مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. امیر محسنی , ندا محسنی رودپشتی , علیرضا کریمی , اثرات تحول سنی لندفرم‌ها بر دینامیک کربن پدوسفر (مطالعه موردی دامنه های آلاداغ- شمال شرقی ایران), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (11), شماره (3), سال (2022-11), صفحات (85-100)
 2. امید بیات , علیرضا کریمی , ژئوشیمی، کانیشناسی و تفسیر محیطی افقهای وزیکوالر در خاکهای منطقة سگزی، شرق اصفهان, جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, دوره (33), شماره (3), سال (2022-10), صفحات (21-42)
 3. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , محسن باقری بداغ آباد , حجت امامی , ارزیابی نقش سامانه‌های مدیریتی مختلف بر شاخص کیفیت خاک با استفاده از عملکرد محصول مطالعه موردی: دشت نیشابور), آب و خاک, دوره (36), شماره (1), سال (2022-4), صفحات (95-112)
 4. فرزانه بنده الهی , عیسی اسفندیارپور بروجنی , علیرضا کریمی , محمدهادی فرپور , زهره مصلح , مرتضی فتاحی , مطالعه تغییر و تحول خاک در سیمای اراضی دارای تناوب رسوبات بادرفتی و آبرفتی منطقه داوران رفسنجان, مهندسی زراعی, دوره (44), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (227-253)
 5. آرزو قاسم زاده , علیرضا کریمی , عاطفه ضیایی , امیر فتوت , ارزیابی آلودگی و منش برخی عناصر سنگین در خاک‌های کشاورزی جنوب سبزوار، شمال شرق ایران, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (11), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (1-26)
 6. امید بیات , علیرضا کریمی , مروری بر مدل‌های مفهومی و عددی تکامل کربنات‌های پدوژنیک در خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک, کواترنری ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (39-83)
 7. صبا باقزیفام , محمد امیر دلاور , پیمان کشاورز , علیرضا کریمی , مروری بر روش های اندازهگیری کربن خاک: ملاحظات تجربی، مزایا و معایب, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (10), شماره (4), سال (2021-3), صفحات (1-30)
 8. عیسی اسفندیار پور , ندا فکور , علیرضا کریمی , زهره مصلح , بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک بر پایداری خاکدانه و پذیرفتاری مغناطیسی )مطالعه ی موردی: دشت داوران رفسنجان، استان کرمان(, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (8), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (44-58)
 9. صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی , محسن شریعتی , ارزیابی خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد، در راستای مدیریت محیط زیست پایدار, علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (21), شماره (12), سال (2020-2), صفحات (147-163)
 10. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی , ارزیابی کارآیی عملیات مکانیکی و زیستی بر فرسایش بادی در ایستگاه راه آهن تل حمید طبس, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (9), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (113-131)
 11. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی , اکرم حلاج نیا , مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت, آب و خاک, دوره (33), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (191-203)
 12. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , شکل‌های مختلف پتاسیم و همبستگی آن با ویژگی‌های کمّی و کیفی توتون در خاک‌های توتون‌کاری شمال ایران, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (7), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (187-202)
 13. عاطفه ضیائی , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , حسین خادمی , نرخ فرونشست گرد و غبار اتمسفری و ارتباط آن با برخی از پارامترهای اقلیمی در استان خراسان, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (7), شماره (26), سال (2018-9), صفحات (95-113)
 14. فرسیلا محمودیان , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستان, آب و خاک, دوره (32), شماره (5), سال (2019-1), صفحات (905-918)
 15. حسین شایسته زراعتی , علیرضا کریمی , نصرت الله حسنی , محمد قاسم زاده گنجه ای , حمید خیرالدین , بررسی تغییرات عمقی ویژگی‌های خاک‌های زیر کشت تاغ (Haloxylyn aphyllum) در منطقه یحیی‌آباد سبزوار, علوم دامی, دوره (14), شماره (114), سال (2017-5), صفحات (54-66)
 16. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر , ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (45-65)
 17. مهدیه مومن , علیرضا کریمی , اکرم حلاج نیا , پریسا میرحسینی موسوی , یک روش ساده فیزیکی خالص سازی سپیولیت, آب و خاک, دوره (31), شماره (5), سال (2018-1), صفحات (1447-1455)
 18. الهام منصوری , علیرضا کریمی , حجت امامی , یحیی پرویزی , بررسی عوامل مؤثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاه, محیط زیست طبیعی, دوره (70), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (197-210)
 19. مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی , عیسی اسفندیارپور بروجنی , امیر فتوت , ارزیابی میزان آلودگی برخی از عناصر سنگین در خاک سطحی شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن, محیط زیست طبیعی, دوره (70), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (211-226)
 20. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی , فرهاد خرمالی , غلامحسین حق نیا , چینه‌نگاری خاک‌شناختی و تاثیر حذف کربنات ها بر توزیع اندازه ذارت توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب‌غربی ساری, کواترنری ایران, دوره (2), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (337-351)
 21. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی , اکرم حلاج نیا , بررسی فعالیت و پایداری آنزیم لاکاز آزاد تثبیت شده در حضور کانی‌های مونتموریلونیت و زئولیت, زیست شناسی خاک, دوره (5), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (1-14)
 22. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی , اکرم حلاج نیا , ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت, علوم آب و خاک, دوره (20), شماره (78), سال (2017-1), صفحات (1-13)
 23. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (23), شماره (4), سال (2016-11), صفحات (1-23)
 24. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی , علی زین الدینی , رضا خراسانی , مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان, آب و خاک, دوره (30), شماره (6), سال (2017-2), صفحات (1-15)
 25. علی شهریاری , فرهاد خرمالی , مارتین کهل , علیرضا کریمی , مریم موسوسی دستنایی , ایوا لهندورف , بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران, آب و خاک, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (149-161)
 26. محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (301-310)
 27. فریبا زرقانی , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , امیر لکزیان , ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران(Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریه, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (120-133)
 28. سمیه السادات حسینی , عیسی اسفندیارپور بروجنی , محمدهادی فرپور , علیرضا کریمی , مقایسه‌ی شاخص‌های مختلف تکامل خاک در برش طولی کرمان- بافت, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (5), شماره (2), سال (2015-8), صفحات (1-23)
 29. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , امیر لکزیان , مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیم, تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (47), شماره (2), سال (2016-3), صفحات (377-386)
 30. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی , تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و رس خاک سطحی با استفاده از روش های زمین آماری, سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی, دوره (6), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (73-85)
 31. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , تعیین مهم ترین ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقه ی قاینات, آب و خاک, دوره (29), شماره (3), سال (2015-9), صفحات (673-682)
 32. سپیده اکبری , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , امیر فتوت , تغییرات غلظت Cr، Ni و Mn در خاک های تشکی شده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ های فوق بازی در غرب مشهد, آب و خاک, دوره (29), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (477-488)
 33. علی شهریاری , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی , اوا لندورف , حسین تازیکه , مارتین کهل , مطالعه خاک شناسی پارینه در توالی های لس- خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (21-39)
 34. صدیقه ملکی بیلندی , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی , تهیه نقشه خاک با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و زمین آمار در بخشی از منطقه توشن، استان گلستان, پژوهش های خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (459-468)
 35. پریسا میرحسینی موسوی , علیرضا آستارائی , علیرضا کریمی , غلامرضا کریمی , شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن, آب و خاک, دوره (28), شماره (5), سال (2015-1), صفحات (987-997)
 36. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , حسین خادمی , رها‌سازی شکل‌های محلول، تبادلی و غیر‌تبادلی پتاسیم در برخی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار تحت تاثیر اسید اگزالیک, علوم آب و خاک, دوره (18), شماره (69), سال (2015-1), صفحات (23-33)
 37. طیبه صفری , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , شمس الله ایوبی , امیر فتوت , تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ( مطالعه موردی: دشت مشهد ), علوم محیطی, دوره (12), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (75-86)
 38. نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی , جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (223-236)
 39. علیرضا کریمی , صبا باقری فام , حسین شایسته زراعتی , قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (5), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (187-200)
 40. محمد کلکلی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , عیسی اسفندیارپور , مقایسه ی زمین‌آماری و مرسوم در تعیین تغییرات برخی از ویژگی‌های خاک سطحی (مطالعه ی موردی: جیرفت، استان کرمان), آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (353-364)
 41. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی , معرفی الگوریتم‌های مختلف جریان، برای تهیه نقشه شاخص خیسی و کربن آلی خاک در بخشی از اراضی لسی، منطقه توشن استان گلستان, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (21), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (145-162)
 42. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , تاثیر مواد مادری و فرآیندهای خاک‎سازی بر توزیع عناصر سرب، روی، مس و نیکل در خاک‌های درجای پهنه بینالود، غرب مشهد, علوم آب و خاک, دوره (18), شماره (67), سال (2014-5), صفحات (121-132)
 43. علی سودمند , علیرضا کریمی , فرهاد خرمالی , حجت امامی , پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس, آب و خاک, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (101-110)
 44. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی), مدیریت خاک, دوره (1), شماره (1), سال (2013-1), صفحات (1-10)
 45. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی , اکرم حلاج نیا , مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، پ-اچ و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت, علوم آب و خاک, دوره (17), شماره (65), سال (2013-12), صفحات (1-12)
 46. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضی, علوم آب و خاک, دوره (17), شماره (65), سال (2013-11), صفحات (77-88)
 47. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , حسین خادمی , تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌ها, آب و خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2013-11), صفحات (732-741)
 48. صبا باقری فام , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , اسماعیل ایزانلو , تاثیر مدیریت اراضی بر تغییرات کربن آلی خاک، توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه‌ها در طول چند توپوسکوئنس، در مناطق نیمه خشک خراسان شمالی, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (20), شماره (4), سال (2013-11), صفحات (51-73)
 49. نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی , بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت, آب و خاک, دوره (27), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (351-362)
 50. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی , اثر جهت و موقعیت شیب بر روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی لسی شیب‌دار، منطقه توشن استان گلستان, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (20), شماره (3), سال (2013-8), صفحات (93-112)
 51. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به منظور شناسایی اراضی مناسب کشت محصولات دیم منطقه روئین، خراسان شمالی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (2), سال (2013-8), صفحات (143-152)
 52. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , حسین خادمی , بررسی تاثیر اندازه ذرات و نوع عصاره‌گیر بر شکل‌های مختلف پتاسیم برخی کانی‌های میکایی و فلدسپات پتاسیم, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (20), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (115-132)
 53. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , کانی‌شناسی رس خاک‌های با مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، ‌غرب مشهد, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (121-132)
 54. محسن باقری بداغ آبادی , محمدحسن صالحی , عیسی اسفندیارپور بروجنی , جهانگرد محمدی , علیرضا کریمی , نورایر تومانیان , ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک-سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن, علوم آب و خاک, دوره (16), شماره (61), سال (2012-11), صفحات (155-165)
 55. علیرضا کریمی , حسین خادمی , تاثیر مواد مادری، گچ و آهک، بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک‌های جنوب مشهد, علوم آب و خاک, دوره (16), شماره (61), سال (2012-11), صفحات (247-258)
 56. اسماء شعبانی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی , ملک مسعود احمدی , تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران, آب و خاک, دوره (26), شماره (4), سال (2012-11), صفحات (922-932)
 57. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , بررسی مفهوم خاک‌های درجا براساس تکوین و تکامل خاک‌های تشکیل‌شده از مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، مشهد, آب و خاک, دوره (26), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (460-470)
 58. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی , تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد, آب و خاک, دوره (25), شماره (5), سال (2011-12), صفحات (1197-1205)
 59. راضیه دائم پناه زرمهری , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , علیرضا کریمی , تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات, آب و خاک, دوره (25), شماره (3), سال (2011-8), صفحات (498-508)
 60. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی , تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد, آب و خاک, دوره (25), شماره (4), سال (2011-10), صفحات (881-891)
 61. علیرضا کریمی , حسین خادمی , احمد جلالیان , لس: ویژگی ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته, پژوهش های جغرافیای طبیعی, دوره (43), شماره (76), سال (2011-9), صفحات (1-20)
 62. علیرضا کریمی , احمد جلالیان , حسین خادمی , تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در خاکها و رسوبات جنوب مشهد, Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2009-2), صفحات (545-558)
 63. علیرضا کریمی , حسین خادمی , احمد جلالیان , شناسائی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهد, علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (44), سال (2008-9), صفحات (185-200)

انگلیسی

 1. Mahvan Hassanzadeh Bashtian , Alireza Karimi , Adel Sepehr , Amir Lakzian , امیلیو رودریگز کابالرو , Spatial relationship of landform surface features and biocrusts, and their effect on soil microbial biomass on an alluvial fan, Earth Surface Processes and Landforms, Year (2024-1)
 2. fahime ashrafi , Ava Heiari , Alireza Karimi , ملیحه امینی , Effect of manure and biochar on the aluminum, copper, and iron bioaccumulation by Salicornia species in soil, Toxicology and Environmental Health Sciences, Year (2023-10)
 3. mahdieh momen , Alireza Karimi , Akram Halajnia , Parisa Mirhosseini Moosavi , Purification of sepiolite and its dissolution in hydrochloric acid and sodium Acetate-Acetic acid buffer, بیابان- Desert, Volume (28), No (2), Year (2023-12), Pages (353-363)
 4. fereshte maghami moghim , Alireza Karimi , محسن باقری , Hojat Emami , ِدوریاسامی واسو , Evaluation of soil quality and land suitability in different management systems, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (70), No (1), Year (2024-12), Pages (1-19)
 5. Amir Mohseni , Neda Mohseni , Alireza Karimi , Interactions of soil quality, ages of alluvial fans, and mechanisms controlling total soil organic carbon dynamics, Catena, Volume (232), No (107413), Year (2023-11), Pages (107413-107428)
 6. Azar Khosravichenar , Mehdi Aalijahan , Saeid Moaazeni , Anthony R. Lupo , Alireza Karimi , Mathias Ulrich , Naser Parvian , Aboozar Sadeghi , Hans Von Suchodoletz , Assessing a multi-method approach for dryland soil salinization with respect to climate change and global warming – The example of the Bajestan region (NE Iran), Ecological Indicators, Volume (154), No (10), Year (2023-10), Pages (110639-110639)
 7. Amin Mousavi , Alireza Karimi , Sedigheh Maleki bilandy , Tayebeh Safari , Ruhollah Taghizadeh Mehrjardi , Digital mapping of selected soil properties using machine learning and geostatistical techniques in Mashhad plain, northeastern Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (82), No (9), Year (2023-5)
 8. Omid Bayat , Alireza Karimi , Jan-Hendrik May , Morteza Fattahi , Guido L. B. Wiesenberg , Markus Egli , High-resolution record of stable isotopes in soil carbonates reveals environmental dynamics in an arid region (central Iran) during the last 32 ka, Frontiers in Earth Science, Volume (11), Year (2023-5)
 9. Isa Esfandiarpour-Boroujeni , Farzaneh Bandehelahi , Zohreh Mosleh , Alireza Karimi , Mohammad Hady Farpoor , Morteza Fattahi , Evaluating the Effects of Sedimentary Cycles (Aeolian and Fluvial) on Chemical Weathering Indices in Rafsanjan Region, Southeast of Iran, بیابان- Desert, Volume (27), No (1), Year (2022-6), Pages (115-139)
 10. Shohreh Moradpour , Mojgan Entezari , Shamsollah Ayoubi , Alireza Karimi , Salman Naimi , Digital exploration of selected heavy metals using Random Forest and a set of environmental covariates at the watershed scale, Journal of Hazardous Materials, Volume (455), Year (2023-8), Pages (131609-131609)
 11. farsila mahmodian , Alireza Karimi , Alireza Karimi , امید بیات , Soil evolution along an alluvial-loess transect in the Herat Plain, western Afghanistan, Journal of Arid Land, Volume (14), No (11), Year (2022-11), Pages (1317-1330)
 12. Sedigheh Maleki bilandy , Alireza Karimi , Amin Mousavi , روت کری , روح الله تقی زاده مهرجردی , Delineation of Soil Management Zone Maps at the Regional Scale Using Machine Learning, Agronomy, Volume (13), No (2), Year (2023-2), Pages (445-445)
 13. fahime ashrafi , Ava Heiari , Mohammad Farzam , Alireza Karimi , Malihe Amini , The interactions of Cr (VI) concentrations and amendments (biochar and manure) on growth and metal accumulation of two species of Salicornia in contaminated soil, Environmental Science and Pollution Research, Volume (30), No (1), Year (2022-7), Pages (201-218)
 14. sepideh akbari , Alireza Karimi , Amir Lakzian , Amir Fotovat , Pedogenesis and Distribution of Ni and Cr in an Ultramafic Soil Toposequence under Arid Climate, Eurasian Soil Science, Volume (55), No (4), Year (2022-4), Pages (520-532)
 15. Sedigheh Maleki bilandy , Mojtaba Zeraatpisheh , Alireza Karimi , Gholamhossein Sareban , Lin Wang , Assessing Variation of Soil Quality in Agroecosystem in an Arid Environment Using Digital Soil Mapping, Agronomy, Volume (12), No (3), Year (2022-2), Pages (578-578)
 16. zakieh rashidi , Alireza Karimi , AndrewMurray , Farhad Khormali , mohammad Hady Farpoor , Reza sohbati , Late Pleistocene–Holocene pedogenesis and palaeoclimate in western Asia from palaeosols of the Central Iranian Plateau, Boreas, Volume (51), No (1), Year (2022-1), Pages (201-218)
 17. Taher Muslim Salman , Alireza Karimi , Ebrahim Mahmoudabadi , Investigation of Cd, Pb, and Ni contamination in soil and wheat plant in alluvial lands of Tigris River in southern Baghdad, Iraq, بیابان- Desert, Volume (26), No (1), Year (2021-3), Pages (127-138)
 18. Sedigheh Maleki , Alireza Karimi , Mojtaba Zeraatpisheh , reza poozeshi , Hassan Feizi , Long-term cultivation effects on soil properties variations in different landforms in an arid region of eastern Iran, Catena, Volume (206), No (11), Year (2021-11), Pages (105465-105465)
 19. Azra Khosravichenar , Morteza Fattahi , Alireza Karimi , Hassan Fazeli Nashl , Hans von Suchodoletz , A first outline of the Quaternary landscape evolution of the Kashaf Rud River basin in the drylands of northeastern Iran, Eiszeitalter & Gegenwart - E&G Quaternary Science Journal, Volume (70), No (1), Year (2021-6), Pages (145-150)
 20. Zahra Biglari Quchan Atigh , Ava Heiari , Alireza Karimi , seyed mohammad ali pejman , Behnam Asgari Lajayer , Eder Claudio Lima , Purification and economic analysis of nanoclay from bentonite, Environmental Science and Pollution Research, Volume (28), No (11), Year (2020-11), Pages (13690-13696)
 21. Isa Esfandiarpour Boroujeni , Z. Mosleh , Alireza Karimi , J. A. Martinez-Casasnovas , Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran, Eurasian Soil Science, Volume (53), No (10), Year (2020-10), Pages (1374-1388)
 22. Seyed Reza Hosseinzadeh , ali ghorbani shorestan , Alireza Karimi , مهناز جهادی طرقی , مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران, پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, Volume (2), No (30), Year (2019-12), Pages (1-30)
 23. monire mina , Hojat Emami , Alireza Karimi , Evaluation the efficiency of different mulches to combat wind erosion of sandy soil, Sustainable Earth Review, Volume (1), No (1), Year (2020-2), Pages (16-22)
 24. Hadiseh Rahmani , Amir Lakzian , Alireza Karimi , Akram Halajnia , Efficient removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater and contaminated soil samples using free and immobilized laccases, Journal of Environmental Management, Volume (256), Year (2020-2), Pages (109740-109749)
 25. Atefeh Ziyaee , Daniel R. Hirmas , Alireza Karimi , Martin Kehl , G.L. Macpherson , Amir Lakzian , Mohammad Reza Roshani Zarmehri , Geogenic and anthropogenic sources of potentially toxic elements in airborne dust in northeastern Iran, Aeolian Research, Volume (41), Year (2019-12), Pages (100540-100551)
 26. abdolrahman ghazi , Alireza Karimi , Gholam Hosain Haghnia , S. Hojati , Grain size and mineralogical studies of sandy sediments in southwestern Iran, بیابان- Desert, Volume (24), No (1), Year (2019-6), Pages (75-85)
 27. mahdiye nikravesh , Alireza Karimi , عیسی اسفندیارپور بروجنی , Amir Fotovat , Multivariate and geostatistical analyses of selected heavy metals in surface soils of Semnan industrial complex and surrounding areas, Caspian Journal of Environmental Sciences, Volume (17), No (2), Year (2019-5), Pages (163-174)
 28. Hamed najafi , Alireza Karimi , Gholam Hosain Haghnia , فرهاد خرمالی , شمس اله ایوبی , حسین تازیکه , Paleopedology and magnetic properties of Sari loess-paleosol sequence in Caspian lowland, northern Iran, Journal of Mountain Science, Volume (16), No (7), Year (2019-7), Pages (1559-1570)
 29. Neda Mohseni , امیر محسنی , Alireza Karimi , Impact of geomorphic disturbance on spatial variability of soil CO2 flux within a depositional landform, Land Degradation and Development, Volume (30), No (14), Year (2019-8), Pages (1699-1710)
 30. zakieh rashidi , R. Sohbati , Alireza Karimi , M. H. Farpoor , F. Khormali , W. Thompson , A. Murray , Constraining the timing of palaeosol development in Iranian arid environments using OSL dating, Quaternary Geochronology, Volume (49), No (1), Year (2019-2), Pages (92-100)
 31. pouya tahmasebi , Mohamad Hosein Mahmudy Gharaie , Zahra Ghassemzadeh , Alireza Karimi , Assessment of groundwater suitability for irrigation in a gold mine surrounding area, NE Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (77), No (766), Year (2018-11), Pages (1-12)
 32. Alireza Karimi , Isa Esfandiarpour Borujeni , Mohamad Ghasemzadeh Ganjehie , Description of Soil Evolution in Southern Mashhad City Using Jenny's and Johnson and Watson-Stegner's Conceptual Models, Pedosphere, Volume (28), No (4), Year (2018-8), Pages (656-665)
 33. S. Maleki , F. Khormali , Alireza Karimi , Estimation of Soil Organic Carbon in a Small-Scale Loessial Hillslope Using Terrain Derivatives of Northern Iran, Ecopersia, Volume (6), No (1), Year (2018-3), Pages (41-54)
 34. Atefeh Ziyaee , Alireza Karimi , , , Amir Lakzian , , , Spatial and temporal variations of airborne dust fallout in Khorasan Razavi Province, Northeastern Iran, Geoderma, Volume (326), Year (2018-9), Pages (42-55)
 35. pouya tahmasebi , Mohamad Hosein Mahmudy Gharaie , Zahra Ghassemzadeh , Alireza Karimi , A survey on heavy metals pollution in water resources of Kouhe-Zar Mining area (The West of Torbat Heydarieh, Iran), Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Volume (7), No (3), Year (2015-9), Pages (244-253)
 36. mohammad ghasemzadeh ganjehie , Alireza Karimi , A. Zeinadini , Reza Khorassani , Relationship of Soil Properties with Yield and Morphological Parameters of Pistachio in Geomorphic Surfaces of Bajestan Playa, Northeastern Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (20), No (2), Year (2018-3), Pages (417-432)
 37. Omid Bayat , Hamidreza Karimzadeh , Mostafa Karimian Eghbal , Alireza Karimi , Ronald Amundson , Calcic soils as indicators of profound Quaternary climate change in eastern Isfahan, Iran, Geoderma, Volume (315), No (2), Year (2018-2), Pages (220-230)
 38. Ebrahim Mahmoudabadi , Alireza Karimi , Gholam Hosain Haghnia , Adel Sepehr , Digital soil mapping using remote sensing indices, terrain attributes, and vegetation features in the rangelands of northeastern Iran, Environmental Monitoring and Assessment, Volume (189), No (10), Year (2017-9), Pages (1-20)
 39. Alireza Karimi , Farhad Khormali , Xin Wang , Discrimination of sand dunes and loess deposits using grain-size analysis in northeastern Iran, Arabian Journal of Geosciences, Volume (10), No (12), Year (2017-6), Pages (1-13)
 40. Alireza Karimi , Gholam Hosain Haghnia , tayebeh safari , hadi haddadian , Lithogenic and anthropogenic pollution assessment of Ni, Zn and Pb in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iran, Catena, Volume (157), No (157), Year (2017-10), Pages (151-162)
 41. Alireza Karimi , Gholam Hosain Haghnia , Shamsollah Ayoubi , tayebeh safari , Impacts of geology and land use on magnetic susceptibility and selected heavy metals in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iran, Journal of Applied Geophysics, Volume (138), No (3), Year (2017-3), Pages (127-134)
 42. Omid Bayat , Hamidreza Karimzadeh , Alireza Karimi , Mostafa Karimian Eghbal , Hossein Khademi , Paleoenvironment of geomorphic surfaces of an alluvial fan in the eastern Isfahan, Iran, in the light of micromorphology and clay mineralogy, Arabian Journal of Geosciences, Volume (10), No (4), Year (2017-4), Pages (1-11)
 43. A. Ghafarpour , F. Khormali , W. Balsam , Alireza Karimi , Sh. Ayoubi , Climatic interpretation of loess-paleosol sequences at Mobarakabad and Aghband, Northern Iran, Quaternary Research, Volume (86), No (1), Year (2016-6), Pages (95-109)
 44. amir ranjbar , Hojat Emami , Reza Khorassani , Alireza Karimi , Soil Quality Assessments in Some Iranian Saffron Fields, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (18), No (3), Year (2016-6), Pages (865-878)
 45. A. Shahriari , F. Khormali , M.Bl€ asing , S. Vlaminck , M. Kehl , M. Frechen , Alireza Karimi , E. Lehndorff , Biomarkers in modern and buried soils of semi-desert and forest ecosystems of northern Iran, Quaternary International, Volume (429), No (3), Year (2017-1), Pages (62-73)
 46. Omid Bayat , Alireza Karimi , Hossein Khademi , Stable isotope geochemistry of pedogenic carbonates in loess-derived soils of northeastern Iran: Paleoenvironmental implications and correlation across Eurasia, Quaternary International, Volume (429), No (3), Year (2016-2), Pages (52-61)
 47. Nasrin Ghorbanzadeh , Amir Lakzian , Gholam Hosain Haghnia , Alireza Karimi , Isolation and identification of ferric reducing bacteria and evaluation of their roles in iron availability in two calcareous soils, Eurasian Soil Science, Volume (47), No (12), Year (2014-12), Pages (1266-1273)
 48. Parisa Mirhosseini Moosavi , Ali Reza Astaraei , Alireza Karimi , Mohammad Moshiri , Leila Etemad , Majid Zeinali , Gholamreza Karimi , Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in rat, Applied Clay Science, Volume (103), No (1), Year (2015-1), Pages (62-66)
 49. Mohammad darbandi , Ali Reza Astaraei , Alireza Karimi , Amir Lakzian , Effects of humic acid on Ti2O nanoparticle biosynthesized by Lactobacillus delbrueckii subsp, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, Volume (2), No (4), Year (2014-4), Pages (1086-1089)
 50. Isa Esfandiarpour , Mohammad Hassan Salehi , Alireza Karimi , Ardavan Kamali , Correlation between Soil Taxonomy and World Reference Base for Soil Resources in classifying calcareous soils: (A case study of arid and semi-arid regions of Iran, Geoderma, Volume (197), No (2), Year (2013-4), Pages (126-136)
 51. hosein shahab , Hojat Emami , Gholam Hosain Haghnia , Alireza Karimi , Pore Size Distribution as a Soil Physical Quality Index for Agricultural and Pasture Soils in Northeastern Iran, Pedosphere, Volume (23), No (3), Year (2013-5), Pages (312-320)
 52. Alireza Karimi , Hossein Khademi , Shamsollah Ayoubi , Magnetic susceptibility and morphological characteristics of a loess–paleosol sequence in northeastern Iran, Catena, Volume (101), No (1), Year (2013-2), Pages (56-60)
 53. Alireza Karimi , M. frechen , H. Khademi , M. Kehl , A. Jalalian , Chronostratigraphy of loess deposits in northeast Iran, Quaternary International, Volume (234), No (1), Year (2011-4), Pages (124-132)
 54. Alireza Karimi , Hossein Khademi , Martin Kehl , Ahmad Jalalian , Distribution, lithology and provenance of peridesert loess deposits in northeastern Iran, Geoderma, Volume (148), No (4), Year (2009-11), Pages (241-250)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. بهاره بهشتی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , امید بیات , مطالعهی میکروموفولوژیکی افقهای آرجیلیک و پتروکلسیک دریک مقطع لسی-آبرفتی، غرب مشهد , هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2021-10-18
 2. آوا حیدری , محمد فرزام , علیرضا کریمی , احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان , کاربرد فناوری هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی , 2019-11-20
 3. بهاره بهشتی , علیرضا کریمی , امید بیات , غلامحسین حق نیا , شواهد پدوژنیک تغییرات محیطی کواترنری شمال شرق ایران در یک مقطع رسوبات لسی-آبرفتی , شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27
 4. آرزو قاسم زاده , علیرضا کریمی , عاطفه ضیایی , بررسی تأثیر عوامل زمینزاد و انسانزاد بر توزیع عناصر سنگین در خاکهای تشکیل شده بر دامنه افیولیتی جنوب سبزوار , شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27
 5. مروان جمال کریدی الرفاعی , علیرضا کریمی , ابراهیم محمودآبادی , مرتضی اکبری , بررسی ارتباط شاخص های طیفی گیاهی با وضعیت شوری خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست , چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14
 6. علیرضا کریمی , هوادیدگی کانی ها توسط قارچ ها , نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , 2017-11-21
 7. طاهر مسلم سلمان , علیرضا کریمی , ابراهیم , بررسی آلودگی فلز سنگین کادمیوم در خاک و گیاه گندم در اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد , چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-02-13
 8. طاهر مسلم سلمان , علیرضا کریمی , ابراهیم , بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد , اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران , 2019-01-30
 9. منیره مینا , حجت امامی , علیرضا کریمی , تاثیر مالچ های مختلف بر میزان فرسایش بادی خاک در سری های زمانی , اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی , 2018-03-02
 10. عبدالرحمان قاضی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , سعید حجتی , روابط دو متغیره پارامترهای رسوبشناختی رسوبات شنی غرب اهواز , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , 2017-10-18
 11. امید بیات , علیرضا کریمی , شواهد پدوژنتیک تغییرات اقلیمی طی آخرین چرخه یخچالی-بین یخچالی کواترنری، مرکز و شمالشرق ایران , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , 2017-10-18
 12. محبوبه شاکری , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , ویژگی‌های خاک‌های درجای تشکیل شده در ناحیه افیولیتی سبزوار , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , 2017-10-18
 13. حدیثه رحمانی , امیر لکزیان , علیرضا کریمی , اکرم حلاج نیا , مطالعه ویژگی های سینتیکی آنزیم لاکاز گرفته شده از قارچ ترامتس ورسیکالر (Trametes versicolor) در حضور کانی¬های مونتموریلونیت و زئولیت , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 14. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی , مطالعه ویژگی‌های تغییر و تحول، رده بندی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی خاک‌های تحت کشت پسته دشت مه ولات خراسان رضوی , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 15. فاطمه جعفرپور چک اب , علیرضا کریمی , عادل سپهر , بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 16. فائزه طالبی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , اکرم حلاج نیا , تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 17. عبدالرحمان قاضی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , سعید حجتی , بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 18. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی , بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 19. مهسا معمارزاده , حجت امامی , علیرضا کریمی , مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس , اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , 2017-05-10
 20. امید بیات , علیرضا کریمی , مارتین کهل , تاثیر بادهای غربی برهمبستگی ایزوتوپی کربنات‌های پدوژنیک شمال‌شرق ایران و غرب روسیه طی هولوسن میانی , پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم , 2016-01-25
 21. پویا طهماسبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , علیرضا کریمی , بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر )خراسان رضوی( , سی وسومین گردهمائی ملی علوم زمین , 2015-02-22
 22. رضا خراسانی , مریم رحمانی اصل , امیر فتوت , علیرضا کریمی , تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک , چهاردهمین کنگره علوم خاک , 2015-09-07
 23. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی , فرهاد خرمالی , شمس الله ایوبی , غلامحسین حق نیا , مطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع دارای توالی‌های رسوبات لسی- خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 24. حامد نجفی کرسامی , علیرضا کریمی , فرهاد خرمالی , غلامحسین حق نیا , تاثیر حذف کربنات‌ها بر توزیع اندازه ذرات توالی‌ لسی- خاک قدیمی جنوب غرب ساری , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 25. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی , علی زین الدینی , رضا خراسانی , مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 26. ایمان صابری , علیرضا کریمی , محمد خانه باد , رضا خراسانی , بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 27. ابراهیم محمودآبادی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , عادل سپهر , بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 28. هادی حدادیان سنو , علیرضا کریمی , عیسی اسفندیاپور بروجنی , غلامحسین حق نیا , مقایسه کارایی RMSE و NRMSE برای محاسبه مقدار مؤثر خطای مدل‌هایی با مجموعه داده‌های آموزش متفاوت , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 29. صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی , محسن شریعتی , ارزیابی وضعیت عناصر غذایی و تعیین محدودیت‌های بستر خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 30. صدیقه ملکی , رضا پوزشی , علیرضا کریمی , محسن شریعتی , بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیم در خاک‌های سطحی پایانه‌های مسافربری (مطالعه موردی: پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد) , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 31. عبدالغفور قلی زاده , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , فرهاد خرمالی , مهیار مشتاقی , بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 32. عبدالغفور قلی زاده , رضا خراسانی , علیرضا کریمی , عبدالرحیم مهدوی , غلامرضا مرادی , تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 33. عاطفه ضیائی , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , حسین خادمی , توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری در استان خراسان رضوی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 34. محمدباقر صوفی , حجت امامی , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 35. مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , امیر فتوت , بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21
 36. سمیه السادات حسینی , عیسی اسفندیارپور , علیرضا کریمی , محمد هادی فرپور , ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاکبا اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان بافت , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 37. سپیده اکبری , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , امیر فتوت , تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی , 2014-05-14
 38. سپیده اکبری , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , امیر فتوت , توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد , دومین همایش ملی و تخصصی پزوهش های محیط زیست ایران , 2014-08-07
 39. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , 2014-01-28
 40. محمد قاسم زاده گنجه ای , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای , سیزدهمین کنگره علوم خاک , 2014-01-28
 41. امیر رنجبر , حجت امامی , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 42. صالحه صاحبدل , علیرضا کریمی , رضا خراسانی , بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2014-09-10
 43. الهام منصوری , علیرضا کریمی , یحیی پرویزی , حجت امامی , تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , 2014-10-13
 44. الهام منصوری , علیرضا کریمی , یحیی پرویزی , حجت امامی , بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه , دومین همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار , 2014-10-13
 45. مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , امیر فتوت , بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16
 46. طیبه صفری , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , شمس الله ایوبی , امیر فتوت , ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی و عناصر سنگین در خاک سطحی دشت مشهد , پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-09-11
 47. امید بیات , علیرضا کریمی , حسین خادمی , مارتین کهل , اقلیم گذشته شمال‌شرق ایران، آشکار شده به‌وسیله ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن در کربنات‌های پدورژنیک , نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08
 48. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش , تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2012-03-01
 49. فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , مقایسه تاثیر کشت دیم یونجه و غلات بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین خراسان شمالی , سومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران , 2012-09-15
 50. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , حسین خادمی , استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک , سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , 2012-09-15
 51. حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , حسین خادمی , بررسی تاثیر اندازه بر شکل‌های مختلف پتاسیم کانی‌های مهم سیلیکاته پتاسیم‌دار , چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی , 2012-03-07
 52. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی , تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2012-03-01
 53. صدیقه ملکی , فرهاد خرمالی , فرشاد کیانی , علیرضا کریمی , مطالعه تغییرات کربن آلی در موقعیت های مختلف شیب در اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن , ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی , 2012-03-01
 54. اسماء شعبانی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی , ملک مسعود احمدی , پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03
 55. امین غفارپور , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی , شمس الله ایوبی , مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاکایران , 2011-09-03
 56. اکبر حسنی نکو , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , محمدحسین محمودی قرائی , حسین کریمی , تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در منطقه بینالود،مشهد , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03
 57. حسین شهاب ارخازلو , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , علیرضا کریمی , بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع , داوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03
 58. حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی , مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03
 59. صدیقه ملکی بیلندی , علیرضا کریمی , حسن هاشمی , فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد , دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , 2011-02-16
 60. علیرضا کریمی , پراکنش رسوبات لسی در ایران , دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار , 2011-02-16
 61. علیرضا کریمی , حسین خادمی , احمد جلالیان , شواهد پدولوژیکی و ژئومورفولوژیکی تغییر اقلیم در شمال شرق ایران , چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم , 2010-12-20
 62. راضیه دائم پناه زرمهری , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , علیرضا کریمی , تهیه نقشه شوری- سدیمی خاک با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب , روز جهانی مقابله با بیابانزایی , 2010-06-17
 63. علیرضا کریمی , احمد جلالیان , سید جمال الدین خواجه الدین , مصطفی کریمیان اقبال , مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان , ششمین کنگره علوم خاک ایران , 1999-08-28
 64. علیرضا کریمی , حسین خادمی , احمد جلالیان , توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد , دهمین کنگره علوم خاک ایران , 2007-08-26
 65. علیرضا کریمی , محمد حسن صالحی , مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان , نهمین کنگره علوم خاک ایران , 2005-08-28
 66. علیرضا کریمی , حسین خادمی , توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان , نهمین کنگره علوم خاک ایران , 2005-08-28
 67. علیرضا کریمی , حسین خادمی , Manfred frechen , احمد جلالیان , Martin Kehl , چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

انگلیسی

 1. fahime ashrafi , Ava Heiari , Mohammad Farzam , Alireza Karimi , احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان , همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی , 2019-12-18
 2. فرزانه بنده الهی , عیسی اسفندیارپور , Alireza Karimi , محمدهادی فرپور , بررسى غلظت فلزات سنگین روی، مس، کادمیم و سرب در زمیننمای داوران، رفسنجان , شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27
 3. امید بیات , zakieh rashidi , Alireza Karimi , افقهای وزیکولار در حاشیه پلایای سگزی اصفهان شاهدی برای خیزش غبار و فرسایش بادی طی کواترنر پایانی , شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27
 4. niusha jahanara , Alireza Karimi , Amir Lakzian , بررسی هوادیدگی کانی بیوتیت توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر , بیست و پنجمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2018-01-24
 5. zakieh rashidi , Alireza Karimi , Reza Sohbati , Andrew S. Murray , Farhad Khormali , OSL dating of palaeosols in arid environments of Iran , 15th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating , 2017-09-11
 6. Hamed najafi , Alireza Karimi , Farhad Khormali , Gholam Hosain Haghnia , Shamsollah Ayoubi , Hossein Tazikeh , Magnetic susceptibility and free iron oxides (Fed) of a loesspaleosol section at Southweastern Sari (Northern Iran) , International conference in loess research , 2017-10-08
 7. fatemeh jafarpour chekab , Alireza Karimi , Adel Sepehr , Grain size distribution and pedologic properties of sand dunes in Southern Sabzevar, (northeastern Iran) , International conference in loess research , 2017-10-08
 8. iman saberi , Alireza Karimi , Reza Khorassani , Mohammad Khanehbad , The sedimentology and mineralogy of sand dunes of southern Neyshabour (Northeastern Iran) , International conference in loess research , 2017-10-08
 9. Atefeh Ziyaee , Alireza Karimi , Martin Kehl , Amir Lakzian , Hossein Khademi , Mineralogical characteristic of airborne dust in Khorasan Razavi Province , International conference in loess research , 2017-10-08
 10. Atefeh Ziyaee , Alireza Karimi , Martin Kehl , Daniel R. Hirmas , Amir Lakzian , Hossein Khademi , Effect of climatological factors on airborne dust fallout rate in Khorasan Razavi Province, Northeast Iran , International conference in loess research , 2017-10-08
 11. mahsa memarzadeh , Hojat Emami , Alireza Karimi , Comparison the conservational management practices on wind erosion in Tabas region , International confernce on loess research , 2017-10-08
 12. abdolghafour gholizadeh , Alireza Karimi , Reza Khorassani , فرهاد خرمالی , پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 13. Ebrahim Mahmoudabadi , Asim Biswas , Alireza Karimi , The impacts of changing rangeland into forest park on availability of heavy metals , Soil interfaces for sustainable development , 2015-07-05
 14. Ali Shahriari , Farhad Khormali , Alireza Karimi , Maryam Mousavidastenaei , Eva Lehndorff , Martin Kehl , Clay mineralogical changes in loess-soils sequences along an ecological gradient in northern Iran: Implications for palaeoenvironment , International Symposium on Loess, Soils and Climate Change in Southern Eurasia , 2014-10-15
 15. Omid Bayat , Alireza Karimi , Hosein Khademi , Martin Kehl , Paleoecological changes in the Northeastern Iran, signals from carbon isotopic composition of pedogenic carbonates in loess derived soils , International Symposium on Loess, Soils and Climate Change in Southern Eurasia , 2014-10-15
 16. Alireza Karimi , ali soodmand , Farhad Khormali , Grain size parameters of aeolian deposits in Sarakhas area, Norteastern Iran , International Symposium on Loess, Soils and Climate Change in Southern Eurasia , 2014-10-15
 17. S.Maleki , F.Khormali , F.Kiani , Alireza Karimi , Effect of slope aspects on variation of soil organic carbon in a loess hillslope of Toshan area, Golestan Province,Iran , 8th International Soil Science Congress Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management , 2012-05-15
 18. Alireza Karimi , Hossein Khademi , Ahmad Jalalian , climate change in Northeast Iran based on the morphology of palygorskite and pedogenic carbonates in loess deposits , 13th iInternational conference on Soil Micromorphology , 2008-09-11
 19. Alireza Karimi , Hossein Khademi , Ahmad Jalalian , Identification of loess deposits in northeast Iran using , European Geosciences Union 2007 , 2007-04-15