مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. زهرا رنجبر , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس (.Cuscuta L) در استان های خراسان, پژوهش های گیاهی, دوره (28), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (759-770)
 2. حمید اجتهادی , حبیب زارع , طیبه امینی اشکوری , زهره اتشگاهی , بررسی تنوع گونه ای درختان و فلور در ارتفاعات مختلف و شیب های شرقی و غربی دره شیرین رود، استان مازندران، ایران, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (7), شماره (25), سال (2016-3), صفحات (39-52)
 3. مهری دیناروند , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بهرام اندرزیان , تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان, بوم شناسی کاربردی, دوره (5), شماره (15), سال (2016-5), صفحات (1-12)
 4. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش سوزی های دوره ای در یک مرتع نیمه خشک, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (73-85)
 5. فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک, پژوهش های گیاهی, دوره (27), شماره (5), سال (2015-3), صفحات (854-864)
 6. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی، استان خراسان رضوی, پژوهش های گیاهی, دوره (29), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (783-793)
 7. مرضیه بهادران , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (24), سال (2015-10), صفحات (1-14)
 8. مهری دیناروند , حمید اجتهادی , محمد فرزام , بهرام اندرزیان , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده شیمبار (استان خوزستان), زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (23), سال (2015-6), صفحات (1-14)
 9. جواد محمدی , حسن زارع مایوان؛ , حمید اجتهادی , کریم پاساد , مطالعه فلوریستیک جنگل کاسف (استان خراسان رضوی), علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (15), شماره (1), سال (2015-3), صفحات (34-44)
 10. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , گروه های عملکردی گیاهی (PFTs) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی, بوم شناسی کاربردی, دوره (3), شماره (8), سال (2014-9), صفحات (17-27)
 11. سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , حبیب زارع , شانا وثوق رضوی , بررسی شکل زیستی و رویشی گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی، در شرق و غرب استان مازندران, پژوهش های گیاهی, دوره (26), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (423-433)
 12. جمیل واعظی , زهرا رنجبر , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , مطالعه تشریحی ساقه گونه های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان های خراسان, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (6), شماره (18), سال (2014-6), صفحات (117-130)
 13. مریم سادات عراقی شهری , مهرداد لاهوتی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , حمید اجتهادی , بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.)(, علوم باغبانی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (54-61)
 14. مژگان رشیدترانلو , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (17), سال (2014-2), صفحات (55-72)
 15. ژاله حسانی نوقابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus), زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (5), شماره (17), سال (2013-10), صفحات (1-14)
 16. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , زهرا رنجبر , فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (16), سال (2013-11), صفحات (85-100)
 17. سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , شانا وثوق رضوی , بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (15), سال (2013-9), صفحات (25-36)
 18. فاطمه بطیاری , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران, علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (223-234)
 19. احمدرضا بهرامی , فرخ قهرمانی نژاد , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , زهرا نظری , نقش مورفولوژی دانه گرده در تاکسونومی گونه های قدومه (تیره کلمیان: بخش گاموسپالوم), علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (235-240)
 20. شانا وثوق رضوی , حمید اجتهادی , حبیب زارع , سمانه توکلی ابرندابادی , بررسی تنوع گونه ای گیاهان آبزی ماکروفیت استان مازندران, علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (10), شماره (4), سال (2012-9), صفحات (1047-1062)
 21. آسیه اسماعیلی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه تاکسونومیک جنس Hymenocrater Fisch. & C. A. Mey. از تیره Lamiaceae، در منطقه خراسان, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (4), شماره (12), سال (2012-12), صفحات (61-72)
 22. سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه مورفومتریک گونه های جنس (Erysimum L. (Brassicaceae در استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (10), شماره (4), سال (2012-5), صفحات (77-94)
 23. سمیه قائم پناه , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه مورفومتریک گونه های جنس در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی, تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (4), شماره (10), سال (2012-5), صفحات (77-94)
 24. مریم پورمندکاری مهرجردی , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , مطالعه و بررسی برهمکنش های متقابل سیانوباکتری های موجود در شالیزارهای درگز, آب و خاک, دوره (25), شماره (6), سال (2012-3), صفحات (1378-1385)
 25. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (235-242)
 26. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , هاجر حسن پور , فریبا نوعدوست , بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدت های مختلف چرا؛ مطالعه موردی: مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (19), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (306-320)
 27. امیر حسین زرقی , سید محسن حسینی , حمید اجتهادی , فریدون ملتی , اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارک ملی تندوره, زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار, دوره (4), شماره (3), سال (2009-12), صفحات (47-54)
 28. اعظم مقام نیا , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی, مرتع, دوره (4), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (308-319)
 29. محمد فرزام , حمید اجتهادی , هاجر حسن پور , همبستگی مکانی بین گیاهان بوته ای و گندمیان چند ساله مرتعی, مرتع, دوره (4), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (12-22)
 30. آمنه خسروی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان, دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (54), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (19-26)
 31. زهره آتشگاهی , حمید اجتهادی , حبیب زارع , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگلهای شرق دودانگه ساری، استان مازندران, زیست شناسی ایران, دوره (22), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (193-203)
 32. محمدصادق امیری , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , ولی اله مظفریان , معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان), علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (89-106)
 33. وحیده ناظری , حمید اجتهادی , محمدرضا جوهرچی , علی اصغر ارجمندی , مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران, رستنیها-Rostaniha, دوره (10), شماره (1), سال (2009-11), صفحات (1-12)
 34. موسی اکبرلو , عادل سپهری , حمید اجتهادی , منصور مصداقی , نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران), مرتع, دوره (3), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (17-28)
 35. فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , بررسی گیاه Ribes khorasanicum, گونه اندمیک شمال خراسان, زیست شناسی ایران, دوره (21), شماره (5), سال (2009-3), صفحات (748-759)
 36. فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, سال (2007-5)
 37. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , محمد حسین پاپلی یزدی , فاطمه وثوقی , فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی واختلاف خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان, تحقیقات جغرافیایی, سال (2006-2)
 38. رضا نصرآبادی , جمشید درویش , نصراله رستگار پویانی , حمید اجتهادی , بررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی, زیست شناسی ایران, دوره (21), شماره (2), سال (2008-4), صفحات (361-368)
 39. ابوالحسن سلامی , حبیب زارع , طیبه امینی اشکوری , حمید اجتهادی , بهنوش جعفری , بررسی و مقایسه تنوع گونه‌ای گیاهان دو عرصه تحت چرا و قرق مرتع کهنه لاشک نوشهر, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (20), شماره (1), سال (2007-9)
 40. حمیدرضا عکافی , حمید اجتهادی , بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان دو منطقه با استفاده از مدل‌های توزیع فراوانی, علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, شماره (66), سال (2008-3), صفحات (63-72)
 41. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , علی رمضانی , تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان, تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (129-141)
 42. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , رضا فرهوش , حمید اجتهادی , بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (23), شماره (3), سال (2007-12), صفحات (285-294)
 43. علی غلامی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , جواد قریش الحسینی , تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان, زیست شناسی ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2007-3), صفحات (398-407)
 44. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری, زیست شناسی ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2007-3), صفحات (375-375)
 45. حمید اجتهادی , طیبه امینی اشکوری , حبیب زارع , اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله, استان مازندران, علوم محیطی, دوره (9), شماره (3), سال (2005-12), صفحات (53-58)
 46. حمید اجتهادی , پروین واثقی , محمود ذکائی , محمدرضا جوهرچی , بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد, علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (75-88)

انگلیسی

 1. mohabat nadaf , Hamid Ejtehadi , Mansour Mesdaghi , Mohammad Farzam , Recognizing Ecological Species Groups and their Relationships with Environmental Factors at Chamanbid-Jozak Protected Area, North Khorasan Province, Iran, Journal of Rangeland Science, Volume (7), No (3), Year (2017-3), Pages (253-264)
 2. zahra maleki , Hamid Ejtehadi , Parvaneh Abrishamchi , Jamil Vaezi , Mohammad Bagher Erfanian Taleii Noghan , Comparative study of autecological, morphological, anatomical and karyological characteristics of Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi (Caryophyllaceae): a rare endemic in Iran, Taiwania, Volume (62), No (3), Year (2017-7), Pages (321-330)
 3. maryam varaste , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , J. Asili , Hamid Ejtehadi , Fatemeh Khosravitabar , Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteini i Afan. extracts : A comparative study, Avicenna Journal of Phytomedicine, Volume (7), No (2), Year (2017-5), Pages (157-168)
 4. Mohammad Farzam , Hamid Ejtehadi , Effects of drought and slope aspect on canpy facilitation in a mountainous rangeland, Journal of Plant Ecology, Volume (9), No (4), Year (2016-6), Pages (1-8)
 5. Alemeh Mazangi , Hamid Ejtehadi , Omid Mirshamsi , Zahra Ghassemzadeh , Saeed Hosseinian Yousefkhani , Effects of Climate Change on the Distribution of Endemic Ferula xylorhachis Rech.f. (Apiaceae: Scandiceae) in Iran: Predictions from Ecological Niche Models, Russian Journal of Ecology, Volume (47), No (4), Year (2016-7), Pages (349-354)
 6. somaye ghaempanah , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Mohammad Reza Joharchi , Seed-coat anatomy and microsculpturing of the genus Erysimum (Brassicaceae) in Northeast of Iran, Phytotaxa, Volume (150), No (1), Year (2013-12), Pages (41-53)
 7. Koorosh Kavousi , zahra nazari , Hamid Ejtehadi , Synopsis of The Genus Alyssum in Iran, Acta Botanica Hungarica, Volume (57), No (4), Year (2015-12), Pages (283-290)
 8. Mehri Dinarvand , Hamid Ejtehadi , Mohammad Farzam , B. Andarzian , A New Record of The Genus Vitis (Vitaceae) for The Flora of Iran, گیاه شناسی ایران- Iranian Journal of Botany, Volume (21), No (2), Year (2015-12), Pages (100-102)
 9. Kourosh Kavousi , Taher Nejadsatari , Yunes Asri , Hamid Ejtehadi , Ramezanali Khavarinejhad , Floristic changes at Khersan Glacier Territory, Alamkuh Mountain, Central Alborz, North of Iran, Biodiversitas, Volume (17), No (1), Year (2016-4), Pages (11-15)
 10. Mariam Tafazoli , Nasser Mahdavi SHahri , Hamid Ejtehadi , Farhang Haddad , Hadi Jabbari Nooghabi , Mehrnoosh Mahdavi Shahri , somayeh naderi , Biological Variability of Sweat Gland Pores in the Fingerprints of a Fars Iranian Family from Khorasan Razavi Province, Iran, علوم تشریح - Anatomical Sciences, Volume (10), No (2), Year (2013-7), Pages (99-104)
 11. zahra nazary , Hamid Ejtehadi , K. Kavousi , Taxonomy of Alyssum Sect. Gamosepalum on the Basis of Anatomical Properties, Acta Botanica Hungarica, Volume (56), No (1), Year (2014-1), Pages (179-184)
 12. masoomeh mahmoodi shamsabadi , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Mohammad Reza Joharchi , Multivariate analysis of morphological variation in, Journal of Biology and Today`s World, Volume (1), No (6), Year (2013-7), Pages (304-323)
 13. masoomeh mahmoodi shamsabadi , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Farshid Memariani , Anatomical and pollen characters in Acanthophyllum C.A.Mey. (Caryophyllaceae) from northeast of Iran, گیاه شناسی ایران- Iranian Journal of Botany, Volume (19), No (1), Year (2013-6), Pages (107-118)
 14. zahra nazary , Ahmad Reza Bahrami , Farrokh Ghahremaninejad , Hamid Ejtehadi , Kourosh Kavousi , hamid goshtasb , Analysis of numerical taxonomy for Alyssum ( Brassicaceae, sect. Gamosepalum Dudley) in Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (4), No (16), Year (2012-5), Pages (1193-1195)
 15. Jahanshah Salehinejad , Nasser Mahdavi SHahri , Nooshin Mohtasham , Hamid Ejtehadi , Shahrzad Adhami , Mahdi Pazouki , Comparative Assessment of Nuclear and Nucleolar CytochemicalParameters of Oral Epithelial Cells in Smokers and Non-Smokers by, Journal of Dental Materials and Techniques, Volume (1), No (1), Year (2012-9), Pages (19-23)
 16. , Ahmad Reza Bahrami , Farshid Memariani , Hamid Ejtehadi , Jamil Vaezi , Ahmad Reza Khosravi , Biosystematic study of the genus Berberis L. (Berberidaceae) in Khorassan, NE Iran, Plant Systematics and Evolution, Volume (298), No (1), Year (2012-1), Pages (193-203)
 17. H. Zare , M. Akbarinia , S. M. Hosseini , Hamid Ejtehadi , T. Amini Eshkevari , A NEW RECORD OF BETULA LITWINOWII (BETULACEAE) AND A REVIEW OF THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE GENUS BETULA L. IN IRAN, گیاه شناسی ایران- Iranian Journal of Botany, Volume (16), No (2), Year (2010-12), Pages (237-241)
 18. Nooshin Mohtasham , Nasser Mahdavi SHahri , Jahanshah Salehinejad , Hamid Ejtehadi , Moluk Torabi-Parizi , Narges Ghazi , Detection of nucleoproteins in squamous cell carcinoma, and dysplastic and normal mucosa in the oral cavity by methyl green-pyronin staining, Journal of Oral Science, Volume (52), No (2), Year (2010-6), Pages (239-243)
 19. Mehrdad Lahouti , , Hamid Ejtehadi , مینا روشنی , هما محمودزاده , X-ray microanalysis and ultrastructural localization of chromium in Raphanus sativus L., International Journal of Botany, Volume (3), No (4), Year (2008-3), Pages (340-343)
 20. Farshid Memariani , Mohammad Reza Joharchi , Hamid Ejtehadi , Khatereh Emadzadeh , Contributions to the flora and vegetation of Binalood mountain range, NE Iran: Floristic and chorological studies in Fereizi region, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (1), No (1), Year (2009-3), Pages (1-17)
 21. , Ali Moghimi , H. Rakhshande , Hamid Ejtehadi , Masoumeh Kheirabadi , The effect of Rosa damascena essential oil on the amygdala electrical kindling seizures in rat, Pakistan Journal of Biological Sciences, Year (2008-5), Pages (746-751)
 22. A. Jafari , Hamid Ejtehadi , N. Taghizadeh , B. Baradaran , Karyotype and seed protein analysis of Muscari neglectum (Liliaceae/Hyacinthaceae) populations in North-East of Iran, Asian Journal of Plant Sciences, Year (2008-8), Pages (730-735)
 23. Hamid Ejtehadi , R.Soltani , H. Zahedi Pour , Documenting and Comparing Plant Species Diversity by Using Numerical and Parametric Methods in Khaje Kalat, NE Iran, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (10), No (20), Year (2007-2), Pages (3683-3687)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مارال پاشیرزاد , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , ریچارد شفرسون , گرادیان ارتفاعی، ایجاد کننده بیش پراکندگی در ساختار فیلوژنتیکی اجتماعات گیاهی , اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی , 2017-02-15
 2. مرضیه رمرودی , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی , اولین کنفرانس یافته های نوین زیست شناسی , 2016-11-23
 3. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر آتش سوزی تجویز شذه بهاره و آتش سوزی به همراه عملیات اصلاحی فارو بر ذخبره رطوبتی خاک در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-07-14
 4. سعید حسین زاده نقندر , محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی وضعیت گیاهان با فرم های رویشی مختلف بعذ از آتش سوزی تجویز شده بهاره در مراتع دهبار طرقبه , پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-07-14
 5. محمد فیروزجهان تیغ , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , زهره آتشگاهی , بررسی مقدماتی فلور منطقه چشمه سبز گلمکان، استان خراسان رضوی , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30
 6. سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30
 7. سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان , رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن , نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30
 8. عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاجی منیری , فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد، خراسان رضوی , دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , 2016-02-22
 9. عاطفه صیاد , حمید اجتهادی , مهرو حاج منیری , فلور گلسنگهای منطقه ی هزارمسجد , دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران , 2016-02-22
 10. وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , مطالعه فلوریستیک منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , 2015-05-21
 11. وجیهه السادات نوربخش حسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی , همایش ملی گیاهان دارویی و دارو های گیاهی , 2015-05-21
 12. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 13. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 14. زهرا علی پور , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حمید اجتهادی , تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2015-08-26
 15. سعیده شفیعی نیک , حمید اجتهادی , بررسی جوانه زنی و عدد کروموزومی در گونه گیاهی Dorema kopetdaghense Pimenov در استان خراسان رضوی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23
 16. مجتبی درودی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , بررسی اثر جهت جغرافیایی بر تنوع گونه‌ای گیاهان؛ مطالعه موردی منطقه دررود، نیشابور , دومین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 17. مجتبی درودی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود، شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 18. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , نازنین ناظم , بررسی ریزریخت شناسی بذر برخی از گونه های دارویی جنس ختمی (Alcea L.) در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-28
 19. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , بررسی ریزریخت شناسی سطح بذر و گرده شناسی گونه های شمال شرق جنس Veronica (L.) بخش Beccabunga , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 20. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , مطالعه تشریحی ساقه و دمگل آذین بخش Beccabunga از جنس Veronica در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 21. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , حمید اجتهادی , شیما صدیقی , بررسی مورفومتریک بخش Beccabunga از جنس Veronica در خراسان , اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18
 22. زهرا خوش زبان , محمود ذکائی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , بررسی اثر آللوپاتی گونه گیاهی .Ceratophyllum demersum L بر رشد‌ جلبک سبز Scenedesmus quadricauda (Turpin) de Brébisson , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 23. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , بررسی مقدماتی فلور منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی در منطقه‌ی گناباد- بجستان، استان خراسان رضوی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 24. نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 25. نازنین ناظم , جمیل واعظی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 26. سمانه شهری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , اثر شدت چرای دام و پرستاری بوته ها بر تنوع زیستی گیاهی در یک مرتع استپی , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15
 27. محمد فرزام , فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , گروههای عملکردی گیاهی (PFT s) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15
 28. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) , اولین همایش ملی تنش های گیاهی , 2012-10-31
 29. سمیرا حائری , جواد قریش الحسینی , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , مطالعه فندقه برخی گونه های جنس Taraxacum (گل قاصد)از بخش (Asteraceae:Cichorieae)ErythrocarpaHannd-mzt. در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 30. فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، گناباد-بجستان، خراسان رضوی , اولین همایش ملی علوم زیستی , 2012-02-29
 31. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی , اولین همایش گیاه پالایی , 2012-02-16
 32. تکتم احسانی , مهرداد لاهوتی , حمید اجتهادی , بررسی اثر تنش کروم بر سطوح پرولین در گیاه Trigonella faenoum-graecum L. , دومین کنفرانس ملی فیزیولوِژی گیاهی ایران , 2011-04-28
 33. حانیه شریعتمداری , محمد فرزام , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , مقایسه صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در اقلیم های خشک و نیمه خشک , نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , 2011-10-26
 34. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , تغییرات گروههای عملکردی در مراحل توالی ثانویه در یک مرتع آتش سوزی شده , نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی , 2011-10-26
 35. فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام , حانیه شریعتمداری , تنوع گیاهی یک مرتع نیمه خشک در زمان های مختلف پس از آتش سوزی , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 36. حانیه شریعتمداری , حمید اجتهادی , محمد فرزام , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , بررسی اثر متقابل بررسی اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر تنوع گونه ای گیاهی: مطالعه موردی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان و جوزک در استان خراسان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 37. فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی , حانیه شریعتمداری , گروه های عملکردی گیاهی و صفات گیاهی مرتبط با آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 38. حانیه شریعتمداری , حمید اجتهادی , محمد فرزام , جمیل واعظی , فهیمه رفیعی , اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر گروه های عملکردی گیاهی: مطالعه موردی دو مرتع خشک و نیمه خشک استان خراسان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 39. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , مسعود یاورمنش , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , بهینه سازی روشهای بازیافت ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از مدل کلی فاژ , دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2011-02-16
 40. خدیجه کریمی , حمید اجتهادی , محمد فارسی , محمدرضا جوهرچی , مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 41. شیما صدیقی , حمید اجتهادی , شهریار سعیدی مهرورز , بررسی مورفومتریکی زیر گونه های گونه (Veronica Anagallis-aquatica (Plantaginaceae , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 42. نجمه سوداگر , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , بررسی بیوسیستماتیکی جنس Berberis (تیره Berberidaceae) در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 43. مژگان رشیدترانلو , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 44. بنت الهدا ایوبی نژاد , احمدرضا بهرامی , فرشید معماریانی , حمید اجتهادی , فرخ قهرمانی نژاد , رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 45. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , فریبا نوعدوست , هاجر حسن پور , تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 46. مرتضی بهنام رسولی , آمنه خسروی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی , بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 47. محمد فرزام , فریبا نوعدوست , حمید اجتهادی , مریم نیکان , هاجر حسن پور , تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی , دومین همایش رده بندی گیاهی ایران , 2009-12-10
 48. هاجر حسن پور , محمد فرزام , حمید اجتهادی , فریبا نوعدوست , مریم نیکان , بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی , دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , 2009-12-10
 49. مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فریبا نوعدوست , تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی , دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران , 2009-12-10
 50. ناصر مهدوی شهری , فرهنگ حداد , حمید اجتهادی , ساره رضائیان یزدی , سمانه جمشیدی طرقبه , تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان , هشتمین کنگره ژنتیک ایران , 2003-05-20
 51. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان , هشتمین کنگره ژنتیک ایران , 2003-05-20
 52. ناصر مهدوی شهری , حمید اجتهادی , فرهنگ حداد , فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان , نهمین کنگره ژنتیک ایران , 2006-05-20
 53. محمد فرزام , حمید اجتهادی , بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی , چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2009-10-30
 54. سمانه توکلی ابرندابادی , حمید اجتهادی , طیبه امینی , حبیب زارع , شانا وثوق رضوی , بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران , نخستین کنفرانس رده بندی گیاهی ایران , 2007-09-09

انگلیسی

 1. Saeed Hosseinzadeh Noghondar , Mohammad Farzam , Hamid Ejtehadi , Effects of spring and autumn prescribed fires on plant species diversity and ecological groups in a dry grassland , 13th Eurasian Grassland Conference , 2016-09-20
 2. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , METANOLIC EXTRECT FROM Achillea eriophora L. LEAVES INDUCES CELL MIGRATION AND PROLIFERATION IN HUMAN FIBROBLASTS , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 3. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Investigating the effect of the methanolic extract from the leaves of Achillea eriophora D. C. on human cutaneous wound healing in an in vitro cellular model , اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مالزی , 2015-12-14
 4. saeideh shafiee nick , Hamid Ejtehadi , A STUDY ON THE AUTECOLOGY OF DOREMA KOPETDAGHENSE PIMENOV (APIACEAE) IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE , 3rd National Congress on Medicinal Plants 14, 15 May 2014 Mashhad- Iran , 2014-05-14
 5. Jamil Vaezi , Hamid Ejtehadi , dorriyeh amiri moghaddam , Fatemeh batyari , Anatomy of peduncle and petiole of the medicinal genus Salvia L. (Lamiaceae) in Northeast of Iran , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-28
 6. Fatemeh Khosravitabar , Ahmad Reza Bahrami , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , maryam varaste , METHANOLIC EXTRACT FROM ACHILLEA ERIOPHORA L. LEAVES INDUCES CELL MIGRATION AND PROLIFERATION IN HUMAN FIBROBLASTS , اولین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 7. maryam varaste , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , J. Asili , Hamid Ejtehadi , Fatemeh Khosravitabar , EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM ACHILLEA ERIOPHORA AND EVALUATION OF THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITIES IN VITRO , اولین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 8. fatemeh sokhanvar , Hamid Ejtehadi , بررسی وضعیت حفاظتی گونه های گیاهی منطقه حفاظت شده ی هلالی واقع در منطقه گناباد-بجستان , کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01
 9. Hamid Ejtehadi , Habib Zare , Zohreh Atashgahi , Spatial Distribution and Diversity of Woody Plants along River Bank of Shirinrood, Central Hyrcanian Forests, Northern Iran , Second World Biodiversity Congress , 2011-09-08
 10. Hamid Ejtehadi , - - , Parvaneh Abrishamchi , Physiological Response and Phytoaccumulation of Chromium (III and VI) by Petroselinum crispum , 2nd International Congress of Stress Research , 2007-08-23
 11. Maasoumeh Bahreini , Mohammad B Habibi Najafi , Mohammad Reza Bassami , M. Abbaszadegan , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Ejtehadi , Microbial Evaluation of Fresh Cut and Minimally Processed Vegetables During Washing and Packing Steps , 2nd International Congress of Food Hygiene , 2011-04-30
 12. Maasoumeh Bahreini , Mohammad B Habibi Najafi , Mohammad Reza Bassami , M. Abbaszadeg , Ahmad Reza Bahrami , Hamid Ejtehadi , Microbial Evaluation of washing and Packing Steps pf Fresh Cut and Minimally Processed vegatables , 2nd International Congress of Food Hygiene , 2011-04-30
 13. Mohammad Farzam , Hamid Ejtehadi , Protection against herbivory is the most important facilitation effect by rangeland shrubs , 7th European Conference on ECOLOGICAL RESTORATION , 2010-08-23
 14. , Hamid Ejtehadi , Amini T , Zare H , shana vosooghrazavi , Flora , Growth From And Chorotypeophytic plants in East and West of mazandaran , 15th National and 3rd International Conference of Biology , 2008-08-19
 15. Hamid Reza Akkafi , Hamid Ejtehadi , M. Noroozi , Plant biodiversity monitoring and ecosystem management : A case study in Zayanderood riverside , International Conference on Environmental Research and Technology-ICERT 2008 , 2008-04-28
 16. Morteza Behnam Rassouli , IMAN KHOSRAVI , Nasser Mahdavi SHahri , A.A.DADGAR , Hamid Ejtehadi , The relationship of palmar distribution of sweat glands and hypertension in women of Khorasan province , World Hypertension congress 2009 -WHC 2009 , 2009-10-29
 17. Hamid Ejtehadi , Khatereh Emadzadeh , Mohammad Reza Joharchi , Farshid Memariani , Plant diversity of Fereizi region in Binalood mountains, NE Iran , IV Balkan Botanical Congress , 2006-06-20