بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدجعفر یاحقی


موارد یافت شده: 153

1 - بررسی چهرۀ اسماعیلیان در منظومه‌های تاریخی دورۀ ایلخانی (چکیده)
2 - بررسی تاثیر مولفه‌های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی مطالعه موردی شاهنامۀ فردوسی (چکیده)
3 - بررسی تأثیر مؤلفه های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی مطالعه ی موردی شاهنامه ی فردوسی (چکیده)
4 - بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین (چکیده)
5 - فرجام زال (چکیده)
6 - خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟ (چکیده)
7 - گونه شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه (چکیده)
8 - دوگانه‌های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی (چکیده)
9 - ضرورت تصحیح دوباره مجالس العشاق (چکیده)
10 - تقدیس چنگیزخان در منظومه های تاریخی دورۀ ایلخانی (چکیده)
11 - علم و عمل هردو دوستان قدیمند (چکیده)
12 - Sayyed Mohammad Dabirsiyāqi (24 February 1920–8 October 2018) Educator, Writer, Editor, and Scholar of Classical Persian Literature (چکیده)
13 - نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف (چکیده)
14 - نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف (چکیده)
15 - گُرگسار یا کَرگسار؟ (چکیده)
16 - فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه) (چکیده)
17 - بررسی گزاره‌های قالبی حماسی و کارکرد آن در طومار‌های نقالی (مطالعۀ موردی: رزم کشتی) (چکیده)
18 - بررسی بخش خواندن در آزمون بسندگی زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
19 - فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی مختارنامه) (چکیده)
20 - تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس (چکیده)
21 - استفاده از امکانات رایانه ای در مطالعات ادبی (چکیده)
22 - نقال امیر ارسلان، زمان پیدایش و مهم‌ترین ژانرهای هم‌روزگار (چکیده)
23 - نخستین داستانهای زنان ایرانی در ژانر مطبوعات (چکیده)
24 - نقال امیرارسلان، زمان پیدایش، مهمترین ژانرهای همروزگار و سفرنامه نویسی (چکیده)
25 - تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی (چکیده)
26 - بررسی برخی از افسانه های ایرانی براساس الگوی خودآگاهی در جنگل جهان زیرین استس (چکیده)
27 - تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت (چکیده)
28 - ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی (چکیده)
29 - کاربرد نظریه زیبایی شناسی دریافت در تدوین کتابنامه های ادبی (چکیده)
30 - رساله منامیه از میر سید علی همدانی (چکیده)
31 - منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی (چکیده)
32 - الگوی زندگی جهان پهلوان(همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی) (چکیده)
33 - مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
34 - بررسی نمادهای تصویری فر (با تأکید بر نگاره های شاهنامه) (چکیده)
35 - سبک‌سنجی نقد و بررسی شیوة آماری کیوسام در انتساب یک اثر (چکیده)
36 - مولوی و مغولان (چکیده)
37 - رود جیحون در شاهنامه فردوسی (چکیده)
38 - مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری) (چکیده)
39 - واکاوی اصطلاح «تعلیق» در نسخه‌شناسی براساس انجامه‌های سفینه تبریز (چکیده)
40 - تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) (چکیده)
41 - بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
42 - بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال‌و‌حکم دهخدا (چکیده)
43 - مقاله شناسی توصیفی شاهنامه (در فاصله سال‌های 1371-1385) (چکیده)
44 - روایت شناسی داستان فرود سیاوش (چکیده)
45 - ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت (چکیده)
46 - دو جای‌نام ناشناخته در شاهنامه (چکیده)
47 - مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهم (چکیده)
48 - آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (چکیده)
49 - بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (چکیده)
50 - women and literature in modern iran: an historical over view (چکیده)
51 - سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی) (چکیده)
52 - عربیات تاریخ بیهقی (چکیده)
53 - و دریغ ایرج که یگانه روزگار بود (چکیده)
54 - ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه (چکیده)
55 - قسمت گمشده تاریخ بیهقی (چکیده)
56 - قرآن های قاجاری موجود در آستان قدس از نگاه هنر کتاب آرایی (چکیده)
57 - آرمان شهر رندان (چکیده)
58 - جیحون شاهنامه (چکیده)
59 - تحلیل روابط شخصیت ها در منظومة لیلی و مجنون نظامی (چکیده)
60 - نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج (چکیده)
61 - ابیات نویافتة منسوب به سنایی (چکیده)
62 - Children as a mail theme in the Shahanameh (چکیده)
63 - تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
64 - ادیب پیشاوری و تاریخ بیهقی (چکیده)
65 - انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی بررسی و مقایسه ده غزل سعدی و ده غزل بیدل (چکیده)
66 - اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن الگوی قهرمان (چکیده)
67 - میراث خطی تاریخ بیهقی در شبه قاره هند (چکیده)
68 - امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری (چکیده)
69 - اهمیت تصحیح و شرح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
70 - تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز (چکیده)
71 - آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
72 - شاهنامه در لغت نامه (چکیده)
73 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
74 - مطالعات فردوسی شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
75 - طنز و طعنه در تاریخ بیهقی (چکیده)
76 - سلیمان (چکیده)
77 - روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (چکیده)
78 - شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه (چکیده)
79 - سبک خراسانی (چکیده)
80 - خلد برین (چکیده)
81 - رودکی (چکیده)
82 - اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
83 - تحلیل نماد غار در هفت پیکر نظامی (چکیده)
84 - تلخندهای فلسفی شاهنامه (چکیده)
85 - The Development of Koranic Commentaries in early New Persian (چکیده)
86 - An introduction to Early Persian Qur anic Translations (چکیده)
87 - نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی (چکیده)
88 - Reflections upon the Literary and Cultural Heritage of Iran (چکیده)
89 - خراسان در خیال سعدی (چکیده)
90 - طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی (چکیده)
91 - نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی (چکیده)
92 - Human and ethnic Rights in Shahanameh (چکیده)
93 - بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام (چکیده)
94 - مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه (چکیده)
95 - غزالی در غرب (چکیده)
96 - لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه (چکیده)
97 - رودکی و فردوسی (چکیده)
98 - زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها (چکیده)
99 - مشروطه، ادبیات (چکیده)
100 - نو و کهنه در تصحیح متون (چکیده)
101 - ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض (چکیده)
102 - جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی (چکیده)
103 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)
104 - دانش و بینش فردوسی (چکیده)
105 - سفنجقانیه: وازهای در لسان العرب و بررسی ویژگیهای زبانشناختی، ادبی و تاریخی آن (چکیده)
106 - صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
107 - ذیل سرچشمه ها (چکیده)
108 - تفسیر ابوالفتوح رازی (چکیده)
109 - زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی (چکیده)
110 - حیرتی تونی (چکیده)
111 - حسنک وزیر (چکیده)
112 - جام جهان نما (چکیده)
113 - جام جم (چکیده)
114 - جابلقا و جابلسا (چکیده)
115 - تفسیر سور آبادی (چکیده)
116 - تفسیر در ادب فارسی (چکیده)
117 - تاریخ بیهقی (چکیده)
118 - تاریخ ادبیات استوری (چکیده)
119 - بیهقی, ابوالفضل (چکیده)
120 - بوستان (چکیده)
121 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
122 - جغرافیای فرهنگی زبان فارسی (چکیده)
123 - سبک سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر (چکیده)
124 - نقد جناس مضارع و لاحق در کتب بلاغی (چکیده)
125 - بیدل پژوهی در افغانستان: پیشینه و گستره (چکیده)
126 - طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی (چکیده)
127 - رودکی در شاهنامه (چکیده)
128 - از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی (چکیده)
129 - تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ (چکیده)
130 - تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز (چکیده)
131 - طبقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره هند به زبان فارسی (چکیده)
132 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
133 - مفهوم شهر در شعر شفیعی کدکنی (چکیده)
134 - فرجام زال (چکیده)
135 - فروغی و فردوسی (چکیده)
136 - نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه (چکیده)
137 - جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر (چکیده)
138 - ناگفته های بیهقی از تاریخ (چکیده)
139 - فردوسی و رودکی (چکیده)
140 - از فارس تا خراسان - سرگذشت یک نسخه خطی دیوان حافظ (چکیده)
141 - با دو تبار تاریخ و ادب (چکیده)
142 - محمد بن احمد الخازن و دیوان شعر او (چکیده)
143 - سنایی پژوهی پیشینه و گستره (چکیده)
144 - دیدار با فیتز جرالد (چکیده)
145 - دو نام دو فرهنگ: گزارش همایش فردوسی و همر در یونان (چکیده)
146 - گسترش تفسیر نویسی فارسی در سده های نخستین فارسی دری (چکیده)
147 - محوی همدانی و ترانه های خیامی او (چکیده)
148 - زبان فارسی در چین عصر سید اجل عمر شمس الدین (چکیده)
149 - رودکی و فردوسی (چکیده)
150 - فردوسی شاعر ملی ایران (چکیده)
151 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)
152 - جغرافیای انفسی دیوان حافظ (چکیده)
153 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)