بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Mohammadzadeh


موارد یافت شده: 192

1 - Evaluation of permeability, karst development potential and karst conceptual model of Ghareikan dam construction – Razavi Khorasan (چکیده)
2 - The security of nations depends on the security of aquifers (چکیده)
3 - Assessing the severity of the Mashhad-Chenaran aquifer crisis using C/RW, GWD, and GDS indices (چکیده)
4 - Modeling the impacts of natural and anthropogenic processes on the hydrologic components in Kordan watershed, Iran (چکیده)
5 - پتانسیل توسعه کارست و مدل مفهومی کارست ساختگاه سد ابیورد با استفاده از مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژئوتکنیک و روش سلسله مراتبی AHP (چکیده)
6 - بررسی خطوارههای جنوب استان سیستان و بلوچستان (چابهار) (چکیده)
7 - مکانیابی چشمه های آب شیرین زیردریایی سواحل مکران (خلیج چابهار) (چکیده)
8 - بررسی توسعه کارست در ساختگاه سد ابیورد (چکیده)
9 - مروری بر اثرات ویروس کرونا بر منابع آب و پیامدهای زیست محیطی آن (چکیده)
10 - اثرات COVID-19 بر منابع آب و فاضلاب و پیامدهای زیست محیطی آن مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
11 - ارزیابی خصوصیات و تکامل هیدروژئوشیمیایی آبخوان مشهد-چناران با مدل سازی ژئوشیمیایی معکوس در Phreeqc (چکیده)
12 - نقش سازندهای زمین شناسی پنجگانه (آذرین، دگرگونی، رسوبی آهکی، رسوبی غیر آهکی و آبرفت ها) بر کیفیت، رخساره های هیدروژئوشیمیایی و مصرف آب های زیرزمینی دشت مشهد (چکیده)
13 - Delineation of isotopic and hydrochemical evolution of karstic aquifers with different cluster-based (HCA, KM, FCM and GKM) methods (چکیده)
14 - تثیر انحلال واحدهای کربناته بر غلظت کربن معدنی محلول (DIC) و ایزوتوپ کربن (δ13CDIC) ، مطالعه موردی: سرپل‌ذهاب، غرب ایران (چکیده)
15 - بررسی منشأ و عوامل مؤثر بر تغییرات غلظت سولفات و مقادیر ایزوتوپی 34S و 18O آن در منابع آب منطقه سرپل ذهاب (چکیده)
16 - مروری بر اثرات کرونا ویروس بر منابع آب و پیامدهای زیست محیطی آن (چکیده)
17 - An in-depth understanding of complex karstic system evolutions of northwest Iran using stable isotopes (δ18O, δ2H, and δ13C) and hydrochemical techniques (چکیده)
18 - تعیین منشاء منابع رطوبتی ایران با استفاده از مدل های عددی (FLEXPART و HYSPLIT) و فنآوری های ایزوتوپی (۱۸O و ۲H) (چکیده)
19 - Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants (چکیده)
20 - اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران (چکیده)
21 - تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
22 - A comparison of hydro-geochemistry and stable isotope composition of travertine-depositing springs, Garab in NE Iran and Pamukkale in SW Turkey (چکیده)
23 - پهنه بندی و تغییرات زمانی استانداردهای کیفی آبهای زیرزمینی (SAR، EC و TDS) دشت مشهد برای مصارف کشاورزی (چکیده)
24 - The Effects of Moisture Sources and Local Parameters on the 18O and 2H Contents of Precipitation in the West of Iran and the East of Iraq (چکیده)
25 - بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر تجارت زعفران ایران (چکیده)
26 - A conceptual model for water resources circulation patterns in Andarokh-Kardeh region (NE, Iran) (چکیده)
27 - تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی مورد: روستاهای استان خراسان رضوی (چکیده)
28 - δ18O and δ2H Characteristics of Moisture Sources and Their Role in Surface Water Recharge in the North-East of Iran (چکیده)
29 - بررسی زمان ماندگاری آب‌های زیرزمینی (آبرفتی و کارستی) محدوده پل ذهاب با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ترکیب ایزوتوپی (δ2H و δ18O ) (چکیده)
30 - بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان قاین (چکیده)
31 - مدل سازی الگوی پانل‌فضایی در تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران (چکیده)
32 - بررسی مقدار تریتیوم (3H) در نزولات جوی و تعیین سن نسبی منابع آبهای زیرزمینی در غرب کرمانشاه (چکیده)
33 - چالشهای زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
34 - عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
35 - بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی (چکیده)
36 - بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز (چکیده)
37 - Prioritize barriers to international supply chain management in Saffron industry (چکیده)
38 - بررسی تغییرات غلظت تریتیوم (3H) در بارندگی ها در مقیاس جهانی، منطقه ای و ایران (چکیده)
39 - بررسی شوری وآلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان قره سو با استفاده از تغییرات هدایت الکتریکی و مدیریت آن (استان گلستان) (چکیده)
40 - بررسی منشأ سولفات و گاز H2S در منابع آب دشت بشیوه سرپل¬ذهاب با استفاده از تکنیک¬های هیدروشیمیایی و ایزوتوپی (چکیده)
41 - تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر فقر روستایی و ارتباط آن با تخریب محیط زیست مورد: شهرستان قائنات (چکیده)
42 - بررسی مولفه های اثرگذار بر ارزش صادرات زعفران کشورهای منتخب (چکیده)
43 - Prioritizing barriers to international supply chain management in saffron industry (چکیده)
44 - عوامل موثر بر رشد اقتصادی مناطق روستایی با تاکید بر اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (چکیده)
45 - عوامل موثر بر امنیت غذایی با تاکید بر نقش پایداری کشاورزی در ایران (چکیده)
46 - مدیریت آب های سطحی و زیر زمینی با به کارگیری الگوی برنامه ریزی چند هدفه (چکیده)
47 - برنامه ریزی نظام مدیریت منابع آب با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی - فاصله ای با مرز فازی (چکیده)
48 - مکانیزم ذخیره و رهاشدن آب در آبخوان و تاثیر آن بر افزایش تنش موثر و نشست زمین (چکیده)
49 - اهمیت بکارگیری فنآوری ایزوتوپ ها در مدیریت منابع آب و ضرورت تهیه نقشه های پهنه بندی و خط ایزوتوپی (18O vs. 2H) نزولات جوی کشور (چکیده)
50 - راه کارهای مرکز تحقیقات آب‌های زیر زمینی (متآب) دانشگاه فردوسی مشهد برای کاهش تنش های آبی آبخوان ها (با تاکید بر آبخوان دشت مشهد–چناران) (چکیده)
51 - اقتصاد گیاهان دارویی با رویکرد مزیت های خراسان رضوی (چکیده)
52 - رویکرد تابع مرزی تصادفی در بررسی کارایی فنی اقتصادی کارگاههای تولید ابریشم - مطالعه موردی: شهرستان تریت حیدریه (چکیده)
53 - Stable isotopes (δD, δ18O and δ13CDIC) characteristics of karstic groundwater in Qori Meydan plain, NE of Iran (چکیده)
54 - Investigating the Origin and Interaction between Karstic and Alluvial Aquifers in NW of Zagros Mountain Range, Iran, Using Isotopic and Geochemical Tools (چکیده)
55 - بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی (چکیده)
56 - استفاده از تکنیک های هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی به منظور فهم بهتر ویژگی های منابع آبی مهم محدوده های مطالعاتی پاوه و جوانرود، استان کرمانشاه (چکیده)
57 - Developing strategies to protect saffron production and market in Iran (چکیده)
58 - بررسی تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران (چکیده)
59 - بررسی پارامترهای ساختاری و الگوی شکستگی ها، معماری زون های گسلی و ساختار نفوذپذیری گسل ها و نقش آن در نفوذ، زهکشی و فرار آب از سازند تیرگان در منطقه قوری میدان (چکیده)
60 - The Hydrogeochemical and Isotopic (18O and 2H) Characteristics of Alluvial and Karstic Groundwater in Ravansar Area, West of Iran (چکیده)
61 - Stable Isotopes (18O, 2H, 13C) Properties of Kardeh River and Dam reservoir, North-Eastern Iran (چکیده)
62 - Geofluids assessment of the Ayub and Shafa hot springs in Kope-Dagh zone (NE Iran): an isotopic geochemistry approach (چکیده)
63 - Prediction of the effect of water supplying from Shirindare dam on the Bojnourd aquifer using MODFLOW2000 (چکیده)
64 - Biogenic methane and bacterial community structure in Ordovician shales, Michigan Basin, Ontario (چکیده)
65 - Origin and age of pore fluids in an Ordivician aquiclude in the Michigan Basin, Ontario (چکیده)
66 - The vulnerability and quality protection zoning maps of Bojnourd aquifer (N Iran) using Fuzzy-AHP-DRASTIC techniques (چکیده)
67 - Determining the origin of raining air masses in Iran and the Middle East Countries using isotopic composition (18O and 2H) of Precipitations (چکیده)
68 - INVESTIGATING THE ORIGIN AND INTERACTION BETWEEN SURFACE WATER AND KARSTIC GROUNDWATER IN ARJAN BASIN, LOCATED IN ZAGROS MOUNTAIN RANGE –IRAN, USING ENVIRONMENTAL ISOTOPE (18O, 2H) COMPOSITIONS (چکیده)
69 - مطالعه هیدروشمیایی چشمه کارستی طاغدانلو، بهکده رضوی، جنوب غربی استان خراسان شمالی (چکیده)
70 - دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 (چکیده)
71 - بازسازی اقلیم دیرینه با استفاده ازایزوتوپهای محیطی (14C, 13C, 2H, 18O) شاخصی در تعیین منابع آبی فسیلی (چکیده)
72 - بررسی و مقایسه ترکیب ایزوتوپی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر-سنجابی با خط ایزوتوپی جوی محلی (چکیده)
73 - بررسی کمی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر(کرمانشاه) (چکیده)
74 - بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی و هیدرولوژیک غارهای قوری قلعه و کاوات استان کرمانشاه (چکیده)
75 - کاربرد ایزوتوپ های پایدار اکسیژن 18 و دوتریوم در برآورد سهم رودخانه ها در تغذیه آبخوان کم عمق حوضه گرگانرود قره سو (چکیده)
76 - چگونگی تهیه و اهمیت نقشه پهنه بندی محتوی ایزوتوپی (18O & 2H) و خط ایزوتوپی نزولات جوی در فهم بهتر چرخه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب (چکیده)
77 - اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران (چکیده)
78 - بررسی دیدگاه مسئولان، کارشناسان و دانشجویان در رابطه با اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی. مطالعه موردی: شهرستان نیشابور (چکیده)
79 - بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی .مطالعه موردی: قاین (چکیده)
80 - مقایسه ی کاربردی لاجیت، پروبیت وتوبیت در بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه زعفران مطالعه موردی:شهرستان قاین (چکیده)
81 - BTEX biodegradation in contaminated groundwater using a novel strain ( Pseudomonas sp. BTEX-30) (چکیده)
82 - شبیه سازی عددی آبخوان دشت روداب سبزوار و بررسی اثرات احداث سد روداب بر آن (چکیده)
83 - بررسی ژﺋوشیمیایی پراکنش عناصر Ni ٬Pb ٬Zn ٬As ٬Se در محدوده معدنی زغال سنگ آق دربند (سرخس، خراسان رضوی) (چکیده)
84 - بررسی هیدروژ‌‍‍‍ﺋوشیمیایی منابع آبی و زهاب کارخانه زغالشویی معدن آق‌دربند (سرخس، استان خراسان رضوی) (چکیده)
85 - بررسی تحت الارضی سازندهای منطقه سملقان و نقش آن در کمیت و کیفیت منابع آب منطقه (چکیده)
86 - تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب چشمه دشتک، مهمترین چشمه واقع در غرب شهر آشخانه - استان خراسان شمالی (چکیده)
87 - مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W (چکیده)
88 - Paleozoic-aged microbial methane in an Ordovician shale and carbonate aquiclude of the Michigan Basin, southwestern Ontario (چکیده)
89 - جداسازی جریان پایه از رواناب سطحی با استفاده از روش‌های ایزوتوپی و ردیاب‌های هیدروشیمیایی (مطالعه موردی: حوضه کارستی ابوالعباس) (چکیده)
90 - The Environmental Impacts Assessment of Aghdarband Coal Mine (ACM), NE of Iran, Using Geochemical and Soil/Water MI, Cd, EF and Igeo Pollution Indexes (چکیده)
91 - ارزیابی غلظت‌‌های کربن معدنی و آلی محلول و ترکیب ایزوتوپی آنها در منابع آب حوضه آبریز کارده (شمال شهر مشهد) (چکیده)
92 - Geothermal Rreservoir Characteristics (T & D) of Ayub Peighambar and Shafa Hot Springs Using Geothermometers and Environmental 2H and 18O Isotopes (چکیده)
93 - Field and Lab Requirements for TIC/DIC and δ13C Measurements of Water Samples (چکیده)
94 - تخمین آبدهی ویژه (Sy) آبخوان آبرفتی دشت مشهد با استفاده از روش ژئوالکتریک (چکیده)
95 - ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک در مسیر تونل خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
96 - ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی با روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله‏ مراتبی، مطالعه موردی: شمال خاوری رشته‏ کوه‌های هزارمسجد، استان خراسان رضوی (چکیده)
97 - بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی) (چکیده)
98 - بررسی منشاء عناصرآلاینده رسوبات سد شیرین دره بجنورد (خراسان شمالی) (چکیده)
99 - تهیه نقشه تابش خورشیدی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومیDEM (چکیده)
100 - تاثیرانرژی های تجدید پذیر برکاهش بحران آب و انرژی (چکیده)
101 - Groundwater Mixing and Contaminant Studies Using Hydrogeochemical and Environmental Stable Isotope Techniques (چکیده)
102 - ارایه چارچوبی استاندارد برای تهیه شناسنامه آبخوان‌های مرزی کشور بر اساس قوانین بین‌المللی (چکیده)
103 - ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک در مسیر تونل خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
104 - ارتقاء جذب دانشجویان خارجی در ایران با تأملی بر سیاست‌ها و تجارب کانادا (چکیده)
105 - Runoff generation processes during the wet-up phase in a semi-arid basin in Iran (چکیده)
106 - تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی با روش‌های ژئوالکتریک و برآورد حجم تقریبی و حجم آب قابل استحصال از آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران (چکیده)
107 - بررسی هیدروژئوشیمی و پتانسیل آلایندگی کروم (Cr) در منابع آب منطقه افیولیتی کته تلخ (شمال غرب تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
108 - بررسی منشأ و تغییرات کربن آلی محلول ( DOC) در منابع آب (چکیده)
109 - تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک تکنیک‌های ایزوتوپی-حوضه کارستی ابوالعباس (چکیده)
110 - مدل سازی جدایش ایزوتوپی (18O و 2H) در طی فرایند Rayleigh distillation با استفاده از نرم افزار PHREEQC (چکیده)
111 - تعیین منشأ آلودگی نیترات در آبخوان دزفول-اندیمشک به کمک ایزوتوپ های N15وO18 (چکیده)
112 - کاربرد ایزوتوپ های پایدار اکسیژن18 و دوتریوم در مطالعات هیدرولوژی آبهای سطحی (چکیده)
113 - تغییرات غلظت کربن معدنی محلول (DIC) و ایزوتوپ کربن (δ¹³C-DIC) در منابع آب زیرزمینی (چکیده)
114 - کاربرد ایزوتوپ پایدار کربن 13 در تجزیه هیدروگراف چشمه های کارستی (چکیده)
115 - تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک تکنیک‌های ایزوتوپی-حوضه کارستی ابوالعباس (چکیده)
116 - بررسی منشاء سولفات در تعدادی از چشمه های گوگردی زاگرس چین خورده با استفاده از ایزوتوپ سولفور (چکیده)
117 - شناسایی مناطق آسیب پذیر به آلودگی آب زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: دشت بجنورد- خراسان شمالی) (چکیده)
118 - بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت بجنورد جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت (چکیده)
119 - بررسی تاثیرات زیست محیطی پروژه قطار شهری مشهد (چکیده)
120 - بررسی منابع ژئوترمال (چشمه های آبگرم ایوب و آبگرم شفا- استان خراسان شمالی) (چکیده)
121 - محاسبه تغییرات حجم آبخوان آبرفتی فارسان-جونقان طی دوره آماری 20 ساله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
122 - مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزاﺀ محدود با استفاده از نرم‌افزار Seep/W (چکیده)
123 - بررسی بالا آمدگی سطح ایستابی در شهر مشهد در اثر انتقال آب سد دوستی (چکیده)
124 - ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص GQI (چکیده)
125 - بررسی و مقایسه خصوصیات هیدروژئوشیمیایی و هیدرودینامیکی چشمه‌های کارستی مزار، اندرخ و چشمه گیلاس (چکیده)
126 - تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک ایزوتوپ پایدار اکسیژن 18 درحوضه کارستی ابوالعباس استان خوزستان (چکیده)
127 - بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی) (چکیده)
128 - ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب دریاچه‌ی زریوار با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI ، OWQI وCWQI (چکیده)
129 - THE GEOCHEMISTRY AND ISOTOPEIC COMPOSITION OF THE AYUB-PEIGHAMBAR HOT SPRING, BOJNURD, NE IRAN (چکیده)
130 - بررسی آلودگی نیترات آب زیرزمینی دشت دزفول-اندیمشک و تعیین منشا آلودگی به کمک ایزوتوپهای 15N و 18O (چکیده)
131 - بررسی آبخوان های مرزی (مشترک بین المللی) و مسائل مربوط به مدیریت آن ها (چکیده)
132 - Comparing MSW landfill sites of Ottawa (capital of Canada) and Mashhad (the 2ed biggest city of Iran) (چکیده)
133 - مطالعه هیدروشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار (18O و (H2 منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه کارستی اندرخ (شمال شهر مشهد) (چکیده)
134 - بررسی اثر خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان با بکارگیری شاخص های SPI و GRI (چکیده)
135 - تحلیل حساسیت رفتار هیدرولیکی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از نرم افزار GMS (چکیده)
136 - ارزیابی آلودگی نیترات در آبخوان آبرفتی فارسان- جونقان (چکیده)
137 - ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQI (چکیده)
138 - شبیه سازی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت زاوه - تربت حیدریه با استفاده از کد MODFLOW (چکیده)
139 - شبیه سازی جریان آب زیرزمینی آبخوان دشت بجنورد با تاکید بر تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل ریاضی (چکیده)
140 - ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت امامزاده جعفر با استفاده از شاخص کیفیGWQI (چکیده)
141 - بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش‌های زمین آمار (چکیده)
142 - ارزیابی یوتریفیکاسیون و تغذیه گرایی دریاچه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی دریاچه تالابی زریبار) (چکیده)
143 - مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی Fuzzy و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهر درگز استان خراسان رضوی) (چکیده)
144 - ارزیابی پتانسیل توسعه کارست با استفاده از روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ( مطالعه موردی: محدوده تاقدیس های سررود، ژرف و پشته داغ در استان خراسان رضوی) (چکیده)
145 - پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF) (چکیده)
146 - پهنه بندی آسیب پذیری و ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل DRASTIC و شاخص کیفی GWQI (چکیده)
147 - ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت بروجن_فرادنبه با استفاده مدل از DRASTIC بر اساس نیترات (چکیده)
148 - ارزیابی تأثیر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص های بارندگی معیار شده، منابع آب زیرزمینی و قابلیت هدایت الکتریکی معیار شده (چکیده)
149 - ارزیابی کروم افیولیت ها و آبهای زیرزمینی و پتانسیل آلایندگی زیست محیطی آن در جنوب شرقی بیرجند (چکیده)
150 - مطالعه مکانی و فصلی تغییرات هیدروژئوشیمیایی و بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) (چکیده)
151 - کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار و هیدروژئوشیمی بمنظور بررسی منشأ و تغییرات کیفی منابع آب‌ حوضه‌ی آبریز دریاچه زریوار (چکیده)
152 - The isotope geochemistry of water resources in Zarivar Lake area -West of Iran (چکیده)
153 - پتانسیل یابی آب زیر زمینی کوه های هزار مسجد با استفاده از مدل تلفیقی فازی و AHP (مطالعه موردی: شمالشرقی کوه های هزرا مسجد در استان خراسان رضوی) (چکیده)
154 - Investigating geochemistry and the stable isotope (δ 18O & δ 2H) composition of Karde Carbonate lake water (NE Iran) (چکیده)
155 - بررسی هیدروژئوشیمیایی و بیلان حوضه آبریز دامنه سهند (چکیده)
156 - بررسی پراکنش و پتانسیل آلایندگی عناصر کروم، نیکل، کبالت و مس در واحدهای افیولیتی جنوب بیرجند (چکیده)
157 - بررسی ژئوشیمی و ژئومورفولوژی کارست در سازند مزدوران (مطالعه موردی: دره آل و اندرخ واقع در شمال مشهد) (چکیده)
158 - بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران به کمک شاخص SINTACS (چکیده)
159 - ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک های GIS (چکیده)
160 - بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی در آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (چکیده)
161 - ارزیابی تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت فسا) (چکیده)
162 - ارزیابی قابلیت انتقال آبخوان دشت بجنورد با استفاده از داده های سونداژ الکتریکی (چکیده)
163 - ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان نسبت به آلودگی با استفاده روش DRASTIC در محیط GIS (چکیده)
164 - بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه کارده(شمال شهر مشهد) با استفاده از داده های هیدروشیمیایی و نمایه اشباع (SI)کانی های کربناته و سولفاته (چکیده)
165 - بررسی ارتباط ژئوشیمیایی بین لیتولوژی حوضه آبریز کارستی سد کارده و آب رودخانه کارده (شمال شهر مشهد) (چکیده)
166 - آلودگی آرسنیک در آب های زیرزمینی و اثرات آن بر سلامتی انسان (چکیده)
167 - بررسی کیفیت آب دریاچه ی تالابی زریوار و پهنه بندی آن با استفاده از شاخص های کیفی (NSFWQI) و (OWQI) و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
168 - بررسی هیدروژئوشیمی و عوامل کنترل کننده ی شیمی آب دریاچه ی زریوار (زریبار) (چکیده)
169 - بررسی تغییرات فصلی ایزوتوپ‌های پایدار(اکسیژن18 و ﺩوتریم)موجوﺩ ﺩر بارندگی شهر تهران و ارتباط آن با پارامترهای کلیماتولوژی (چکیده)
170 - Spatial Statistical Analysis of Groundwater using Geopack and ArcGIS (چکیده)
171 - The Meteoric Relationship for 18O and 2H in Precipitations and Isotopic Compositions of water resources in Mashhad Area (NE Iran) (چکیده)
172 - Investigation of Cr+6 and its Health Issues in Aliabad Plain, SE of Birjand-Iran (چکیده)
173 - Bioattenuation in Groundwater Impacted by Landfill Leachate Traced with δ13C (چکیده)
174 - بررسی آلودگی های زیست محیطی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ایی ( PAHs) موجود در آسفالت و قیر (چکیده)
175 - Major, minor element chemistry and oxygen and hydrogen isotopic compositions of Marun oil‐field brines, SW Iran: Source history and economic potential (چکیده)
176 - The quality and isotope geochemistry of Garow saline water springs, Mashhad-Iran (چکیده)
177 - تبادل آب سطحی و آب زیرزمینی و چگونگی اندازه گیری نشت آب (چکیده)
178 - Application of 13C isotope and carbon geochemistry to identify impact from landfill on surrounding groundwater (چکیده)
179 - تعیین منشاء شورابه های میدان نفتی مارون به کمک ایزوتوپهای پایدار و ترکیب شیمیایی (چکیده)
180 - تعیین ترکیب ایزوتوپهای پایدار (d18O، d2H و d13C) شورابه های میدان نفتی مارون واقع در جنوب ایران (چکیده)
181 - Tracing Groundwater Contamination at Landfill Sites Using Stable Isotope Technique (d18O, d2H and d13C) (چکیده)
182 - آنالیز ایزوتوپهای پایدار محیطی ( 34S, 15N, 13C, 2H ,18O) (چکیده)
183 - Isotopic Analysis of Ammonium (δ15N), Nitrate (δ18O & δ15N) and Dissolved Carbon (δ13C) in Landfill Leachate Plum (چکیده)
184 - Assessment of Dissolved Organic Carbon Degradation in Landfill Leachate Using Hydrogen and Carbon Isotopes (چکیده)
185 - بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی کشورهای ایران و کانادا و ارائه راهکارهای عملیاتی ... (چکیده)
186 - 18O2H AND 13C ISOTOPIC COMPOSITIONS OF WATER IN TOROGH AND KARDEH DAMS, MASHHAD (چکیده)
187 - Degradation pathways of dissolved carbon in landfill leachate traced with compound-specific13C analysis of DOC (چکیده)
188 - Compound specific Isotopic Analysis (CSIA) of landfill leachate DOC Componets (چکیده)
189 - بررسي بيلان اب و جاذبه هاي توريستي بزرگترين درياچه طبيعي خراسان بزنگان (چکیده)
190 - بررسي عوامل طبيعي موثر بر كاهش كيفيت ابهاي زيرزميني (بررسي موردي علل شوري ابهاي زيرزميني دشتهاي كربا (چکیده)
191 - Characterization of CH4 production pathways and estimating the rate (چکیده)
192 - An Investigating of the origin and the groundwater discharge to Bazangan Lake, Eastern Kopet-Dagh Basin-Iran, using geochemistry and stable isotopes approaches (چکیده)