بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Ali Kimiaei


موارد یافت شده: 192

1 - The mediating role of trust and security in the relationship between differentiation and marital intimacy in non-clinical married women (چکیده)
2 - تاثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر اضطراب دوران بارداریزنان نخست زا (چکیده)
3 - تدوین و تعیین اثربخشی بسته مشاوره‌ای الگوی تبادل جنسی بر میزان رضایت و صمیمیت جنسی زوج‌های ایرانی (چکیده)
4 - تجربه زیسته زوجین از عوامل تداوم بخش تعارض های زناشویی (چکیده)
5 - اثربخشی بخشش‌درمانی بر بهزیستی روانی مادران بدرفتاری شده در دوران کودکی (چکیده)
6 - مقایسه اثربخشی مشاوره راه حل محور و مشاوره حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر کنترل رفتار، سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان خیابانی پسر (چکیده)
7 - مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی (چکیده)
8 - تجارب زیسته دانش آموزان کم برخوردار از نظر اقتصادی-اجتماعی از موفقیت تحصیلی (چکیده)
9 - اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کرونا، رابطه والد- فرزندی و کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
10 - اثربخشی بسته مشاوره‌ای صمیمیت‌افزا بر صمیمیت و همدلی زناشویی زوج‌ها در دوران عقد در شهرکرد (چکیده)
11 - اثربخشی سایکودرام (روان نمایشگری) بر ابرازگری هیجانی، روابط بین فردی و کیفیت زندگی زنان متاهل (چکیده)
12 - ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج های دوران عقد (چکیده)
13 - Grounded Theory approach in Discovering the Factors effective on the Sexual Communication of Iranian Couples (چکیده)
14 - تاثیر زوج درمانی سیستمی-تلفیقی به شیوه ی گروهی بر سطوح صمیمیت و سبک های مقابله با استرس زناشویی (چکیده)
15 - ساخت و رواسازی پرسشنامه پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری (چکیده)
16 - مقایسه اثربخشی مداخلات هوش هیجانی، فانتزی های جنسی و پروتکل ترکیبی در درمان اختلال ارگاسم، عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان: یک مطالعه نیمه تجربی (چکیده)
17 - The Effectiveness of Marriage Enrichment Training of TIME Plan on Improving Marital Intimacy and Women’s Psychological Security (چکیده)
18 - مقایسه انگیزش انطباقی و کنش وری شناختی در افراد با و بدون وسوسه رابطه با جایگزین جذاب (چکیده)
19 - Evaluating the Psychological Profile of Suicide Attemptersin Terms of Personality, Emotion, Relationship, and Self-Compassion in Massih Daneshvari Hospital in 2018 (چکیده)
20 - شناسایی پویایی‌های خانواده کودکان با ناتوانی یادگیری: یک مطالعه پدیدارشناختی (چکیده)
21 - نقش ساختار انگیزشی و کارکرد های اجرایی در وسوسه های جایگزین جذاب (چکیده)
22 - مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر کاهش مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده و درونی‌سازی شده کودکان (چکیده)
23 - The Effectiveness of Spouses\\\' Communication Skills Training on Reducing Emotional Harassment and Adjusting Marital Expectations: Married Iranian Women (چکیده)
24 - The effect of group counseling based on motivational interview on the motivation of childbearing in the female students of Mashhad University of Medical Sciences (چکیده)
25 - اثربخشی آموزش برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده زنان نخست زا (چکیده)
26 - بررسی نقش میانجی اعتماد و امنیت در رابطه تمایزیافتگی با صمیمیت زناشویی در زنان (چکیده)
27 - ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی پرسشنامه خیالپردازی های جنسی ویلسون در زوجین ایرانی (چکیده)
28 - The role of personality factors in predicting life satisfaction of non-native students with the mediating role of self-differentiation (چکیده)
29 - Comparing emotional disturbances and quality of life in couples with attention-deficit and hyperactivity disorder and ordinary couples (چکیده)
30 - Identifying Common Elements of Evidence – Based Psychological Treatments for Females with Extramarital Experience (چکیده)
31 - Effectiveness of the structural approach components on the marital quality, and problem solving of couples (چکیده)
32 - اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
33 - کنش های اجرایی و فرا ظرفیت های شغلی در دانشجویان مبتلا و غیر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
34 - Mindfulness in the context of a romantic relationship to predict relationship satisfaction (چکیده)
35 - Effectiveness of a Unified Protocol on Emotion Regulation and Experiential Avoidance in Women with Comorbid Major Depressive and Generalized Anxiety Symptoms (چکیده)
36 - ساخت و اعتباریابی مقیاس ایرانی ۷ عاملی شخصیت مبتنی بر زوج‌درمانی اشتراک محور (چکیده)
37 - موج چهارم رفتار درمانی: روند شکل گیری درمان های رفتاری و چالش های آن (چکیده)
38 - بررسی رابطه بین معنای زندگی باسلامت جسمانی زوج های متقاضی طلاق توافقی: نقش میانجی خردمندی (چکیده)
39 - روایی سازه و شاخص‌های سوال-پاسخ مقیاس رضایت از وضعیت رابطه (ReSta) (چکیده)
40 - The effect of cognitive therapy combined with drug therapy in reducing the symptoms of trichotillomania (چکیده)
41 - ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از مجرد بودن (چکیده)
42 - The Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment to Improving Negative Emotions, Marital Cohesion and Quality of Relationship (چکیده)
43 - صمیمت زناشویی: نقش تعیین کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متاهل غیر بالینی (چکیده)
44 - بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای پیشگیری از طلاق بر رضایت زناشویی در ازدواج های زود هنگام (چکیده)
45 - The effect of individual counseling on attitudes and decisional conflict in the choice of delivery among nulliparous women (چکیده)
46 - تحلیل کانونی رابطه سلامت سازمانی مدرسه با کیفیت زندگی معلمان ابتدایی (چکیده)
47 - اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن (چکیده)
48 - کشف عوامل مؤثر بر طلاق در ازدواج های زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظام من (چکیده)
49 - اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری و تاب‌آوری زوج‌های جوان (چکیده)
50 - اثر بخشی درمان فرا تشخیصی یکپارچه بر تمایز یافتگی خود و دشواری تنظیم هیجان در مراجعان دارای نشانگان اضطرابی (چکیده)
51 - تاثیر آموزش مبتنی بر تغییر سبک زندگی بر کیفیت رابطه زناشویی (چکیده)
52 - Effectiveness of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment in Reducing Depression Associated with Marital Problems (چکیده)
53 - نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی (چکیده)
54 - اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
55 - اثربخشی مداخله شناختی رفتاری متمرکز بر خانواده در بهبود انطباق خانواده و شدت اختلال وسواس بی اختیاری کودکان (چکیده)
56 - 12بررسی اثربخشی مشاورهی حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر کنترل رفتار و سازگاری اجتماعی کودکان خیابانی شهر مشهد (چکیده)
57 - اشتن فرزند به مثابه سرمایه زناشویی در زوج درمانی اشتراک محور؛یک نظریه داده بنیاد (چکیده)
58 - ساخت نسخه ایرانی سنجه مهارگری زناشویی و آشسکار ساختن ویژگی های روان سنجی آن (چکیده)
59 - بررسی نقش روابط کلامی – غیر کلامی در پیش بینی ترس از صمیمیت زوجین (چکیده)
60 - عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی (چکیده)
61 - اثربخشی مشاوره¬ی¬ حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر مشکلات رفتار‌های درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده‌ی کودکان خیابانی شهر مشهد (چکیده)
62 - تدوین مدل علّی پیش بینی پایداری روابط زناشویی در زوجین مواجه شده با بی وفایی (چکیده)
63 - Attachment style and history of childhood abuse in suicide attempters (چکیده)
64 - نقش تعیین کننده خودناتوان سازی در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی (چکیده)
65 - Estimating the Validity and Reliability of Gottman Questionnaires of “Couple Trust Measurement” (چکیده)
66 - رضایت و کیفیت زندگی زنان جوان مطابق با ‌نظریه زمان‌بندی اجتماعی (چکیده)
67 - Cognitive Group Therapy Based on Schema-Focused Approach for Reducing Depression in Prisoners Living With HIV (چکیده)
68 - EFFECTIVENESS OF THE EMOTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY AND SOLUTION - FOCUSED - COUPLE - THERAPY ON HAPPINESS AND INEFFICIENT MARITAL COMMUNICATIONAL ATTITUDEs (چکیده)
69 - اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالی (چکیده)
70 - The Effectiveness of Emotion-focused Cognitive Therapy in Decreasing Depression due to Marital Relationship Problems (چکیده)
71 - پیش بینی احتمال طلاق زنان براساس دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی و مهارت حل مسأله خانواده (چکیده)
72 - بررسی مقایسه ای هیجان خواهی، خودکنترلی و احساس تنهایی در دانشجویان دختر سال اول و آخر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
73 - مقایسه ادراک حل مساله و سازگاری دانش اموزان دبیرستان های شبانه روزی و عادی (چکیده)
74 - تأثیر برنامه مشاوره فردی توسط ماما بر اضطراب دوران بارداری زنان نخست‌زا (چکیده)
75 - بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت جسمی (چکیده)
76 - اثربخشی زوج درمانی شناختی داتیلیو بر مولفه های ارتباط با خویشاوندان در زوج های متعارض شهرستان مشهد (چکیده)
77 - attachment style and experience of abuse in childhood in suicide attempters (چکیده)
78 - The effect of individual counseling program by a midwife on fear of childbirth in primiparous women (چکیده)
79 - The Effectiveness of Solution-Focused Brief Couple Therapy on Marital Satisfaction Among Married Prisoners and Their Wives (چکیده)
80 - International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology(IJASEAT) (چکیده)
81 - اثربخشی گروه درمانی شناختی- انسانگرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی و حل مساله زنان متاهل (چکیده)
82 - ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا (چکیده)
83 - اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط زناشویی بر کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی زوجهای متعارض (چکیده)
84 - اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده (چکیده)
85 - Women's perceptions and experiences of the challenges in the process of male infertility treatment: A qualitative study (چکیده)
86 - The Effectiveness of Problem - Solving Skills Training In The Light of Meichenbaum’s Cognitive - Behavioral Method:The Case of Male Students’ Adjustment to Boarding and Ordinary Schools (چکیده)
87 - اثر بخشی گروه ‌درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد (چکیده)
88 - عنوان : نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی احساس انسجام روانی دختران نوجوان بی سرپرست و بد سرپرست (چکیده)
89 - بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب بر حل تعارض و بهبود سواد عاطفی زنان دارای همسران زندانی (چکیده)
90 - Evaluating the Effect of Solution-Focused Group Counseling on Improving Quality of Marital Relationships in Childless Couples (چکیده)
91 - The effectiveness of couple therapy based on Gottman’s method of decreasing emotional divorce among conflicted couples in Mashhad city (چکیده)
92 - مطالعه ویژگی های روان سنجی و اعتبار یابی پرسشنامه ارتباط اولیه زناشویی(روابط کلامی-غیر کلامی) (چکیده)
93 - اثربخشی مشاوره زناشویی مبتنی بر الگوی کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر بهبود عملکرد خانوادگی زوج های دارای ناسازگاری زناشویی (چکیده)
94 - نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج (چکیده)
95 - بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان (چکیده)
96 - social aspects of male infertility:the percepective and expertences of iranian woman (چکیده)
97 - تبیین پیامد های روانی-عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی (چکیده)
98 - آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
99 - اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی و تعارض زناشویی (چکیده)
100 - رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری (چکیده)
101 - اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
102 - بررسی اثربخشی شناخت درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوج‌های متعارض شهرستان مشهد (چکیده)
103 - ادراک و تجارب زنان از چاتشهای موجود در درمان ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی (چکیده)
104 - مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بعد عاطفی خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
105 - Comparing the Effectiveness of Emotion-Oriented Couple Therapy and Cognitive-Behavioral Couple Therapy on Marital Conflict among Couples (چکیده)
106 - خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو (چکیده)
107 - بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392 (چکیده)
108 - Comparison and Effectiveness of Stress Reduction Methods based on Mindfulness and Solution-focused Therapy on Reducing Aggression and Marital Conflicts in couples with addict spouses (چکیده)
109 - Effectiveness of Stress Reduction Methods on Mindfulness in Reducing Marital Conflicts in Couples with Addict Spouses (چکیده)
110 - اثربخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر مشکلات برونی سازی و درونی سازی شده کودکان طلاق (چکیده)
111 - Cognitive emotional consequence of male infertility on their female partners: a qualitative content analysis (چکیده)
112 - رابطه توانایی حل‌ مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌ زناشویی (چکیده)
113 - بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی زوج های متعارض شهرستان مشهد (چکیده)
114 - اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان (چکیده)
115 - بررسی اثربخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر انگیزش تحصیلی دانش اموزان دارای افت تحصیلی (چکیده)
116 - problem solving training and its Effect on reducing conflicts and improving emotional literacy of teenage girls with addicted parents (چکیده)
117 - چه رابطه ای بین کیفیت احساس درد وقابلیت یادگیری در انسان وجود دارد؟ (چکیده)
118 - احساس دردبه ظاهر یکی از بدترین حواس آدمی است اما مامیتوانیم از طریق آن ،به برداشتهایی ارزشمند در مورد فرآیندهای فیزیولوژیکی دست یابیم (چکیده)
119 - بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض و تحریف شناختی بین فردی در زوجین شهرستان مشهد (چکیده)
120 - پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل (چکیده)
121 - بررسی گروه درمانی راه حل مدار بر ارتباط موثر دختران گریزان از منزل (چکیده)
122 - تأثیر آموزش شناختی-رفتاری دینی بر احساس نا امیدی، بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران (چکیده)
123 - کارکردهای روانشناختی خانواده و همبودی ان با کیفیت زندگی و خودکارامدی نوجوانان (چکیده)
124 - اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خود نظم بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی (چکیده)
125 - Measurement of difference in acute pain threshold between dominant and recessive hands of children (چکیده)
126 - اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای (چکیده)
127 - The Study of the Relationship Among Marital Satisfaction, Attachment Styles, and Communication Patterns in Divorcing Couples (چکیده)
128 - The Relationship between Early maladaptive schemas and marital adjustment: (چکیده)
129 - Effectiveness of training components of structural approach in (چکیده)
130 - اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر رضایت از زندگی و بهبود افسردگی ناشی از بیماری قلبی (چکیده)
131 - The examination of Effectiveness of Emotionally focused couples therapy on life satisfaction and Improvement of depression due to heart diseas (چکیده)
132 - بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور (چکیده)
133 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی خانواده درمانی ساختی بر کاهش تعارض و بهبود روابط والد نوجوان (چکیده)
134 - مقایسه وی‍ژگی های سرشتی و منشی مبتلایان به اختلال سوء مصرف مواد و افراد عادی (چکیده)
135 - بررسی اثر اعتیاد بر فاکتورهای سلامت خانواده و مقایسه آن در دو گروه افراد عادی و بهنجار (چکیده)
136 - قلدری مدرسه،اسرار درون (چکیده)
137 - the study of slotion-fcused group counseling in decreasing depression among teenage Girls (چکیده)
138 - بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق (چکیده)
139 - سلامت روان والدین کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و والدین کودکان عادی (چکیده)
140 - evaluation of family\'s psychological functions of addict and normal people (چکیده)
141 - بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و هوش معنوی با سازگاری زناشویی زوجین نابارور (چکیده)
142 - تاثیر عروسک درمانی گروهی بر افزایش سازگاری اجتماعی و آمادگی رفتن به مدرسه در کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
143 - Measurement of children’s acute pain based on simplest laboratory methods (چکیده)
144 - study of the effects of environmental color on pain in mental retarded (down syndrom) children in the age of 6-9 (چکیده)
145 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر کاهش تعارض با والدین و افزایش حمایت پذیری اجتماعی در نوجوانان پسر دبیرستانی (چکیده)
146 - بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی بر نوع جهت گیری هویتی و میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان دبیرستانی (چکیده)
147 - The Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal Sense of coherence and social phobia in collage students (چکیده)
148 - Effectiveness of cognitive hypnotherapy on internal coherence and mental health of student (چکیده)
149 - ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS) (چکیده)
150 - Study of the effects of environmental color on pain in mental retarded (Down syndrome) children in the age of 6-9 (چکیده)
151 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی (چکیده)
152 - اثربخشی شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دانش آموزان (چکیده)
153 - تن انگاره، رضایت جنسی و رابطه آن با رضایت زناشویی زوج های دانشجو (چکیده)
154 - بررسی رابطه برافراشتگی مقیاس بالینی مدانگی - زنانگی آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضداجتماعی وخودبیمارانگاری (چکیده)
155 - اثر بخشی درمان مثبت گرا بر مولفه های روانی مثبت و بیماری روان تنی (چکیده)
156 - اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کنترل حملات وحشت زدگی (چکیده)
157 - اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به فرسودگی شغلی (چکیده)
158 - اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش اضطراب و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد (چکیده)
159 - اثر بخشی آموزش تکنیک های آرام سازی بر کاهش استرس و بهبود بیماری روان تنی دانشجویان مشهد (چکیده)
160 - Effectiveness of cognitive hypnotherapy internal coherence and the mental health of students (چکیده)
161 - اثربخشی هیپنوتراپی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
162 - Attachment styles and its relationship with cognitive triad (views of the self, others/world and future) (چکیده)
163 - بر رسی رابطه بین دلبستگی ایمن ـ ناایمن و همبودی آن با شناخت‌های ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
164 - the effectiveness of Group counseling Solution-Focused Brife therapy(SFBT) on Academic Motivation of Under achievement High School students (چکیده)
165 - evalioation of familys psychological funection of addict and normal people (چکیده)
166 - بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90- 1389 (چکیده)
167 - اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی (چکیده)
168 - عوامل پیش بینی کننده افسردگی و میزان افسردگی درزنان نابارور (چکیده)
169 - اثربخشی برنامه تقویت هوش‏ هیجانی بر کنترل رفتار قلدری نوجوانان (چکیده)
170 - حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان (چکیده)
171 - اعتباریابی پرسش­ نامه­ ی مثلث شناختی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
172 - بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر الگو های ارتباطی زوجین (چکیده)
173 - بررسی کارامدی مداخله شناختی رفتاری گروهی بر باورهی غیر منطقی دختران گریزان از منزل (چکیده)
174 - آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی (چکیده)
175 - Survey The Relationship Between Attachment Style and General Self Efficacy With Homesickness Among Iranian Students (چکیده)
176 - Survey the Relationship between Happiness and Quality of Life with Job Satisfaction among Iranian Teachers (چکیده)
177 - بررسی نتایج برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (چکیده)
178 - The Relationship between Parents’ Child Rearing Styles and Their Children’s Quality of Life and Mental Health (چکیده)
179 - Effect of emotional intelligence reinforcement program on controlling of teenagers bullying behavior (چکیده)
180 - Attachment styles and its relationship with cognitive triad (views of the self, others/world and future) (چکیده)
181 - مقایسه وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهد (چکیده)
182 - زوج درمانی متمرکز بر هیجان (چکیده)
183 - مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه (چکیده)
184 - Effect of Problem -Solving on Marital Satisfaction (چکیده)
185 - بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد (چکیده)
186 - مشاوره و رواندرمانی پست مدرن (چکیده)
187 - بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه (چکیده)
188 - Happiness Level of Accounting Students at University of Mashhad (چکیده)
189 - نقش شادی در بهداشت روان (چکیده)
190 - چالش‌های مشاوره و مشاوران ایران در قرن 21 (چکیده)
191 - بررسی نقش آموزش های غیررسمی در توانمند سازی روانی- آموزشی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) (چکیده)
192 - بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی (چکیده)