکیده)
105 - Association of Genetic Variants ofB-Lactoglobulin Gene with Milk Production in a Herd and a Superior Family of Holstein Cattle (چکیده)
106 - شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین (چکیده)
107 - تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
108 - Molecoular identification and successful treatment of Chlamydophila psittaci (genotype B) in a clinically affected Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus) (چکیده)
109 - بررسی بیان mRNA ژن‌ های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏ های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
110 - Potential molecular changes on TLR4 at DNA and mRNA levels in canine leukocytes affected by atopic dermatitis (چکیده)
111 - Analysis of Chalcone Synthase and Chalcone Isomerase Gene Expression in Pigment Production Pathway at Different Flower Colors of Petunia Hybrida (چکیده)
112 - Isolation and genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diarrheic dogs in Iran (چکیده)
113 - مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان (چکیده)
114 - Microscopy and PCR-based detection of Leucocytozoon spp. in Iranian birds of prey (چکیده)
115 - Evaluation of cytokine mRNA expression in vaccinated guinea pigs with foot-and-mouth disease type O inactivated vaccine (چکیده)
116 - Isolation and Genotyping of <i>Toxoplasma gondii</i> Strains in Ovine Aborted Fetuses in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
117 - Supplementary Analysis of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Gene Expression in Developing Seeds of Chickpea (چکیده)
118 - The Effect of Salinity Stress on Na+ and K+ Concentrations, Na+/K+ Ratio, Electrolyte Leakage and HKT Expression Profile in Roots of Aeluropus littoralis (چکیده)
119 - Determination the sensitivity of Different primers for detection of Brucella by PCR, in the presence and decreased of serum inhibitors (چکیده)
120 - Morphological and Molecular studies (ITS1) of Hydatid cysts in slaughtered sheep in Mashhad area (چکیده)
121 - Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making (چکیده)
122 - Characterization of aflatoxigenic Aspergillus flavus and A. parasiticus strain isolates from animal feedstuffs in northeastern Iran (چکیده)
123 - Genotyping of Echinococcus granulosus from goats and sheep indicating G7 genotype in goats in the Northeast of Iran (چکیده)
124 - شناسایی مولکولی گونه های تیلریا و ناقلین آن در گاوهای شهرستان یزد با روش Semi-nested PCR (چکیده)
125 - Estrogen Receptor Alpha Gene Expression in Breast Cancer Tissues from the Iranian Population - a Pilot Study (چکیده)
126 - Survey of FecX L Locus of BMP15 Gene and Growth Hormone (GH) Gene and Their Effects on Lambing Rate in Zel Sheep (چکیده)
127 - Isolation and genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diarrheic dogs- A human health public risk (چکیده)
128 - کنترل کیفیت مواد غذایی با روش های شناسایی سریع قارچ ها و مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی (چکیده)
129 - Detection of Coxiella burnetii and sequencing the IS1111 gene fragment in bulk tank milk of dairy herds (چکیده)
130 - شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
131 - Molecular detection of equine piroplasms in donkeys (Equus asinus) in North Khorasan province, Iran (چکیده)
132 - Isolation and molecular typing of Clostridium perfringens isolated from minced meat (چکیده)
133 - A comparison analysis of Listeria monocytogenes isolates recovered from chicken carcasses and human by using RAPD PCR (چکیده)
134 - MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE (چکیده)
135 - Molecular characterization of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Mashhad (چکیده)
136 - Molecular characterization of Echinococcus isolates in cattle slaughtered in Mashhad and Ahvaz (چکیده)
137 - MOLECULAR IDENTIFICATION OF BABESIA AND THEILERIA SPECIES IN SHEEP AND VECTOR TICKS IN THE MOUNTAINOUS AND TEMPERATE CASPIAN CLIMATES (چکیده)
138 - شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (چکیده)
139 - بررسی مورفولوژیکی و مولکولی (ITS1)کیست های هیداتید گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه بجنورد (چکیده)
140 - Prevalence of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Carcasses Referred to Khorasan Razavi Industrial Abattoir by Real-time quantitative PCR (q-PCR) (چکیده)
141 - The effects of somatic antigens of Ostertagia-circumcincta on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
142 - The effects of Excretory-Secretory(ES) antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
143 - بررسی فراوانی مقاومت به متی سیلین در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در استان گلستان (چکیده)
144 - Application of PCR Technique in Combination with DNase Treatment for Detection of Viable Lactobacillus acidophilus Bacteria (چکیده)
145 - Evaluation of Different Primers for Detection of Brucella in Human and Animal Serum Samples by Using PCR Method (چکیده)
146 - Covariance analysis, a new approach for relative quantification competitive PCR in evaluation of rumen anaerobic fungal Populations (چکیده)
147 - Comparison of gastric adverse effects of aspirin and celecoxib before and after eradicating Helicobacter spp. infection in dogs (چکیده)
148 - Multiplex PCR for the detection of Listeria monocytogenes, Escherichia coliO157:H7 and Salmonella spp. in fresh-cut and ready-to-eat vegetables. (چکیده)
149 - Histopathological and molecular study of Neospora caninum infection in bovine aborted fetuses (چکیده)
150 - Intestinal colonization of different Brachyspira spp. in laying hens (چکیده)
151 - Molecular characterization of aster yellows phytoplasma associated with citrus varieties, using Multiplex PCR (چکیده)
152 - Isolation and identification of Helicobacter pullorum from caecal content of broiler chickens in Mashhad, Iran (چکیده)
153 - بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
154 - Quantiation of IL-4, IL-10 and IFN- Genes Expression after Immunization of Mice with CFP-10 and ESAT-6 Containing Vectors (چکیده)
155 - Molecular detection of Babesia spp in sheep and vector ticks inthe North Khorasan province, Iran (چکیده)
156 - مقایسه حضور تک یاخته‌های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR (چکیده)
157 - Estimating the rate of transplacental transmission of Neospora caninum to aborted fetuses in seropositive dams in Mashhad (چکیده)
158 - Isolation, serovar identification and molecular characterization of an Avibacterium paragallinarum isolated from a layer flock in Mashhad (چکیده)
159 - Partial nucleotide sequence analysis of ICP4 gene of ILT virus involved in clinical laryngotracheitis among commercial layer flocks in Khorasan Razavi province (چکیده)
160 - Identification and Molecular characterization of Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) isolates fromBroiler Chicken flocks Razavi Khorasan Province in Iran (چکیده)
161 - Intestinal infection with different spirochete species in laying hens (چکیده)
162 - Isolation of Mycoplasma columborale from house dove (Spilopeliasenegalensis): A first report in Iran (چکیده)
163 - شناسایی ژن های مولد زرالنون در سویه های fusarium graminearum جداشده از دانه های ذرت (چکیده)
164 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay onpopulations of rumen bacteria involved in biohydrogenation andfermentative parameters in the rumen of sheep (چکیده)
165 - Comparison of the Salmonella isolates from domestic animals and poultry, by ERIC PCR and Antibiotic Resistance Analysis (چکیده)
166 - بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی (چکیده)
167 - سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
168 - Identification of Coxiella burnetii by Touch-Down PCR assay in unpasteurized milk and dairy products (چکیده)
169 - Evaluation of PCR sensitivity in detection of Brucella from serum and whole blood samples of human (چکیده)
170 - Multiplex-PCR method for detection of Brucella (چکیده)
171 - Optimization of PCR with different primers for the detection of Brucella from sera with DNA isolation by using the boiling method (چکیده)
172 - Evaluation of different primers for the detection of Brucella in human and animal serum samples by PCR method (چکیده)
173 - Detection of Brucella in human and animal serum samples by PCR and DNA extraction with boiling method optimization (چکیده)
174 - Molecular detection of Theileria spp in sheep and vector ticks in Fasa and Kazeroun areas, Fars Province, Iran (چکیده)
175 - PCR-based detection of cow and goat milk in sheep milk and dairy ‎products marketed in Mashhad city of Iran (چکیده)
176 - Molecular characterization of Avian Adenoviruses in Iranian Broiler Flocks (چکیده)
177 - Molecular diagnosis of mycoplasma conjunctivae in an outbreak of infectious keratoconjunctivitis in sheep. (چکیده)
178 - Isolation, antimicrobial susceptibility and mecA gene analysis of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Iranian white cheeses (چکیده)
179 - تیلریا و بابزیا در گاوهای به ظاهر سالم در سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، نیمه کوهستانی و خزری با روش PCR (چکیده)
180 - Detection of bovine leptospiral nephritis by polymerase chain reaction and Levaditi-Manovelian staining (چکیده)
181 - Bovine salmonellosis in Northeast of Iran: Frequency, genetic fingerprinting and antimicrobial resistance patterns of Salmonella spp. (چکیده)
182 - Detection of toxin profile in Clostridium perfringens isolated from Poultry products using culture and PCR methods (چکیده)
183 - Determining the Presence of Enterotoxin Encoding Genes A to E in Staphylococcus Aureus Isolated from Cheese (چکیده)
184 - Molecular genotyping of Echinococcus granulosus from dromedaries (Camelus dromedarius) in eastern Iran (چکیده)
185 - جستجوی ژنومی تریپونمای عامل درماتیت انگشتی درجراحات زخم کف سم گاو شیری (چکیده)
186 - بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی (چکیده)
187 - The Effect of Antimicrobial Peptide Temporin-Ra on Cell Viability and Gene Expression of Pro-inflammatory Factors in A549 Cell Line (چکیده)
188 - Introducing and validation of SYBR Green Real-Time PCR method to determinate sex ratio in bovine semen (چکیده)
189 - Pro-Inflammatory Cytokine Responses of A549 Epithelial Cells to Antimicrobial Peptide Brevinin-2R (چکیده)
190 - development of new quantative competitive PCR assay for the rumen butrate-producing bacterium: butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
191 - بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE (چکیده)
192 - Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad, Iran (چکیده)
193 - Determination of Bovine Herpesvirus type 1 (BHV-1) in aborted fetuses in Khorasan Razavi Province by PCR assay (چکیده)
194 - Investigation of Equine herpesvirus-1 and 4 infections in equine population of Iran by real-time PCR (چکیده)
195 - Carnation Etched Ring Virus Elimination Through Shoot Tip Culture (چکیده)
196 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در PCR رقابتی (چکیده)
197 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
198 - بررسی میزان بیان ژن TGFB1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O (چکیده)
199 - Microscopic Studies and Molecular Identification of Ruminal Zygomycytes Fungi in Sheep (چکیده)
200 - Coordinate Up-regulation of Vacuolar PPase and V-Na+ /H+ Antiporter to Early Salt Stress in Halophytic Monocot Leptochloa fusca Roots (چکیده)
201 - Molecular detection of Theileria spp. in sheep and vector ticks in the North Khorasan Province, Iran (چکیده)
202 - Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep (چکیده)
203 - Molecular detection of some plant and non-plant frauds in commercial saffron (چکیده)
204 - بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum) (چکیده)
205 - شناسایی و تمایز گونه های مهم تیلریا توسط تکنیک LAMP و مقایسه آن با روش PCR و سایر روش های متداول (چکیده)
206 - شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
207 - تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE (چکیده)
208 - Molecular identification of Echinococcos granulosus strains from Camelus dromedarius in eastern half of Iran (چکیده)
209 - شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی (چکیده)
210 - تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR (چکیده)
211 - Genetic evidence for conspecificity between Dermacentor marginatus and Dermacentor niveus (چکیده)
212 - Copro-DNA test for diagnosis of canine echinococcosis (چکیده)
213 - ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ار (چکیده)
214 - بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
215 - The effects of germinal layer antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
216 - The effects of hydatid fluid antigens of Echinococcos granulosus on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
217 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
218 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
219 - Gene Expression Analysis of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infected Cows with Quantitative Real-time PCR (qPCR) (چکیده)
220 - شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 (چکیده)
221 - Evaluation and comparison of SYBR Green I Real-Time PCR and TaqMan Real-Time PCR methods for quantitative assay of Listeria monocytogenes in nutrient broth and milk (چکیده)
222 - Sequence analysis of VP1 gene of chicken infectious anemia virus circulating in commercial broiler farms of Northeast Iran (چکیده)
223 - USE OF SCAR PCR IN SEX DETERMINATION OF TWO WILD PISTACIA SEEDLINGS (چکیده)
224 - اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR (چکیده)
225 - Polymorphism and Sequencing of DGAT1 Gene in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
226 - Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population (چکیده)
227 - بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
228 - مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی (چکیده)
229 - Nucleotide and deduced sequence analysis of VP2 gene of chicken infectious anemia virus circulating in commercial broiler farms of Northeast Iran (چکیده)
230 - Identification of different Theileria species (Theileria lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata) in naturally infected sheep using nested PCR–RFLP (چکیده)
231 - Anthelminthic resistance in gastrointestinal nematodes of sheep in Iran (چکیده)
232 - تشخیص ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در مشهد (چکیده)
233 - جداسازی و شناسایی عامل اسپیروکتوز روده ای براکیسپایرا پیلوسی کولای از گله های طیور تخمگذار با استفاده از روش کشت مرسوم و روش مولکولی در شهرستان مشهد (چکیده)
234 - Detection of listeria monocytogenes in poultry carcasses slaughtered in Mashhad using conventional and multiplex PCR method (چکیده)
235 - Irrigation effects on pds and bch genes expression of the Iranian Saffron (چکیده)
236 - Determination of sex ratio in bovine semen by quantitative Syber greeb real time PCR (چکیده)
237 - تعیین آلودگی آب مورد استفاده درسیستم خنک کننده لاشه طیور به باکتریهای جنس سالمونلا و گونه های انتریتیدیس و تایفی موریوم در کشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
238 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
239 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
240 - A multiplex polymerase chain reaction for the identification of cows’ and goats’ milk in sheep’s milk (چکیده)
241 - بررسی راندمان انتقال ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) توسط پیوند زدن جهت بکارگیری در تحقیقات مختلف (چکیده)
242 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
243 - Assessment Relationship Between Leptin and Ghrelin Genes Polymorphisms and Estimated Breeding Values (EBVs) of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
244 - The efficacy and safety of long-term Helicobacter species quadruple therapy in asymptomatic cats with naturally acquired infection (چکیده)
245 - Identification of Theileria species in sheep in the eastern half of Iran using nested PCR-RFLP and microscopic techniques (چکیده)
246 - The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran (چکیده)
247 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
248 - مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP (چکیده)
249 - Identification and isolation of Lactobacilli in gastrointestinal tract of broiler chickens using 16S Ribosomal DNA sequencing method (چکیده)
250 - مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی (چکیده)
251 - The Effect of Physically Effective Fiber and Soy Hull on the Ruminal Cellulolytic Bacteria Population and Milk Production of Dairy Cows (چکیده)
252 - Polymorphism in Exon 3 of Leptin Gene in Iranian Native Cattle Breeds (چکیده)
253 - تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده (چکیده)
254 - Simultaneous Detection of Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) by Touchdown PCR (چکیده)
255 - Quantification of Expression of Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) by Real-Time Quantitative PCR (چکیده)
256 - بکارگیری روش PCR رقابتی به منظور بررسی کمی ضایعات طیور در پودر ماهی (چکیده)
257 - مطالعه بیان ژن کیتیناز III در نخود (Cicer arietinum) با استفاده از Real-Time PCR (چکیده)
258 - Development and Use of Quantitative Competitive PCR Assay for Detection of Poultry DNA in Sausage (چکیده)
259 - Isolation and identification of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
260 - Polymorphism of β-Lactoglobulin Gene in Iranian Sheep Breeds Using PCR-RFLP (چکیده)
261 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in fish meal (چکیده)
262 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on fungi populations in rumen fluid as determined by real time polymerase chain reaction in Holstein steers. (چکیده)
263 - Association of SNP in the Exon2 of Leptin Gene with Milk Production Traits in Sarabi Cattle Breed of Iran (چکیده)
264 - Isolation and Identification of Helicobacter pullorum in Chickens flocks in Mashhad-Iran (چکیده)
265 - Experimental Infection in Cats with a cagA+, vacA+ Human isolate of Helicobacter pylori (چکیده)
266 - Novel Molecular Amplification Techniques for the Diagnosis of Poultry Pathogens (چکیده)
267 - Isolation and identification of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
268 - Study of Complex Vertebral Malformation Disorder in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
269 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
270 - Identification of Salmonella spp. and Salmonella typhimurium by a multiplex PCR-based assay from poultry carcasses in Mashhad- Iran (چکیده)
271 - Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad-Iran (چکیده)
272 - Prevalence of MAP in a Large Dairy Herd and its Effect on Reproductive and Production Indices (چکیده)
273 - بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
274 - Detection of bovine viral diarrhea virus using a nestedRT-PCR assay in bulk milk samples of dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
275 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
276 - بررسی چند شکلی ژن گرلین با استفاده از روش PCR-SSCP درگوسفند بلوچی (چکیده)
277 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
278 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
279 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
280 - The effect of supplementated diet by sucrose and/or starch on fibrobacter succinogenes population in ruminal fluid of Holstein steers determined by real-time PCR (چکیده)
281 - The effect of concentrate to forage ratios on Ruminococcus albus population in rumen fluid of Holstein steers determined by real time PCR (چکیده)
282 - Identification of three Iranian species of the genus Rattus (Rodentia, Muridae) using a PCR-RFLP technique on mitochondrial DNA (چکیده)
283 - Isolation and identification of listeria Spp. and Listeria monocytogenes in raw milk samples using multiplex (چکیده)
284 - In vitro rumen fungi quantification in medium containing sodium hydroxide or formaldehyde treated sunflower meal using quantitative competitive PCR assay (چکیده)
285 - Association of Growth Traits with SSCP Polymorphisms at the Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) Genes in the Baluchi Sheep (چکیده)
286 - Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay (چکیده)
287 - The diversity of leptin gene in Iranian native, Holstein and Brown Swiss Cattle (چکیده)
288 - Molecular Characterization of Puroindoline a and b allele in Iranian Commercial and landrace wheat cultivars (چکیده)
289 - Detection of Babesia ovis in tick vectors by using PCR (چکیده)
290 - Molecular G typing of bovine rotaviruses in Iran (چکیده)
291 - بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری (چکیده)
292 - The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR (چکیده)
293 - The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR (چکیده)
294 - Sequence determination of 16s ribosomal RNA for ruminal ammoniabacters of Holstein cows (چکیده)
295 - بیماری مارک در مرغ های گوشتی حراسان،اصفهان و تهران (چکیده)
296 - Detection of Mycobacterium paratuberculosis in Feces and Milk Samples from Holstein Dairy Cows by PCR (چکیده)
297 - Chicken infectious anaemia virus infection among broiler chicken flocks in Iran (چکیده)
298 - Molecular detection of pigeon circovirus in Iran by the use of PCR (چکیده)
299 - Characterization and genetic diversity of Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases in India (چکیده)
300 - Detection of salmonella spp contamination of carcasses slaughtered in poultry abattoir in Mashhad, Iran (چکیده)
301 - Isolation and mulecular identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef samples collected from beef markets in Mashhad (چکیده)
302 - Genetic Diversity of Sinorhizobium meliloti Isolated from RootNodules of Alfalfa (Medicago sativa) Growing in Hamadan Soils (چکیده)
303 - Comparative two new molecular techniques for detection of benzimidazole resistance in trichostrongylid nematode parasites (چکیده)
304 - Isolation of DNA from A Single Helminth Using New Developed (چکیده)
305 - تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
306 - تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
307 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
308 - Non_carrier Indentification of spider lamb syndrome in iranian bluchi and karakul sheep by PCR-RFLP (چکیده)
309 - Evaluation of PCR amplification from fixed caecal tissue to determine the infection of experimentally infected laying hens with Brachyspira pilosicoli (چکیده)
310 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
311 - PCR-based Gene Synthesis , Molecular (چکیده)
312 - Genetic polymorphism of b-lactoglobulin in certain Iranian and Russian sheep breeds (چکیده)
313 - Molecular Identification of Streptococcus equi subsp. Equi and Streptococcus equi subsp. Zooepidemic (چکیده)
314 - انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr (چکیده)
315 - بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی (چکیده)
316 - بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
317 - Investigtion of two recessive disorders in breeder bulls of Abbas Abad animal breeding center (چکیده)
318 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)
319 - Frequency of bovine Iymphocyte antigen DRB3.2 alleles in Sarabi cows (چکیده)
320 - The polymorphism of B-Lactoglobulin Gene in Several sheep Breeds by pcr-rflp (چکیده)
321 - Experimental infection of stray cats with human isolates of Helicobacter pylori (چکیده)
322 - Identification of Bovine Kappa-Casein Genotypes in Two Iranian Holstein Farms by PCR-RFLP (چکیده)