بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: امنیت


موارد یافت شده: 152

1 - بررسی میزان سازگاری ویژگی های عینی کالبدی روستایی با احساس امنیت ساکنین دهستان طوس در شهرستان مشهد (چکیده)
2 - ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان طوس (چکیده)
3 - بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر احساس امنیت روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
4 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
5 - تبیین شاخصه‌های کالبدی و نظریه های موثر در ارتقای امنیت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهری ایران (چکیده)
6 - رویکرد امنیتی ـ ساختاری به ارتباط مسئلۀ زبان فارسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ساختار و مؤلفه‌های امنیتی کردن زبان فارسی در دورۀ معاصر (چکیده)
7 - هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد (چکیده)
8 - صمیمت زناشویی: نقش تعیین کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متاهل غیر بالینی (چکیده)
9 - تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری (چکیده)
10 - بررسی عوامل مؤثر بر سوگیری بودجهای مدیران (چکیده)
11 - برنامه ریزی توسعه هماهنگ شبکه های برق و گاز با در نظر گرفتن معیار امنیت 1- N (چکیده)
12 - شکاف های توسعه ای، مانعی در تحقق امنیت پایدار در نواحی مرزی (نمونه موردی شهرستان مرزی تایباد) (چکیده)
13 - بررسی نقش بهزیستی روانشناختی در پیشبینی امنیت اجتماعی و احساس سلامت زنان نابارور (چکیده)
14 - بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور (چکیده)
15 - تحلیل اثرگذاری عوامل کالبدی بر احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری مذهبی (مطالعة موردی: روستای پیرچوگان-شهرستان رودان) (چکیده)
16 - اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، ناشی از تأثیر ابعاد تئوری نهادی بر رفتار سازمانی کارکنان (چکیده)
17 - ضرورت پیوند آب، انرژی و غذا بر اساس برنامه استراتژیک توسعه پایدار (چکیده)
18 - ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر امنیت اقتصادی کشاورزان در نواحی روستایی (چکیده)
19 - ارائه الگوی نظری عوامل موثر بر احساس امنیت اقتصادی در نواحی روستایی (چکیده)
20 - تبیین و شناخت عوامل موثر بر احساس امنیت در شهر مرزی (چکیده)
21 - تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: ‌شهرستان مشهد) (چکیده)
22 - Evaluating the Impact of Factors of Crime Prevention through Environmental design on Perception of Security of Residents (Case Study: Toos Dehestan) (چکیده)
23 - مروری سیستماتیک بر رویکردهای سرمایه‌گذاری در امنیت اطلاعات (چکیده)
24 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
25 - نقش پدیده های ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد، یاقول، نوخندان و باج گیران) (چکیده)
26 - تاثیر و بررسی عملکرد حمل ونقل عمومی در توسعه پایدار شهری نمونه موردی: شهر بیرجند (چکیده)
27 - IdentifyiIdentifying and Analyzing the Effects of Variables and Indicators Effectively on the Strategic Importance of Harirud for Iran with the Interaction Impact Analysis Approach (چکیده)
28 - توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان (چکیده)
29 - تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
30 - بررسی جایگاه افغانستان جدید در مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبی (چکیده)
31 - نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری (چکیده)
32 - بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت فضایی -مطالعۀ موردی: پارک‎های شهری مشهد- (چکیده)
33 - بررسی ارتقاء امنیت اجتماعی در پرتو نظریه اقتصاد جرم (چکیده)
34 - بررسی تطبیقی واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پدیده تروریسم قبل و بعد از 11 سپتامبر 2001 (چکیده)
35 - معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها (چکیده)
36 - ارائه چارچوبی برای کنترل امنیت و قابلیت اطمینان سامانه های نهفته حیاتی از طریق بازپیکربندی (چکیده)
37 - کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه (چکیده)
38 - تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا (چکیده)
39 - تحلیل چالش های امنیتی حاشیه نشینی در کلانشهرها با تاکید بر شهر مشهد (چکیده)
40 - تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر (چکیده)
41 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
42 - تحلیل آثار و پیامدهای اجتماعی امنیتی خشکسالی - با تاکید بر استان های شرقی (چکیده)
43 - عوامل موثر بر امنیت غذایی با تاکید بر نقش پایداری کشاورزی در ایران (چکیده)
44 - تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیت (چکیده)
45 - واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه های عمر و زندگی (چکیده)
46 - نقش کارگزاران امام علی در تامین امنیت اقتصادی (چکیده)
47 - بررسی نقش برند گردشگری روستایی بر پایداری اجتماعی سکونت‌گاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
48 - بررسی نقش واسط در هم تنیدگی شغلی در رابطه بین امنیت و استقلال شغلی با تمایل به ترک خدمت (چکیده)
49 - تأثیر پراکنده روی بر احساس امنیت کالبدی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
50 - مدیریت دو جانبه مرزها گامی جهت برقراری امنیت پایدارمرزی (چکیده)
51 - ژئومورفولوژی منطقه ای شمال شرق (چکیده)
52 - بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) (چکیده)
53 - تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
54 - بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت گردشگران (مطالعة موردی: شهر شاندیز) (چکیده)
55 - تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
56 - تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب (چکیده)
57 - مقایسه تطبیقی جایگاه مطالعات ایمنی و امنیت در محتوای اسناد طرح های توسعه شهری (چکیده)
58 - چارچوب مدیریت رخداد امنیت اطلاعات در محیط‌های مبتنی بر هوشمندی (چکیده)
59 - ارزیابی سطح امنیت در تجارت الکترونیک با استفاده از آنتروپی شانون و تئوری دمپستر.شافر (چکیده)
60 - مدیریت امنیت منطقه ای خلیج فارس در تامین امنیت انرژی جهان و تاکید بر نقش آن در تحولات سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای (چکیده)
61 - رابطه هوش اجتماعی با خودتنظیمی هیجانی و امنیت روانی (چکیده)
62 - مطالعه تاثیر احساس امنیت بر سلامت اجتماعی شهروندان مشهد (چکیده)
63 - تحلیل نقش عوامل فضایی-کالبدی روستایی بر میزان احساس امنیت (چکیده)
64 - آسیب شناسی تکنیک¬های ارتباط سازمان¬های امنیتی با مردم (چکیده)
65 - مسائل اقلیمی بعد مغفول آمایش مبتنی بر ملاحظات دفاعی- امنیتی (چکیده)
66 - شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت (چکیده)
67 - استفاده از مدل مبتنی بر رسیک امنیتی در خزش برنامه های غنی شده تحت وب (چکیده)
68 - بهبود خزش در برنامه های غنی شده ی تحت وب با بکارگیری مدل مبتنی بر ریسک (چکیده)
69 - بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد (چکیده)
70 - افزایش اطلاعات عمومی کاربران فضای مجازی: امنیت سایبری (چکیده)
71 - تحلیل ملاحظات دفاعی- امنیتی در زیرساخت های شهری تهران و ضرورت تدوین پیوست امنیتی (چکیده)
72 - دفاع از حملات سایبری با نقاط نش فازی و نرخ جریان عادلانه (چکیده)
73 - بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار) (چکیده)
74 - بررسی رابطه سکونتگاه های غیر رسمی داخلی با امنیت شهری،نمونه موردی،محله آبکوه مشهد (چکیده)
75 - اثر اعتماد بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیکی از طریق بالا بردن امنیت و حفظ حریم خصوصی مشتری (چکیده)
76 - تحلیل سود- هزینه‌ی ریسک امنیتی با استفاده از شبکه‌های تصمیم بیزی (چکیده)
77 - تحلیل نقش بازارچه های مرزی در گسترش امنیت مناطق مرزی «نمونه موردی:بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی» (چکیده)
78 - بررسی و مقایسه پارامترهای امنیتی مربوط به سکوهای عامل سیار (چکیده)
79 - ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
80 - تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (چکیده)
81 - احساس امنیت زنان (چکیده)
82 - ارزیابی عوامل سازه ای موثر بر حس امنیت فضایی شهروندی در زیرگذرهای کلان شهر مشهد از دیدگاه شهروندان مناطق 11 و 12 (چکیده)
83 - بررسی پیامدهای اجتماعی ناشی از حضور گردشگری خانه‌های دوم در سکونت¬گاه‌های روستایی شهرستان بینالود (چکیده)
84 - بررسی و ارزیابی امنیت شهری در شهرهای مرزی مطالعه موردی؛ شهر بیرجند (چکیده)
85 - ارزیابی آسیب پذیری سیستم قدرت بر مبنای نظریه گراف و امنیت استاتیکی شبکه (چکیده)
86 - بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
87 - ارزیابی آسیب پذیری بر مبنای امنیت استاتیکی و سنجش میزان تنومندی شبکه برق خراسان (چکیده)
88 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
89 - برقراری امنیت شهری از طریق طراحی محیطی براساس مبانی اسلامی (چکیده)
90 - بررسی و تحلیل مولفه امنیت در شهر اسلامی (چکیده)
91 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT) (چکیده)
92 - تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot (چکیده)
93 - تبیین شاخص‌های امنیت‌ساز در میان اقوام ایران (چکیده)
94 - برسی تطبیقی کاربرد دانش بومی و فناوری های مدرن در مدیریت بحران تغییر اقلیم و امنیت غذایی ( نمونه موردی : باغات سرمازده شهرستان تنکابن) (چکیده)
95 - تبیین نقش کارکردی جامعه عشایری در امنیت و توسعه پایدار نواحی مرزی کشور (چکیده)
96 - تجربه خدمات آپا در استان خراسان رضوی و کسب مرجعیت استانی در توسعه توان مقابله با حوادث رایانه‌ای (چکیده)
97 - سازمانها و جنبش های بین المللی (نمونه مورد مطالعه: ائتلاف بریک)ساختار سیاسی ائتلاف بریک، منافع چین در این ائتلاف و امنیت ملی ایران (چکیده)
98 - بررسی رابطه میزان دینداری و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی (چکیده)
99 - تکنولوژی و چرخش امنیت سیاسی (چکیده)
100 - محرکها و بازدارنده های عشایر مرزنشین به مثابه سرمایه اجتماعی در پاسداری از حریم مرزی ایران (چکیده)
101 - بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرز‌ها و نقش آن در امنیت مرز نمونه موردی: مرزهای شرقی ایران(خراسان رضوی – افغانستان) (چکیده)
102 - أثیر فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات ‏بر امنیت انسانی در جامعه اطلاعاتی و دولت الکترونیک (چکیده)
103 - تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام (چکیده)
104 - آسیب شناسی فضای سایبر بر امنیت اجتماعی (چکیده)
105 - تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر امر سیاسی در ایران دهه هشتاد (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری) (چکیده)
106 - بررسی تاثیر گرمای تابستان بر عملکرد صنعت برق (چکیده)
107 - بررسی و تحلیل چالش های امنیتی مرزهای استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
108 - مهاجرت های بین المللی و امنیت ملی (چکیده)
109 - بررسی و تحلیل نابرابری ها بر امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی کلانشهر مشهد (چکیده)
110 - ارائه یک الگوریتم کارا جهت کشف حمله wormhole در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
111 - نقش خشکسالی در تهدید امنیت غذایی روستاییان (چکیده)
112 - کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه (چکیده)
113 - سیاست دموکراسی سازی در کابینه های بعد از جنگ سرد آمریکا (چکیده)
114 - کاربرد پرتودهی در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی (چکیده)
115 - بررسی امکان استفاده بهینه از گاز ازن در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی (چکیده)
116 - نفت و امنیت ملی پایدار در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
117 - شاخص شناسی بی ثباتی نظام سیاسی و تاثیر آن در برقراری امنیت پایدار (چکیده)
118 - بررسی اثر باران شدید بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های 0NACA0015 و NACA0012 (چکیده)
119 - FAPSWPP: یک پروتکل خرید امن کالای الکترونیکی مبتنی بر APSWPP (چکیده)
120 - پیوند بخشی میان رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی (چکیده)
121 - آزمون تصویری بازشناسی انسان از ماشین مبتنی بر تبدیلات هندسی (چکیده)
122 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
123 - تحلیل ملاحظات نظامی- امنیتی در آمایش و مکان گزینی مراکز و استقرار گاههای نظامی با تاکید بر استان خراسان رضوی (چکیده)
124 - بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آن (چکیده)
125 - هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستان (چکیده)
126 - زنان ، امنیت وحمل ونقل شهری (چکیده)
127 - انسان ، اسلحه و جنگ (چکیده)
128 - مهاجرت نخبگان: مهمترین چالش توسعه اجتماعی -اقتصادی و علمی ایران (چکیده)
129 - تحلیل ملاحظات دفاعی ـ امنیتی در آمایش کلان شهر مشهد ـ با تأکید بر تهدیدات تروریستی (چکیده)
130 - ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش و برش (چکیده)
131 - محاسبه قابلیت انتقال توان در دسترس با در نظر گرفتن قیود امنیتی و پایداری ولتاژ بین مناطق مازندران و خراسان (چکیده)
132 - یک پروتکل پرداخت گمنام و خصوصی مبتنی بر SWPP (چکیده)
133 - ارائه‌ی چارچوب تشخیص خودکار سطح امنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب (چکیده)
134 - جایگاه رژیم امنیتی منع اشاعه در سیاست خارجی امریکا 1949-2007 (چکیده)
135 - ارزیابی جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ارتقای امنیت منطقه ای ایران (چکیده)
136 - نابرابری های شهری تهدیدی برای امنیت اجتماعی تهران، رویکردی در جغرافیای سیاسی (چکیده)
137 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
138 - تحلیل ملاحظات دفاعی امنیتی آمایش استان های مرزی . سیستان و بلوچستان (چکیده)
139 - حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
140 - مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
141 - چگونی تاثیرگذاری ملاحظه های امنیتی/استراتژیک بر فرایند انتقال تکنولوژی (چکیده)
142 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه اجتماعی(SNIDS) (چکیده)
143 - یک لایه امنیتی برای وب سرویس ها (چکیده)
144 - یک لایه امنیتی برای کاربردهای مبتنی بر وب (چکیده)
145 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (چکیده)
146 - عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان و افغانستان (چکیده)
147 - رتبه بندی پیشامدها در محیط تجدید ساختار یافته براساس شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سطح رقابت - مطالعه موردی: شبکه 132 کیلوولت مشهد (چکیده)
148 - مقایسه ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی وایثارگر (چکیده)
149 - ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه (چکیده)
150 - ضرورت بازنگری در جایگاه دروس امنیتی - استراتژیک در برنامه درسی علوم سیاسی و روابط بین الملل (چکیده)
151 - سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت (چکیده)
152 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)