مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی اصغر ارجمندی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , منصور مصداقی , بررسی تنوع گیاهی زیراشکوب اجتماعات گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی در غرب کوه های آلاداغ، شمال شرقی ایران, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (10), شماره (1), سال (2023-6), صفحات (62-74)
 2. طیبه امینی اشکوری , حمید اجتهادی , مرتضی جمالی , مطالعات گاه شناسی درختی زربین ((Cupressus sempervirens L. به منظور تعیین میزان رشد قطری سالانه و معرفی مسن ترین درختان در رویشگاه‌های هیرکانی, تحقیقات جنگل و صنوبر, سال (2022-8)
 3. مارال پاشیرزاد , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , ریچارد شفرسون , بیش پراکندگی فیلوژنتیکی اجتماعات گیاهی در راستای گرادیان ارتفاعی در یک مرتع کوهستانی از بخش شرقی استان فلوری خراسان-کپه داغ، خراسان رضوی, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (34), شماره (3), سال (2022-3), صفحات (1-12)
 4. سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان , تاثیر جهت شیب بر تنوعزیستی گیاهی در قله هزار مسجد، استان خراسان رضوی، ایران, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (7), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (355-362)
 5. سمانه توکلی ابرندآبادی , حمید اجتهادی , امید اسماعیل زاده , ارزیابی عملکرد ارزشهای شاخص بوم شناختی النبرگ در پیش بینی برخی ویژگیهای خاک در جنگل صلاح الدین کلا نوشهر, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (11), شماره (38), سال (2019-6), صفحات (1-20)
 6. فاطمه محمدآبادی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , Facilitation Effects of the Rangeland Shrubs Astragalus chrysostachys Boiss and Artemisia kopetdaghensis (Poljakov) Y.R.Ling on the Species Diversity, Along a Gradient of Livestock Grazing, بوم شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Ecology, دوره (8), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (17-29)
 7. سرور رحمانیان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , لزوم تجدید نظر در کاربرد واژه \\\\\\\"مهاجم \\\\\\\" توسط محققان اکولوژی گیاهی در ایران, مرتع, دوره (13), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (673-690)
 8. مصطفی نعمتی پیکانی , حمید اجتهادی , یونس عصری , امید اسماعیل زاده , معرفی جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده قلاجه و بررسی ارتباط آنها با برخی عوامل محیطی, تحقیقات جنگل و صنوبر, دوره (27), شماره (3), سال (2020-1), صفحات (272-287)
 9. مریم بهروزیان فیض آبادی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , منصور مصداقی , Stipa richteriana (Poaceae) and Galium songaricum (Rubiaceae): two new additions of the Central Asian species to the flora of Iran, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, دوره (6), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (326-333)
 10. طیبه امینی , حبیب زارع , خدیجه کریمی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , بررسی گیاهان انگل و نیمه انگلی ایران با تأکید بر ارزش دارویی و صنعتی, طبیعت ایران, دوره (3), شماره (5), سال (2018-12), صفحات (18-35)
 11. حمیدرضا عکافی , حمید اجتهادی , عادل سپهری , استفاده از شاخص‌های کوادراتی در تعیین الگوی پراکنش برخی گونه‌های گیاهی پارک ملی قمیشلو, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (24), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (907-919)
 12. حمیدرضا عکافی , حمید اجتهادی , عادل سپهری , ارزیابی تنوع عملکردی گیاهی براساس تعیین گروههای عملکردی در محدوده مناطق امن پارک ملی قمیشلو، استان اصفهان, علوم محیطی, دوره (15), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (93-108)
 13. محبت نداف , حمید اجتهادی , منصور مصداقی , محمد فرزام , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکندگی جغرافیایی گونه های گیاهی منطقة جوزک چمن بید، استان خراسان شمالی، ایران, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (9), شماره (32), سال (2017-9), صفحات (69-88)
 14. زهرا نیک بخت , محمد فرزام , محمد خواجه حسینی صالح اباد , حمید اجتهادی , تاثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتع, مرتع و آبخیزداری, دوره (69), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (777-788)
 15. زهرا رنجبر , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس (.Cuscuta L) در استان های خراسان, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (28), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (759-770)
 16. حمید اجتهادی , حبیب زارع , طیبه امینی اشکوری , زهره اتشگاهی , بررسی تنوع گونه ای درختان و فلور در ارتفاعات مختلف و شیب های شرقی و غربی دره شیرین رود، استان مازندران، ایران, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (7), شماره (25), سال (2016-3), صفحات (39-52)
 17. مهری دیناروند , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بهرام اندرزیان , تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان, بوم شناسی کاربردی, دوره (5), شماره (15), سال (2016-5), صفحات (1-12)
 18. حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , مرضیه بهادران , فریبا نوعدوست , بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii، گیاه بومی ایران, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (29), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (462-474)
 19. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش سوزی های دوره ای در یک مرتع نیمه خشک, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (73-85)
 20. فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (27), شماره (5), سال (2015-3), صفحات (854-864)
 21. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی، استان خراسان رضوی, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (29), شماره (4), سال (2017-4), صفحات (783-793)
 22. مرضیه بهادران , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (24), سال (2015-10), صفحات (1-14)
 23. مهری دیناروند , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بهرام اندرزیان , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان), زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (23), سال (2015-6), صفحات (1-14)
 24. جواد محمدی , حسن زارع مایوان؛ , حمید اجتهادی , کریم پاساد , مطالعه فلوریستیک جنگل کاسف (استان خراسان رضوی), علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (15), شماره (1), سال (2015-3), صفحات (34-44)
 25. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , گروه های عملکردی گیاهی (PFTs) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی, بوم شناسی کاربردی, دوره (3), شماره (8), سال (2014-9), صفحات (17-27)
 26. سمانه توکلی ابرندآبادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , حبیب زارع , شانا وثوق رضوی , بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (26), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (423-433)
 27. جمیل واعظی , زهرا رنجبر , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , مطالعه تشریحی ساقه گونه های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان های خراسان, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (6), شماره (18), سال (2014-6), صفحات (117-130)
 28. مریم سادات عراقی شهری , مهرداد لاهوتی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , حمید اجتهادی , بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.)(, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (54-61)
 29. مژگان رشیدترانلو , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (17), سال (2014-2), صفحات (55-72)
 30. ژاله حسانی نوقابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus), زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (5), شماره (17), سال (2013-10), صفحات (1-14)
 31. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , زهرا رنجبر , فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (16), سال (2013-11), صفحات (85-100)
 32. سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , شانا وثوق رضوی , بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (15), سال (2013-9), صفحات (25-36)
 33. فاطمه بطیاری , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران, علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (223-234)
 34. احمدرضا بهرامی , فرخ قهرمانی نژاد , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , زهرا نظری , نقش مورفولوژی دانه گرده در تاکسونومی گونه های قدومه (تیره کلمیان: بخش گاموسپالوم), علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (235-240)
 35. شانا وثوق رضوی , حمید اجتهادی , حبیب زارع , سمانه توکلی ابرندابادی , بررسی تنوع گونه ای گیاهان آبزی ماکروفیت استان مازندران, علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (10), شماره (4), سال (2012-9), صفحات (1047-1062)
 36. آسیه اسماعیلی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (4), شماره (12), سال (2012-12), صفحات (61-72)
 37. سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (10), شماره (4), سال (2012-5), صفحات (77-94)
 38. سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (4), شماره (10), سال (2012-5), صفحات (77-94)
 39. مریم پورمندکاری مهرجردی , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , مطالعه و بررسی برهمکنش های متقابل سیانوباکتری های موجود در شالیزارهای درگز, آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-3), صفحات (1378-1385)
 40. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (235-242)
 41. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , سارا حسن پور , فریبا نوعدوست , بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدت های مختلف چرا؛ مطالعه موردی: مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (19), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (306-320)
 42. امیر حسین زرقی , سید محسن حسینی , حمید اجتهادی , فریدون ملتی , اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارک ملی تندوره, زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار, دوره (4), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (47-54)
 43. اعظم مقام نیا , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی, مرتع, دوره (4), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (308-319)
 44. محمد فرزام , حمید اجتهادی , سارا حسن پور , همبستگی مکانی بین گیاهان بوته ای و گندمیان چند ساله مرتعی, مرتع, دوره (4), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (12-22)
 45. آمنه خسروی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان, دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (54), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (19-26)
 46. زهره آتشگاهی , حمید اجتهادی , حبیب زارع , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگلهای شرق دودانگه ساری، استان مازندران, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (22), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (193-203)
 47. محمدصادق امیری , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , ولی اله مظفریان , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان), علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (89-106)
 48. وحیده ناظری , حمید اجتهادی , محمدرضا جوهرچی , علی اصغر ارجمندی , مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران, رستنیها-Rostaniha, دوره (10), شماره (1), سال (2009-11), صفحات (1-12)
 49. موسی اکبرلو , عادل سپهری , حمید اجتهادی , منصور مصداقی , نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران), مرتع, دوره (3), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (17-28)
 50. فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , بررسی گیاه Ribes khorasanicum, گونه اندمیک شمال خراسان, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (21), شماره (5), سال (2009-3), صفحات (748-759)
 51. فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, سال (2007-5)
 52. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , محمد حسین پاپلی یزدی , فاطمه وثوقی , فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان, تحقیقات جغرافیایی, سال (2006-2)
 53. رضا نصرآبادی , جمشید درویش , نصراله رستگار پویانی , حمید اجتهادی , بررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (21), شماره (2), سال (2008-4), صفحات (361-368)
 54. ابوالحسن سلامی , حبیب زارع , طیبه امینی اشکوری , حمید اجتهادی , بهنوش جعفری , بررسی و مقایسه تنوع گونه‌ای گیاهان دو عرصه تحت چرا و قرق مرتع کهنه لاشک نوشهر, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (20), شماره (1), سال (2007-9)
 55. حمیدرضا عکافی , حمید اجتهادی , بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دو منطقه با استفاده از مدل‌های توزیع فراوانی, علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, شماره (66), سال (2008-3), صفحات (63-72)
 56. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , علی رمضانی , تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان, تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (129-141)
 57. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , رضا فرهوش , حمید اجتهادی , بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (23), شماره (3), سال (2007-12), صفحات (285-294)
 58. علی غلامی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , جواد قریش الحسینی , تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (19), شماره (4), سال (2007-3), صفحات (398-407)
 59. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری, پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران), دوره (19), شماره (4), سال (2007-3), صفحات (375-375)
 60. حمید اجتهادی , طیبه امینی اشکوری , حبیب زارع , اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران, علوم محیطی, دوره (9), شماره (3), سال (2005-12), صفحات (53-58)
 61. حمید اجتهادی , پروین واثقی , محمود ذکائی , محمدرضا جوهرچی , بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد, علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (75-88)

انگلیسی

 1. fahime rafiee , , Habib Zare , Hamid Ejtehadi , Mohammad Farzam , Nurse shrubs influence plant biodiversity across environmental gradients in rocky outcrops and surrounding rangelands, Journal of Vegetation Science, Volume (34), No (3), Year (2023-4)
 2. Ali Asghar Arjmandi , Hamid Ejtehadi , Farshid Memariani , منصور مصداقی , , Habitat characteristics, ecology and biodiversity drivers of plant communities associated with Cousinia edmondsonii, an endemic and critically endangered species in NE Iran, Community Ecology, Volume (24), No (2), Year (2023-3), Pages (201-214)
 3. sahar karami , Hamid Ejtehadi , Hamid Moazzeni , Jamil Vaezi , , Minimal climate change impacts on the geographic distribution of Nepeta glomerulosa, medicinal species endemic to southwestern and central Asia, Scientific Reports, Volume (12), No (1), Year (2022-11)
 4. Esraa Mohammad Alnoiji , محمد باقر عرفانیان طالعی نوغان , زهزه آتشگاهی , Hamid Ejtehadi , Using multiple ecological evaluators to introduce a proper management plan for urban vacant lots: A case‐study from Iran, Land Degradation and Development, Volume (34), No (3), Year (2022-10), Pages (833-843)
 5. maryam behroozian , Hamid Ejtehadi , Farshid Memariani , Mohammad Reza Joharchi , Mansour Mesdaghi , Floristic diversity and vegetation of communities associated with two endemic Dianthus species in the montane steppes of northeastern Iran, Nordic Journal of Botany, Volume (2022), No (11), Year (2022-9)
 6. fahime rafiee , Hamid Ejtehadi , Mohammad Farzam , Habib Zare , , Changes in plant biodiversity facets of rocky outcrops and their surrounding rangelands across precipitation and soil gradients, Scientific Reports, Volume (12), No (1), Year (2022-5)
 7. Farshid Memariani , Hamid Ejtehadi , Ali Asghar Arjmandi , Mohammad Reza Joharchi , Piptatherum ferganense (Poaceae), another Middle Asian species as a new record for the flora of Iran, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, Volume (9), No (2), Year (2022-9), Pages (132-138)
 8. , Santiago Soliveres , Mohammad Farzam , Hamid Ejtehadi , Plant–plant interactions determine taxonomic, functional and phylogenetic diversity in severe ecosystems, Global Ecology and Biogeography, Volume (31), No (4), Year (2022-1), Pages (649-662)
 9. Mohammad Bagher Erfanian Taleii Noghan , Juha M. Altalo , Hamid Ejtehadi , Severe vegetation degradation associated with different disturbance types in a poorly managed urban recreation destination in Iran, Scientific Reports, Volume (11), No (1), Year (2021-10)
 10. Ali Asghar Arjmandi , Hamid Ejtehadi , Farshid Memariani , Mohammad Reza Joharchi , Mansour Mesdaghi , Campanula oreodoxa (Campanulaceae), a new critically endangered species from the Aladagh Mountains, NE Iran, Phytotaxa, Volume (521), No (3), Year (2021-9), Pages (193-202)
 11. zahra nazari , Hamid Ejtehadi , Omid Mirshamsi , Farshid Memariani , Modelling potential distribution of an endemic plant (Ferula Microcolea) based on bioclimatic variables in Iran, Acta Botanica Hungarica, Volume (64), No (2), Year (2022-4), Pages (157-172)
 12. soroor rahmanian , Hamid Ejtehadi , Mohammad Farzam , Martin Hejda , Farshid Memariani , Petr Pysek , Does the intensive grazing and aridity change the relations between the dominant shrub Artemisia kopetdaghensis and plants under its canopies?, Ecology and Evolution, Volume (11), No (20), Year (2021-10), Pages (14115-14124)
 13. محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان , Farshid Memariani , زهره آتشگاهی , Mansour Mesdaghi , ملیحه سعیدی , مجتبی درودی , ملیحه حامدیان , سعیده سادات حسینی , Hamid Ejtehadi , Unpalatable plants induce a species-specific associational effect on neighboring communities, Scientific Reports, Volume (11), No (1), Year (2021-7)
 14. Idoia Biurrun , Remigiusz Pielech , Iwona Dembicz , Francois Gillet , Lukasz Kozub , Farshid Memariani , Hamid Ejtehadi , Mohammad Farzam , soroor rahmanian , Benchmarking plant diversity of Palaearctic grasslands and other open habitats, Journal of Vegetation Science, Volume (32), No (4), Year (2021-8)
 15. Mohammad Bagher Erfanian Taleii Noghan , Mostafa Sagharyan , Farshid Memariani , Hamid Ejtehadi , Predicting range shifts of three endangered endemic plants of the Khorassan-Kopet Dagh floristic province under global change, Scientific Reports, Volume (11), No (1), Year (2021-4)
 16. seyedeh zahra moosavi parsai , Jamil Vaezi , Hamid Ejtehadi , Farshid Memariani , Mohammad Reza Joharchi , Phelipanche pouyanii (Orobanchaceae), a new species from Iran, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, Volume (7), No (4), Year (2021-3), Pages (457-467)
 17. SARMAD MAHDI KADHUM , Hamid Ejtehadi , Farshid Memariani , Mohammad Bagher Erfanian Taleii Noghan , Evaluating changes in the plant communities after overgrazing in the Golbahar plain, northeast of Iran, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, Volume (7), No (4), Year (2021-3), Pages (431-441)
 18. Tayebeh Amini Eshkevary , Hamid Ejtehadi , مرتضی جمالی , فردریک گیبال , The worlds easternmost natural stands of Cupressus sempervirens L. (Cupressaceae) in the Hyrcanian Forest of Iran, Journal of Mediterranean Ecology, Volume (18), No (1), Year (2020-12), Pages (3-8)
 19. soroor rahmanian , Martin Hejda , Hamid Ejtehadi , Mohammad Farzam , Petr Pysek , Farshid Memariani , Effects of livestock grazing on plant species diversity vary along a climatic gradient in northeastern Iran, Applied Vegetation Science, Volume (23), No (4), Year (2020-7), Pages (551-561)
 20. maryam behroozian , Hamid Ejtehadi , A. Townsend Peterson , Farshid Memariani , منصور مصداقی , Climate change influences on the potential distribution of Dianthus polylepis Bien. ex Boiss. (Caryophyllaceae), an endemic species in the Irano-Turanian region, PLOS One, Volume (15), No (8), Year (2020-8)
 21. maryam behroozian , Hamid Ejtehadi , Farshid Memariani , سیمون پیرس , منصور مصداقی , Are endemic species necessarily ecological specialists? Functional variability and niche differentiation of two threatened Dianthus species in the montane steppes of northeastern Iran, Scientific Reports, Volume (10), No (1), Year (2020-7)
 22. samaneh Tavakoli , Hamid Ejtehadi , امید اسماعیل زاده , Optimizing the classification of species composition data by combining multiple objective evaluators toward selecting the best method and optimum number of clusters, Phytocoenologia, Volume (50), No (2), Year (2020-7), Pages (163-172)
 23. Jens Kattge , Jamil Vaezi , Mohammad Bagher Erfanian Taleii Noghan , Hamid Ejtehadi , TRY plant trait database – enhanced coverage and open access, Global Change Biology, Volume (26), No (1), Year (2020-1), Pages (119-188)
 24. Maral Pashirzad , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Richard P. Shefferson , Multiple processes at different spatial scales determine beta diversity patterns in a mountainous semi-arid rangeland of Khorassan-Kopet Dagh floristic province, NE Iran, Plant Ecology, Volume (220), No (9), Year (2019-7), Pages (829-844)
 25. soroor rahmanian , Hamid Ejtehadi , Mohammad Farzam , Farshid Memariani , Effects of livestock grazing on soil, plant functional diversity, and ecological traits vary between regions with different climates in northeastern Iran, Ecology and Evolution, Volume (9), No (14), Year (2019-6), Pages (8225-8237)
 26. Mohammad Bagher Erfanian Taleii Noghan , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Hamid Moazzeni , Farshid Memariani , mohammad firouzjahantigh , Plant community responses to environmentally friendly piste management in northeast Iran, Ecology and Evolution, Volume (9), No (14), Year (2019-7), Pages (8193-8200)
 27. Mohammad Bagher Erfanian Taleii Noghan , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Hamid Moazzeni , Plant community responses to multiple disturbances in an arid region of northeast Iran, Land Degradation and Development, Volume (30), No (13), Year (2019-5), Pages (1554-1563)
 28. Maral Pashirzad , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Richard P. Shefferson , Plant–plant interactions influence phylogenetic diversity at multiple spatial scales in a semi-arid mountain rangeland, Oecologia, Volume (189), No (3), Year (2019-3), Pages (745-755)
 29. Zohreh Atashgahi , Hamid Ejtehadi , Mansour Mesdaghi , Zahra Ghassemzadeh , The existence of a unimodal or monotonic pattern in species richness and diversity along an elevational gradient: a case study in Heydari Wildlife Refuge, NE Iran, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, Volume (5), No (3), Year (2018-12), Pages (289-296)
 30. Maral Pashirzad , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Richard P. Shefferson , Spatial scale-dependent phylogenetic signal in species distributions along geographic and elevation gradients in a mountainous rangeland, Ecology and Evolution, Volume (8), No (21), Year (2018-9), Pages (10364-10373)
 31. Zohreh Atashgahi , Hamid Ejtehadi , Mansoor Mesdaghi , Zahra Ghassemzadeh , Plant diversity of the Heydari Wildlife Refuge in northeastern Iran, with a checklist of vascular plants, Phytotaxa, Volume (340), No (2), Year (2018-2), Pages (101-127)
 32. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Enhanced cutaneous wound healing by the leaf extract of Achillea eriophora D.C. using the in vitro scratch assay, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (28), No (4), Year (2017-7), Pages (305-312)
 33. mohabat nadaf , Hamid Ejtehadi , Mansour Mesdaghi , Mohammad Farzam , Recognizing Ecological Species Groups and their Relationships with Environmental Factors at Chamanbid-Jozak Protected Area, North Khorasan Province, Iran, Journal of Rangeland Science, Volume (7), No (3), Year (2017-3), Pages (253-264)
 34. zahra maleki , Hamid Ejtehadi , Parvaneh Abrishamchi , Jamil Vaezi , Mohammad Bagher Erfanian Taleii Noghan , Comparative study of autecological, morphological, anatomical and karyological characteristics of Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi (Caryophyllaceae): a rare endemic in Iran, Taiwania, Volume (62), No (3), Year (2017-7), Pages (321-330)
 35. maryam varaste , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , J. Asili , Hamid Ejtehadi , Fatemeh Khosravitabar , Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteini i Afan. extracts : A comparative study, Avicenna Journal of Phytomedicine, Volume (7), No (2), Year (2017-5), Pages (157-168)
 36. Mohammad Farzam , Hamid Ejtehadi , Effects of drought and slope aspect on canopy facilitation in a mountainous rangeland, Journal of Plant Ecology, Volume (9), No (4), Year (2016-6), Pages (1-8)
 37. Alemeh Mazangi , Hamid Ejtehadi , Omid Mirshamsi , Zahra Ghassemzadeh , Saeed Hosseinian Yousefkhani , Effects of climate change on the distribution of endemic Ferula xylorhachis Rech.f. (Apiaceae: Scandiceae) in Iran: Predictions from ecological niche models, Russian Journal of Ecology, Volume (47), No (4), Year (2016-7), Pages (349-354)
 38. somaye ghaempanah , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Mohammad Reza Joharchi , Seed-coat anatomy and microsculpturing of the genus Erysimum (Brassicaceae) in Northeast of Iran, Phytotaxa, Volume (150), No (1), Year (2013-12), Pages (41-53)
 39. Koorosh Kavousi , zahra nazari , Hamid Ejtehadi , Synopsis of the genusAlyssumin Iran, Acta Botanica Hungarica, Volume (57), No (4), Year (2015-9), Pages (283-290)
 40. Mehri Dinarvand , Hamid Ejtehadi , Mohammad Farzam , B. Andarzian , A New Record of The Genus Vitis (Vitaceae) for The Flora of Iran, گیاه شناسی ایران- Iranian Journal of Botany, Volume (21), No (2), Year (2015-12), Pages (100-102)
 41. Kourosh Kavousi , Taher Nejadsatari , Yunes Asri , Hamid Ejtehadi , Ramezanali Khavarinejhad , Floristic changes at Khersan Glacier Territory, Alamkuh Mountain, Central Alborz, North of Iran, Biodiversitas, Volume (17), No (1), Year (2016-4), Pages (11-15)
 42. Mariam Tafazoli , Nasser Mahdavi SHahri , Hamid Ejtehadi , Farhang Haddad , Hadi Jabbari Nooghabi , Mehrnoosh Mahdavi Shahri , somayeh naderi , Biological Variability of Sweat Gland Pores in the Fingerprints of a Fars Iranian Family from Khorasan Razavi Province, Iran, علوم تشریح - Anatomical Sciences, Volume (10), No (2), Year (2013-7), Pages (99-104)
 43. zahra nazary , Hamid Ejtehadi , K. Kavousi , Taxonomy ofAlyssumsect.Gamosepalumon the basis of anatomical properties, Acta Botanica Hungarica, Volume (56), No (1), Year (2014-1), Pages (179-184)
 44. Masoumeh Mahmoudi Shamsabadi , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Mohammad Reza Joharchi , Multivariate analysis of morphological variation in, Journal of Biology and Today`s World, Volume (1), No (6), Year (2013-7), Pages (304-323)
 45. Masoumeh Mahmoudi Shamsabadi , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Farshid Memariani , Anatomical and pollen characters in Acanthophyllum C.A.Mey. (Caryophyllaceae) from northeast of Iran, گیاه شناسی ایران- Iranian Journal of Botany, Volume (19), No (1), Year (2013-6), Pages (107-118)
 46. zahra nazary , Ahmad Reza Bahrami , Farrokh Ghahremaninejad , Hamid Ejtehadi , Kourosh Kavousi , hamid goshtasb , Analysis of numerical taxonomy for Alyssum ( Brassicaceae, sect. Gamosepalum Dudley) in Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (4), No (16), Year (2012-5), Pages (1193-1195)
 47. Jahanshah Salehinejad , Nasser Mahdavi SHahri , Nooshin Mohtasham , Hamid Ejtehadi , Shahrzad Adhami , Mahdi Pazouki , Comparative Assessment of Nuclear and Nucleolar CytochemicalParameters of Oral Epithelial Cells in Smokers and Non-Smokers by, Journal of Dental Materials and Techniques, Volume (1), No (1), Year (2012-9), Pages (19-23)
 48. , Ahmad Reza Bahrami , Farshid Memariani , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Ahmad Reza Khosravi , Biosystematic study of the genus Berberis L. (Berberidaceae) in Khorassan, NE Iran, Plant Systematics and Evolution, Volume (298), No (1), Year (2012-1), Pages (193-203)
 49. H. Zare , M. Akbarinia , S. M. Hosseini , Hamid Ejtehadi , T. Amini Eshkevari , A NEW RECORD OF BETULA LITWINOWII (BETULACEAE) AND A REVIEW OF THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE GENUS BETULA L. IN IRAN, گیاه شناسی ایران- Iranian Journal of Botany, Volume (16), No (2), Year (2010-12), Pages (237-241)
 50. Nooshin Mohtasham , Nasser Mahdavi SHahri , Jahanshah Salehinejad , Hamid Ejtehadi , Moluk Torabi-Parizi , Narges Ghazi , Detection of nucleoproteins in squamous cell carcinoma, and dysplastic and normal mucosa in the oral cavity by methyl green-pyronin staining, Journal of Oral Science, Volume (52), No (2), Year (2010-6), Pages (239-243)
 51. Mehrdad Lahouti , , Hamid Ejtehadi , مینا روشنی , هما محمودزاده , X-Ray Microanalysis and Ultrastructural Localization of Chromium in Raphanus sativus L., International Journal of Botany, Volume (4), No (3), Year (2008-3), Pages (340-343)
 52. Farshid Memariani , Mohammad Reza Joharchi , Hamid Ejtehadi , Khatereh Emadzadeh , Contributions to the flora and vegetation of Binalood mountain range, NE Iran: Floristic and chorological studies in Fereizi region, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (1), No (1), Year (2009-3), Pages (1-17)
 53. , Ali Moghimi , H. Rakhshande , Hamid Ejtehadi , Masoumeh Kheirabadi , The Effect of Rosa damascena Essential Oil on the Amygdala Electrical Kindling Seizures in Rat, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (11), No (5), Year (2008-2), Pages (746-751)
 54. A. Jafari , Hamid Ejtehadi , N. Taghizadeh , B. Baradaran , Karyotype and Seed Protein Analysis of Muscari neglectum (Liliaceae/Hyacinthaceae) Populations in North-East of Iran, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (7), No (8), Year (2008-8), Pages (730-735)
 55. Hamid Ejtehadi , R.Soltani , H. Zahedi Pour , Documenting and Comparing Plant Species Diversity by Using Numerical and Parametric Methods in Khaje Kalat, NE Iran, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (10), No (20), Year (2007-10), Pages (3683-3687)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , حبیب زارع , تاثیر گرادیان اقلیمی بر تغییرات تنوع تاکسونومیکی و عملکردی گیاهی , اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران , 2021-07-14
 2. محبت نداف , حمید اجتهادی , بررسی شاخص های تنوع گونه های گیاهی و معرفی گیاهان دارویی، در چهار کاربری مختلف در منطقه آشخانه، استان خراسان شمالی، ایران , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی , 2021-11-10
 3. محبت نداف , حمید اجتهادی , معرفی گروه های بوم شناختی گیاهی در منطقه چرا جنگل کاری و بررسی ارتباط آنها با عوامل محیطی مطالعه موردی (آشخانه، خراسان شمالی) , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی , 2021-11-10
 4. زهرا رنجبر , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , مارال پاشیرزاد , مطالعه آناتومی ساقه برخی از گونه های سس (Cuscuta L.) در استان خراسان , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 5. زهرا رنجبر , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , مارال پاشیرزاد , گرده شناسی تعدادی از گونه های سس (Cuscuta L) , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 6. محمد فرزام , محمدرضا علیزاده , حمید اجتهادی , سرور رحمانیان , The Effect of Plant Interaction and Livestock Grazing Intensity on Plant Alpha and Beta Diversity , 1st International and 8th National Conference of Rangeland Management in Iran , 2021-07-14
 7. فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , حبیب زارع , The Effect of Climatic Gradient on Variations in Taxonomic and Functional Plant Diversity , 1st International and 8th National Conference of Rangeland Management in Iran , 2021-07-14
 8. سرور رحمانیان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , بررسی رابطه تنوع زیستی با تهاجم پذیری گیاهان در امتداد گرادیان چرا در منطقه چهچهه، استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی , 2017-02-16
 9. مریم پورمندکاری مهرجردی , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , الهه طبسی , Study of cyanobacterial flora of rice- field: A case study in Dargaz, Khorasan Razavi province , اولین کنگره بین الملی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 10. سعیده اقتداری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , کیفیت علوفه گیاه Festuca karatavika در مراحل فنولوژی در قله شیر باد خراسان رضوی , کنفرانس بین-المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه , 2018-02-25
 11. عادله خاور , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی اثرات اللوشیمیای مواد موجود در عصاره آبی دو گیاه مرتعی Peganum Harmala و Sophora lehmani بر جوانه زنی بذر و خخصوصیات مرفولوژیک رشد گیاه گون نتر Astragalus squarosus , همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , 2013-04-25
 12. سرمد مهدی کاظم , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی اثر چرای دام بر تنوع گیاهی دشت گلبهار در غرب مشهد , اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم , 2017-09-07
 13. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی تاتاثیر آتش سوزی تجویس شده بهاره و آتش سوزی به همراه عملیات اصلاحی فارو بر ذخیره رطوبتی خاک در مراتع دهبار طرقب , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2016-07-14
 14. محمد فرزام , سعید حسین زاده نقندر , حمید اجتهادی , بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویس شذه بهاره در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2016-07-14
 15. سرور رحمانیان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , Relationships between species diversity and invasibility in a dry grassland , 13th Eurasian Grassland Conference , 2016-09-20
 16. فرزانه علیزاده , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , مقایسه ی ویژگی های دانه ی گرده گونه ی گیاهی “Colutea gifana Parsa” با گونه های خویشاوند , اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم , 2017-09-07
 17. فرزانه علیزاده , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , بررسی اکولوژی فردی “Colutea gifana Parsa” گونه ی گیاهی اندمیک در استان خراسان شمالی , اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم , 2017-09-07
 18. سمانه اسماعیل زاده بیلندی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک داده های دانه گرده , چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی و اکولوژی با تاکید بر بحران آب , 2017-08-29
 19. سمانه اسماعیل زاده بیلندی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک مورفولوژی فندقه , چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی و اکولوژی با تاکید بر بحران آب , 2017-08-29
 20. مارال پاشیرزاد , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , ریچارد شفرسون , گرادیان ارتفاعی، ایجاد کننده بیش پراکندگی در ساختار فیلوژنتیکی اجتماعات گیاهی , اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی , 2017-02-15
 21. مرضیه رمرودی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی , اولین کنفرانس یافته های نوین زیست شناسی , 2016-11-23
 22. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر آتش سوزی تجویز شذه بهاره و آتش سوزی به همراه عملیات اصلاحی فارو بر ذخبره رطوبتی خاک در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-07-14
 23. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویز شده بهاره در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-07-14
 24. محمد فیروزجهان تیغ , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , زهره آتشگاهی , بررسی مقدماتی فلور منطقه چشمه سبز گلمکان، استان خراسان رضوی , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30
 25. سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30
 26. سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان , رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30
 27. عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاجی منیری , فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد، خراسان رضوی , دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , 2016-02-22
 28. عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاج منیری , فلور گلسنگهای منطقه ی هزارمسجد , دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , 2016-02-22
 29. وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , مطالعه فلوریستیک منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , 2015-05-21
 30. وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی , همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , 2015-05-21
 31. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 32. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 33. زهرا علی پور , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حمید اجتهادی , تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2015-08-26
 34. سعیده شفیعی نیک , حمید اجتهادی , بررسی جوانه زنی و عدد کروموزومی در گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov در استان خراسان رضوی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23
 35. مجتبی درودی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی اثر جهت جغرافیایی بر تنوع گونه‌ای گیاهان؛ مطالعه موردی منطقه دررود، نیشابور , دومین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 36. مجتبی درودی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود، شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 37. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , نازنین ناظم , بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-28
 38. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 39. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 40. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 41. زهرا خوش زبان , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 42. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , بررسی مقدماتی فلور منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی در منطقه‌ی گناباد- بجستان، استان خراسان رضوی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 43. نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 44. نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 45. سمانه شهری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , اثر شدت چرای دام و پرستاری بوته ها بر تنوع زیستی گیاهی در یک مرتع استپی , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15
 46. محمد فرزام , فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , گروههای عملکردی گیاهی (PFT s) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15
 47. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) , اولین همایش ملی تنش های گیاهی , 2012-10-31
 48. سمیرا حائری , جواد قریش الحسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , مطالعه فندقه برخی گونه های جنس Taraxacum (گل قاصد)از بخش (Asteraceae:Cichorieae)ErythrocarpaHannd-mzt. در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 49. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، گناباد-بجستان، خراسان رضوی , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 50. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی , اولین همایش گیاه پالایی , 2012-02-16
 51. تکتم احسانی , مهرداد لاهوتی , حمید اجتهادی , بررسی اثر تنش کروم بر سطوح پرولین در گیاه Trigonella faenoum-graecum L. , دومین کنفرانس ملی فیزیولوِژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 52. حانیه شریعتمداری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , مقایسه صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در اقلیم های خشک و نیمه خشک , نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , 2011-10-26
 53. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , تغییرات گروههای عملکردی در مراحل توالی ثانویه در یک مرتع آتش سوزی شده , نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , 2011-10-26
 54. فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , حانیه شریعتمداری , تنوع گیاهی یک مرتع نیمه خشک در زمان های مختلف پس از آتش سوزی , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 55. حانیه شریعتمداری , حمید اجتهادی , محمد فرزام , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , بررسی اثر متقابل بررسی اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر تنوع گونه ای گیاهی: مطالعه موردی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان و جوزک در استان خراسان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 56. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , گروه های عملکردی گیاهی و صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 57. حانیه شریعتمداری , حمید اجتهادی , محمد فرزام , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر گروه های عملکردی گیاهی: مطالعه موردی دو مرتع خشک و نیمه خشک استان خراسان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 58. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , مسعود یاورمنش , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ , دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2011-02-16
 59. خدیجه کریمی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 60. شیما صدیقی , حمید اجتهادی , شهریار سعیدی مهرورز , بررسی مورفومتریکی زیر گونه های گونه (Veronica Anagallis-aquatica (Plantaginaceae , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 61. نجمه سوداگر , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , بررسی بیوسیستماتیکی جنس Berberis (تیره Berberidaceae) در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 62. مژگان رشیدترانلو , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 63. بنت الهدا ایوبی نژاد , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , فرخ قهرمانی نژاد , رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 64. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , فریبا نوعدوست , سارا حسن پور , تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 65. مرتضی بهنام رسولی , آمنه خسروی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 66. محمد فرزام , فریبا نوعدوست , حمید اجتهادی , مریم نیکان , سارا حسن پور , تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی , دومین همایش رده بندی گیاهی ایران , 2009-12-10
 67. سارا حسن پور , محمد فرزام , حمید اجتهادی , فریبا نوعدوست , مریم نیکان , بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی , دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , 2009-12-10
 68. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فریبا نوعدوست , تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی , دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , 2009-12-10
 69. ناصر مهدوی شهری , فرهنگ حداد , حمید اجتهادی , ساره رضائیان یزدی , سمانه جمشیدی طرقبه , تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان , هشتمین کنگره ژنتیک ایران , 2003-05-20
 70. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان , هشتمین کنگره ژنتیک ایران , 2003-05-20
 71. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان , نهمین کنگره ژنتیک ایران , 2006-05-20
 72. محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی , چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2009-10-30
 73. سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , حبیب زارع , شانا وثوق رضوی , بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران , نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران , 2007-09-09

انگلیسی

 1. sahar karami , Hamid Ejtehadi , Hamid Moazzeni , The impact of climate change on the geographic distribution of Nepeta glomerulosa, an endemic medicinal plant species to the Irano-Turanian region , 22nd national 10th international congress on Biology , 2022-08-31
 2. fatemeh mohammadabadi , Mohammad Farzam , رضا یاری , Hamid Ejtehadi , Spiny and allelopthic shrubs conserve 40 percent of species richness in Binalud Mountain Iran , 2nd international conference on “Mountains in the Changing World” (MoChWo) , 2017-10-26
 3. Saeed Hosseinzadeh Noghondar , Mohammad Farzam , Hamid Ejtehadi , Effects of spring and autumn prescribed fires on plant species diversity and ecological groups in a dry grassland , 2016 Eurasian Grassland Conference, Sighişoara, Romania , 2016-09-20
 4. soroor rahmanian , Hamid Ejtehadi , Mohammad Farzam , Farshid Memariani , Plant community diversity-invasibility in the mountainous rangelands of northeast Iran , 2nd international conference on “Mountains in the Changing World” (MoChWo) , 2017-10-27
 5. Saeed Hosseinzadeh Noghondar , Mohammad Farzam , Hamid Ejtehadi , Effects of spring and autumn prescribed fires on plant species diversity and ecological groups in a dry grassland , 13th Eurasian Grassland Conference , 2016-09-20
 6. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Metanolic extract from Achillea eriophora L. leaves induces cell migratioin and proliferation in human fibroblasts , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 7. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Investigating the effect of the methanolic extract from the leaves of Achillea eriophora D. C. on human cutaneous wound healing in an in vitro cellular model , اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مالزی , 2015-12-14
 8. saeideh shafiee nick , Hamid Ejtehadi , A STUDY ON THE AUTECOLOGY OF DOREMA KOPETDAGHENSE PIMENOV (APIACEAE) IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE , 3rd National Congress on Medicinal Plants 14, 15 May 2014 Mashhad- Iran , 2014-05-14
 9. Jamil Vaezi , Hamid Ejtehadi , Dorriyeh Amiri moghaddam , Fatemeh batyari , Anatomy of peduncle and petiole of the medicinal genus Salvia L. (Lamiaceae) in Northeast of Iran , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-28
 10. Fatemeh Khosravitabar , Ahmad Reza Bahrami , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , maryam varaste , METHANOLIC EXTRACT FROM ACHILLEA ERIOPHORA L. LEAVES INDUCES CELL MIGRATION AND PROLIFERATION IN HUMAN FIBROBLASTS , اولین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 11. maryam varaste , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , J. Asili , Hamid Ejtehadi , Fatemeh Khosravitabar , EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM ACHILLEA ERIOPHORA AND EVALUATION OF THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITIES IN VITRO , اولین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 12. fatemeh sokhanvar , Hamid Ejtehadi , بررسی وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی منطقه حفاظت شده ی هلالی واقع در منطقه گناباد-بجستان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 13. Hamid Ejtehadi , Habib Zare , Zohreh Atashgahi , Spatial Distribution and Diversity of Woody Plants along River Bank of Shirinrood, Central Hyrcanian Forests, Northern Iran , Second World Biodiversity Congress , 2011-09-08
 14. Hamid Ejtehadi , - - , Parvaneh Abrishamchi , Physiological Response and Phytoaccumulation of Chromium (III and VI) by Petroselinum crispum , 2nd International Congress of Stress Research , 2007-08-23
 15. Maasoumeh Bahreini , Mohammad B Habibi Najafi , Mohammad Reza Bassami , M. Abbaszadegan , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Ejtehadi , Microbial Evaluation of Fresh Cut and Minimally Processed Vegetables During Washing and Packing Steps , 2nd International Congress of Food Hygiene , 2011-04-30
 16. Maasoumeh Bahreini , Mohammad B Habibi Najafi , Mohammad Reza Bassami , M. Abbaszadeg , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Ejtehadi , Microbial Evaluation of washing and Packing Steps pf Fresh Cut and Minimally Processed vegatables , 2nd International Congress of Food Hygiene , 2011-04-30
 17. Mohammad Farzam , Hamid Ejtehadi , Protection against herbivory is the most important facilitation effect by rangeland shrubs , 7th European Conference on ECOLOGICAL RESTORATION , 2010-08-23
 18. , Hamid Ejtehadi , Amini T , Zare H , shana vosooghrazavi , Flora , Growth From And Chorotypeophytic plants in East and West of mazandaran , 15th National and 3rd International Conference of Biology , 2008-08-19
 19. Hamid Reza Akkafi , Hamid Ejtehadi , M. Noroozi , Plant biodiversity monitoring and ecosystem management : A case study in Zayanderood riverside , International Conference on Environmental Research and Technology-ICERT 2008 , 2008-04-28
 20. Morteza Behnam Rassouli , IMAN KHOSRAVI , Nasser Mahdavi SHahri , A.A.DADGAR , Hamid Ejtehadi , The relationship of palmar distribution of sweat glands and hypertension in women of Khorasan province , World Hypertension congress 2009 -WHC 2009 , 2009-10-29
 21. Hamid Ejtehadi , Khatereh Emadzadeh , Mohammad Reza Joharchi , Farshid Memariani , Plant diversity of Fereizi region in Binalood mountains, NE Iran , IV Balkan Botanical Congress , 2006-06-20