بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرتضی بهنام رسولی


موارد یافت شده: 202

1 - Histomorphogenesis on hindbrain in Huso huso -Beluga sturgeon- larvae (چکیده)
2 - Evaluation of testis hormonal and histopathological alterations in type I and type II diabetic rats (چکیده)
3 - طراحی و ساخت مدار تحریک الکتریکی کاشتنی به منظور بهبود ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی در مدل قطع عصب (چکیده)
4 - اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیــون ریشه خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک (چکیده)
5 - اثرات دگزامتازون بر روند ترمیم به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در مدل حیوانی موش صحرایی (چکیده)
6 - Synergistic effects of ALCAR and adipose-derived stromal cells to improving regenerative capacity of acellular nerve allograft in sciatic nerve defect (چکیده)
7 - ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول‌زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش‌های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین (چکیده)
8 - Ultrastructure of ovarian germ cells in the ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
9 - بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده (چکیده)
10 - کیس پپتین: تنظیم کننده کلیدی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غدد جنسی (چکیده)
11 - Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Neuronal Degeneration Due to Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
12 - Dose-Dependent Delay of Wallerian Degeneration Induced by Dexamethasone after Sciatic Nerve Transection in Rat (چکیده)
13 - Inducing the effects of acellular dermal matrix on blastema tissue originated from the pinna of New Zealand white rabbit, in vitro (چکیده)
14 - Neuroprotective effect of Lovastatin on motor deficit induced by sciatic nerve crush in the rat (چکیده)
15 - اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی (چکیده)
16 - بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری (چکیده)
17 - مروری بر اثرات ترکیبات مداخله گر آندوکرینی بر مسیر هیپوتالاموس- هیپوفیز- غدد جنسی و سلامتی تولیدمثلی (چکیده)
18 - How much time is needed for evaluating the sciatic nerve recovery after transect and graft conduit? (چکیده)
19 - ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده (چکیده)
20 - Effects of Neonatal Exposure to Zearalenone on Puberty Timing, Hypothalamic Nuclei of AVPV and ARC, and Reproductive Functions in Female Mice (چکیده)
21 - Midbrain Morphogenesis in Beluga Sturgeon (HUSO HUSO) Larvae (چکیده)
22 - The Effec of Memantine on Functional Recovery of the Sciatic Nerve Crush Injury in Rats (چکیده)
23 - Evaluation of neuroprotective, anticonvulsant, sedative and anxiolytic activity of citicoline in rats (چکیده)
24 - Histomorphogenesis of cranial nerves in Huso huso larvae (چکیده)
25 - The effect of Riluzole on functional recovery of locomotion in the rat sciatic nerve crush model (چکیده)
26 - Oestrogenic action of neonatal tamoxifen on the hypothalamus and reproductive system in female mice (چکیده)
27 - اثرات تجویز نخاعی هموگلوبین بر رفتارهای دردی و التهاب در موش صحرایی (چکیده)
28 - Brain ventricle development in H. huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
29 - کاربرد تکنیک جداسازی سلولی Cell Dissociation در مطالعات تولیدمثلی (چکیده)
30 - Study on the Effect of Neonatal Exposure to Zearalenone on Mammary Gland of Female Mice (چکیده)
31 - Study of the Effects of Neonatal Administration of Tamoxifen on Endometrium in Female Mice (چکیده)
32 - مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده (چکیده)
33 - بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری (چکیده)
34 - Effects of hydro-alcoholic extract of Launaea acanthodes on serum gonadotropin and testosterone levels and the structure of seminiferous tubules in hyperglycemic rats (چکیده)
35 - In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer (چکیده)
36 - Effects of neonatal exposure to zearalenone and tamoxifen on the onset of puberty, estrous cycle and lordosis behavior in female mice (چکیده)
37 - بررسی اثر عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی خلیج فارس به روش برون تنی (چکیده)
38 - تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی (چکیده)
39 - Evaluation of Antimicrobial and Healing Activities of Frog Skin on Guinea Pigs Wounds (چکیده)
40 - مطالعه هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون بر پلاک رشد موش صحرایی نر (چکیده)
41 - Invitro evaluation of effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 cell lines of human breast cancer (چکیده)
42 - Study on the effect of maternal administration of aromataze inhibitor on the brain dimorphic neucleus in male ratv offspring (چکیده)
43 - Study on the effect of maternal administration of aromatase inhibitor (lertozole) on spatial memory in male rat offspring (چکیده)
44 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
45 - Morphological development of ovaries in ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
46 - Responses of Brain monoaminergic system to naphtalene expusure stress during viellogenesis and previtellogenesis in Liza klunzingeri (چکیده)
47 - Asymmetrically developed ovaries in embryo of ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
48 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع یک و دو تجربی بر سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی خون و تغییرات هسیتولوژیک غده تیروئید در رتهای نر نژاد ویستار (چکیده)
49 - بررسی تغییر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمینرژیک مغز و کورتیزول پلاسما در شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در مواجهه حاد و مزمن بنزوآلفاپایرن (چکیده)
50 - Can Naphthalene Exposure Stress Alter Brain Biogenic Amine Levels Before and during Vitellogenesis in Liza klunzingeri Fish? (چکیده)
51 - اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر تغییرات میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی (چکیده)
52 - نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی (چکیده)
53 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین (چکیده)
54 - Morphological Evaluation of Testis Tissue of Rats in Various Time Points after Diabetes Type 1 Induction (چکیده)
55 - Morphological development of testes in ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
56 - A comparative study on the effects of type I and type II diabetes on learning and memory deficit and hippocampal neuronal loss in rat (چکیده)
57 - Role of C-fibers in pain and morphine induced analgesia/hyperalgesia in rats (چکیده)
58 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی و انسولین تراپی بر دوره استروس و ساختار رحم در موش صحرایی (چکیده)
59 - Morphological development of testes in ostrich embryo and newly hatched ostrich chick (چکیده)
60 - The Effects of Intrathecal Administration of hemoglobin on chemical Pain Sensation in Formalin Tests in Rat (چکیده)
61 - آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
62 - بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی عناصر کم مقدار (آهن، مس، روی، کروم و کبالت) در ناخن پسران در دوره های قبل و بعد از بلوغ جنسی (چکیده)
63 - Pharmaceutical application of frog skin on full-thickness skin wound healing in mice (چکیده)
64 - Histology and histometry of different parts of urinary bladder in Camelus dromedarius (چکیده)
65 - Development of Testicular Capsule and Rete Ducts in The Ostrich (Struthio camelus) Embryo (چکیده)
66 - Effet of Resveratrol in the improvement of mice testes abnormalities induced by Cisplatin (چکیده)
67 - اثر عصاره‌ی آبی الکلی گیاه چرخه (acanthodes Launaea) بر میزان آلبومین و بیلی‌روبین خون و ادرار در موش‌های صحرایی با افزایش قند خون (چکیده)
68 - اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد و بی دردی ناشی از مرفین در موش صحرایی (چکیده)
69 - Microanatomical study of testis in juvenile ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
70 - بررسی اثرات نوروپروتکتیوی عصاره هیدروالکلی سیاه دانه (Nigella sativa) بر دژنراسیون آلفاموتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت (چکیده)
71 - The effects of maternal hyperglycemia and Launaea acanthodes extract administration on the volume of the fetal rat kidney (چکیده)
72 - The Protective Effects of Vitamin C on Histological Changes Induced by Cisplatin on Testes Tissue in Balb/C mice (چکیده)
73 - Testis histological changes induced by cisplatin administration in Balb/c mice (چکیده)
74 - تهیه ماتریکس درمی فاقد سلول از پوست خرگوش (چکیده)
75 - مطالعات تجربی به منظور آماده سازی داربست سه بعدی پانکراس گاو جهت کاربرد احتمالی در مهندسی بافت (چکیده)
76 - بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro (چکیده)
77 - بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو (چکیده)
78 - Comparative study on the effects of type 1 and type 2 diabetes on structural changes and hormonal output of the adrenal cortex in male Wistar rats (چکیده)
79 - Topical effects of frog ‘‘Rana ridibunda’’ skin secretions on wound healing and reduction of wound microbial load (چکیده)
80 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القاء شده با پنتیلن تترازول در موش صحرایی (چکیده)
81 - Histometrical study of the different parts of ureter in one-humped camel (چکیده)
82 - مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی (چکیده)
83 - اثر گشادکنندگی عصاره آبی- الکلی بومادران بر آئورت ایزوله موش صحرایی   (چکیده)
84 - مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان (چکیده)
85 - تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی (چکیده)
86 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick (چکیده)
87 - Effects of Infantile Repeated Hyperglycemia on Behavioral Alterations in Adult male and female Rats (چکیده)
88 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
89 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
90 - The effect of Genipin on pain after morphine-induced analgesia and hyperalgesia in male rat in formalin test (چکیده)
91 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد حرارتی پس از تجویز صفاقی مرفین در موش صحرایی (چکیده)
92 - بررسی اثرات ضد تشنجی و آرام بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه بر تشنجات القائی ناشی از کاربرد پنتیلن تترازول در موش صحرایی (چکیده)
93 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی و تجویز عصاره گیاه چرخه Launaea acanthodes بر اختلالات عملکردی کبد در موش صحرایی (چکیده)
94 - Study of the effects of lunaea acanthodes extract on Leydig cells number and testosterone level in rat (چکیده)
95 - Study of the effects of experimental hyperglycemia on myometrial histology in wistar rat (چکیده)
96 - Study of the effects of insulin therapy during pregnancy and lactation in hyperglycemia mothers on testis parameters of off spring (چکیده)
97 - Study of the effects of hyperglycemia on sttous cycle and histology of ovary in adult wstar rat (چکیده)
98 - تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio (چکیده)
99 - اثر تجویز داخل نخاعی Genipin بر درد القا شده به وسیله فرمالین در پای موش صحرایی نر (چکیده)
100 - Effects of infantile repeated hyperglycemia on neuronal density of hippocampus and Pentylentetrazol induced convulsions in male Wistar rats (چکیده)
101 - گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی (چکیده)
102 - اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
103 - ظهور فراوان رنگدانه های لیپوفوشین در سلولهای جدار لوله های کلیه موشهای صحرایی مبتلا به دیابت بوسیله آلوکسان (چکیده)
104 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری بر سازمانبندی نورنی در سیستم عصبی در حال تکامل در جنین رت (چکیده)
105 - Effect of Propylthiouracil Treatment during Prenatal and Early Postnatal Development on the Neocortex of Rat Pups (چکیده)
106 - بررسی فیزیولوژیک آثار آنتی دیابتی تجویز عصاره آبی میوه گیاه دارواش (Viscum album) در رت (چکیده)
107 - بررسی میکروسکوپی تاثیر عصاره مغز جنین بر روند ترمیم ضایعه عصب فاسیال در رت (چکیده)
108 - بررسی تغییرات حجم و بافت مزانژیال کلافه های گلومرولی در رتهای دیابتی شده توسط آلوکسان به روش کمی (چکیده)
109 - بررسی اثر تجویز زیر پوستی عصاره گل ساعتی در دوران بارداری بر تغییرات حجم بطن طرفی در مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی (چکیده)
110 - تغییرات سطح کورتیزول بزاق در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی ناحیه 2 مشهد (چکیده)
111 - بررسی اثر تجویز عصاره آبی الکلی گیاه چرخه بر ساختار لوله های سمینفروس و سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون در موش صحرایی هیپرگلیسمیک (چکیده)
112 - بررسی رابطه بین سیتولوژی مخاط واژن و تغییر سطوح سرمی هورمونهای تخمدانی در فازهای مختلف سیکل استروس در موش صحرایی نژاد ویستار (چکیده)
113 - بررسی اثرات هاپیرگلیسمی بر سیکل استروس در موش صحرایی بالغ نژاد ویستار (چکیده)
114 - Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells (چکیده)
115 - Comparison between the effects of type 1 and type 2 diabetes on hippocampal neuronal density in Wistar rats (چکیده)
116 - اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار (چکیده)
117 - تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio (چکیده)
118 - کاربرد تکنیک ایمونوهیستوشیمی در بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات لامینین پوست نوزادان رت نژاد ویستار (چکیده)
119 - اثرات ضدمیکروبی پوست قورباغه Rana ridibunda به عنوان یک پوشش دهنده بیولوژیکی در زخم های عمیق جلدی (چکیده)
120 - کاربرد پوست دوزیستان به عنوان یک پوشش دهنده در تحقیقات مقدماتی بیوتکنولوژی زخم (چکیده)
121 - MESENCHYMAL STEM CELL TRANSPLANTS IMPROVE MOTOR DISORDERS OF RATS AFTER CHEMICAL LESION OF STRIATUM AS A MODEL OF HD (چکیده)
122 - Alteration of testicular microanatomical parameters in experimental type 1 and type 2 diabetic rat (چکیده)
123 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع 2 بر حافظه و یادگیری در رت های نر نژاد ویستار (چکیده)
124 - بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت (چکیده)
125 - DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells (چکیده)
126 - The Laxative and Prokinetic Effects of Rosa damascena Mill in Rats (چکیده)
127 - بررسی اثرات ضددیابتب عصاره آبی الکلی گیاه چرخه در رتهای نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 (چکیده)
128 - بررسی رابطه بین تستوسترون بزاق و BMI در دانش آموزان پسر شهر قوچان (چکیده)
129 - بررسی اثرات تجویز مادری تستوسترون انانتات بر فراوانی جنینهای موسکوانیزه در رت (چکیده)
130 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در رت (چکیده)
131 - اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار (چکیده)
132 - Investigation of the effects of type 1 and type 2 diabetes on sex hormones in Wistar rat (چکیده)
133 - The relation of dermatoglyphic patterns and distribution of sweat gland pores with hypertension in Iranian women (چکیده)
134 - Study of Cognitive Deficit and Hippocampal Neuronal Loss in Type 1 and Type 2 Diabetic Models (چکیده)
135 - تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت (چکیده)
136 - Investigating the effect of aqueous extract of chicorium intybus L. leaves on offspring sex ratio in rat (چکیده)
137 - آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro (چکیده)
138 - Susceptibility of adult rats to PTZ induced epileptiform convulsions after fetal and infantile exposore to noise stress and hypertermic-induced seizures (چکیده)
139 - Protective effects of Melissa officinalis in rats exposed to lead acetate (چکیده)
140 - EFFECTS OF EXPERIMENTAL NOISE POLLUTION ON HYPERTHERMIC-INDUCED SEIZURES IN WISTAR RAT INFANTS (چکیده)
141 - بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان (چکیده)
142 - مقایسه ی اثرات آنتی اکسیدانتی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با ویتامین ث بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در رت (چکیده)
143 - Microvascular complication of diabetes (چکیده)
144 - Comparative study of the effects of type 1 and 2 diabetes on hippocampal neuronal population in male Wistar rats (چکیده)
145 - Comparative study of the effects of type 1 and 2 diabetes on learning and memory in male Wistar rats (چکیده)
146 - PREPARATION OF AN ACELLULAR CANCELLOUS BOVIN MATRIX FOR TISSUE ENGINEERING (چکیده)
147 - بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت (چکیده)
148 - اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
149 - اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن (چکیده)
150 - بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان (چکیده)
151 - اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
152 - بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت (چکیده)
153 - بررسی مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانتی بالقوه عصاره آبی بادرنجبویه با ویتامین C بر اختلالات یادگیری در رت های تیمارشده با استات سرب (چکیده)
154 - بررسی اثرات تجویز تستوسترون انانتات به رت های حامله بر سطح تستوسترون مادری و مرده زایی جنین ها (چکیده)
155 - بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده (چکیده)
156 - بررسی تاثیر عصاره الکلی بذر گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه طولانی مدت در رت های نر بالغ نژاد ویستار (چکیده)
157 - تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ (چکیده)
158 - بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب (چکیده)
159 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی (چکیده)
160 - The role of endogenous opioids in the protective effects of local sublethal hyperthermia against the progression of burn injury (چکیده)
161 - The relationship of palmar distribution of sweat glands and hypertension in women of Khorasan province (چکیده)
162 - Neuroprotective effects of Equisetum telmateia in rat (چکیده)
163 - بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت (چکیده)
164 - بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 (چکیده)
165 - مطالعه اثرات ضد تکثیری لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کپالت بر روی سلولهای NTERA2 در شرایط in vitro (چکیده)
166 - اثرات افزاینده feselol بر سمیت سیس پلاتین (چکیده)
167 - The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin (چکیده)
168 - In vitro study of the effects of insulin and temperature on immunoglobulin M mobility in rat spleenic B-lymphocyte (چکیده)
169 - Microanatomical evidences for potential of mesenchymal stem cells in amelioration of striatal degeneration (چکیده)
170 - مقایسه اثرات ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
171 - اثر دوزهای فوق العاده ناچیز مرفین بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول (PTZ) (چکیده)
172 - بررسی تاثیر اسانس گل محمدی بر افسردگی در رت نژاد ویستار با استفاده از تست شنای اجباری (چکیده)
173 - study of the effects of maternal hypothyroidism and thyroxin therapy on the neuronal density of subiculum in rat newborns (چکیده)
174 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
175 - اثر زجاجیه چشم گاو بر رویش مجدد سلولهای اپی تلیالی در بافتهای آسیب دیده لاله گوش خرگوش (چکیده)
176 - ارزیابی غلظت الکترولیتها در مایع مغزی نخاعی نوزادان حاصل از مادران دیابتی در طی دوره تکامل بعد از تولد در رت (چکیده)
177 - بررسی اثرات ضدسرطانی و ضد تکثیری Feselol و Mogoltacin بر سلولهای توموری پروستات انسانی در شرایط in-vitro (چکیده)
178 - مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون (چکیده)
179 - Maternal diabetes proliferate the choroid plexusand and enlarge the lateral ventricle in brain of newborn rats (چکیده)
180 - بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت (چکیده)
181 - Maternal hyperglycemia proliferate choroid plexus and enlarge the lateral ventricle in brain of newborn rats (چکیده)
182 - Evaluation of the Anticonvulsant Activities of Rosa damascena on the PTZ Induced Seizures in Wistar Rats (چکیده)
183 - بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید بر عضلات پاپیلر بطن چپ رت (چکیده)
184 - بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر دانسیته نورونی سوبیکولوم تشکیلات هیپوکامپ در نوزادان موش صحرائی (چکیده)
185 - Hypocholesterolemic Effects of Dietary Soybean vs. Casein Proteins in a Crossed Over Diets in Rat (چکیده)
186 - بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار (چکیده)
187 - بررسی اثر تجویز یک نوبت عصاره مغز جنین بر حفظ نورنهای حرکتی نخاع پس از قطع عصب سیاتیک در رت (چکیده)
188 - مطالعه الکترومیو گرافی آثار ترمیمی وابسته به سن در ضایعه عصب سیاتیک رت (چکیده)
189 - بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر حفظ نورنهای گانگلیون های ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت (چکیده)
190 - مطالعه اثرات دیابت مادری در ایجاد ناهنجاری های جنینی در رت (چکیده)
191 - بررسي اثرات رژيم هاي غذايي كم نمك و بي نمك طولاني مدت بر تغييرات الكتروليتي و خون رتPH (چکیده)
192 - the effects of olibanum aqueous extraction during pregnancy and lactation on the learning behaviour (چکیده)
193 - the effects of soxhelt aqueous extract of chicory leaves on the blood ph and cations level and the s (چکیده)
194 - Estrogen-induced congenital hypospadias in developing rat embryos (چکیده)
195 - Post-operative time effects after sciatic nerve crush on the number of alpha motoneuroneurons, usin a stereological counting method-disector (چکیده)
196 - The effects of local fetal brain extract administration in the electromyogram of crushed sciatic ner (چکیده)
197 - بررسی اثرات هیپوتیروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر میزان یادگیری زاده ها در رت (چکیده)
198 - بررسی اختلالات تکاملی ناشی از تجویز استرادیول در اندام های حرکتی جنین موش صحرایی (چکیده)
199 - بررسی فیزیولوژیک اثرات تجویز عصاره آبی برگ کاسنی بر میزان کاتیونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در ر (چکیده)
200 - Hypoglycemic effect of Aqueous Shallot and garlic in rats with fructose – induced insulin resistance (چکیده)
201 - Determination of the Cerebrospinal Fluid Electrolytes Alteration in the Developing Rats Born from Diabetic Mothers (چکیده)
202 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)