بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: متن


موارد یافت شده: 127

1 - اثر دما و نور بر ویژگی‌های جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea nil): تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی (چکیده)
2 - General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and Its Applications in the Analysis of Lung Cancer Data (چکیده)
3 - آسیب شناسی معیار های ارزیابی متن روایات سبب نزول (چکیده)
4 - رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی (چکیده)
5 - جستاری بر فرایند سازماندهی و بازیابی متون وبی مبتنی بر تجمیع مفاهیم معنایی در راستای سازماندهی دانش (چکیده)
6 - انتهاهای بدیهی گراف کیلی گروه‌ها (چکیده)
7 - جوانه زنی بذر علف هرز قدومه-Alysum strigosum Banks & Soland.- تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری (چکیده)
8 - استفاده از امکانات رایانه ای در مطالعات ادبی (چکیده)
9 - بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار (چکیده)
10 - نشانه شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس (چکیده)
11 - معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده قره العین (چکیده)
12 - تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات (چکیده)
13 - تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی و حوزوی و دانشگاهی در آن (چکیده)
14 - بهبود عملکرد طبقه‌بند زمانی اتصال‌گرا با یادگیری دینامیک درون برچسبی و استفاده از اطلاعات بخش‌بندی نادقیق (چکیده)
15 - مقاله‌ شناسی تصحیح و متن‌ شناسی در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
16 - بررسی برگردان سینمایی داستان اوسنه باباسبحان برمبنای نظریّةفزون‌متنیّت ژار ژنت (چکیده)
17 - مدل های شکنندگی و خواص توزیعی آنها (چکیده)
18 - واکاوی جایگاه ارزیابی متن روایات سبب نزول در میان روش های مرسوم (چکیده)
19 - تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی و سبز شدن علف های هرز بنگ دانه(Hyoscyamus niger) ، عروسک پشت پرده (Physalis divaricata) و ترشک (Rumex crispus) (چکیده)
20 - پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم (چکیده)
21 - متن شناسی انتقادی (نقد متنی) نسخ یکی از نظیره‌های شاهنامة فردوسی (شاهنامة اسدی) و ارائة الگوی عملی جدیدی برای ارزیابی کیفی- کمّی نسخ یک متن به یاری مطالعة موردی (چکیده)
22 - مقایسهٴ دو روایت نوشتهٴ مهدی آذریزدی و کامل کیلانی از داستان «ابوقیر و ابوصیر» هزار و یک شب بر مبنای نظریّهٴ فزون متنیّت (چکیده)
23 - بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
24 - خوانش جامعه شناختی مرگ قسطی لویی فردینان سلین (چکیده)
25 - بررسی تطبیقی« ارجاع» به عنوان یکی از عوامل« انسجام متنی» در گزیده هایی از نهج البلاغه (چکیده)
26 - تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت (چکیده)
27 - مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن (چکیده)
28 - قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری (چکیده)
29 - بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرا (چکیده)
30 - تحلیل صنعت متناقض‌‌نما در تائیه کبرای ابن فارض (چکیده)
31 - انوع ابرداده و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات (چکیده)
32 - De la société au texte litéraire: le réalisme dans l'oeuvre de Mahmoud (چکیده)
33 - کنترل اینورترهای تکفاز جدا از شبکه مبتنی بر روش آرایه کنترل هارمونیکی (HCA) (چکیده)
34 - «گره‌گشایی بلاغی از موی در سروده‌های متنبی و حافظ (چکیده)
35 - الگوریتم موازی جدید برای کاوش مجموعه آیتم متناوب براساس ماتریس بیتی به شکل پردازش دوطرفه (چکیده)
36 - مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابجایی-کنترل (چکیده)
37 - بینامتنیت قرآنی در مقامات سیوطی (چکیده)
38 - مقایسه خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی با رویکرد روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
39 - واکاوی حدیث «اَلغِیبَهُ اَشَدُ مِنَ الزِنا...» (چکیده)
40 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
41 - مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
42 - تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود (چکیده)
43 - از جامعه تا متن ادبی: بررسی زمینه های رئالیسم در آثار احمد محمود (چکیده)
44 - غزل نوکلاسیک و لایه های ایدئولوژیک سبک در آن (چکیده)
45 - فهم بشری در ساحت متن الهی (چکیده)
46 - نسبت سنجی دوستی، دگرخواهی و عدالت در نظریه حکمرانی خوب بر اساس خوانش گلستان سعدی (چکیده)
47 - پنج واژه از نسخه های کهن کیمیای سعادت (چکیده)
48 - از بیرون به درون متن یا از درون به بیرون آن: بررسی مفاهیم مطرح در دو رویکرد جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی (چکیده)
49 - تهیه نقشه های مدیریتی علف هرز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با هدف کاربرد در کشاورزی دقیق (چکیده)
50 - باهم آیی ، راه کاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیب دیده (چکیده)
51 - نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد (چکیده)
52 - خلاصه سازی متن بر اساس گزینش با استفاده از رویکرد انسان شناختی (چکیده)
53 - بررسی صور خیال شعر فروغ در دفت ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد (چکیده)
54 - روش تفاضل متناهی فشرده برای معادلات انتشار کسری (چکیده)
55 - طرح متن جامع غزلیات سنایی (چکیده)
56 - متن آرمانی به روایت عبداللطیف عباسی و هلموت ریتر (چکیده)
57 - نقش انسجام در تفسیر متن (چکیده)
58 - بررسی و تشخیص متن در ترجمه های مجدد رمان مزرعه حیوانات (چکیده)
59 - ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت (چکیده)
60 - تحلیل هزینه- اثربخشی کتاب های چاپی لاتین و پایگاه های اطلاعاتی مقالات تمام متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی در سال 2010 (چکیده)
61 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
62 - معرفی انتقادی، متن شناسی و نقد متنی حماسه ناشناخته شاهنامه اسدی (چکیده)
63 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن؛ در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
64 - بهینه سازی رویه ی نگهداری با استفاده از مدل مخاطره ی متناسب (چکیده)
65 - بررسی روایات فضایل و مثالب شهر قم (چکیده)
66 - مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوری (چکیده)
67 - حل یک مدل جریان ترافیک کلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبکه (چکیده)
68 - روشی جدید در آستانه‌گذاری تصویر اسناد رنگی به منظور تفکیک متن از پس‌زمینه با استفاده از منطق فازی (چکیده)
69 - تأثیر کاربرد فاضلاب‌های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه‌آب‌های خروجی از ستون‌های خاک (چکیده)
70 - بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق (چکیده)
71 - تطبیق ویژگی های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب (چکیده)
72 - تحمیل نظریه یا تحلیل متن؟ نقدی بر مقاله «تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم» (چکیده)
73 - نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
74 - آسیب شناسی ترجمه ی ادبی خواننده محور (چکیده)
75 - تحلیل داده های بقای دارای سانسور وابسته با استفاده از مدل خطرهای متناسب کاکس بر اساس تابع مفصل (چکیده)
76 - مهندسی خودکار هستی شناسی: امکان سنجی استخراج روابط معنایی از متون فارسی و تعیین میزان پیدایی آنها (چکیده)
77 - تحلیل داده های بقای بیماران سرطان پستان، با مدل خطرهای متناسب کاکس برای سانسور وابسته بر اساس تابع مفصل (چکیده)
78 - یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد (چکیده)
79 - بررسی آسیب پذیری لرزهای و سطح عملکرد دیوار های آجری کلاف بندی شده (چکیده)
80 - آنالیز عددی سیستم رفتار لرذه ای سیستم خرپاهای متناوب (چکیده)
81 - آنالیز عددی رفتار لرزه ای سیستم خرپای متناوب (چکیده)
82 - تکامل عصری معرفت دینی در سایه ی استنطاق و دلالت یابی متن (چکیده)
83 - تأویل پذیری متن از نظرگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
84 - پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی (چکیده)
85 - مقایسه ی داستانی مشترک در مثنوی و نثرالدّر از منظر روایت شناسی (چکیده)
86 - مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا (چکیده)
87 - تجلی توحید در غزل مناجات سنایی (چکیده)
88 - انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلوی بررسی و مقایسه ده غزل سعدی و ده غزل بیدل (چکیده)
89 - شناسایی متن و تشخیص کاراکترها درتصاویر رنگی با استفاده از کنترل کننده های فازی (چکیده)
90 - شبیه سازی اتمی و محیط پیوسته روی خاصیت کششی یک تک کریستال دارای سوراخ در ابعاد نانومتر (چکیده)
91 - خلاصه سازی متن بر اساس گزینش با استفاده از رویکرد انسان شناختی (چکیده)
92 - تفسیر نتایج آنالیز فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک دادههای زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی (چکیده)
93 - آسیب شناسی کتاب های درسی دانشگاهی در رشته تاریخ (چکیده)
94 - تحلیل آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول ایرفویل نوسانی با استفاده از روش طیفی-زمانی (چکیده)
95 - بررسی جنبه های شفاف سازی در برخی از ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان بر مبنای بافتی متناظر (چکیده)
96 - شالوده شکنی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (چکیده)
97 - نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها (چکیده)
98 - عدالت فضایی در فضاهای دوگانه شهری (چکیده)
99 - از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه) (چکیده)
100 - تشخیص مولف متون ادبی و قانونی بحثی در زبانشناسی قانونی (چکیده)
101 - یک مورد استفراغ مکرر ناشی از جسم خارجی غیر متنفذه در تلیسه (چکیده)
102 - اثر نیتروژن و علفکش بر توزیع و تغییرپذیری مکانی لکه‌های علف‌های‌هرز پهن‌برگ طی یک فصل رشد در ذرت (چکیده)
103 - بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل (چکیده)
104 - کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق (چکیده)
105 - اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن (چکیده)
106 - روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی (چکیده)
107 - عوامل و مراحل ترجمه (چکیده)
108 - مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه (چکیده)
109 - لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه (چکیده)
110 - تحلیلی بر مقدمه گلستان سعدی (چکیده)
111 - تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق (چکیده)
112 - بررسی تأثیر زبان شفاهی و کتبی در نحوه درک زبان (چکیده)
113 - ارائه روشی مبتنی بر محتوای ترکیبی (چکیده)
114 - هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن (چکیده)
115 - تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) (چکیده)
116 - تحلیل مقایسه ای با استفاده از چهار روش عددی اجزاء متناهی، اجزاء مرزی، گالرکین بدون اجزاء و احجام متناهی (چکیده)
117 - صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
118 - ارزیابی مدیریت متعارف در تناوبهای آیش-جوعلوفه ای و چغندر قند- جوعلوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (چکیده)
119 - ترتیب نسبت درستنمایی متناسب و کاربردهای آن (چکیده)
120 - بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب خام و پساب شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب (چکیده)
121 - برآورد واریانس تابع بقاء شرطی مبتنی بر مدل مخاطرة متناسب کاکس در حالتی که پراکندگی مشاهدات بسیار زیاد باشد (چکیده)
122 - تحلیل متن مقالات فارسی و امکان نمایه‌سازی ماشینی آنها براساس قانون زیف (چکیده)
123 - هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینی (چکیده)
124 - شطح: سرریزهای روح بر زبان (چکیده)
125 - در غیاب متن: تحلیلی بنیامتنی از داستن قلعه ذات الصور (چکیده)
126 - سنجش یک حدیث درباره حروف مقطعه (چکیده)
127 - تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان (چکیده)